Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG môn toán lớp 12 mã đề 105

25437b7b173d55f4ee568aee19ee9b4c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-14 18:12:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ NINHẮTR NG ƯỜ THPT CHUYÊN NINHẮ(Đ 50 câu tr nghi 05 trang)ề KH SÁT NĂM 2017-2018 ỌMôn: Toán 12Th gian làm bài: 90 phútờMã thi 105(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................ọCâu 1: Cho chuy ng xác nh ph ng trình ươ3 23 9S t= trong đó tính ng giây vàượ ằS tính ng mét. Gia th đi tri tiêu làượ :A. 12 2B. m/s 2C. 12- 2D. 6- m/s 2Câu 2: Hàm ố= -42y ngh ch bi trên kho ng nào?ị ảA. ()0+¥; B. 12æ ö+¥ç ÷è ø; C. 12æ ö- ¥ç ÷è ø; D. ()0- ¥;Câu 3: Hình đa di nào sau đây không có tâm ng?ệ ứA. Hình ch nh tộ B. Hình di uứ C. Hình bát di uệ D. Hình ph ngậ ươCâu 4: Cho hai hàm ố21 cos khi 0( )1 khi xxf xxx-ì¹ï=íï=î Kh ng nh nào đúng trong các kh ng nh sau?ẳ ịA. )f có hàm ạ0x= B. )f liên ạ0x=C. 0f< D. )f gián đo ạ0x=Câu 5: hình ch nh (không ph hình ph ng), có bao nhiêu ph ng ng?ộ ươ ứA. B. C. D. 2Câu 6: Cho hàm ố()3 2( C= .T nồ hai ti tuy (C) phân bi và cóạ ệcùng góc ng th ng th ng đi qua các ti đi hai ti tuy đó các tr Oồ ườ ,O ng ng ươ và sao cho 2017.OA OB= có bao nhiêu giá tr th mãn yêu bàiỏ ầtoán?A. B. C. D. 3Câu 7: Gi ph ng trình ươ3 2A 14xx xC x-+ .A. 6x= B. 4x= C. 5x= D. khác.ộ ốCâu 8: Trong các dãy sau, dãy nào là nhân?ố ốA. 2nu n= B. 1)nnu n= C. 3nnnu= D. 2nnu=Câu 9: Cho hàm ố22 khi 1( )13 khi 1x xxf xxm xì+ -¹ï=-íï=î Tìm các giá tr tham hàm sể ốgián đo ạx=1 .A. 2m¹ B. 1m¹ C. 2m¹ D. 3m¹Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh hai ph ng (ặ SAB và SAD )cùng vuông góc ph ng (ớ ABCD ); góc gi ng th ng ườ SC và ph ng (ặ ABCD ng ằ060 .Tính theo th tích kh chóp S.ABCD .A. 369a B. 33 2a C. 363a D. 33aCâu 11: Tìm các giá tr th tham ốm sao cho th hàm sồ ố()4 22 1y m= có ba đi tr thành tam giác vuông cân.ể Trang Mã thi 1ề 05A. 0m m= =; B. 1m= C. 0m= D. 0m m= =;Câu 12: cái ng viên bi và viên bi xanh. viên bi cái đó.Tính xácộ ượ ộsu viên bi th là bi xanh.ấ ượ ứA. 25 B. 79 C. 1112 D. 724Câu 13: Cho hàm ố2 12xyx-=+ có th (C). Tìm giao đi hai ng ti th (C).ủ ườ ịA. ()2;2I- B. ()2; 2I- C. ()2; 2I- D. ()2;2I .Câu 14: Cho kh lăng tr ụ.ABC C¢ có th tích ng V. Tính th tích kh đa di ệABCB C¢ .A. 2V B. 4V C. 34V D. 23VCâu 15: Tìm các giá tr th than ốm ph ng trình ươsin 1x m- có nghi m?ệA. 0m£ B. 1m£ C. 1m³ D. 0m- .Câu 16: Cho hàm ố( )f th mãn ỏ'( cosf x= và (0) 5f= nh nào đây đúng?ệ ướA. sin 5f x= B. sin 5f x= -C. sin 5f x= D. sin 2f x= +Câu 17: Cho 02( 1)limxxIx®+ -= và 212lim1xx xJx®-- -=+ Tính J- .A. B. C. D. 6-Câu 18: Trong ph ng Oxy cho hai ng th ng ườ ẳ()12 0:d y+ và()22 0:d y- =. Có bao nhiêu phép nh ti bi ế1d thành 2d .A. B. Vô số C. D. 4Câu 19: Trong các dãy sau, dãy nào là dãy gi m?ố ảA. 2nnu= B. 31nnun-=+ C. 22nun= D. 1)3nnnu-=Câu 20: Tìm ủ6x trong khai tri thành đa th ủ10(2 )x- .A. 610.2 .3C- B. 410.2 .