Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử TNTHPT 2021 môn Toán trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội

06e73fb17ad8afa8370441b9b4e8d110
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2021-04-07 01:44:14 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 72 | Lượt Download: 1 | File size: 0.176208 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT THI TNTHPT
Năm học: 2020-2021
TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
Môn: Toán
Đề thi có 50 câu, gồm 5 trang
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 101
2 − 3x
Câu 1. Đồ thị hàm số y =
có tiệm cận ngang là
x−4
A. x = 4.
B. y = 3.
C. y = 2.

D. y = −3.

2x + 2
có đồ thị (C) và đường
x−1
thẳng d : y = −x + m (m là tham số). Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai
điểm" phân biệt.
"
m>7
m≥7
A.
.
B. −1 < m < 7.
C.
.
D. −1 ≤ m ≤ 7.
m < −1
m ≤ −1

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số y =

Câu 3. Hàm số y = ln(x2 + 4x + 7) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (−2; 2).
B. (−∞; −2).
C. (−2; +∞).
D. (−∞; +∞).
2x − 1
. Phát biểu nào sau đây đúng?
x−1
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 1).
B. Hàm số nghịch biến trên R.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; +∞).
D. Hàm số nghịch biến trên R \ {1}.

Câu 4. Cho hàm số y =

Câu 5. Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; −1; 0), B(−1; 0; 1) và C(2; 1; −1).
Phương trình mặt phẳng (ABC) là
A. x + 3y + z + 2 = 0. B. 3x + y + 5z − 2 = 0. C. 3x + y + 5z + 2 = 0. D. 3x − y + 5z + 2 = 0.
Câu 6. Số phức liên hợp của số phức z = 4 + 7i là
B. z = 4 − 7i.
C. z = 4i − 7.
A. z = −4 − 7i.
Câu 7. Cho hàm số f (x) liên tục trên đoạn [0; 2]. Biết

R2

D. z = −4 + 7i.
f (x)dx = 5 và

0

I=

R1

R2

f (t)dt = 3. Tính

1

f (x)dx.

0

A. I = 3.

B. I = 2.

C. I = 5.

D. I = 1.

Câu 8. Đạo hàm của hàm số y = 2 x + log2 x là
1
ln 2
1
1
. B. y0 = 2 x +
.
C. y0 = 2 x ln 2 +
. D. y0 = 2 x ln 2 +
.
A. y0 = x2 x−1 +
x ln 2
x ln 2
x
x ln 2
1
2
Câu 9. Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) =
trên khoảng ( ; +∞).
3x − 2
3
Tìm F(x), biết F(1) = 5.
A. F(x) = ln(3x − 2) + 5.
B. F(x) = 3 ln(3x − 2) + 5.
−3
1
C. F(x) =
+ 8.
D. F(x) = ln(3x − 2) + 5.
2
(3x − 2)
3
Câu 10. Biết phương trình 4 x − 5.2 x + 3 = 0 có hai nghiệm x1 , x2 . Tính x1 + x2 .
A. 3.
B. log2 3.
C. 5.
D. log2 5.
Câu 11. Cho hàm số f (x) liên tục trên R và thỏa mãn

R3

f (x)dx = 20. Tính tích phân

0

R1

I = (x + 1) f (x2 + 2x)dx.
0

A. I = 20.

B. I = 10.

C. I = 40.

D. I = 30.
Trang 1/5 Mã đề 101

Câu 12. Cho biết

R4 ln2 x
1

A. 4.

a 3
a
ln 2, với a, b ∈ N∗ và là phân số tối giản. Tính a+b.
x
b
b
B. 5.
C. 11.
D. 9.
dx =

Câu 13. Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm A(2; −1; 1), B(−1; 1; 0) và C(0; −1; 2).
Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và song song với BC.
x−2 y+1 z−1
x+2 y−1 z+1
A.
=
=
.
B.
=
=
.
1
−2
2
1
−2
2
x−1 y+2 z−2
x−1 y+2 z−2
C.
=
=
.
D.
=
=
.
2
−1
1
1
−2
2
Câu 14. Cho
√ số phức z thỏa mãn
√ (1 + i)z + 3i − 1 = 4 − 2i. Tính mô-đun của
√ z.
A. |z| = 2 2.
B. |z| = 5 2.
C. |z| = 5.
D. |z| = 2.
Câu 15. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau
x
y0

