Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề Thi Thử THPTQG Môn Toán 2019 trường THPT Lý Thái Tổ (Có Đáp Án)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-06-17 07:18:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 229 | Lượt Download: 1 | File size: 1.206784 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NAM NHỞ ỊTR NG THPT ANƯỜ THI GI KÌ MÔN LÍ 11Ề ỚNăm 2017-2018ọTh gian làm bài: 45 phút; ờ(20 câu tr nghi và câu lu n)ắ Mã 209ềH tên thí sinh:.....................................................................L P: .............................ọ ỚI. TR NGHI M( đi m)Ắ ểCâu 1: Tiêu chí ch dùng phân lo nhóm phát tri nhóm đang phát tri n?ủ ướ ểA. Ch ng và ngu c.ủ B. Trình phát tri kinh xã i.ộ ộC. Năng qu lý nhà c.ự ướ D. Trình giáo c.ộ ụCâu 2: Dân già hóa gây ra nh ng ch :ố ếA. thi lao ng chân tay, lao ng trí óc.ế B. nhi môi tr ng.ễ ườC. kinh ch phát tri n. D. thi lao ng, chi phí phúc xã tăng.ế ộCâu 3: Tình tr ng đô th hóa phát Mĩ La Tinh là do:ạ ởA. công nghi phát tri quá nhanh.ề ểB. dân nghèo không có ru ng kéo ra thành ph tìm vi làm.ộ ệC. năng su nông nghi quá th p.ấ D. xâm ào các qu c.ự ượ ướ ốCâu 4: Nh ng ngu tài nguyên nào châu Phi đang khai thác nh?ữ ạA. Khoáng và ng.ả B. và lâm n.ả ảC. và khoáng n.ả D. Nông và n.ả ảCâu 5: Trong các ch liên sau đây, ch có dân đông nh làổ ấA. Hi do th ng ướ ươ B. Liên minh Châu Âu.C. Hi các qu gia Đông Nam Á. D. Th tr ng chung Nam .ị ườ ỹCâu 6: Ph dân Tây Nam là tín tôn giáo nào?ầ ủA. Ph giáo.ậ B. Thiên chúa giáo. C. giáo.ồ D. Hin du.Câu 7: NICs là vi a:ế ủA. và vùng lãnh th công nghi i.ướ B. và vùng lãnh th có HDI cao.ướ ổC. và vùng lãnh th kinh phát tri n. ướ D. và vùng lãnh th th ng phát ướ ươ ạtri n.ểCâu 8: ng kinh tri th là:ề ứA. tài nguyên thiên nhiên. B. công nghi ng.ệ ặC. công ngh cao.ệ D. ch và th ng i.ị ươ ạCâu 9: tr ng cu cách ng khoa và công ngh hi là :ặ ạA. tham gia tr ti các nhà khoa vào quy trình xu t.ự ấB. vai trò các doanh nhân tr nên quan tr ng.ủ ọC. xu hi và bùng công nghi hi i.ự ạD. xu hi và phát tri nhanh chóng công ngh cao.ự ệCâu 10: Nh ng ch có vai trò cho th tr ng tài chính qu ng:ữ ườ ộA. WTO,IMF. B. IMF,WB. C. WB,LHQ. D. ADB,GATT.Câu 11: đi nào sau đây không ph là đi phát tri kinh các Mĩ Laả ướTinh:? A. phát tri tuy ch nh ng ng.ố B. phát tri ch m.ố ậC. Phát tri không nh. D. Ph thu nhi vào ướngoài.Câu 12: Khí châu Phi có đi ch là:ậ ế. A. nh và khô. B. nóng và m. C. nóng theo mùa. D. khô và nóngCâu 13: sao khu Trung th ng nhi giá tr văn hóa ph ng đông vàạ ưở ượ ươph ng tây?ươA. Vì “con ng a” đi qua khu này.ườ B. Vì gi Châu và Châu Âu.ằ ữ1C. Vì có giao gi Ph giáo và Thiên chúa giáo.ự ậD. Vì cu chi tranh gi Thiên chúa giáo và giáo.ộ ồCâu 14: Nguy đe tr ti hòa bình th gi hi nay:ơ ệA. ch đua công ngh B. kh ng ho ng tài chính. ảC. xung c, tôn giáo, kh ng D. nh tranh th tr ng.ộ ườCâu 15: ng ng có di tích nh Mĩ La Tinh là:ồ ấA. ng ng Amazon.ồ B. ng ng duyên Mexico.ồ ảC. ng ng La Plata.ồ D. ng ng duyên tây ng.ồ ươCâu 16: đi nào sau đây không ph toàn hóa kinh ;ặ ếA. Th ng th gi phát tri nhươ B. Chính quy ngày càng can thi sâu vào ềkinh .ếC. Các công ty xuyên qu gia có vai trò ngày càng n.ố ớD. Th tr ng tài chính qu ngày càng ng.ị ườ ộCâu 17: vào hình 5.8. Hãy cho bi t: Khu có chênh ch nh gi ng thô khai ượ ầthác ng thô tiêu dùng là khu nào? ượ ựKhu c...............................................ựCâu 18: Khu nào trên th gi có su sinh cao nh t?ự ấA. Mĩ.ắ B. Châu Âu. C. Châu Phi. D. Châu Á.Câu 19 Tæ troïng khu cuûa khu vöïc noâng_lam_ngö nghieäp trong GDP ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån cao hôn ôû caùc nöôùc phaùt trieån do.A. soá lao ñoäng ôû khu vöïc noâng_laâm_ngö nghieäp nhieàu hôn.B. coù ñieàu kieän nhieân thuaän lôïi ñeå phaùt trieån noâng _laâm_ngö nghieäp.C. saûn xuaát noâng _laâm_ngö nghieäp ñöôïc chuù troïng phaùt trieån hôn.D. trình ñoä coâng nghieäp hoaù thaáp hôn.Câu 20. Yeáu toá coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi saûn xuaát hieän nay laø A. caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân B. cô sôû haï taàng kó thuaät.C. tri thöùc thoâng tin. D. quy moâ nguoàn nhaân löïc .II. LU N( đi m).Ự ể21 tên ch liên kinh khu cể (1.0đ) sao các la tinh có đi ki nhiên thu phát tri kinh nh ng ướ ệng dân ng nghèo kh khu này cao? Liên Vi Nam.ườ ướ (2đ)----------- ----------Ế3
2020-09-26 00:19:31