Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Toán - THPT Thị Xá - Quảng Trị có lời giải chi tiết

4f317f0455b122b67633120aa4e28afe
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-05-27 20:55:42 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1521 | Lượt Download: 54 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI THỬ THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊMÔN TOÁN (Thời gian 90 phút)Câu 1: Đường cong trong hình bên là đồ thịcủa một hàm số nào dưới đâyA. 3y 3x 1 B. 2y 3x 1 C. 2y 3x 1 D. 2y 3x 1 Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (2; 3;1), 1;2;2)  .Tính vectơ v A. 1;4;12) B. (1; 4; 12) C. (8; 11;9) D. (8; 11; 9)Câu 3: Cho hàm số f(x) liên tục trên và có bảng xét dấu f'(x) nhưsauMệnh đề nào sau đây là sai?A. Hàm sốy f(x) có đúng hai điểm cực trị B. Hàm sốy f(x)đạt cực đại tại 2C. Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại D. Hàm số f(x)đạt cực tiểu tại 5Câu 4: TÌm số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2x 1yx 3 A. B. C. D. 4Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng đi quađiểm (2; -1) và vectơ chỉ phương (4; 6; 2) Viết phương trình thamsố của đường thẳng Doc24.vnA. ­2+4ty ­6tz =1+2t B. ­2+2ty ­3tz =1+t C. ­2+2ty ­3tz ­1+t D. ­2+2ty ­3tz 2+tCâu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Viết phương trình tổng quátcủa mặt phẳng (P) đi qua điểm (0; -1; 4) và nhận (3; 2;1), 3;0;1)  làm vectơ chỉ phương A. 0 B. 12 0 C. 3x 3y 0 D. 3y 3z 15 0 Câu 7: Cho 13 3(a 1) (a 1)  TÌm điều kiện của aA. 2 B. 2 C. 1a 2 D. 1a 2Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số 3y 2 A.2 32.2 ln 2 B. 32 ln 2 C. 32.2 D. 2 32x 2Câu 9: Đường cong tỏng hình bên là đồthị hàm số nào trong các hàm số dưới đâyA. xy=2 B. x1y =2   C. 2y log D. 12y log xCâu 10: Gọi 2x là nghiệm của phương trình 2x 20x 0 Tính giá trịcủa biểu thức 2P log(x log log x A. 12 B. C. D. 10Câu 11: Giả sử f(x) là hàm liên tục trên và các số thức