Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thực hành Môn Lập Trình Máy Tính - Đề 06

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2019-10-10 03:11:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0.216064 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)
NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ
Mã đề thi: LTMT - TH06
Thời gian: 06 giờ (không kể thời gian giao đề thi)
NỘI DUNG ĐỀ THI
TT
Module 1:
Module 2:
Module 3:
Module 4:
Module 5:

Tên Modul
Tạo cơ sở dữ liệu
Form quản lý băng đĩa
Form quản lý khách hàng
Form thanh toán
Form MDI
Tổng:

Điểm
15
15
15
10
15
70

Ghi chú: Phần tự chọn 30 điểm do các trường biên soạn

Trang 1/ 12

A. MÔ TẢ KỸ THUẬT CỦA ĐỀ THI
Đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Đề thi chia làm
…… câu và được bố trí nội dung như sau:
Module 1: (15 Điểm)
Cho cơ sơ dư liêu Quan ly băng đĩa gồm 2 bang:
Bangđia (MaBD, Tenbangdia, Soluong)
Khachhang(MaKH, MaBD, Hoten, Dienthoai, Soluongthue, Ngaythue,
Songaythue, Thanhtien)
Hay sư dung hê quan tri CSDL SQL Server thưc hiên các yêu câu sau:
a) Tao các bang trên.
b) Tao các ràng buộc giưa các bang.
c) Nhập vào môi bang 3 dong dư liêu.
Module 2: (15 Điểm)
Sư dung cơ sơ d ư li êu ơ câu 1, t ao form theo mâu và thưc hiên các yêu câu
sau:

Yêu câu :

Trang 2/ 12

a) Khi Form load: Thông tin trong bang Bangdia được hiển thi trong
DataGridview.
b) Nut Nhập: Nhập các thông tin MaBD, Tenbangdia, Số vào bang
Bangdia trong cơ sơ d ư li êu đồng thời update thông tin vưa nhập lên
DataGridview.
c) Nut Sưa: Khi kích chon trên DataGridview thì hiển thi thông tin c ua
dong đo lên các textbox phía trên. Sau khi người dung sưa l ai các thông
tin bi sai, nh ân nut Sưa thì sưa lai thông tin vào bang Bangdia trong c ơ
sơ dư liêu đồng thời update lai thông tin lên DataGridview.
d) Nut Xoa: Khi kích chon trên DataGridview thì hiển thi thông tin c ua
dong đo lên các textbox phía trên. Khi người dung nhân nut Xoa thì xoa
thông tin ơ bang Bangdia trong cơ sơ dư liêu đồng thời update lai thông
tin lên DataGridview.
e) Nut Thoát: Khi người dung nhân nut Thoát thì hiển thi m ột hộp thoai
hoi người dung co chăc chăn muốn thoát không, nêu người dung nhân
nut Yes thì cho thoát khoi form, nêu không thì không cho thoát.
Module 3: (15 Điểm)
Sư dung cơ sơ d ư li êu ơ câu 1, t ao form theo mâu và thưc hiên các yêu câu
sau:

Trang 3/ 12

Yêu câu :
a) Khi Form load: Thông tin trong bang Bangdia được hiển thi trong
DataGridview chi tiêt băng đĩa. Thông tin ma băng đĩa trong bang
Bangdia được load lên combobox ma băng đĩa.
b) Nut Xem theo ma băng đĩa: Khi người dung chon trong combo ma băng
đĩa rồi nhân vào nut Xem theo băng đĩa, thông tin về các băng đĩa s e
được hiển thi trong DataGridview chi tiêt băng đĩa.
c) Nut Xem theo tên băng đĩa: Khi người dung gõ tên băng đĩa trong
textbox tên băng đĩa rồi nhân vào nut Xem theo tên băng đĩa, thông tin
về các băng đĩa se được hiển thi trong DataGridview chi tiêt băng đĩa.
d) Nut Nhập: Nhập các thông tin MaKH, Ho tên, Đi ên thoai, Số l ượng
thuê, ma băng đĩa vào bang KháchHàng trong cơ sơ d ư li êu, riêng cột

Trang 4/ 12

ngày thuê trong cơ sơ d ư li êu được nhập theo ngày tháng hiên tai cua
máy tính, các cột con lai để trống. Đồng thời update thông tin v ưa nh ập
lên DataGridview chi tiêt khách.
e) Nut Sưa: Khi kích chon trên DataGridview chi tiêt khách thì hi ển th i
thông tin trên DataGridview chi tiêt khách lên các textbox và combobox
thông tin khách thuê. Sau khi người dung sưa lai các thông tin b i sai,
nhân nut Sưa thì sưa lai thông tin vào bang Khachhang trong cơ sơ d ư
liêu đồng thời update thông tin vưa sưa lên DataGridview chi tiêt khách.
f) Nut Xoa: Khi kích chon trên DataGridview chi tiêt khách thì hiển th i
thông tin trên DataGridview chi tiêt khách lên các textbox và combobox
thông tin khách thuê phong. Khi người dung nhân nut Xoa thì xoa thông
tin ơ b ang Khachhang trong cơ sơ d ư li êu đồng thời update lai thông
tin lên DataGridview chi tiêt khách.
g) Nut Thoát: Khi người dung nhân nut Thoát thì hiển thi m ột hộp thoai
hoi người dung co chăc chăn muốn thoát không, nêu người dung nhân
nut Yes thì cho thoát khoi form, nêu không thì không cho thoát.
Module 4: (10 Điểm)
Sư dung cơ sơ dư liêu ơ câu 1, tao form theo mâu và thưc hiên các yêu
câu sau:

Trang 5/ 12

Yêu câu :
a) Khi Form load: Thông tin ma băng đĩa trong bang Bangdia được load lên
Combobox ma băng đĩa .
b) Nut Tìm kiêm theo ma băng đĩa : Khi người dung chon trong combo ma
băng đĩa rồi nhân vào nut Tìm kiêm theo ma băng đĩa, thông tin về
khách hàng thuê băng đĩa đo se đ ược hiển thi trong DataGridview chi
tiêt khách hàng thanh toán.
c) Nut Tìm kiêm theo ho tên: Khi ng ười dung gõ ho tên trong textbox h o
tên rồi nhân vào nut Tìm kiêm theo tên, thông tin v ề khách hàng s e
được hiển thi trong DataGridview chi tiêt khách hàng thanh toán.
d) Nut Tính tiền: Khi nhân nut Tính tiền se hi ển thi thông tin ma băng đĩa
khách thuê, số ngày khách thuê ( = l ây ngày hiên tai khách thanh toán –
ngày khách tra), tông tiền khách phai thanh toán ( = số ngày khách thuê
* 5000) lên form. Đồng thời update thông tin số ngày khách ơ và thành
tiền vào bang KháchHàng và DataGridview chi tiêt khách hàng thanh
toán.

Trang 6/ 12

e) Nut Thoát: Khi người dung nhân nut Thoát thì hiển thi m ột hộp thoai
hoi người dung co chăc chăn muốn thoát không, nêu người dung nhân
nut Yes thì cho thoát khoi form, nêu không thì không cho thoát.
Module 5: (15 Điểm)
Sư d ung cơ sơ d ư li êu ơ câu 1, t ao form MDI theo mâu, trên form co menu
Quan ly băng đĩa để goi form ơ câu 2, menu Qu an ly khách hàng đ ể g oi form
ơ câu 3, menu Thanh toán để goi form ơ câu 4.

Trang 7/ 12

B. THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT.
I. PHẦN BẮT BUỘC
THIẾT BỊ, MÁY MÓC
MÁY MÓC
STT
Thông số
THIẾT BỊ
1.
Bộ máy tính
Core - Dua 2.0, Ram 1G, ô cứng 80G

Ghi
chu

2.

VẬT LIỆU CẦN THIẾT
STT VẬT LIỆU
Thông số
Phân mềm
1
Visual studio 2005 trơ lên
visual Studio
Phân mềm Sql
2
Sql 2000 trơ lên
sever
II. PHẦN TỰ CHỌN
Phần mềm thực hành
STT

Tên phân mềm

Thông số

Trang 8/ 12

Ghi
chu

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:
Module

CÁC TIÊU CHÍ CHẤM

I. PHẦN BẮT BUỘC
Module 1
a
Tao các bang trên.
b
Tao các ràng buộc giưa các bang.
c
Nhập vào môi bang 3 dong dư liêu.
Module 2
a
Khi Form load: Thông tin trong bang
Bangdia được hiển thi trong DataGridview.
b
Nut Nhập: Nhập các thông tin Ma băng đĩa,
Tên băng đĩa, Số vào bang Bangdia trong
cơ sơ dư liêu đồng thời update thông tin
vưa nhập lên DataGridview.
c
Nut Sưa: Khi kích chon trên DataGridview
thì hiển thi thông tin cua dong đo lên các
textbox phía trên. Sau khi người dung sưa
lai các thông tin bi sai, nhân nut Sưa thì
sưa lai thông tin vào bang Bangdia trong cơ
sơ dư liêu đồng thời update lai thông tin
lên DataGridview.
d
Nut Xoa: Khi kích chon trên DataGridview
thì hiển thi thông tin cua dong đo lên các
textbox phía trên. Khi người dung nhân nut
Xoa thì xoa thông tin ơ bang Bangdia trong
cơ sơ dư liêu đồng thời update lai thông tin
lên DataGridview.

Trang 9/ 12

KẾT
QUẢ

ĐIỂM
TỐI
ĐA
70
15
5
5
5
15
2.5
2.5

5.0

2.5

e

Module 3
a

Nut Thoát: Khi người dung nhân nut Thoát
thì hiển thi một hộp thoai hoi người dung
co chăc chăn muốn thoát không, nêu người
dung nhân nut Yes thì cho thoát khoi form,
nêu không thì không cho thoát.
Khi Form load: Thông tin trong bang
Băngđĩa được hiển thi trong DataGridview
chi tiêt băng đĩa. Thông tin ma băng đĩa
trong bang Bangdia được load lên
combobox ma băng đĩa.

2.5

15
2.5

b

Nut Xem theo ma băng đĩa: Khi người dung
chon trong combo ma băng đĩa rồi nhân
vào nut Xem theo băng đĩa, thông tin về các
băng đĩa se đ ược hiển thi trong
DataGridview chi tiêt băng đĩa.

2.5

c

Nut Xem theo tên băng đĩa: Khi người dung
gõ tên băng đĩa trong textbox tên băng đĩa
rồi nhân vào nut Xem theo tên băng đĩa,
thông tin về các băng đĩa se được hiển thi
trong DataGridview chi tiêt băng đĩa.
Nut Nhập: Nhập các thông tin MaKH, Ho
tên, Điên thoai, Số lượng thuê, ma băng
đĩa vào bang KháchHàng trong cơ sơ d ư
liêu, riêng cột ngày thuê trong cơ sơ d ư
liêu được nhập theo ngày tháng hiên tai
cua máy tính, các cột con lai để tr ống.
Đồng thời update thông tin vưa nhập lên
DataGridview chi tiêt khách.

2.5

Nut Sưa: Khi kích chon trên DataGridview
chi tiêt khách thì hiển thi thông tin trên
DataGridview chi tiêt khách lên các textbox
và combobox thông tin khách thuê. Sau khi
người dung sưa lai các thông tin bi sai,

1.0

d

e

Trang 10/ 12

2.5