Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG môn Vật Lý năm 2017 thầy Nguyễn Trung Hiếu

f67c0df6709f3b5441a8faa4c571b81c
Gửi bởi: Nguyễn Trung Hiếu vào ngày 2017-06-06 19:17:33 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾUĐỀ SỐ Vật Lý (60phút 50 câu) Cho: Hằng số Plăng 346, 625.10 .h s tốc độ ánh sáng trong chân không83.10 /c s; 21 931, 5MeVuc đi tích nguyên ố191, 6.10e C A­vô­ga­đrôố23 16, 023.10AN mol.Câu con lò xo dao đngộ đi hòa ph ng trình ươ 6cos(20t /3)cm. Quãngđng ườ tậ đi đc trong kho ng th gian ượ 13 /60(s), khi đu dao đng là A. 6cm. B. 90cm. C. 102cm. D. 54cm.Câu dao đng đi hòa 102 rad/s. Chon th gian  lúc có ly xậ ộ 23 cm và đang đi trí cân ng 0,2 ố2 m/s theo chi ng. Ph ng trình daoề ươ ươđng qu có ng A. 4cos(102 /6) cm. B. 4cos(102 /3) cm. C. 4cos(102 /6) cm. D. 4cos(102 /3) cm.Câu dao đng đi hòa theo ph ng trình:ậ ươ cos(8 /6)cm. Th gian ng nh ậđi từ x1 23 cm theo chi ng đn trí ươ có li độ x1 23 cm theo chi uề ng là:ươ A. 1/16(s). B. 1/12(s). C. 1/10(s) D. 1/20(s)Câu nh có chuy đng là ng hai dao đng đi hòa cùng ph ng. Hai ươdao đng này có ph ng trình là ươ1 1cosx t và 2cos2x t    là năng t. ậKh ng ng:ố ượ A. 21 22WA A B. 21 2WA A C. 2 21 2WA A D. 2 21 22WA ACâu Con lò xo treo vào giá đnh, kh ng ng là ượ 100g. Con dao đng đi uắ ềhoà theo ph ng trình ươ cos(105 t)cm. 10 m/s 2. đàn đi và ti tác ngự ụlên giá treo có giá tr là:ị A.Fmax 1,5 N; Fmin 0,5 B.Fmax 1,5 N; Fmin C.Fmax N; Fmin 0,5 D.Fmax N; Fmin N.Câu Cho hai ch đi dao đng đi hòa cùng ph ng, cùng có ph ng trình dao đng ươ ươ ộl là: ượ)cos(111tAx )cos(222tAx Cho bi t: 4ế2221xx (cm 2) Khi ch đi ểth nh có li xứ ộ1 =1 cm thì nó ng cm/s. Khi đó ch đi th hai làố A. cm/s. B. cm/s. C. cm/s. D. 12 cm/s.Câu con đn mang đi tích ng khi không có đi tr ng nó dao đng đi hòa iộ ươ ườ ớchu T. Khi có đi tr ng ng th ng đng xu ng thì chu kì dao đng đi hòa con làỳ ườ ướ ắT1 3s. Khi có đi tr ng ng th ng đng lên thì chu kì dao đng đi hòa con là Tệ ườ ướ ắ2 =4s Chu dao đng đi hòa con khi không có đi tr ngỳ ườ là:(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang -BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾU A. 5s B. 2,4s C.7s. D.2,42 sCâu con đn có chu 2s khi đt trong chân không. Qu làm ng pộ ợkim kh ng riêng 8,67g/cmố ượ 3. Tính chu T' con khi đt con trong không khí;ỳ ắs không khí xem nh không đáng qu ch tác ng đy Archimède,ứ ẩkh ng riêng không khí là 1,3g/lít.ố ượ A. 2,00024s. B.2,00015s. C.1,99993s. D.1,99985s.Câu Dao đng ng hai dao đng đi hòa cùng ph ng có bi th 5ộ ươ cos(6 +/2π (cm). Dao đng th nh có bi th là xộ ứ1 5cos(6 /3) (cm). Tìm bi th dao ủđng th hai.