−∞
+

−1
0

0
1
0

+∞

1

+∞
+
+∞

y
−2

−∞

3

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f (x) là
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = mx4 − (2 − m)x2 + m − 1
có ba" điểm cực trị.
m>2
A.
.
B. 0 < m < 2.
C. m < 0.
D. m > 2.
m<0
p
Câu 17. Tập xác định của hàm số y = 1 − log2 x là
A. (−∞; 2].
B. [0; 2].
C. (0; 1).
D. (0; 2].
d = 60◦ . Thể
Câu 18. Cho hình chóp S .ABC có S A ⊥ (ABC), S A = AC = 2a, AB = a và BAC
tích khối chóp S .ABC bằng√
√ 3

2a3
3a3
3a
A.
.
B.
.
C.
.
D. 3a3 .
3
3
6
1
R
b
Câu 19. Cho biết xe−x dx = a + với a, b ∈ Z. Tính a2 + b2 .
e
0
A. 7.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 20. Cho hình nón có bán kính đáy r = 3 và độ dài đường cao h = 4. Tính diện
tích xung quanh của hình nón đó.
A. 20π.
B. 6π.
C. 12π.
D. 15π.
Câu 21. Thể tích khối cầu ngoại
hình lập phương
√ tiếp
√ 3 cạnh a là
3
3
a
3πa
3a
πa3
A. V = .
B. V =
.
C. V =
.
D. V =
.
2
2
2
2
Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi các
đường y = sin x, y = 0, x = 0 và x = π. Quay hình phẳng (H) quanh trục Ox ta được
một vật thể tròn xoay có thể tích bằng
π2
π
A. π.
B. π2 .
C. .
D. .
2
2
Câu 23. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f 0 (x) = (x2 − 1)2 (x2 − 3x + 2)x2021 , ∀x ∈ R. Hàm
số y = f (x) có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Trang 2/5 Mã đề 101

Câu 24. Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P) : x − 2y + 2z + 1 = 0 và điểm
I(1; −1; 1). Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P).
A. (x − 1)2 + (y + 1)2 + (z − 1)2 = 4.
B. (x + 1)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = 2.
2
2
2
C. (x − 1) + (y + 1) + (z − 1) = 2.
D. (x + 1)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = 4.
Câu 25.
y

Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề
nào sau đây đúng?
A. a < 0; b < 0; c > 0.
B. a > 0; b < 0; c < 0.
C. a > 0; b > 0; c < 0.
D. a < 0; b > 0; c < 0.

x

O

Câu 26. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau
x −∞
f (x)
0

+

−1
00
0

+

3

f (x)
−∞

+∞

1
02
−1

Số nghiệm của phương trình f (x) = 2 là
A. 0.
B. 4.

−∞

C. 3.

D. 2.
x − 1 2y + 1 −z + 2
=
=
.
Câu 27. Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng ∆ :
3
4
3
Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của ∆?
−u = (3; 4; −3).
−u = (3; 2; −3).
−u = (3; 4; 3).
−u = (1; −1; 2).
A. →
B. →
C. →
D. →
3
4
1
2
Câu 28. Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
y = x3 − x2 − x + 2 trên đoạn [0; 2]. Tính m + M.
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
R1
R1
R1
Câu 29. Cho biết f (x)dx = 2 và g(x)dx = 3. Tính I = [4 f (x) − g(x)]dx.
A. I = 3.

0

B. I = 1.

0

C. I = 11.

0

D. I = 5.

Câu 30.
y

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho
√ hình phẳng (H) được
giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x + 1 và hai trục tọa độ
Ox, Oy. Tính diện tích S của hình phẳng (H).
3
1
2
A. S = .
B. S = .
C. S = 1.
D. S = .
2
3
3
Câu 31. Số nghiệm của phương trình 9 x + 3 x+2 − 1 = 0 là
A. 3.
B. 2.
C. 1.