( 3)C- C. 410.2 .( 3)C- D. 610.2 .( 3)C-Câu 21: Tính ng các nghi ph ng trình ươ1sin2x= trên đo ạ;p pé ù-ê úë û2 .A. 2Sp= B. 6S=p C. 3Sp= D. 56S=pCâu 22: Gieo ng nhiên con súc cân ng ch t. Tìm xác su bi “Hi ch mẫ ấxu hi trên con súc đó ng 1”ấ ằA. 56 B. 29 C. 518 D. 19 .Câu 23: Tính hàm hàm ố2( sin cos 3f x= .A. '( sin sin 3f x= B. '( sin sin 3f x= +C. '( sin sin 3f x= D. '( sin 3sin 3f x= +Câu 24: Xét hàm ố312= -+y xx trên đo nạ[]1;1- nh nào sau đây đúng?ệ ềA. Hàm có tr trên kho ng ả()1;1- .B. Hàm không có giá tr nh và giá tr nh nh trên đo ạ[]1;1- .C. Hàm ngh ch bi trên đo ạ[]1;1- .D. Hàm giá tr nh nh ạ1x= và giá tr nh ạ1x= Trang Mã thi 1ề 05Câu 25: Cho hình thoi BCD tâm (nh hình ). Trong các nh sau, nh nào là nh đư ềđúng?OD CBAA. Phép quay tâm ,O góc 2-p bi tam giác ếOCD thành tam giác OBC .B. Phép tâm ựO ố1k= bi tam giác ếCDB thành tam giác BD .C. Phép nh ti theo vec ơDAuuur bi tam giác ếDCB thành tam giác BD .D. Phép tâm ự,O ố1k= bi tam giác ếODA thành tam giác OBC .Câu 26: Cho nhân ố1( ); 1, 2= =nu ố1024 là ng th y?ố ấA. 11 B. 10 C. D. 9Câu 27: th hàm ố3 23 1y x=- có hai đi tr ịA và Đi nào đâyể ướthu ng th ng ườ AB ?A. ()1; 12M- B. ()1;12N C. ()1; 0P D. ()0; 1Q-Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh nh bên SA vuông góc tớ ặđáy và 2SA a= Tìm đo gố óc gi ng th ng ườ SC và ph ng (ặ SAB ).A. 030 B. 045 C. 060 D. 090Câu 29: Cho hình chóp .S ABC đáy ABC là tam giác u, nh bên SA vuông góc đáy. ,M Nl là trung đi ượ AB và SB Trong các nh sau, nh nào là nh sai ?A.CM SB^ B.CM AN^ C.AN BC^ D.MN MC^ Câu 30: Phát bi nào sau đây là sai ?A. Hàm ố()y x= tr ạ0x khi và ch khi ỉ0x là nghi hàm .ệ ạB. ế()0' 0f x= và ()0'' 0f x> thì hàm ti ạ0x .C. ế()0' 0f x= và ()0'' 0f x< thì hàm ạ0x .D. ế()'f khi ấx qua đi ể0x và ()f liên ạ0x thì hàm ố()y x= ựtr đi ể0x .Câu 31: Tìm giá tr th tham sị ốm th hàm ốy x= +3 23 ng th ngắ ườ ẳ():d x= -1 ba đi phân bi có hoành là ộ1x, 2x 3x th mãn ỏ2 21 35x x+ .A. 3m>-. B. 3m³ -. C. 2m>-. D. 2m³ -.Câu 32: Tìm giá tr hàm ố1 9y x= -A. 2; 4Té ù=ë B. []1; 9T= C. 0; 2Té ù=ë D. ()1; 9T=Câu 33: Cho hàm ố()y x= xác nh, liên trên ụ¡ và có ng bi thiên nh sau: ưTìm các giá tr th tham ph ng trình ươ()2f m= có nghi phân bi t?ố ệA. 2m- B. 1m- <- C. 1m- D. 2m- <-Câu 34: Gi ph ng trình ươ22 sin sin 3x x+ Trang Mã thi 1ề 05A. 23x kpp= B. 3x kpp= C. 43x kpp= D. 53x kpp= +Câu 35: ng cong trong hình bênườ là th hàm trong hàm li kê nồ ượ ốph ng án A, B, C, đây. hàm đó là hàm nào? ươ ướ ốA. 2=- +2 1y xB. 2=- +3 2y xC. 2=- +3 3y xD. 2=- 1y xxy-1- 11OCâu 36: Cho tam giác ABC cân nh ỉA bi dài nh đáy BC ng cao ườ AH và nh bên ABtheo th thành nhân công Giá tr ng:ằA. 22+ B. 22- C. 12+D. 12-Câu 37: Cho kh lăng tr ụABC C¢ ¢. có th tích ng 2018. là trung đi ểAA¢ N, tầ ượlà các đi trên các nhể ạBB CC¢ ¢, sao cho2 3BN CP P¢ ¢= =, Tính th tích kh đa di nể ệABCMNP .A. 40363 B. 3228827 C. 4036027 D. 2320718Câu 38: Gi ph ng trình