Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử Toán 2019 kỳ 1 THPT Quốc gia trường THPT Nho Quan A Ninh Bình

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-10 07:11:04 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0.324149 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT NHO QUAN A
GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÁN KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................

Mã đề thi
115

Câu 1. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. y  x4  5x2  2 .

B. y  x3  3x2  2 .

C. y  x4  5x2  2 .

D. y   x4  5x2  2 .

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số y = x3 - 3x2 trên đoạn [- 1;1] .
A. M = 4 .
B. M = - 2 .
C. M = 0 .
D. M = 2 .
2
Câu 3. Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 24 (cm ) , chiều cao bằng 3(cm) thì có thể tích bằng
A. 24 (cm3 ) .
B. 72 (cm3 ) .
C. 8(cm3 ) .
D. 126 (cm3 ) .
Câu 4. Hàm số y 
A.  \ 1 .

2x  3
nghịch biến trên các khoảng:
x 1
 ;1 và 1;   .

C.  ; 2  ;  2;   .
Câu 5. Khối lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt?
B. 9 mặt.
A. 7 mặt.
Câu 6. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

B.
D.  ; 5  và  5;   .

C. 6 mặt.

D. 5 mặt.

Trang 1/8 - Mã đề thi 115

1
B. y   x 4  3 x 2 .
4

A. y  x 4  3x 2 .
Câu 7. Hàm số y 
A. 3 .

C. y   x 4  2 x 2 .

2x  3
có bao nhiêu điểm cực trị.
x 1
B. 1 .
C. 0 .

D. y   x 4  4 x 2 .

D. 2 .

2x 1.
2 x
D. x  2, y  1.

Câu 8. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
A. x  1, y  2.

B. x  2, y  2.

Câu 9. Cho hàm số y 

C. x  2, y  2.

3

x
2
 2 x 2  3x  . Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
3
3

 2
B. 1; 2  .
C. 1;2  .
A.  3;  .
 3
Câu 10. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau

D.  1;2  .

Hàm số y  f  x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  ; 1 .

B.  1;3  .

C.  2; 4  .

D.  3;   .

Câu 11. Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt. B. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một cạnh chung.
C. Hai cạnh bất kỳ có ít nhất một điểm chung. D. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một điểm chung.
Câu 12. Cho hàm số y 
thị  C  với trục tung là

x2
có đồ thị  C  . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ
x 1

B. y   x  2 .
C. y   x  1 .
D. y   x  2 .
A. y  x  2 .
Câu 13. Cho khối lăng trụ ABC. ABC có thể tích là V . Thể tích của khối tứ diện CABC bằng
V
V
V
2V
A. .
B. .
C. .
D.
.
6
3
2
3
Câu 14. Cho hình lăng trụ đứng ABC. ABC  có tam giác ABC vuông tại A , AB  AA  a, AC  2a . Tính
thể tích khối lăng trụ đã cho.
a3
2a 3
A.
.
B. a 3 .
C. 2a 3 .
D.
.
3
3
Câu 15. Thể tích của khối hộp chữ nhật ABCD. ABCD có AB  AD  2, AA  3 là
A. 12 .
B. 2 .
C. 4 .
D. 6 .
Câu 16. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. Một.
B. Hai.
C. Bốn.
D. Ba.
4
2
Câu 17. Cho hàm số y   x  6 x  1 có đồ thị  C  . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


B. Điểm A A. Điểm A  3; 28 là điểm cực đại của  C  .3;10 là điểm cực tiểu của  C  .

C. Điểm A  0;1 là điểm cực đại của  C  .

D. Điểm A  3;10 là điểm cực đại của  C  .

1 4
x  x 3  6 x 2  7 có đồ thị  C  . Số giá trị nguyên của tham số m để có ba tiếp
2
tuyến của  C  song song với đường thẳng d : y  mx là
Câu 18. Cho hàm số y 

Trang 2/8 - Mã đề thi 115

A. 26 .
B. 28 .
C. 27 .
D. 25 .
3
2
Câu 19. ỳệ Số giao điểm của đường cong y  x  2 x  2 x  1 và đường thẳng y  1  x là
A. 1 .
B. 3 .
C. 0 .
D. 2 .
3
Câu 20. Với a , b là hai số thực dương bất kì. Số điểm cực trị của hàm số y  x  ax2  bx  1 là
A. 2 .
B. 1 .
C. 0 .
D. 3 .
Câu 21. Cho khối hộp ABCD . AB C D  . Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và khối tứ diện ACB D  .
7
8
A. 3 .
B. .
C. 2 .
D. .
3
3
Câu 22. Khối hộp chữ nhật ABCD. ABCD có độ dài AD, AD, AC  lần lượt là 1; 2;3 . Tính thể tích V của
khối chóp A. ABC D .
15
A. V  2 15 .
B. V  3 15 .
C. V 
.
D. V  15 .
3
Câu 23. Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu
lần?
A. 3 lần.
B. 9 lần.
C. 18 lần.
D. 27 lần.