y=x+1

1
−1

O

x

D. 0.

Câu 32. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, AD
VOMNP
và O là trọng tâm tam giác BCD. Tính tỉ số thể tích
.
VABCD
1
1
1
1
A. .
B. .
C.
.
D. .
6
8
12
4
1
Câu 33. Cho hàm số y = f (x) = x3 − mx2 + (m + 2)x + 2 (m là tham số). Tìm m để hàm
3
số có hai điểm cực trị.
"
"
m≥2
m>2
.
D.
.
A. −1 ≤ m ≤ 2.
B. −1 < m < 2.
C.
m ≤ −1
m < −1
Trang 3/5 Mã đề 101

Câu 34. Cho lăng trụ đều ABC.A0 B0C 0 có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tích khối
0 0 0
lăng trụ ABC.A
√ 3 B C là
√ 3
√ 3
√ 3
3a
3a
3a
3a
A. V =
.
B. V =
.
C. V =
.
D. V =
.
4
2
6
3
2x − m
. Tìm m để max f (x) + min f (x) = −5.
Câu 35. Cho hàm số y = f (x) =
x∈[0;2]
x∈[0;2]
x+2
A. m = −4.
B. m = −8.
C. m = 4.
D. m = 8.
Câu 36.
Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Đặt y
Rb
Rc
Rd
Rd
I1 = f (x)dx; I2 = f (x)dx; I3 = f (x)dx; I4 = f (x)dx .
a

a

a

y = f (x)

c

Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. I1 < I2 < I3 < I4 .
B. I2 < I1 < I4 < I3 .
C. I2 < I1 < I3 < I4 .
D. I1 < I2 < I4 < I3 .

O

a

b

c

d

x

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 4 x −(m+2)2 x+1 +3m−5 = 0
có hai nghiệm trái dấu.
5
5
A. < m < 8.
B. m > .
C. m < 8.
D. −2 < m < 8.
3
3
Câu 38. Cho f (x) và g(x) là hai hàm số có đạo hàm liên tục trên R và thỏa mãn
R1
R1
f (0) = 1, f (1) = 2, g(0) = −2, g(1) = 4 và f 0 (x)g(x)dx = 7. Tính I = f (x).g0 (x)dx.
A. I = −3.

B. I = 17.

0

C. I = 3.

0

D. I = −17.

Câu 39. Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 7.106 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng
của các cây trong khu rừng đó là 4% mỗi năm. Nếu hàng năm không khai thác thì
sau 6 năm khu rừng đó có bao nhiêu mét khối gỗ?
A. 7.146 .
B. 7.145 .
C. 7.(10, 4)5 .
D. 7.(10, 4)6 .
x+1 y z−1
= =
và mặt
Câu 40. Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng ∆ :
1
2
−1
phẳng√(P) : x − y + 2z + 5 = 0.√ Gọi M là giao điểm √của ∆ và (P). Tính độ√ dài OM.
A. 3 2 .
B. 4 2.
C. 2 2.
D. 5 2.
Câu 41. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng (P) : x + y − z − 1 = 0 và
(Q) : 2x − y + z − 6 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua điểm A(−1; 0; 3) và chứa
giao tuyến của (P) và (Q).
A. 2x + y + z − 1 = 0. B. x − 2y − 2z + 7 = 0. C. x − 2y + 2z − 5 = 0. D. x + 2y + 2z − 5 = 0.


x=1+t
Câu 42. Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng ∆ : 
và điểm
y
= −tz = −1 + t
A(1; 3; −1). Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A, cắt và vuông góc với
đường thẳng ∆.
x−1 y−3 z+1
x−1 y−3 z+1
A.
=
=
.
B.
=
=
.
2
−1
−1
1
−2
−1
x−1 y−3 z+1
x−1 y−3 z+1
C.
=
=
.
D.
=
=
.
1
2
1
−1
2
−1
Câu 43. Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm M(2; −3; 1). Gọi A, B, C lần lượt là
hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy, Oz. Viết phương trình mặt phẳng
(ABC).
y
z
x
y
z
x
y
z
x y z
x
A. +
+ = 1.
B.
+ +
= 1. C. +
+ = 0.
D. + + = 1.
2 −3 1
−2 3 −1
2 −3 1
2 3 1
Câu 44. Cho hàm số f (x) liên tục trên R và thỏa mãn f (x) + f (1 − x) = x2 (1 − x)2 ∀x ∈ R.
R1
Tính I = f (x)dx.
0

