Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Toán - Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị 1 có lời giải chi tiết

5ca50d1c4be6a8b7954ca1642894e360
Gửi bởi: Nguyễn Mạnh vào ngày 2017-05-04 10:20:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2695 | Lượt Download: 165 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

th THPT Chuyên Lê Quy Đôn Qu ng Tr 1ê iCâu 1: Cho hinh chop S.ABCD co đay la hinh binh hanh va co th tich ng 8. M, Nê ol la trung đi cac nh AB, AD. Tinh th tich kh di SCMN.â ươ êA. B. C. D. 3Câu 2: Cho x, la cac th ng: u, la cac th c. Kh ng đnh nao sau đây ươ khôngph luôn luôn đung?aA. vu .vy y B. u.vx .x x C. uu vvxxx D. uu ux .y xy Câu 3: Cho hinh chop S.ABC co đay la tam giac vuông cân A, nh aBC 3a Tamgiac SBC cân va trong ph ng vuông goc ph ng đay. Bi th ticha êc kh chop ng 3a tinh goc gi SA va ph ng SBC.ư ăA. 6 B. 3 C. 4 D. 3arctan2 Câu 4: Cho ham ô3 2y 6x 9x m (m la tham th c) co th (C). Gi (C) tô ătr hoanh đi phân bi co hoanh ô1 3x (v ơ1 3x x ). Kh ng đnh naoă isau đây đung?A. 30 4 B. 31 4 C. 31 x D. 3x 4 Câu 5: Trong cac ham sau, ham nao co hai đi đi va đi ti u?ô êA. 2y B. 2y 3 C. 2y 3 D. 2y 3 Câu 6: Cho a, la cac th c, th man o0 b kh ng đnh nao sau đây đung?ă iA. alog log 0 B. blog 1 C. alog 0 D. blog log 2 Câu 7: o0z la nghi ph co ph âm ph ng trinh ươ22z 6z 0 Đi mênao đây bi di ph ươ ư0iz ?A. 41 3M ;2 2   B. 11 3M ;2 2   C. 33 1M ;2 2   D. 23 1M ;2 2   Câu 8: Tim cac đng ti ngang th ham ươ ô22x 1yx 3  A. B. 1y 3 C. D. Doc24.vnCâu 9: Cho cac th ng a, khac 1. Bi ng đng th ng ươ ươ th cacă iham ôx xy b va tr tung A, B, sao cho gi va B, vau ươ ưAC 2BC. Kh ng đnh nao đây đung?ă ươA. ab2 B. 2a C. 2b a D. 2b a Câu 10: Tim cac gia tr th ph ng trinh ươ2 22 log log m co banghi th phân bi tê êA. m 0; 2 B. m 0; 2 C. m 2  D.  Câu 11: Khi anh sang đi qua môi tr ng (ch ng nh không khi, c, ng mu…),ươ ươ ươc ng gi theo quang đng truy x, theo công th ươ ươ ưx0I e  trong đo0I la ng anh sang khi đu truy vao môi tr ng va ươ ươ la thiê uc môi tr ng đo. Bi ng bi co th ươ ươ u1.4 va ng ta tinh đcươ ươr ng khi đi sâu 2m xu ng đn sâu 20m thi ng anh sang gi ươ 10l.10 n. Sâ ônguyên nao sau đây nh t?â âA. B. 10 C. D. 90Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho ba đi mơ êA 1; 0; 0; 2; 0; 0; 5 Vecto nao đây la vecto phap tuy tươ ăph ng (ABC)?