ộ A. x2 5cos(6 /3 )(cm). x2 52 cos(6 /3 )(cm). C. x2 5cos(6 /3 )(cm). x2 52 cos(6 /3 )(cm).Câu 10 song ngang co chu ki 0,2 truy trong môi tr ng đan co m/s. ườ ộXet trên ph ng truy song Ox, vao th đi nao đo đi đnh song thi ươ ơsau theo chi truy song, cach kho ng 42 cm đn 60 cm co đi đang tri cânề ịb ng đi lên đnh song. Kho ng cach MN la: A. 50cm B.55cm C.52cm D.45cmCâu 11 dây đàn OM =90cm có hai đu đnh. Khi đc kích thích trên dây hìnhộ ượthành bó sóng, biên ng là 3cm. nh có biên dao đng là 1,5cm Kho ngộ ảcách ON nh giá tr đúng nào? A. 7,5 cm B. 10 cm C. cm D. 5,2 cmCâu đi A,B trên ch ng cách nhau 16cm có ngu phát sóng daoạ ợđng theo ph ng trình ươtau30cos1 )230cos(tbub truy sóng trên làố ướ30cm/s. C, là đi trên đo AB sao cho AC DB 2cm. đi dao đng biên đọ ộc ti trên đo CD là:ự A.12 B. 11 C. 10 D. 13 Câu Ngu sóng đt dao đng 10Hz. Đi cách đo 20cm. Bi ếv truy sóng là 40cm/s. Gi và có bao nhiêu đi dao đng ng pha ngu n?ậ ượ A. đi mể B. đi C. đi .ể D. đi mểCâu Hai đi M, cung trên ph ng truy song cach nhau ươ /3. th đi t,ạ ểkhi li dao đng la uộ ạM cm thi li dao đng la uộ ạN cm. Biên song ngộ A. cm. B. cm. C. cm. D. 3cm.Câu Trong phong nghe nh c, tri: ng âm ra ngu âm laộ ườ ồ80dB, ng âm ra ph ng phia sau la 74dB. Coi ng khôngứ ườ ườ ườh th năng ng âm va ph âm tuân theo đnh lu ph anh sang. ng âmấ ượ ườ ộtoan ph đi đo laầ A. 77 dB B. 80,97 dB C.84,36 dB D.86,34 dBCâu 16 Đo ch xoay chi AB ti hai đo n: đo AN là đi tr thu n; đo ạNB cu dây thu ghép ti đi có đi dung thay đi đc. Đi áp ượ ệhi ng gi hai đo NB đc đo ng vôn khi Cệ ượ ế1 thì vôn ch Vế i1 36 V; khi C2 thì vôn ch Vế i2 48 V. Bi ng dòng đi ườ ệ1i vuông pha dòng đi ệ2i .H công ốsu ng đo ch có đi dung Cấ ệ2 (U kh ng đi)ộ A. 0,8 B. 0,6 C. 0,5 D. 1/2(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang 3BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾUCâu 17 ch xoay chi cu dây có L= 0,4 /ạ (H) ti C. Đt vào đu đu ầm ch hi đi th Uo cosạ (V ). Khi C1 2.10 ­4/ thì Uc Ucmax =1005 V, 2,5C1 thì tr pha /4 so đu ch. Tìm Uớ ạo A. 50 B. 1002 C. 100 D. 505Câu 18 Đt đi áp xoay chi có giá tr hi ng 60 vào hai đu đo ch R, L, iặ ốti thì ng dòng đi qua đo ch là Iế ườ ạ0 cos(100 /4) (A). ng đi thìế ệc ng dòng đi qua đo ch là Iườ ạ0 cos(100 /12) (A). Đi áp hai đu đo ch là ạA. =60 cos(100 /12 (V) B. 60 cos(100 /6 (V)C. 60 cos(100 /12) (V) D. 60 cos(100 /6 (V) Câu 19 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạnmạch AM gồm điện trơ thuần mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổiđược, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi để điệnáp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng giữahai đầu điện trơ và cuộn dây lần lượt là UR 1002 V, UL 100V. Khi đó điện áphiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là:A. 100 3CU V B. 100 2CU V C. 200CU V D. 100CU VCâu 20 Một máy biến áp lý tương gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp.Cuộn sơ cấp có n1 1320 vòng điện áp U1 220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2 =10V, I2 0,5A; Cuộn thứ cấp thứ 2có n3 25 vòng, I3 1,2A. ng dòng đi quaườ ệcu là :ộ A. 0,035A B. 0,045A C. 0,023A D. 0,055ACâu 21 Đt đi áp xoay chi ề100 cos100 (V) vào hai đu đo ch ti mầ ồđi tr thu R, cu thu có Lệ và đi có đi dung thay đi đc. Đi uụ ượ ềch nh đi áp hi ng hai đu tụ đt giá tr đi thì th giá tr đi đó ng 00V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là A. 100 V. B. 80 V. C. 60 V. D. 50 V.Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chi chứa điện trơ R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 22 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc /2. Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi ta chưa thay đổi L? A. 100 V. B.1002 V. C.1003 V. D. 120 V.Câu 23 Cho đo ch RLC ti p. Bi 1/ộ H, 2.10 ­4/ F, thay đi đc. Đtổ ượ ặvào hai đu đo ch đi ápệ có bi th c: Uể ứ0 cos 100 t. uểC ch pha 3ậ /4 so uớABthì ph có giá tr A. 50 B. 1503 C. 100 D. 1002Câu 24 máy phát đi xoay chi pha phát ra su đi đng 1000ộ ộ2 cos(100 t) (V).N roto quay 600 vòng/phút thì là:ế ựA. B. C. 10 D. 8(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang -BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾUCâu 25 đo ch đi có dung kháng Zộ ệC 100 và cu dây có khángộ ảZL 200 ti nhau. Đi áp hai đu cu có bi th uắ ứL 100cos(100 +/6)(V). Bi th đi áp hai đu đo ch có ng nh th nào?ể A. 50cos(100 ­ /3)(V). B. 50cos(100 5 /6)(V). C. 100cos(100 ­ /2)(V). D. 50cos(100 + /6)(V). Câu 26 máy bi th có vòng nộ ố1 /n2 5, hi su 96ệ nh công su 10(kW) ơcu và hi th hai đu là 1(kV), công su ch th là 0,8, thì ấc ng dòng đi ch trong cu th là:ườ A. 30(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 60(A)Câu 27 Ta truy công su đi 200MW đn tiêu th ng ch đi pha, hi uầ ệđi th hi ng hai đu ngu truy là 50kV. ch đi truy có công su tệ ấcos 0,9. Mu cho hi su truy đi ệ95%³ thì đi tr đng dây đi ph iệ ườ ảcó giá tr A. 9, 62R B. 3,1R C. 4, 61R k D. 0, 51R Câu 28 Trong ch dao đng LC lí ng đang có dao đng đi do. Th gian ng nh tạ ươ ấgi hai liên ti năng ng tr ng ng ba năng ng đi tr ng là 10ữ ượ ườ ượ ườ ­4s. Chu kì daođng ch: A. 3.10 ­4s. B. 9.10 ­4s. C. 6.10 ­4s. D. 2.10 ­4s.Câu 29 ch dao đng lí ng cu thu có không đi và đi cóộ ươ ệđi dung thay đi đc. Đi ch nh đi dung đi đn giá tr Cệ ượ ị1 thì dao đngầ ộriêng ch là fủ ạ1 dao đng riêng ch là ạ5 f1 thì ph đi ch nh đi dung aả ủt đi đn giá trế ịA. 5C1 B. 51C C. C1 D. 51C .Câu 30 Cho ch dao đng đi LC lý ng. Khi đi áp gi đu là thì ng ươ ườđ dòng đi qua cu dây là ,khi đi áp gi đu là thì ng dòng đi qua ườ ệcu dây là i/2. Đi áp đi gi đu cu dây là:ộ A.2 B.6 C.4 D.2 VCâu 31 ch dao đng LC đang th hi dao đng đi do chu T. th đi nàoạ ểđó dòng đi trong ch có ng 8ệ ườ (mA) và đang tăng, sau đó kho ng th gian thì đi nả ệtích trên có ớ92.10 .C Chu dao đng đi ch ngỳ A. 0, .ms B. 0, 25 .ms C. 0, .s D. 0, 25 .sCâu 32 Trong ch dao đng lí ng cu có 0,5ộ ươ H, đi cóụ ệđi dung μF đang có dao đng đi do. th đi ng dòng đi trong chệ ườ ạcó giá tr 20 mA thì đi tích đi có là 2.10ị 8─ Đi tích đi tệ ộb đi làả A. 4.10 8─ C. B. 2.5.10 9─ C. C. 12.10 8─ C. D. 9.10 ─CCâu 33 Trong thí nghi Y­âng, khi màn cách hai khe đo Dệ ạ1 thì trên màn thu đc ượ ệvân giao thoa. màn đn trí cách hai khe đo Dờ ạ2 ng ta th vân trên màn có vân th ườ ứnh (tính vân trung tâm) trùng vân sáng vân lúc đu. Dấ ố2 /D1 ng bao ằnhiêu?