Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG - THPT Thuận Thành số 1 - Bắc Ninh - Năm 2018

1c19888127035d3da3034809aea90b47
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2017-12-25 09:35:38 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 254 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

(1)ADN (2)ARN Protein(3)Đ thi th THPTQG THPT Thu Thành Ninh Năm 2018ề ắI. Nh bi tậ ếCâu 1. Cho sauơ ồ(1), (2), (3) ng ng là:ươ ứA. Tái n, Phiên Mã, và ch mãả B. Tái n, ch mã và Phiên Mãả ịC. Phiên Mã, Sao Mã và ch mãị D. ch Mã, Phiên Mã và tái nị ảCâu 2. Thành ph và trình đúng operon làầ ộA. gen đi hòa, vùng kh đng p, vùng hành và các gen trúc Z, Y, Aề ấB. Vùng kh đng P, vùng hành và các gen trúc Z, và Aở ấC. các gen trúc Z. Y. vùng kh đng và vùng hành Oấ ậD. gen đi hòa, vùng hành O, vùng kh đng và các gen trúc Z, và Aề ấCâu 3. Tu thành niên là nh ng ng có tu kho ng ?ổ ườ ừA. 10 đn 18 tu iế ướ B. đn 10 tu iừ ướ ổC. 13 đn 16 tu iừ D. trên 18 tu đn 25 tu iừ ổCâu 4. Menden đã ng phép lai phân tích đ:ử ểA. Xác đnh tính tr i, nị ặB. Xác đnh ki gen th mang tính tr ng tr iị ộC. Xác đnh di truy các tính tr ngị ạD. Ki tra gi thuy mìnhể ủCâu 5. loài ng có nhóm gen liên t. nhi th có trong ưỡ ếbào th ba loài này làở ủA. 16. B. 17 C. 18 D. 19Câu 6. Cho hai gen A, và B,b là nh ng gen không alen trên cùng nhi ễs th Ki gen nào sau đây vi không đúngA. AbAB B. AbaB C. ABab D. aBab Câu 7. Ph ng pháp phân tích th lai Menden các c:ươ ướ(1) Lai các thu ch ng khác nhau hay vài tính tr ng, theo dõiặ ồs di truy riêng ng tính tr ng.ự ạHOC24.VN 1(2) dòng thu ch ng ng cách cho th ph qua nhi th hạ ệ(3) Dùng toán th ng kê phân tích qu lai, sau đó đa ra gi thuy gi thích ếqu laiả(4) Ti hành thí nghi ch ng minh cho gi thuy mình.ế ủTrình đúng các nghiên Men den là:ự ướ ủA. (1), (2), (3), (4) B. (2), (3), (4), (1)C. (2), (1), (4), (3) D. (2), (1), (3), (4)Câu 8. th cái loài có ki gen ểABab qu nào sau đây đúng khi quá trình gi phân di ra bình th ng và có ra hoán hoán là 30%?ả ườ ịA. AB ab 25% và Ab= aB 25% B. AB ab 35% và Ab aB 25%C. AB ab 35% và Ab aB =15% D. AB ab 25% và Ab aB =35% .Câu 9. Phát bi nào sau đây là không đúng hi ng liên gen hoàn toàn?ề ượ ếA. Liên gen làm chês xu hi bi pế ợB. Liên gen tăng xu hi biên pế ợC. ng nhóm gen liên loài th ng ng nhi th đn ượ ườ ộc loàiủD. Các gen trên cùng nhi th di truy cùng nhau thành nhóm gen liên ạk tếCâu 10. Gen là đo phân ADNộ ửA. mang thông tin trúc phân prôtêin.ấ ửB. ch các mã hoá các axit amin.ứ ộC. mang thông tin mã hoá chu polipeptit hay phân ARN.ỗ ửD. mang thông tin di truy các loài.