Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử THPTQG Môn toán Cần thơ

f11db52ebc116472660e161716313803
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-22 09:23:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 322 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi: HK1-S Giáo c-Đào Thề ơCâu 1: Cho hàm ố()y x= xác nh trên ị¡ và ()()0 0x xlim a, lim b.+ -® ®= Ti nệ ậngang th hàm đã cho là ng th ng ườ ẳA. b= B. C. D. Câu 2: là th ng, bi th rút ươ ủ()7 72 22 2a .aa+ -+- A. B. 7a C. 6a D. 3a Câu 3: Xét hàm ố3 xy ,x 1-=+ nh nào sau đây đúng?ệ ềA. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥ B. Hàm ngh ch bi trên các kho ng ả();1- và ()1;+¥ C. Hàm ng bi trên các kho ng ả(); 1- và ()1;- +¥ D. Hàm ng bi trên các kho ng ả();1- và ()1;+¥Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh a, SA vuông góc tạ ặph ng ẳ()ABCD và SA a.= Th tích kh chóp S.ABCD ngể ằA. 3a3 B. 33a C. 3a D. 3a6 Câu 5: nghi ph ng trình ươx3 9> làA. ()2;+¥ B. () 0; C. ()0;+¥ D. ()2;- +¥Câu 6: Gía tr sao cho ph ng trình ươ()2log 3+ có nghi ệx làA. B. C. 10 D. 5Câu 7: Hình đa di nào đây có các không là tam giác uệ ướ ềA. Bát giác uề B. Hình 20 uặ C. Hình 12 uặ D. di uứ ềCâu 8: Hình tròn xoay quanh sinh ra khi quay hình ch nh quanh nh aượ ủnó làA. hình chóp B. hình trụ C. hình uầ D. hình nónCâu 9: đi tr hàm ố4 3y 2x 2= làA. B. C. D. 1Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 10: các giá tr tham sao cho th hàm ố2m 1yx 1+=- có ti nệ ậngang ng th ng ườ A. {}4; 4- B. {}2; 1- C. {} 1; D. {}2; 2-Câu 11: Th tích kh chóp giác có nh đáy ng và nh bên ngể ằa làA. 3a 106 B. 3a 33 C. 3a 36 D. 3a 103Câu 12: Th tích kh lăng tr tam giác có các nh ng 2a làể ằA. 33a3 B. 32 3a3 C. 32 3a D. 33aCâu 13: ng cong trong hình bên là th hàm ườ ướ ốA. ()2y log 3= B. 2y log x= C. xy 2= D. xy 2-=Câu 14: Nghi ph ng trình ươ()3 2log log 1= làA. B. C. D. Câu 15: ớ2log 5, giá tr ủ4log 1250 làA. 4a2+ B. ()2 4a- C. 4a2- D. ()2 4a+Câu 16: Cho hàm ố()y x= có hàm hai trên kho ng ả() a; và ()0x a; .Î nhệđ nào đây đúng?ề ướA. ế0x là đi hàm ố()0f ' 0= và ()0f '' 0 thì 0x là đi hàm sể ốC. ế0x là đi ti hàm ố()0f ' 0= và ()0f '' 0>Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệD. ế()0f ' 0= và ()0f '' 0> thì 0x là đi ti hàm sể ốCâu 17: là th ng tùy ý, nh nào đây đúng? ươ ướA. 100log log x= B. 100log log x= C. 1001log log x2= D. 100log log x=-Câu 18: Cho hàm ốxy 2= có th ị() và ng th ng là ti tuy ườ ủ() iạđi có hoành ng 2. góc ng th ng làể ườ ẳA. ln2 B. 2ln2 C. 4ln2 D. 4ln2Câu 19: Cho ph ng (P) ầ()S I; theo giao tuy là ng tròn có bán kínhế ườr 3cm,= kho ng cách (P) ng 2cm. Di tích ầ()S I; ngằA. 252 cmp B. 213 cmp C. 24 13 cmp D. 24 cmpCâu 20: Cho ph ng trình ươx x12.9 35.6 18.4 0.- ặx2t3æ ö=ç ÷è ớt 0> thì tấph ng trình đã cho tr thành ph ng trình nào đâyươ ươ ướA. 212t 35t 18 0.- B. 218t 35t 12 0.- C. 212t 35t 18 0.- D. 218t 35t 12 0.-