(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang -BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾUA. 1,5. B. 2,5. C. 2. D. 3.Câu 34 Thí nghi giao thoa ánh sáng Young. Chi hai khe ánh sáng đn có sóng ướ λ1 0,6 thì trên màn quan sát, ta th có vân sáng liấ ên ti cách nhau mm. chi hai khe ếđng th hai cồ λ1 và λ2 thì ng ta th cách vân trung tâm 10,8 mm vân có mườ àu gi ngốvân trung tâm, trong kho ng gi vả vân sáng trung tâm còn có trí vân sáng gi ng màu vân ốtrung tâm. sóng aướ λ2 là A. 0,4 m. B. 0,38 m. C. 0,65 m. D. 0,76 m.Câu 35 Thí nghi I­âng giao thoa ánh sáng ngu phát đng th hai đn c. λ1 0,64 (đ), λ2 0,48 (lam) trên màn ng vân giao thoa. Trong đo gi vân sáng liên ti ếcùng màu vân trung tâm có vân và vân lam là A. vân đ, vân lam B. vân đ, vân lam ỏC. vân đ, vân lam D. vân đ, vân lam ỏCâu 36 Trong thí nghi giao thoa ánh sáng có sóng ứơ 0,4 đn 0,7 m. Kho ng cách ảgi hai ngu là mm, hai ngu đn màn là 1,2 đi cách vân sáng ểtrung tâm kho ng xộ ảM 1,95 mm có nh ng nào cho vân sángữ A.có B.có C.có D.có Câu 37 Trong thi nghi Y­ âng giao thoa anh sang, ngu sang phat đng th hai đn ơs co song ướ1704nm va 2440nm Trên man quan sat, gi hai vân sang nhau nh ấva cung mau vân trung tâm, vân sang khac mau vân trung tâm laớ 10 11 12 13Câu 38 Chi ra không khí chùm tia sáng song song (coi nh tia sáng) ướ ộg thành ph đn c: tím, lam, đ, c, vàng. Tia ló đn màu đi là là (sát ướv phân cách gi hai môi tr ng). Không tia đn màu c, các tia ló ra ngoài không khíớ ườ ụlà các tia đn màuơ A. Vàng đ; B.Tím, lam; C.Đ, lam; D. Vàng, cỏ ụCâu 39 Trong thí nghi Young giao thoa ánh sáng, bi 2m; 2mm. Hai khe đc chi uệ ượ ếb ng ánh sáng tr ng (có sóng 0,4ằ ướ đn 0,75ế m). đi trên màn quan sát cách vânạ ểtr ng chính gi 3,3mm có bao nhiêu cho vân sáng đó ?ắ ạA. B. C. D. Câu 40 năng ng ng hidro có bi th Eứ ượ ứn ­13.6/n eV. Khi kích thích ng hidro tử ừqu đo ng lên qu đo ng năng ng 2.55eV, th bán kính qu đo tăng .b ượ ướsóng nh nh mà ng hidro có th phát ra là:ỏ A:1,46.10 ­6 B:9,74.10 ­8 C:4,87.10 ­7 D:1,22.10 ­7 mCâu 41 Cho năng ng nguyên hirdo tính ng công th Eứ ượ ứn ­13.6/n eV; 1,2,3,4.... có th thi photon thì nguyên ph th photon có năng ứl ng là:ượ A.12,75 eV B.10,2 eV C.12,09 eV D.10,06 eVCâu 42 Trong ng Cu­lit­gi electron đc tăng đi tr ng nh và ngay tr ượ ườ ướkhi đp vào đi anôt nó có 0,8c. Bi kh ng ban đu electron là 0,511Mev/cậ ượ 2. ướsóng ng nh tia có th phát ra: A. 3,64.10 ­12 B. 3,64.10 ­12 C. 3,79.10 ­12 D. 3,79.10 12m Câu 43 kim lo có công thoát là 3,5eV. Chi vào catôt có sóng nào sau đâyộ ướthì gây ra hi ng quang đi n.