Đề thi thử THQG môn Lịch sử 2014 - 2015

Gửi bởi: Gà Rừng vào ngày 2016-02-03 23:03:37 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA

LẦN 2, NĂM HỌC 2014-2015

MÔN: LỊCH SỬCâu 1 (2 điểm)

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn thành quá trình đấu tranh

từ tự phát sang tự giác? Trình bày sự kiện đó?

Câu 2 (3 điểm)

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào?

Anh (chị) hãy xác định khó khăn lớn nhất và nêu rõ biện pháp giải quyết của Cách mạng

Việt Nam.

Câu 3 (2 điểm)

Thắng lợi của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh

xâm lược miền Nam Việt Nam là thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân

Mậu Thân 1968.

Câu 4 (3 điểm)

Vì sao từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX lại xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông – Tây

trong quan hệ quốc tế? Biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây?

ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI QUỐC GIA

LẦN 2 NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn thi: Lịch sử

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu

Nội dung

Câu 1 Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã

(2 điểm) hoàn thành quá trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác?

Trình bày sự kiện đó?

Sự kiện đánh dấu …..0.25 điểm

Sự kiện đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn thành

quá trình đấu tranh từ tự phát sang tự giác là sự kiện Đảng Cộng

sản Việt Nam ra đời (3/2/1930). Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp

công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt

Nam.

Trình bày sự kiện: 175 điểm

Đầu năm 1930, sau khi ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động

đã làm cho phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên sự hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức cộng sản làm ảnh

hưởng tới tâm lý quần chúng và sự phát triển chung của phong

trào cách mạng nước ta.

Trước tình hình đó Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về Cửu Long

(Hương Cảng – Trung Quốc) để triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ

chức cộng sản. Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6/1/1930 dưới sự

chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.

Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm và sự hoạt

động riêng rẽ của mỗi tổ chức cộng sản và nêu chương trình hội

nghị

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí với ý kiến của Nguyễn Ái Quốc

là thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy

tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng …

do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là Cương lĩnh chính trị đầu

tiên của Đảng, có giá trị lí luận và thực tiễn lâu dài đối với cách

mạng Việt Nam

Ngày 24/2/1930, theo đề nghị của Đông Dương Cộng sản liên

đoàn, tổ chức này được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa và mang tầm vóc như một

Đại hội thành lập Đảng, đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam,

thông qua đường lối cách mạng Việt Nam, chấm dứt tình trạngkhủng hoảng về đường lối cách mạng đáp ứng yêu cầu lịch sử đặt

ra.

Câu 2 *Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải đối mặt

(3 điểm) với những khó khăn nào ?

*Về chính trị :

- +Chính quyền cách mạng mới thành lập, còn non trẻ, chưa được

nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao, cách mạng vẫn ở

thế bị cô lập.1,250,5+ Đe doạ của giặc ngoại xâm :

- Ở miền bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa

giải giáp quân đội Nhật kéo vào nước ta, theo sau là bọn Việt

Quốc,Việt Cách

- Ở miền Nam, quân đội Anh yêu cầu ta thả hết tù binh Pháp bị

Nhật giam giữ, đồng thời tái vũ trang cho lực lượng này, tạo điều