Trang 4/5 Mã đề 101

1
1
1
1
.
B. I = .
C. I = .
D. I = .
30
60
45
15
Câu 45. Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S ) có phương trình là
x2 + y2 + z2 − 2x + 2my − 4z − 1 = 0 (trong đó m là tham số).
Tìm tất cả các giá trị của m để mặt cầu (S ) có diện tích bằng 28π.
A. m = ±1.
B. m = ±2.
C. m = ±7.
D. m = ±3.
A. I =

Câu 46. Có bao nhiêu số nguyên m thỏa mãn
ln x
1
ln x
m
+ >
+ , ∀x > 0, x , 1.
x+1 x x−1 x
A. 2.

B. 1.

C. Vô số.

D. 0.

Câu 47. Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; 0; 2), B(2; 3; −1), C(0; 3; 2) và
mặt phẳng (P) : x − 2y + 2z − 7 = 0. Khi điểm M thay đổi trên mặt phẳng (P), hãy tìm
−−→ −−→ −−→
giá trị nhỏ nhất của biểu thức E = MA + MB + MC .

8
A. 8.
B. .
D. 6.
C. 4 3.
3
Câu 48.
y

Cho hàm số f (x) có đạo hàm cấp hai trên [0; +∞). Biết f (0) = 0 và
hàm số y = f 0 (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Phát biểu nào sau
đây đúng?
A. f (3) < f 00 (3) < f 0 (3).
B. f 0 (3) < f (3) < f 00 (3).
O
0
00
C. f (3) < f (3) < f (3).
D. f 00 (3) < f (3) < f 0 (3).
−1

y = f 0 (x)

3

x
x
x−2
Câu 49. Tìm
tập
nghiệm
của
bất
phương
trình
(
2
+
1)

(
2

1)

2(
2 + 1).

A. (−∞; 2].
B. [−2; +∞).
C. (−∞; 2].
D. [−1; 1].
r
x2 + x + 1
Câu 50. Tính tổng các nghiệm của phương trình log2
+ x2 − 4x + 2 = 0.
5x − 1
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
- - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - -

Trang 5/5 Mã đề 101

ĐÁP ÁN
BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ
Mã đề thi 101
1 D

6 B

11 B

16 B

21 B

26 C

31 C

36 B

41 C

46 C

2 A

7 B

12 C

17 D

22 C

27 B

32 B

37 A

42 C

47 A

3 B

8 D

13 A

18 B

23 B

28 D

33 D

38 C

43 A

48 C

4 A

9 D

14 C

19 B

24 A

29 D

34 A

39 D

44 B

49 C

5 B

10 B

15 D

20 D

25 D

30 D

35 D

40 A

45 A

50 B

Mã đề thi 102
1 D

6 C

11 D

16 A

21 B

26 D

31 A

36 B

41 B

46 B

2 D

7 C

12 C

17 B

22 C

27 B

32 A

37 C

42 A

47 C

3 C

8 C

13 A

18 D

23 D

28 B

33 B

38 C

43 C

48 C

4 D

9 C

14 C

19 C

24 D

29 A

34 D

39 B

44 B

49 C

5 D

10 A

15 A

20 D

25 B

30 C

35 C

40 C

45 A

50 A

Mã đề thi 103
1 C

6 B

11 B

16 C

21 D

26 C

31 B

36 C

41 C

46 A

2 C

7 D

12 B

17 A

22 B

27 B

32 C

37 D

42 A

47 A

3 D

8 A

13 A

18 A

23 D

28 B

33 C

38 C

43 D

48 D

4 C

9 C

14 A

19 A

24 C

29 A

34 B

39 B

44 A

49 C

5 A

10 A

15 D

20 B

25 D

30 B

35 D

40 D

45 B

50 C

Mã đề thi 104
1 A

6 B

11 D

16 C

21 A

26 A

31 D

36 C

41 B

46 D

2 A

7 B

12 D

17 D

22 C

27 D

32 A

37 C

42 A

47 B

3 C

8 C

13 B

18 D

23 D

28 A

33 C

38 B

43 A

48 C

4 D

9 A

14 C

19 C

24 C

29 B

34 C

39 A

44 C

49 B

5 B

10 B

15 B

20 D

25 A

30 D

35 B

40 A

45 D

50 C

1