ăA. 41 1n 1; ;2 5    uur B. 21 1n 1; ;2 5    uur C. 11 1n 1; ;2 5   uur D. 31 1n 1; ;2 5    uur Câu 13: Bên trong hinh vuông nh a, ng hinh sao cho na ôc nh đu nh hinh bên (cac kich th thi cho nh ươ ơtrong hinh). Tinh th tich kh tron xoay sinh ra khi quayê ôhinh sao đo quay tr xy.uA. 35a48 B. 35a16 C. 3a6 D. 3a8 Câu 14: Bi ê6log 3 tinh gia tr ualog Doc24.vnA. 13 B. 112 C. D. 43 Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho đng th ng ươ ăx 3d :2 4  vam ph ng ăP mx 10y nz 11 0 Bi ng ph ng (P) luôn ch đng th ng d,ê ươ ătinh .A. 33 B. 33 C. 21 D. 21 Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho uơ â2 2S 4 va đi êA 1;1; 1 Ba ph ng thay đi đi qua vaă ôđôi vuông goc nhau, (S) theo ba giao tuy la cac đng tronô ươ1 3C C. Tinh ng di tich ba hinh tron u1 3C CA. 4 B. 12 C. 11 D. 3 Câu 17: Trong ph ng đ, cho hinh ch nh (H) co nh trên tr hoanh,ă uva co hai đnh trên đng cheo la ươA 1; 0 va B a; ơa 0 Bi ng thê iham ôy chia hinh (H) thanh hai ph co di tich ng nhau, tim a.â ăA. 9 B. 4 C. 1a2 D. 3 Câu 18: Trong ph ng ph c, A, B, la đi bi di cac ph că ươ ư1z 2i , 3z 2i, 2i Kh ng đnh nao sau đây la sai ?A. va đi ng nhau qua tr tungô uB. Tr ng tâm tam giac ABC la đi ê2G 1;3   C. va đi ng nhau qua tr hoanhô uD. A, B, trên đng tron tâm va ban kinh ng ươ ă13 Câu 19: Tim nguyên ham ham ô2 xef x2 A. 2 1ef dx C4  B. 2 xf dx C  C. 2 xef dx C4  D. 2 1f dx C  Doc24.vnCâu 20: Trong không gian Oxyz, cho ph ng ăP 2z 0 Vectonao đây la vecto phap tuy (P)?ươ uA. 4n 0;1; 0uur B. 2n 1; 0; 2 uur C. 3n 1; 1; 0 uur D. 1n 1; 2; 3 uur Câu 21: Cho ph ưz 3i Tinh môđun ph ưw 1 A. 13 B. 4 C. 10 D. 5 Câu 22: Cho ph ưz bi a, b ¡ th man o3z 5i 17 11i Tinh ab.A. ab 3 B. ab 6 C. ab 3 D. ab 6 Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho hai đi êA 3; 2; 5; 4; 3 lađi thu tia đi tia BC sao cho uAM2BM Tim ad đi M.o êA. 7; 6; B. 10 10 5; ;3 3   C. 11; ;3 3    D. 13;11; Câu 24: Cho hinh ch nh ABCD.A’B’C’D’ co cac kich th laô ươAB 2, AD 3, AA 4 . (N) la hinh non co đnh la tâm ABB’A’ va đngo ươtron đay la đofng tron ngo ti hinh ch nh CDD’C’. Tinh th tich hinh nonư u(N).A. 133 B. 5 C. 8 D. 256 Câu 25: Tim nghi ph ng trinh ươx122   A. ; 1 B. 1;  C. ; 1 D. 1;  Câu 26: th ham ô4 2y ax bx c tr că uhoanh đi phân bi A, B, C, nh hinh va ebên. Bi ng ăAB BC CD nh nao sau đâyê êđung?A. 2a 0, 0, 0,100b 9ac B. 2a 0, 0, 0, 0, 9b 100ac C. 2a 0, 0, 0, 9b 100ac D. 2a 0, 0, 0,100b 9ac Doc24.vnCâu 27: Cho hinh chop giac đu co nh đay ng ă3 va đng cao ng ươ ă3 Tinhdi tich ngo ti hinh chop đo.