Câu 24. Cho hàm số y  f  x  xác định và có đạo hàm trên  \ 1 . Hàm số có bảng biến thiên như hình
vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 3 .

B. 2 .

C. 4 .

D. 1.

Câu 25. Hàm số y  x 2 x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.  ; 0  .
B.  1;1 .
C.  1; 0  .
D.  0;   .
Câu 26. Cho lăng trụ tam giác đều ABC. ABC có chiều cao bằng 3 . Biết hai đường thẳng AB, BC  vuông
góc với nhau. Tính thể tích của khối lăng trụ.
27 3
27 3
27 3
27 3
A. V 
.
B. V 
.
C. V 
.
D. V 
.
6
8
4
2
sin x  cos x  1
Câu 27. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
.
sin x  cos x  2
3  5
1
2 6
A.
.
B. 1 .
C.  .
D.
.
3
2
2
Câu 28. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1 . Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và BC .
Điểm P trên cạnh CD sao cho PD  2CP . Mặt phẳng  MNP  cắt AD tại Q . Tính thể tích khối đa diện
4

2

BMNPQD .

2
2
13 2
23 2
.
B.
.
C.
.
D.
.
16
48
432
432
Câu 29. Đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d ( a, b, c, d là các hằng số thực và a  0 ) như hình vẽ.

A.

Trang 3/8 - Mã đề thi 115

Khẳng định nào đúng
A. b  0, c  0
B. b  0, c  0
C. b  0, c  0
D. b  0, c  0
4
2
Câu 30. Cho hàm số f  x   ax  bx  c  a  0  có đồ thị hàm số như hình vẽ:.

.
Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. a  0 ; b  0 ; c  0 . B. a  0 ; b  0 ; c  0 . C. a  0 ; b  0 ; c  0 . D. a  0 ; b  0 ; c  0 .
1
1
Câu 31. Tìm tất cả tham số thực m để hàm số y   m  2  x3  x 2  mx  2 có cực đại, cực tiểu.
3
3
B. m   ; 3   1;   .
A. m   3;1 .
C. m   3; 2    2;1 .

D. m   2;1 .

Câu 32. Cho hàm số f ( x)  3 x  4 x  12 x  m . Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  1;3
4

3

2

Giá trị nhỏ nhất của M bằng
5
57
59
A. .
B.
C. 16 .
D.
.
.
2
2
2
Câu 33. Cho hàm số y  f  x  liên tục trên đoạn  2; 2 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm số

nghiệm của phương trình f  x   1 trên đoạn  2; 2 .

Trang 4/8 - Mã đề thi 115

y
4
2
x

O
-2 -1

1

2

-2
-4

A. 3 .

B. 5 .

C. 6 .

D. 4 .

2sin x  1
Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y 
đồng biến trên khoảng
sin x  m
 
 0;  .
 2
1
1
A. m   .
B.   m  0 hoặc m  1.
2
2
1
1
D. m   .
C.   m  0 hoặc m  1 .
2
2
Câu 35. Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm liên tục trên R , thỏa mãn 2 f (2 x)  f (1  2 x)  12 x2 . Phương trình
tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  f ( x) tại điểm có hoành độ bằng 1 là
A. y  4 x  6 .

B. y  2 x  6 .

C. y  4 x  2 .

Câu 36. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số y 

trên khoảng  3; 6  ?
A. 6

B. 4 .

D. y  2 x  2 .

2 3
x   2m  9  x 2  2  m 2  9m  x  10 nghịch biến
3

C. 7 .

D. 3 .

Câu 37. Cho số thực a và hàm số y  ax 2  2018 x  2019  ax 2  2017 x  2018 . Số tiệm cận nhiều nhất (
nếu có ) của đồ thị hàm số trên là
B. 1 .
C. 2 .
D. 0 .
A. 3 .
2
x  mx  1
Câu 38. Hàm số y 
đạt cực đại tại x  2 khi giá trị của m bằng
xm
A. 3 .
B. 3 .
C. 1 .
D. 1 .
Câu 39. Cho hàm số y  f  x  . Hàm số y  f   x  có đồ thị như hình bên. Hàm số y  f x 2 có bao nhiêu

 

điểm cực trị?

