Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử Toán 2019 THPT Quốc gia trường THPT Trần Hưng Đạo Nam Định

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-10 03:55:57 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0.31203 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề
thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................Số báo danh: .............................
21

2

Câu 1: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton  x  2  ,  x  0  .
x 

8 8
7 7
7 7
8
A. 2 C21 .
B. 2 C21 .
C. 2 C21 .
D. 28 C21
.

 x 2  3x  3
ax 2  bx
bằng biểu thức có dạng
. Khi đó a.b bằng:
2( x  1) 2
2( x  1)
B. 4 .
C.  2 .
D. 6 .

Câu 2: Đạo hàm của hàm số y 
A. 1 .

5x2  x  1
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang?
2x 1  x
A. 2 .
B. 3 .
C. 1.
D. 4 .
Câu 4: Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào ?
A. 5;3 .
B. 3; 4 .
C. 4;3 .
D. 3;5 .

Câu 3: Đồ thị hàm số y 

Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) có lim f ( x ) = 1 và lim f ( x ) = 1 . Tìm phương trình đường tiệm cận
x -¥

x +¥

ngang của đồ thị hàm số y = 2 + 2017 f ( x) .
A. y = -2017.

B. y = 2017.

C. y = 1.

D. y = 2019.

Câu 6: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  3 x 4  4 x 3  12 x 2  m có 5
điểm cực trị.
A. 24 .

B. 27 .

C. 26 .

D. 25 .

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số y  x  1  x 2 bằng. Chọn 1 câu đúng.
A.

5

B.

2

C. 2

Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y 
A. 0 .

B. 2 .

C. 1.

D.

3

1 3
x  2mx 2  4 x  5 đồng biến trên  .
3
D. 3 .

Câu 9: Phương trình 2 sin x  4 sin x  6  0 có bao nhiêu nghiệm trên khoảng  0;10  .
2

A. 5 .
B. 4 .
C. 2 .
D. 3 .
Câu 10: Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3 . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
9 3
9 3
27 3
27 3
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
2
4
4
2
Câu 11: Một hình hộp chữ nhật ABCD. ABC D có ba kích thước là 2 cm , 3cm và 8cm . Thể tích của
khối tứ diện ACBD bằng
A. 24 cm 3 .
B. 12 cm 3 .
C. 8 cm 3 .
D. 16 cm3 .

Trang 1/7 - Mã đề thi 132

1
Câu 12: Một vật chuyển động theo quy luật s   t 3  6t 2 với t (giây)là khoảng thời gian từ khi vật bắt
2
đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian
6 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất vật đạt được bằng bao nhiêu?
A. 24  m/s  .
B. 108  m/s  .
C. 64  m/s  .
D. 18  m/s  .

Câu 13: Cho hàm số y  f  x  xác định và liên tục trên khoảng  ;   , có bảng biến thiên như hình
sau:

x
y

y

1
0
21
0


1



Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;   .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;1 .

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; 1 .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;   .

Câu 14: Cho hình tứ diện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O, OB  a , OC  a 3 . Cạnh OA
vuông góc với mặt phẳng (OBC), OA  a 3 , gọi M là trung điểm của BC. Tính khoảng cách h giữa hai
đường thẳng AB và OM.
a 5
a 3
a 15
a 3
A. h 
.
B. h 
.
.
D. h 
.
h
C.
5
2
5
15
Câu 15: Điểm cực đại của đồ thị hàm số y  x3  5 x 2  7 x  3 là:
 7 32 
A.  ;   .
B. x  1 .
C. 1;0  .
 3 27 
Câu 16: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A. y   x 4  2 x 2  3 .
B. y  x 4  2 x 2  3 .
C. y   x 4  x 2  3 .

D. y  0 .

1

y
O

D. y  x 4  2 x 2  3 .

1
x

3

4
Câu 17: Tập xác định của hàm số y  tan 2 x là:





A. D   \   k , k    .
B. D   \   k , k    .
2
4

2C. D   \   k , k    .
D. D   \ k , k    .
4
2
Câu 18: Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau đây
y
A. y  3x  x3 .
B. y  x3  3 x 2 .
2
C. y   x 4  2 x 2 .