ê êA. 48 B. C. 12 D. 32 Câu 28: Cho ham ôy x xac đnh trên i\\ 1¡ liên trên ng kho ng xac đnh, vau ico ng bi thiên nh hinh đây.a ươx  ­1 0 ' ­y  ­10  Tim cac gia tr th ph ng trinh ươf m co nghi th duyê ưnh t.âA. 0; 1 B. 0; C. 0; D. 0; 1 Câu 29: Cho ham F(x) la nguyên ham ham f(x) trên đo a1' 2 Bi tê21f dx 1 va F 1 Tinh F(2)A. F 2 B. F 0 C. F 3 D. F 1 Câu 30: Cho lăng tr đu ABC.A’B’C’ co nh đay ng 2a, di tich xung quanh ngu ă26 3a. Tinh th tich kh lăng trê uA. 31V a4 B. 33V a4 C. 3V a D. 3V 3a Câu 31: Đng th ng nao đây la ti ngang th ham ươ ươ ô1 3xyx 2 ?A. 2 B. 1y2 C. 3 D. 3 Doc24.vnCâu 32: Cho ham ôy x co th trên đo nô a1; 4 nh hinh bên. Tinh tich phân e41I dx .A. 5I2 B. 11I2 C. 5 D. 3 Câu 33: Cho ham ô4 2y 2mx m Tim cac gia tr th thâ iham co ba đi tr thanh tam giac nh lam tr tâm.ô ưA. B. C. D. 1 Câu 34: Cho ph va hai th a, b. Bi ê1z 2i va 2z 2w 3 la hai nghi mêph ph ng trinh ươ2z az 0 Tinh 2T z A. 13 B. 97T3 C. 85T3 D. 13 Câu 35: Trong không gian Oxyz, cho ph ng ăP 6x 3y 2z 24 0 va đi êA 2; 5;1 Tim hinh chi vuông goc trên (P)o uA. H 4; 2; B. H 4; 2; 3 C. H 4; 2; 3 D. H 4; 2; 3 Câu 36: ng bi thiên hinh bên la trong ham đc li kê đây.a ươ ươHay tim ham đoôx  ­1  '  ­10  A. 2x 3yx 1 B. 2x 3yx 1 C. 2x 3yx 1  D. 1yx 2  Doc24.vnCâu 37: Trong không gian Oxyz, vi ph ng trinh ph ng (P) đi quaơ ươ ăđi êM 3; 4; 7 va ch tr Ozư uA. P 3x 4z 0 B.  4x 3y C.  3x 4y D. P 4y 3z 0 Câu 38: Bi ê40x. cos 2xdx ,  a, la cac Tinh iS 2b A. B. C. 1S2 D. 3S8 Câu 39: Bi tich phân êba1dx 2x (trong đo a, la cac ng ng). Tinh tich phână ươbaee1I dxx ln x A. ln 2 B. C. 1Iln 2 D. 1I2 Câu 40: Cho hinh tr co ban kinh đay ng va th tich ng ă18 Tinh di tich xungêquanh xqS hinh tr .u uA. xqS 18 B. xqS 36 C. xqS 12 D. xqS 6 Câu 41: Cho ham ô3 21 1y 12x 13 2 nh nao sau đây la đung?ê êA. Ham đng bi trên kho ng a4; B. Ham ngh ch bi trên kho ng a3;  C. Ham đng bi trên kho ng a; 4 D. Ham đng bi trên kho ng a3; 4 Câu 42: Tim nghi ph ng trinh ươ2 2log log 3 A. S 3; 3 B. S 10 C. S 3 D. S 10; 10 Câu 43: Tim gia tr ti ham ô2x 3yx 1 A. B. C. ­3 D. ­6Doc24.vnCâu 44: Cho x, la cac th th man o4 4log log 1 Tim gia tr nhi onh âMinP bi th ưP 2x y A. minP 4 B. minP 