ề ủCâu 11. Đi phân nào sau đây trong trúc không có liên kêt hidroạ ấA. ARN chuy nậ B. ARN riboxom C. ARN thông tin D. ADN.Câu 12. Phép lai phân tích là phép lai gi aữA. th mang tính tr ng tr th mang tính tr ng xác đnh ki gen ểc th mang tính tr ng tr iủ ộB. th có ki gen đng tr th có tính tr ng nơ ặC. Các th con lai Fơ ể1 nhau xác đnh đc qu phân li ki hình con ượ ủlai.HOC24.VN 2D. th có ki gen th có ki gen đng pơ ợCâu 13. Trong ong, cá th ong có NST đn làổ ộA. Ong th và ong đcợ B. Ong chúa C. Ong thợ D. Ong đcựII. Thông hi uểCâu 14. Hình sau đây mô hai bào hai th ng đang phân bào.ẽ ưỡ ộBi ng không ra đt bi n; các ch cái A, a, B, b, c, D, M, kí hi cho các nhi ễs th Theo lí thuy t, phát bi nào sau đây đúng?ắ ểA. Hai bào đu đang kì sau nguyên phân.ế ủB. nhi th bào là 2n 4, nhi th bào là 2n 8.ộ ếC. Khi thúc quá trình phân bào hai bào trên thì bào ra hai bào ếl ng i, bào ra hai bào đn i.ưỡ ộD. bào đang kì sau gi phân II, bào đang kì sau nguyên phân.ế ủCâu 15. Phân tích thành ph hoá axit nuclêic cho th các lo ạnuclêôtit nh sau:ưA 20%; 35% 20%; 25% Axit nuclêic này làA. ARN có trúc ch đnấ B. ARN có trúc ch képấ ạC. ADN có trúc ch đnấ D. ADN có trúc ch képấ ạCâu 16. Gi thích nào sau đây đúng khi cá lên thì cá nhanh ch tể ếA. Vì làm cho da cá khô nên không trao đi khí đcủ ượB. Vì làm cho trao đi khí giãn ra nên không trao đi khí đcề ượC. Vì các phi mang cá xu ng làm gi trao đi khí, mang cá khô ịnên không hô đcấ ượD. Vì nhi trên cao nên không đc oxiệ ượCâu 17. Lo đt bi nào sau đây không di truy qua sinh tínhề ữA. Đt bi genộ B. Đt bi xomaộ ếC. Đt bi ti phôiộ D. Đt bi giao tộ ửCâu 18. đu Hà lan alen quy đnh hoa đ, alen quy đnh hoa tr ng và di ễbi ra bình th ng. qu phép lai nào sau đây cho phân li ki hình th ườ ếh con lai là tr ng.ệ ắA. Aa AA B. AA aa C. Aa aa D. Aa AaHOC24.VN 3Câu 19. Nh đnh nào sau đây không đúng khi nói đt bi genậ ếA. Đt bi gen ch đc bi hi tr ng thái pộ ượ ợB. Đc bi hi ngay thành ki hình đt bi là đt bi gen tr i.ượ ộC. Đt bi gen đc bi hi tr ng thái đng pộ ượ ợD. Đt bi gen là đt bi đi mộ ểCâu 20. Gi thích nào sau đây đúng đi ng già huy áp cao thì xu ườ ấhuy nãoếA. ch ng đng đc bi là ch máu não nên vạ ỡB. ch ng, tính đàn kém, đc bi các ch não khi huy ápạ ếcaoC. ch ng, dòng máu ch ch nên đng vạ ỡD. ch a, không co giãn đc nên khi huy áp caoạ ượ ếCâu 21. gen có trình nucleotit ch sung ....5’ ATT GXX XGT TTA 3’.... ổPhân ARN đc ng gen trên có trình nucleotit là:ử ượ ựA. ...3’AUU GXX XGU UUA5’.... B. ...5’UAAXGGGXAAAU3’....C. ..5’ATT GXX XGTTTA3’.... D. ...5’AUU GXX XGU UUA3’....Câu 22. Ph ngu cung protein cho Trâu, bò làầ ấA. Ch củ ỏB. Ngu ng giàu proteinồ ướ ốC. Do ngu vi sinh ng sinh trong cồ ỏD. Ch sung ngoàiủ ừCâu 23. Ki gen cá chép không là Aa, cá chép có là aa. Ki gen AA làm ểtr ng không Tính theo lí thuy t, phép lai gi các con cá chép không nhau thì ớs cho ki hình đi con là:ẽ ờA. cá chép không cá chép có y.