D. y  1  3 x  x3 .

2

2 x

Câu 19: Hàm số y  2 x  x 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  ;1 .

B. 1;   .

C.  0;1 .

D. 1; 2  .
Trang 2/7 - Mã đề thi 132

Câu 20: Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài
tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ.
4610
4651
4600
4615
A.
B.
C.
D.
.
.
.
.
5236
5236
5236
5236
Câu 21: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y =

x 2 - 3x + 2
không có
x 2 - mx - m + 5

đường tiệm cận đứng?
A. 8.
B. 10.
C. 11.
D. 9.
Câu 22: Cho hình lập phương ABCD. ABC D . Góc giữa hai đường thẳng AC và AD bằng.
A. 60 .
B. 30 .
C. 45 .
D. 90 .
Câu 23: Cho các khối hình sau:

Hình 1

Hình 4
Hình 3
Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), số đa diện lồi là:
A. 3 .
B. 2 .
C. 4 .
D. 1.
4
Câu 24: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 
tại điểm có hoành độ x  1 .
x 1
A. y   x  3 .
B. y  x  3 .
C. y   x  1 .
D. y   x  3 .
Hình 2

Câu 25: Cho hình lăng trụ ABC. A ' B ' C ' có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a . Hình chiếu vuông góc
của đỉnh A ' lên mặt phẳng ( ABC ) là trung điểm H của cạnh AB. Biết góc giữa cạnh bên và mặt phẳng

đáy bằng 600 . Gọi j là góc giữa hai mặt phẳng ( BCC ' B ') và ( ABC ) . Khi đó cos j bằng
16
A. cos j = 3 .
B. cos j = 17 .
C. cos j = 5 .
D. cosj =
.
17
3
17
5
Câu 26: Cho hàm số y  ax 3  bx 2  cx  d  a, b, c, d    có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của

hàm số đã cho là
A. 3 .

B. 2 .
D. 1.

C. 0 .

Câu 27: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi hàm số đó
là hàm số nào?
y
x
x 1
A. y 
.
B. y 
.
1 x
x 1
C. y 

2x 1
.
2x  2

D. y 

x 1
.
x 1

1
1 O 1
1

x

Trang 3/7 - Mã đề thi 132

Câu 28: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Biết SA   ABCD  và

SA  a 3 . Thể tích của khối chóp S . ABCD là:
A. a 3 3 .

B.

a3 3
.
12

Câu 29: Số tiệm cận của đồ thị của hàm số y 
A. 2 .

B. 0 .

C.

a3 3
.
3

2x 1

x 1
C. 1.

Câu 30: Cho hàm số y  cos 2 x . Khi đó đạo hàm cấp 3 của hàm số tại x 
A. 2 .

B. 2 3 .

D.

C. 2 3 .

a3
.
4

D. 3 .


3

bằng:
D. 2 .

Câu 31: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và AB  2 AC  2a , BC  a 3 . Tam
giác SAD vuông cân tại S , hai mặt phẳng  SAD  và  ABCD  vuông góc nhau. Tính thể tích khối chóp

S . ABCD .
1
3 3
1
A. a 3 .
B.
C. 2a 3 .
D. a 3 .
a .
4
2
2
Câu 32: Cho hàm số y  f ( x)  ax 4  bx 2  c có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình
2 f  x   3  0 là
A. 3 .
B. 1.
C. 2 .

D. 4 .

Câu 33: Một hình hộp chữ nhật (không phải hình lập phương) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 4 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 1.
Câu 34: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số
y  x 3   m  2  x 2   m 2  m  3  x  m 2 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt?
B. 4 .
C. 1.
D. 3 .
5
481
Câu 35: Cho hàm số y  x 3  x 2  6 x 
. Tìm số các tiếp tuyến với đồ thị hàm số song song với
2
27
7
đường thẳng y  2 x  .
3
A. 1.
B. 2 .
C. 0 .
D. 3 .
ax  b
Câu 36: Cho hàm số y 
có đồ thị như hình dưới.
x 1
A. 2 .