ệ ượ ệA. 3,35 B. 0,355.10 7m C. 35,5 D. 0,355(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang -mmmBỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾUCâu 44 sóng ánh sáng kích thích ng gi quang đi ướ ệ20 và côngthoát đi kh cat là ố0A thì đng năng ban đu đi quang đi ph ng :ộ A.0A B.1/2 A0 C. 1/4 A0 D. 1/3 A0Câu 45 Đi áp đi gi an và cat ng n­ghen là Umax 25 kV. Coi banậ ốđu chùm êlectrôn (êlectron) phát ra cat ng không. Bi ng Plăng 6,625.10ầ ­34J.s, đi tích nguyên ng 1,6.10ệ ­19C. nh tia nghen do ng này có th phát ra làầ ểA. 6,038.10 18 Hz. B. 60,380.10 15 Hz. C. 6,038.10 15 Hz. D. 60,380.10 18 Hz.Câu 46 nhân ạBe104 có kh ng 10,0135u. Kh ng trôn (n tron) mố ượ ượ ơn 1,0087u, kh ốl ng prôtôn (prôton) mượ ủP 1,0073u, 1u 931 MeV/c 2. Năng ng liên riêng nhân ượ ạlà Be104 A. 0,632 MeV. B. 63,215MeV. C. 6,325 MeV. D. 632,153 MeV. Câu 47 Cho bi mế 4,0015u; 99,15Om u; ump0072 76,1 umn008667,1 Hãy các tắ ạnhân He42 C126 O168 theo th tăng ng Câu tr đúng là: A. C126 ,,42HeO168 B. C126 O168 ,42He C. ,42He C126 O168 D. ,42HeO168 ,C126 .Câu 48 Ph pho ố3215P phóng chu bán rã 14,2 ngày và bi đi thành hu nh (S).. ỳSau 42,6 ngày th đi ban đu, kh ng kh ch phóng ượ ạ3215P còn là 2,5g.ạTính kh ng ban đu nó.ố ượ A.20g B.10g C.5g D.7,5gCâu 49 Cho ph ng nhân: ạ31 21 42 He +17,6MeV. Tính năng ng to ra ph ượ ảng trên khi ng đc 2g Hêli. ượ A. 52,976.10 23 MeV B. 5,2976.10 23 MeV C. 2,012.10 23 MeV D.2,012.10 24 MeV Câu 50 Pônôli là ch phóng (ấ 210Po84 phóng ra tia bi thành 206Pb84 chu bán rã là 138 ỳngày. Sau bao lâu thì gi Pb và Po là A.384 ngày B.138 ngày C.179 ngày D.276 ngày­­­­­H t­­­­­­ếĐÁP ÁN(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang -BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾU1D 2C 3B 4D 5A 6C 7D 8B 9A 10B 11C 12A 13C 14C 15B 16B 17B 18C 19C 20B 21D 22B 23A 24A 25D 26D 27D 28C 29B 30A 31C 32A 33C 34A 35C 36D 37B 38A 39B 40B 41A 42B 43D 44A 45A 46C 47C 48A 49A 50D. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 3Câu 1. DCâu 2. Cơ sở lý thuyết:( 0)( )0( )( 0)coscoscos( )sin( sinsintx ax Ax tvv AA b          Vậy 0cos( )tx bi   2- Phương pháp giải SỐ PHỨC: Biết lúc có: )( )( )( )cos( )a xAvx tvbA  Số liệu của bài )( )2 320 2210 2a xvb   hay 2x i Nh máy 23 ­2i 46cos(10622 3)x cSHIFTm    Ch Câu 3. HD Ti hành theo các ta có ướ dao đng đi hòa xậ ừ1 đn xế2 theo chi ng ng ng CĐTĐ đn Nề ươ ươ ế Trong th gian quay đc góc ượ Δφ 120 /3. hình 4)ẽ(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang -BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾU  2 2T3.2 1(s)3 4.3 12 Ch BọCâu 4.Ch D. Hai dao đng vuông pha: ộ2 21 2A A Suy ra :2 21 22 21 21 2( )2EE mA A Câu HD Fmax k( A) ớ22A 1cm 0, 01mgl 0, 02mk 50N m    Fmax 50.0,03 1,5N. Ch AọCâu Gi iả :T 4ừ2221xx (cm 2) (1) Đo hàm hai (1) theo th gian ta cóạ v1 x’1 v2 x’2 8x1 v1 2x2 v2 => v2 ­2114xvx Khi x1 cm thì x2 cm. => v2 cm/s. .T ch đi th hai là cm/s. Ch Cố ọCâu HD: 211 14g aT l 221 14g aT l =>2 21 21 12. 