ươsin sin cos 0x x- .A. 23x kx kppp=éêê=± +ë B. 6x kx kppp=éêê=± +ë C. 24kxx kpppé=êêê=± +êë D. 2323kxx kpppé=êêê=± +êëCâu 39: Cho hình lăng tr ụABC C¢ ¢. có đáy là tam giác nh ạa. Hình chi vuông góc aế ủđi ểA¢ lên ph ng ẳ()ABC trùng tr ng tâm tam giác ọABC. Bi kho ng cách gi hai ngế ườth ng ẳAA¢ và BC ng 34 .a Tính theo th tích ểV kh lăng tr ụ. .ABC C¢ ¢A. 336aV= B. 3312aV= C. 333aV= D. 3324aV= .Câu 40: Cho kh di ABCD có th tích 2017. M, N, P, là tr ng tâm các tamầ ượ ủgiác ABC, ABD, ACD, BCD Tính theo th tích kh di MNPQ .A. 201727 B. 806827 C. 403481 D. 20179Câu 41: Tìm giá tr nh nh hàm ố2sin sin 5y x= .A. 20- B. C. D. 8-Câu 42: Hình lăng tr ụ.ABC C¢ có đáy ABC là tam giác vuông ạ1 2; .A AB AC= Hìnhchi vuông góc ủA¢ trên ()ABC trên ng th ng ườ ẳBC Tính kho ng cách đi ểA nếm ph ng ẳ()A BC¢ .A. 23 B. 55 C. 32 D. 13 Trang Mã thi 1ề 05Câu 43: Cho hình chóp ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm ng th ng ườ SO vuông góc tớ ặph ng (ẳ ABCD ). Bi ế63,aBC SB SO= Tìm đo góc gi hai ph ng (ố SBC và( SCD ).A. 30 0B. 45 0C. 60 0D. 90 0Câu 44: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, 2AD AB BC CD a= Hai tặph ng (ẳ SAB và SAD cùng vuông góc ph ng (ớ ABCD ). ọ, là trung đi aầ ượ ủSB và CD Tính cosin góc gi ữMN và ()SAC bi th tích kh chóp S.ABCD ng ằ334a .A. 510 B. 31020 C. 31020 D. 510Câu 45: Giám nhà hát đang phân vân trong vi xác nh giá vé xem các ch ng trìnhố ươđ trình chi trong nhà hát. Vi này quan tr ng, nó quy nh nhà hát thu bao nhiêuượ ượl nhu các bu trình chi u. Theo nh ng cu ghi chép mình, Ông ta xác nh ng: uợ ếgiá vé vào là 20 USD/ng thì trung bình có 1000 ng xem. Nh ng tăng thêm 1ử ườ ườ ếUSD/ng thì 100 khách hàng ho gi đi USD/ng thì có thêm 100 khách hàng trongườ ườ ẽs trung bình. Bi ng, trung bình, khách hàng còn đem USD nhu cho nhà hát trongố ậcác ch đi kèm. Hãy giúp Giám nhà hát này xác nh xem tính giá vé vào là bao nhiêuị ửđ nh là nh t?ể ấA. 17 USD/ng iườ B. USD/ng iườ C. USD/ng iườ D. 22 USD/ng iườCâu 46: Tìm các giá tr tham ốm ng th ng ườ ẳ2y m=- th (ắ hàm sủ ố2 32xyx+=+ hai đi ể, phân bi sao cho ệ2018 20181 2P k= giá tr nh nh (v ớ1 2,k là hệs góc ti tuy ạ, th (ủ ).A. 3m= B. 2m= C. 3m=- D. 2m=-Câu 47: Tìm nhiên th mãn ỏ0 21002 3...1.2 2.3 3.4 1)( 2) 1)( 2)nn nC Cnn n- -+ =+ +A. 100n= B. 98n= C. 99n= D. 101n=Câu 48: Trong hàm ố(1) cos (2) sin (3) tan (4) cot 4y x= có hàm sấ ốtu hoàn chu kỳ ớp ?A. B. C. D. 1Câu 49: Trong không gian, cho các nh sau, nh nào là nh đúng?ệ ềA. ng th ng vuông góc trong hai ng th ng vuông góc thì vuông góc ng ườ ườ ườth ng còn iẳ ạB. ai ng th ng cùng song song ng th ng th ba thì song song nhau.ườ ườ ớC. ng th ng vuông góc trong hai ng th ng song song thì vuông góc ng ườ ườ ườth ng còn i.ẳ ạD. ai ng th ng cùng vuông góc ng th ng th ba thì vuông góc nhauườ ườ ớCâu 50: Tính th tích kh di có nh ng 3.ể ằA. B. 24 C. D. 29---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 1ề 05