ả B. cá chép không cá chép cóảv yảC. 100% cá chép không yả D. cá chép có cá chép ảkhông yảCâu 24. Trên ch gen có 150 ađênin và 120 timin. Gen nói trên có 20% guanin. ủS ng ng lo nuclêôtit gen là:ố ượ ủA. 180; 270 B. 270; 180C. 360; 540 D. 540; 360Câu 25. Thành ph nào sau đây không tham gia tr ti quá trình ch mãầ ịA. ADN B. ARN chuy nậ C. ARN thông tin D. RiboxomHOC24.VN 4Câu 26. Tu cây năm đc tính theo:ổ ượA. ch nách.ố B. lá.ố C. lóng thânố D. cànhốCâu 27. Trong quá trình phát tri sâu m, giai đo phá ghê nh tể ướ ấA. Sâu mướ B. tr ngứ C. tr ng thànhướ ưở D. Nh ngộCâu 28. Nh ng phát bi nào sau đây đúng đt bi đo đo nhi thớ ể(1). Làm thay đi trình phân các gen trên nhi thổ ể(2). Làm gi ho tăng ng các gen trên nhi thả ượ ể(3). Làm thay đi thành ph gen trong nhóm gen liên tổ ế(4). Có th làm gi kh năng sinh th đt bi nể ếA. (2), (4) B. (2), (3) C. (1), (2) D. (1), (4)Câu 29. đt bi gen làm đi ba nucleotit liên hidro gen thay đi ổnh th nào?ư ếA. Gi 6, ho ho 8ả B. Gi ho ho ho 9ả ặC. Gi ho ho 9ả D. Gi ho liên tả ếCâu 30. Cho các nh đnh sauậ ị(1) Cây có sinh tr ng và sinh tr ng th p.ưở ưở ưở ấ(2) ch và ru là nh ng loài phát tri qua bi thái không hoàn toàn.Ế ế(3) Sinh tr ng là sinh tr ng do ho đng mô phân sinh đnh và mô phânưở ưở ỉsinh bên(4) th kín có di ra th tinh kép. là hai tinh cùng tham gia th tinhỞ ụ(5) Sinh tính có trong tr ng qu th th p.ả ườ ấNh ng nh đnh sai làữ ịA. (2), (3), (5) B. (1), (2), (3) C. (3), (5), (1) D. (1), (3), (4)Câu 31. phân ADN nhân đôi liên ti n, gen con phiên mã oộ ạra phân ARN làố ửA. B. 32 C. 64 D. 25Câu 32. Có phân ADN nhân đôi ng nhau đã ng đc 112 ượm ch pôlinuclêôtit nguyên li hoàn toàn môi tr ng bào. nhân ườ ựđôi phân ADN trên làủ ửA. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 33. Cho các loài sinh sau: sâu cu lá, ch, châu ch u, gián, m, ng a. Trongậ ựcác loài đó nh ng loài nào trong chu trình sinh tr ng và phát tri theo ki bi thái ưở ếkhông hoàn toàn.A. Châu ch u, ng a, chấ B. Châu ch u, gián, mấ ằHOC24.VN 5C. Châu ch u, gián, ng aấ D. Sâu cu lá, ch, mố ằCâu 34. ch gen có trình các nu nh sau: ....3’ ATT GXX XGT TTA ư5’.... đt bi ra làm cho ch gen thay đi là: …3’ ATT XXX XGT ổTTA 5’. Đt bi thu ki uộ ểA. nuấ B. Thêm nuộ ặC. Đi trí nuổ D. Thay th nuế ặCâu 35. Quan sát hình nh sau và cho bi tả ếNhóm vi khu làm nghèo nito đt tr ngẩ ồA. Vi khu đnh ni tẩ B. Vi khu mônẩC. Vi khu ph nitratẩ D. vi khu nitratẩCâu 36. th có các lo mô phân sinhỞ ạ(1) Mô phân sinh đnh,ỉ(2) Mô phân sinh lóng(3) Mô phân sinh bênCây lá có nh ng lo mô phân sinh nào?