Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán phòng GDĐT Bắc Giang

30313966373062386130303635353962343433306630353031643438333133656439633632626639383639356431663536636237646230623137366563326232
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:12 AM ngày 24-05-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễPHÒNG GD& ĐTTP. GIANGẮ THI TH VÀO 10 THPTỀ ỚNăm 2017 2018ọMôn: ToánTh gian làm bài: 120 phút ờBài (2,0 đi m)ể1.Tính 2. Cho đng th ng (d): (v )ườ ớ.Tìm đng th ng (d) songể ườ ẳsong đng th ng ườ ẳBài (3,0 đi m)ể1. Rút bi th sau: N=ọ ứ2. Gi ph ng trình: ươ3. Cho ph ng trình (1)ươa/ Gi ph ng trình (1) =ả ươ ớ4b/ Tìm để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thoả mãn Bài (1,5 đi m)ểM tam giác vuông có hai nh góc vuông kém nhau 6m. Bi nh huy tamộ ủgiác vuông là 30m. Tính hai nh góc vuông?ạBài (3,0 đi m) ểCho tam giác ABC có gócnh (ABọ AC) ti đng tròn (O;R). AH vuông góc BC, HM ườ ẽvuông góc AB và HN vuông góc AC (). đng kính AE MN I, tia MNớ ườ ạc đng tròn (O;R) Kắ ườ ạa. Ch ng minh giác AMHN ti pứ ếb. Ch ng minh ức. Ch ng minh AE cuông góc MNứ ớ2 12 3 512y x    52m2 0x y 1 11x xx x  92 yx  2x 6x 2m 0 2 21 25 2x m , ,H BC AB AC AM AB AN AC VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễd. Ch ng minh AH=AKứBài (0,5 đi m) Gi ph ngể ươtrình 25 12 0x x VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễH NG CH THI TH LÓP 10 NĂM 2017ƯỚ 2018MÔN HI: TOÁN Bài ng gi iướ ĐiểmBài 2,01. (1.0 đ) =0,25 =0,5 129 30,252. (1.0 đ) Ta 0,25Nên đng th ng songườ ẳsong đng th ng ườ khiđng th ng song song iườ ớđng th ng nên ta cóườ 0,5V mậ thì đng th ng (d) song song đng th ng ườ ườ 0,25Bài 2,0 đ1.(1 đ) 0,250,25=0,25V Nậ ớ0,252.(1 đ) 0,250,250,25V ph ng trình có nghi (x;ậ ươ y) (3; 2)0,253. Thay m=4 vào ph ng trình (1) ta có ph ng trình ươ ươTa có 0,2522 12 12 3 22( 12 3)( 12 3) 12 3 912 22x x 512y x    2 0x y 512y x    122y x 5 12 21 2m  3m 2 0x y 1 11 11 1) 1)x xx xx x    3 1( 1) 1)x xx x   2111xxxx x1xx0; 1x x 3 182 4x yx y     11 22 23 9y yx x     2 39 2y xx y      26 0x x 1 0a c VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễa/(0,5 đ) PT có nghi ệ0,25b(0,5đ) Ta có PT (1) cóểnghi phân bi thì ệV m<6 thì PT (1)ậcó nghi phânệbi xệ1 x2 nên thao vi ét ta có 0,25Ta có Vì x1 x2 là nghi PTệnên x1 x2 là nghi PTệnên ta có vàMànên ta có(thoả mãn). KL 0,25Bài 1,5 đG nh góc vuông bé là (m) đ/k 0 Error: Referencesource not found Error: Reference source not found(cùng ch cung AM)ắTa có Error: Reference source not found Error: Referencesource not found Error: Reference source not found =90 0; Error: Reference source not found Error:Reference source not found 90 (vì BMH vuông M)ạV yậ Error: Reference source not found Error:Reference source not found => Error: Reference source 0,25EOI NH KMCB A;AM AB AN AC BC2AH AM AB BC2AH AN AC 2AH AM AB 2AH AN AC AM AB AN AC  VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễnot found Error: Reference source not found => Error:Reference source not found Error: Reference sourcenot found mà Error: Reference source not found Error:Reference source not found (cùng ch cung AC) nênắ Error:Reference source not found Error: Reference sourcenot found => Error: Reference source not found Error:Reference source not found Xét giác INCE cóứ Error: Reference source not found= Error: Reference source not found => giác INCE iứ ộti (vì có góc ngoài giác ng góc đi góc trong tế ứgiác) 0,25=> Error: Referencesource not found Error: Reference source not found =180 (tính chất ...) mà Error: Reference source not found= Error: Reference source not found 90 (góc nội tiếp).Nên => Error: Reference source not found 90 180 0=> Error: Reference source not found 90 0,25d(0.5 đ) Ta có Error: Reference source not found 90 (gócnội tiếp ...) => Error: Reference source not found +Error: Reference source not found 90 Ta có KIE vuông iạI (cm trên) .=> Error: Reference source not found Error: Referencesource not found 90 => Error: Reference source notfound Error: Reference source not found => Error:Reference source not found Error: Reference sourcenot found mà Error: Reference source not found Error:Reference source not found (cùng ch cung AK) nênă Error:Reference source not found Error: Reference source 0.25 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễnot foundXét AKN và ACK có góc chung, có Error: Reference source notfound Error: Reference source not found nên AKNACK, mà (cm trên) nên ý:ư ngoài cách trên HS có th làm theo cách sau:ểCách Ta có Error:Reference source not found 90 (góc ti p..)vuông Kộ ạmà KIAE (cm trên)Nên theo HTL trong tam giác vuông ta có AK AIAE. Xét và. Có Error: Referencesource not found =Error: Reference source not found 90 0; góc chung, nên ta có AK ANAC,mà (cm trên)nên Cách là giao đi mọ ểc tia Nm đng tròn, vì AE QK (cm trên) nên (vì đng kínhủ ườ ườvuông góc dây) (vì đng kính đi qua trung đi dây)ớ ườ ể=> Error: Reference source not found Error:Reference source not found => Error: Reference sourcenot found Error: Reference source not found Xét AKN vàACK có góc chung, có Error: Reference source not found Error:Reference source not found nên AKNACK, mà (cm trên) nên 0.25Bài 0,5 :2AK ANAK AN ACAC AK 2AH AN AC 2 2AK AH AK AH AKE AINACEAIK ACE :AI ANAC AE AI AE AN AC 2AH AN AC 2 2AK AH AK AH 2AH AN AC 2AK ANAK AN ACAC AK :»»AQ AK IQ IK2 2AK AH AK AH VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễTa có 0,25V nghi PT là 0,25L khi ch bài:ư ấ­ Trên đây ch là các gi i, gi sinh lu ch ch ,ỉ ượ ướ ẽh logic. sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho đi các ph theoợ ầthang đi ng ng.ể ươ ứ­ bài 5, sinh hình sai ho không hình thì không ch m.ớ ấ­ ng đi không làm tròn VD; 7.25 là 7.25; 7.5 là 7.5;ổ 7.75 là 7.753 33 34 4x x 3 25 12 12 0x x 3 33 32 2x x 321 4x 321 4x