Trang 4/7 - Mã đề thi 132

y

Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. b  0  a .
B. 0  b  a .
C. b  a  0 .

1

D. a  b  0 .

x

2

O
1

2

Câu 37: Cho tập hợp X gồm các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau có dạng abcdef . Từ tập
hợp X lấy ngẫu nhiên một số. Xác xuất để số lấy ra là số lẻ và thỏa mãn a  b  c  d  e  f là
31
1
33
29
A.
B.
C.
D.
.
.
.
.
68040
2430
68040
68040
Câu 38: Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi E ; M lần lượt là trung
điểm của BC và SA . Gọi  là góc tạo bởi EM và  SBD  . Khi đó tan  bằng:
A. 1

B. 2

C.

2

D.

3

Câu 39: Một Bác nông dân cần xây dựng một hố ga không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích
3200cm3 , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng 2 . Hãy xác định diện tích của đáy hố ga
để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?
A. 1600cm 2 .
B. 1200cm 2 .
C. 120cm 2 .
D. 160cm 2 .
Câu 40: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ

Gọi m là số nghiệm của phương trình
f  f  x    1 . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. m  6 .

B. m  7 .

C. m  5 .

D. m  9 .

Câu 41: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
A. m 

2
.
3

2
B. m   .
3

3x  1
trên  1;1 . Khi đó giá trị của m là
x2

C. m  4 .

D. m  4 .

Câu 42: Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số y  x 3  3 x  2m  1 trên đoạn  0; 2 là nhỏ nhất. Giá trị

của m thuộc khoảng?
2 
 3

C.  ; 2 
D.  ; 1
3 
 2

Câu 43: Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng đáy và SA  a . Khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng  SCD  bằng

A.  1;0

A.

a 6
.
3

B.  0;1

B.

a 3
.
2

C. a.

D.

a 2
.
2
Trang 5/7 - Mã đề thi 132

Câu 44: Cho phương trình: sin x  2  cos 2 x   2  2 cos3 x  m  1 2 cos3 x  m  2  3 2 cos3 x  m  2 .
 2 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình trên có đúng 1 nghiệm x  0;
?
 3 
A. 3 .
B. 4 .
C. 2 .
D. 1.
  SCB
  900
Câu 45: Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , AB  2a; SAB

và góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng  SBC  bằng 300. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.
3a 3
2 3a 3
4 3a 3 .
8 3a 3
B. V 
C. V 
D. V 
.
.
.
3
3
3
9
2
Câu 46: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số y = ( f ( x )) có

A. V 

bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 5
C. 4

B. 3

y

D. 6
1
-1

0 1

x

3

2

Câu 47: Cho hình chóp S . ABC có SA = BC = x , AB = AC = SB = SC = 1 ( tham khảo hình vẽ). Thể
tích khối chóp S . ABC lớn nhất khi giá trị x bằng
S
3
2
3
A.
B. 2
3
x
1
3
3
1
C.
.
D. 3
4
1

A

C
x

1

B

Câu 48: Gọi M , N là giao điểm của đường thẳng  d  : y  x  1 và đường cong  C  : y 

độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng:
A. 1.
B. 1 .

C. 2 .

2x 1
. Hoành
x5

D. 2 .
2

Câu 49: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 48m ,hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là:
A. 16 3
B. 20 3
C. 16
D. 20
Câu 50: Tính thể tích V của khối lập phương ABCD. ABC D biết AC   2a 3 .
A. V  8a 3 .

B. V  a 3 .

C. V 

3 6a 3
.
4

D. V  3 3a 3 .

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 6/7 - Mã đề thi 132

132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

B
C
A
B
D
B
B
D
A
C
D
A
C
C
C
D
A
A
D
D
B
A
D
A
C
B
D
C
A
C
D
D
C
D
A
C
A
C
D
B
C
B
D
B
B
A
A
B
A
A

Trang 7/7 - Mã đề thi 132
2020-09-26 00:15:22