ộ ạA. (1) và (3) B. (1), (2) và (3) C. (2) và (3) D. (1) và (2)Câu 37. Quá trình phiên mã sinh nhân th cở ựA. Ch ra trong nhân bàoỉ ếB. Ch di ra trên ch genỉ ủC. Di ra trên hai ch genễ ủD. Môi tr ng bào cung các nu lo A, T, G, doườ ựIII. ngậ ụCâu 38. Cho các hi ng sau th tệ ượ ậ(1) Hoa công anh ra lúc sáng, khép lúc tr ng ng iồ ố(2) Ng cây ng ra ngoài ánh sángọ ướ(3) Lá cây trinh khi tay ch vàoữ ạ(4) cây lan ng ng ngu cễ ướ ướ(5) Hoa qu nh vào lúc 12 gi đêmỳ ờHOC24.VN 6(6) đng cây mậ ấNh ng hi ng thu ki ng đng làữ ượ ộA. (1), (2), (3)và (6) B. (1), (3), (5) và (6)C. (1), (2), (3) và (5) D. (1), (2), (4) và (6)Câu 39. bào có ki gen AaBb trong quá trình gi phân hình thành giao có th ểt ra nh ng lo giao nào. Bi ng di bi di ra bình th ng.ạ ườA. Aa Bb, ab, AB B. AB và aB ho ab và AbặC. AB, Ab, aB và ab D. AB và ab ho Ab và aặ B.Câu 40. Cho các tính sauậ(1) Đàn ng ng con ch theo (2) Cá lên ăn khi gõ ng, (3) Khi cho tay vào thì ửr tay i, (4) tính săn đng ăn th t, (5) ng th đèn thì ng i, ườ ạ(6) ch đc kêu vào mùa sinh Nh ng tính đc làế ượA. (1), (2), (3) B. (2) (3), (5);C. (3), (4), (6) D. (2), (4), (5)HOC24.VN 7H NG GI CHI TI TƯỚ ẾCâu 1. Ch đáp án AọT ADN ADN qua quá trình nhân đôi (hay tái n)ừ ảT ADN ARN qua quá trình phiên mãừ →T ARN Protein qua quá trình ch mãừ ịCâu 2. Ch đáp án BọOperon là các gen trúc có liên quan ch năng th ng phân theo có chung ườ ụm ch đi hòa.ộ ềOperon Lac là các gen trúc quy đnh ng các enzim th phân Lactozo đc ượphân thành trên ADN và có chung ch đi hòa.ố ềC trúc opêron Lac E. coli:ấ ở­ Nhóm gen trúc (Z, Y, A): kê nhau, có liên quan nhau ch năngấ ứ­ Vùng hành (O): là đo mang trình nu đc bi t, là bám prôtêin ch ếngăn phiên mã nhóm gen trúc.ả ấ­ Vùng kh đng (P): bám enzim ARN­pôlimeraza kh đu sao mã.ở ầGen đi hòa (R): không thu thành ph opêron nh ng đóng vai trò quan tr ng ọtrong đi hòa ho đng các gen opêron qua vi xu prôtêin ch .ề ếCâu 3. Ch đáp án AọTu thành niên ng có tu kho ng 10 đn 18 tu i.ổ ườ ướ ổT trên 18 tu đn 25 tu là tu tr ng thànhừ ưởCâu 4. Ch đáp án DọPhép lai phân tích là phép lai gi các cá th mang tính tr ng tr cá th mang tính ểtr ng nh ki tra ki gen cá th mang tính tr ng tr là thu ch ng hay ủkhông.Menđen đã ng phép lai phân tích ki tra gi thuy mìnhử ủCâu 5. Ch đáp án BọLoài ng có nhóm gen liên nên NST đn loài là: 2n 16ưỡ →S nhi th có trong bào th ba (2n 1) loài này là: 16 17 NSTố ủCâu 6. Ch đáp án AọTrong các cách vi trên, không đúng vì A, là nh ng gen alen cùng trên NSTế ằCâu 7. Ch đáp án DọPh ng pháp phân tích th lai các n:ươ ướ ả­ dòng thu ch ng ng cách cho th ph qua nhi th hạ ệHOC24.VN 8­ Lai các khác nhau ho tính tr ng thu ch ng ng ươph n, theo dõi di truy riêng ng tính tr ng đó trên con cháu ủt ng .