A. 3 .

B. 1 .

C. 5 .

D. 2 .
Trang 5/8 - Mã đề thi 115

2x 1
luôn cắt đường thẳng  d  : y   x  m tại hai điểm phân biệt
x2
A, B .Tìm giá trị của tham số m để độ dài đoạn AB là ngắn nhất.

Câu 40. Biết đồ thị  C  của hàm số y 

A. m  2 3 .
B. m  1 .
C. m  0 .
D. m  4 .
4
2
Câu 41. Cho hàm số y  f  x   ax  bx  c biết a  0 , c  2017 và a  b  c  2017 . Số cực trị của hàm

số y  f  x   2017 là
A. 1 .
B. 3 .
C. 7 .
D. 5 .
Câu 42. Cho hai tam giác đều ABC và ABD có độ dài cạnh bằng 1 và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc.
Gọi S là điểm đối xứng của B qua đường thẳng DC . Tính thể tích của khối đa diện ABDSC .
1
3
1
3
B. .
C. .
D. .
A. .
2
8
4
4
Câu 43. Một người thợ nhôm kính nhận đơn đặt hàng làm một bể cá cảnh bằng kính dạng hình hộp chữ nhật
không có nắp có thể tích 3, 2 m3 ; tỉ số giữa chiều cao của bể cá và chiều rộng của đáy bằng 2 (hình dưới).
Biết giá một mét vuông kính để làm thành và đáy bể cá là 800 nghìn đồng. Hỏi người thợ đó cần tối thiểu bao
nhiêu tiền để mua đủ số mét vuông kính làm bể cá theo yêu cầu (coi độ dày của kính là không đáng kể so với
kích thước của bể cá).

h

y
x

A. 9, 6 triệu đồng.
C. 8, 4 triệu đồng.

B. 10,8 triệu đồng.
D. 7, 2 triệu đồng.

Câu 44. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y  2 x 4  2mx 2 

3m
2

có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị này cùng với gốc tọa độ O tạo thành bốn đỉnh của một
tứ giác nội tiếp được. Tính tổng tất cả các phần tử của S .
B. 3 .
C. 1 .
D. 0 .
A. 2  2 3 .
Câu 45. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  3x 4  4 x3  12 x 2  m có 5 điểm

cực trị.
B. 16 .
C. 26 .
D. 44 .
A. 27 .
2
Câu 46. Tất cả giá trị nào của m thì hàm số y  x(m  x )  m nghịch biến trên khoảng ( 1; 1)
A. m  0 .
B. m  3 .
C. m  3
D. m  0 .
Câu 47. Một Bác nông dân cần xây dựng một hố ga không nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 3200cm3 ,
tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng 2. Hãy xác định diện tích của đáy hố ga để khi xây tiết
kiệm nguyên vật liệu nhất?
B. 1600cm2 .
C. 160 cm 2 .
D. 120 cm 2 .
A. 1200cm2 .
Câu 48. Cho khối chóp tứ giác đều S. ABCD có cạnh đáy bằng 1 , mặt bên tạo với đáy góc 75 . Mặt phẳng
 P  chứa đường thẳng AB và tạo với đáy góc 45 chia khối chóp S. ABCD thành hai khối đa diện. Thể tích
của khối đa diện chứa đỉnh S bằng
Trang 6/8 - Mã đề thi 115

2 3
2 3
16  9 3
53 3
.
B.
.
C.
.
D.
.
26
36
3(1  2)
6(1  2)
Câu 49. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số

A.

y  x3  3x 2 tại 3 điểm phân biệt A, B , C ( B nằm giữa A và C ) sao cho AB  2BC . Tính tổng các phần tử
thuộc S .
A.

7 7
.
7

B. 0 .

C.  2 .

D.  4 .

Câu 50. Một trong các đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số g  x  liên tục trên  thỏa mãn g   0   0 ,
g   x   0 x   1; 2  . Hỏi đồ thị của hàm số g  x  là đồ thị nào?

A.

C.

.

.

B.

.

D.

.

------------- HẾT -------------

Trang 7/8 - Mã đề thi 115

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ [Toán]
-----------------------Mã đề [115]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B B A D C B A B
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
D D D D D C D C C C

Trang 8/8 - Mã đề thi 115

11
A
36
D

12
B
37
B

13
B
38
A

14
B
39
C

15
A
40
C

16
C
41
C

17
D
42
C

18
A
43
A

19
A
44
A

20
A
45
A

21
A
46
D

22
C
47
C

23
D
48
C

24
C
49
D

25
C
50
A
2020-09-25 23:55:16