4 C. minP 3 D. min10 3P3 Câu 45: ch đi chuy đng trên đng th ng ngang (chi ng ngô ươ ươ ươsang ph i) gia ph thu th gian (s) la ơ2a 2t s Bi banê ôđu ng 10 (m/s), trong giây đu tiên, th đi nao ch đi xa nh phiaâ êbên ph i?aA. (s) B. (s) C. (s) D. (s)Câu 46: Tinh đo ham ham ôx xy .e A. x 1x 3e B. x x3 ln e C. x x3 ln ln 1 D. x x3 ln 1 Câu 47: Trong cac hinh đa di đu, hinh nao co nhi nh t?â âA. Hinh nh th di đui B. Hinh th nh di đuâ êC. Hinh bat di đuê D. Hinh ph ngâ ươCâu 48: Cho ph co đi bi di la đi trong hinhô êv bên. Tim ph th c, ph ph ưz .A. Ph th ng 3, ph ng ­2â ăB. Ph th ng 3, ph ng 2â ăC. Ph th ng 2, ph ng ­3iâ ăD. Ph th ng 3, ph ng 2iâ ăCâu 49: Bi đng th ng ươ ăy 3x 4 th ham ô4x 2yx 1 hai đi phân bi ta êco tung ô1y va 2y Tinh 2y y A. 2y 10 B. 2y 11 C. 2y 9 D. 2y 1 Câu 50: Trong không gian Oxyz, ph ng trinh nao đây la ph ng trinhơ ươ ươ ươc tâm âI 3; 2; 4 va ti xuc ph ng Oxz?ê ăA. 2 2x 2 B. 2 2x 9 Doc24.vnC. 2 2x 4 D. 2 2x 16 Đáp án1­D 2­B 3­B 4­A 5­C 6­A 7­B 8­B 9­C 10­D11­C 12­B 13­A 14­B 15­D 16­C 17­D 18­B 19­C 20­B21­C 22­D 23­A 24­B 25­A 26­C 27­A 28­A 29­B 30­D31­C 32­A 33­A 34­B 35­D 36­A 37­B 38­A 39­B 40­C41­A 42­C 43­B 44­C 45­D 46­D 47­A 48­A 49­B 50­CL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án DTa co: AMN MAD DAB ABCD ABCD1 1S S2 8 CDN CAD ABCD ABCD1 1S S2 4 ng ươ ưCMB ABCD1S S4 CMN ABCD AMN CDN CMBS S ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD1 3S S8 8 S.CMN CMN ABCD S.ABCD1 3V h.S h. .8 33 8 Câu 2: Đáp án BCâu 3: Đáp án BG la trung đi BC. Vi tam giac SBC cân va trong ph ng vuôngo ăgoc ph ng đay nên ăSH ABC Đt ăAB x Ta co: 222x 3a 6 22 2ABC1 1S 3a2 2 3S.ABC2ABC3V3a BC 3aSH a, AH 3aS 3a 2 co: aAH BCAH SBCAH SH  Doc24.vnTa co: ··0AHtan ASH ASH 60SH Goc gi SA va ph ng SBC ng ă·ASH3 Câu 4: Đáp án AĐ th (C) tr hoanh ba đi phân bi t.ô êKhi đo PT 2x 6x 9x 0 co ba nghi phân bi t.ê êSuy ra PT 2x 6x 9x m co ba nghi phân bi t, suyê êra đng th ng ươ ăy m th ham să ô3 2y 6x 9x đi phân bi t.a êTa co th hai ham nh hinh bên.ô ưHai th co giao đi khi va ch khi i4 0 Khi đo 30 4 Câu 5: Đáp án CD vao đap an ta th yư â Ham co tr suy ra PT ' co nghi phân bi t. Lo B, Dê a Ham co hai đi va ti u, khi đo êxxlim ylim y   lo A.aCâu 6: Đáp án ACh gia tr i1a 22 Câu 7: Đáp án BPT20 03 1z i3 32 2' iz ;3 12 2z i2 2       Câu 8: Đáp án BDoc24.vn
2020-09-27 06:57:52