ừ ẹ­ Dùng toán th ng kê phân tích các li thu đc. đó rút ra các quy lu di ượ ậtruy các tính tr ngề ạVí :ụtóc th ng tóc xoănẳm đen xanhắ ắvóc dáng cao vóc dáng th pấda tr ng da đenắ­ Ti hành thí nghi ch ng minh cho gi thuy mình.ế ủCâu 8. Ch đáp án CọC th cái có ki gen AB/ab ra hoán 30%, gi phân bình th ng ươs cho lo giao :ẽ ử+ Giao hoán Ab aB f/2 15%ử ị+ Giao liên t: AB ab 50% f/2 35%ử Đáp án C→Câu 9. Chọn đáp án BTrong các phát biểu trên, sai vì liên kết hoàn toàn làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợpCâu 10. Chọn đáp án CGen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay ARN.Từ định nghĩa gen ta thấy:Gen có bản chất là ADN, trên một phân tử ADN chứa rất nhiều gen,Nhưng điều kiện đủ để đoạn ADN được gọi là một gen khi nó mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định.Câu 11. Chọn đáp án CTrong các phân tử trên, mARN có cấu trúc mạch thẳng, không có liên kết hidro.Câu 12. Chọn đáp án APhép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cơ thểmang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội.Nếu thế hệ lai đồng tính thì tính trạng trội là thuần chủng, nếu thế hệ lai phân tích thì tính trạng trội đem lai không thuần chủngCâu 13. Chọn đáp án DHOC24.VN 9Trong tổ ong, cá thể ong có bộ NST đơn bội là ong đực.Câu 14. Ch đáp án DọT hình trên ta th y:ừ ấ­ bào khi tách thành bào con thì bào có ng MncD có NST đnế ơb bào đang kì sau gi phân II ả­ bào khi tách thành bào con thì bào có NST AaBb bào có ộNST đn bào đang kì sau nguyên phân.ơ Đáp án D→Câu 15. Ch đáp án CọPhân axit nucleic trên có T, Phân axit nucleic này không có nguyên ửt sung nên nó có trúc ch đn.ắ ơM khác phân axit nucleic này có A, T, G, nên nó là ADNặ Đây là phân ADN có trúc ch đn→ ơCâu 16. Ch đáp án CọCâu 17. Ch đáp án BọTrong các ng đt bi trên, đt bi xoma ra bào sinh ng nên không di ưỡtruy qua sinh tính.ề ữĐt bi ti phôi ra nh ng phân chia đu tiên nên di truy qua ềsinh tínhả ữĐt bi giao ra giao nên di truy qua sinh tínhộ Đáp án B→Câu 18. Ch đáp án CọTh lai thu đc tr ng 2.1 bên cho lo giao ượ ửbên cho lo giao .ạ ửCây hoa tr ng sinh ra chi 1/2a 1/2a 1aắ và đu cho giao a.→ ửV ch có đáp án th mãnậ ỏCâu 19. Ch đáp án AọTrong các phát bi trên, sai vì đt bi gen ch bi hi tr ng thái đng ợl n.ặCâu 20. Ch đáp án BọHuy áp là áp máu tác ng lên thành ch, ng già ch ng, tính ườ ứđàn kém, đc bi là các ch não, khi huy áp cao làm ch gây xu ấhuy náo Đáp án Bế →Câu 21. Ch đáp án DọHOC24.VN 10