24gT T => 22 21 22T TTT T =2 23.4 22, 23 4sCâu 8: Gi đy Acsimet ẩgVFP( D0 là kh ng riêng ch ng ho ch tố ượ ấkhí đây là kh ng kh là th tích chi ch đy Acsimet luôn có ph ng ươth ng đng ng lên trên =>ẳ ướmgVgg' => g’ Dg g( 1­DD0 )Ta có: ''ggTT => DDTT01' => T’ =0.DDDT =2310.3,167,867,8. 2,000149959s Hay T= 2,00015s. Câu 9: Cách 1: Ta có: A2 cm tan 2 tan y:ậ x2 5cos(6 )(cm). Ch AọCách Máy FX570ES MODE màn hình xu hi n: CMPLX, SHIFT MODE màn hình xu hi (ấ ): Ch đn góc là radọ Tìm dao đng thành ph th 2: x2 x1 (0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang -)cos(211212AAAA1111coscossinsinAAAA3232BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾUNh p: 53 SHIFT(­) /2) SHIFT(­) /3 Hi th 2π3 => x2 5cos(6 +)(cm).Câu 10: Gi i: Khi đi đnh sóng, đi trí cân ng đang đi lên, theo hình thì ẽkho ng cách MNả MN 43 0; 1; 2; ...ớV v.T 0,2m 20cm 42 MN 43 60 ­­­­­­­> 2,1 0,75 0,75 ­­­­­­> 2. Do đó MN 55cm. Ch BọCâu 11: Gi i: Ta có n2 322l 2.903 3 60cmĐi nút nh có biên 1,5cm ng vect quay góc ơα 6 ng ng ươ ớ112 chu kì không gian →12 5cm. nút nh cách 5cm (Đáp án C)ậ ấCâu 2: Gi 1: sóng ướ v/f cm.Xét đi trên AB: AM 14 cm)u1M acos(30 d2 acos(30 d) u2M bcos(30 2 ­)16(2d bcos(30 +2 d2 32 bcos(30 2 16 mmĐi dao đng biên ti khi uể ể1M và u2M ng pha nhauượ ớ2 2 (2k 1) 41 +21 43 k2 43 14 1,25 13,25 13. Có 12 giá tr k. ủS đi dao đng biên ti trên đo CD là 12. Ch A.ọ Gi 2: Cách khác cmfv2 đi dao đng ti trên CD là :ố ể212212CDkCD25,575,621412122141212kk (0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang N30 1,5α 60oD BA M32BỘ ĐỀ Luyện Thi THPT.QG 2017_____________________________________Thầy NGUYỄN TRUNG HIẾUcó 12 ti trên đo CDự ạCâu 3: TL: =f => cm41040fvXét đi có li gi OM dao đng cùng pha ngu ồvà ch pha: ệ)1k2(x2 (k+21 ) =4k cm=>5,4k5,0202k4020x0 Vì k => 0; 1; 2; 3; => có đi m. Ch CọCâu 4: Trong bài MN /3 (gt) dao đng và ch pha nhau góc 2ộ /3. Gi daoả ửđng pha dao đng N. Cách 1: Dùng ph ng trình sóng:ươTa có th vi t: uể ếM Acos( t) +3 cm (1), uN Acos( 23 ­3 cm (2)+ (2) A[cos( t) cos( 23 )] 0. Áp ng cosa cosb 2cosụa b2 cosa b2 2Acos3 cos( ­3 cos( ­3 ­3 k2 Z. 56 Z.Thay vào (1), ta có: Acos(56 3. Do nên Acos(56 Acos(­6 32 (cm) 23 cm. Ch CọCách 2: Dùng liên gi dao đng đi hòa và chuy đng tròn đu:ệ ềON 'uuuur ng uứ ớN luôn đi sau véct ơOM 'uuuur ng uứ ớM và chúng nhau góc  23( ng MN ớ3 dao đng và ch pha nhau góc ộ23 )Do vào th đi đang xét t, uờ ểM cm, uN ­3 cm (Hình), nên ta cóN’OK KOM’ 2 3 Asin3 (cm) 23 cm. Ch CọCâu 5: ng âm âm ngu phát raườ ồ24180101011/10108lg80lg10mWIIIIIIILC ng âm ph làườ ạ2524,70101022/10.512,2104,7lg74lg10mWIIIIIIIL(0933.939.557 nth040863@gmail.com Trang 10 Md2O2O1d1O u­3 +3N’ M’K