Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 môn vật lý 12 (8)

a62a037a40d7ae8b70bb085eeed76bae
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-27 15:24:47 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 307 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NAM NHỞ ỊTR NG THPT TÔ HI THÀNHƯỜ (Đ thi có 04 trang)ề THI TH TRUNG PH THÔNG QU GIA ỐNĂM 2018 1ẦBài thi: KHOA NHIÊNỌ ỰMôn thi: LÍẬTh gian làm bài: 50 phút, không th gian phát .ể tên sinh:ọ ..................................................................................................S báo danh:ố .........................................................................................................Câu 1: Hai dao ng thành ph có biên là 4cm và 12cm. Biên dao ng ng có th nh giá trộ ịA. 48cm. B. 4cm. C. cm. D. 9,05 cm. Câu 2: sóng có ph ng trình Acos(ộ ươ pt px) truy theo tr Ox, tính ng mét, tínhề ằb ng giây. truy sóng làằ ềA. 1m/s B. v=2m/s. C. v=0,5m/s. D. 20m/s .Câu 3: Trong các ng ngo i, ngo i, n-ghen, gamma, có nh nh là ấA. gamma. B. ng ngo iồ C. n-ghen. D. ngo i. ạCâu 4: Henry là aơ ủA. đi dungệ B. khángả C. m.ộ D. dung kháng .Câu 5: Chi xiên không khí vào chùm sáng song song (coi nh tia sáng) baế ướ ồthành ph c: lam và tím. rầ ọđ rℓ rt là góc khúc ng tia màu tia màu lam vàầ ượ ỏtia màu tím. liên nào đây gi góc khúc các tia sáng trên là ướ đúng ?A. rt rℓ rđ B. rℓ rt rđ C. rđ rℓ rt D. rt rđ rℓ .Câu 6: Trong chân không, ánh sáng có sóng ướ Bi ng Plăng là h, ánh sángế ộtrong chân không là c, năng ng phôtôn ánh sáng trên làượ ắA. hcle= B. hfle= C. hfce= D. hcel= .Câu 7: nhân ạ146C cóA. prôtôn và tron.ơ B. prôtôn và tron.ơC. prôtôn và tron.ơ D. prôtôn và 14 tron.ơCâu 8: Khi nói tia ề,a phát bi nào sau đây là sai ?A. Tia là dòng các nhân nguyên heli ử()42He .B. Tia không ch trong đi tr ng và tr ngị ườ ườ .C. Tia phóng ra nhân ng 2000 m/s.D. Tiaa ch đi vài cm trong không khíỉ ượ .Câu 9: ch dao ng LC lí ng đang có dao ng đi do đi tích đi làộ ưở ệQo và ng dòng đi trong ch là Iườ ạo Dao ng đi do trong ch có chu kì làộ ạA. 004πQI B. 00πQ2I C. 002πQI D. 003πQI .Câu 10: Có hai qu gi ng nhau mang đi tích qả ệ1 và q2 có ng nhau (|qộ ằ1 |q2 |), khi chúng iư ạg nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng ti xúc nhau tách chúng ra kho ng nh thì chúngầ ỏA. hút nhau. B. nhau. C. không ng tác nhauươ D. có th hút ho nhau.ể ẩCâu 11: dao ng đi hòa theo ph ng trình 10cos(2πt π/2) (cm) là hình chi ch đi mậ ươ ểchuy ng tròn trên ng tròn có ng kính và góc ngể ườ ườ ằA. 20 cm và 2π rad/s B. 10cm và π/2 rad/s C. 5cm và π/2 rad/s D. 10cm và 2π rad/sCâu 12: sóng hình sin lan truy trên ch ng. Bi kho ng cách gi ng sóng là m, ốđ truy sóng m/s. Sóng này có làầ ốA. Hz B. 0,5 Hz C. 31 Hz D. HzCâu 13: Dòng đi xoay chi trong đo ch ch có đi tr thu nệ RA. có giá tr hi ng thu đi tr ch.ị ạMã thi 121 Trang Mã 121ềB. cùng đi áp gi hai đo ch và có pha ban luôn ng 0.ầ ằC. luôn ch pha ệπ2 so đi áp gi hai đo ch.ớ ạD. cùng và cùng pha đi áp gi hai đo nầ ch.ạCâu 14: ch dao ng LC lí ng cu dây có ưở ả-310π và đi có đi nộ ệdung 1π nF. sóng sóng đi mà ch có th phát ra ngướ ằA. 6000 m. B. 600 m. C. 60 m. D. m.Câu 15: Đi áp hai đo ch có bi th là ứ220 os 100 t- )4u Vppæ ö=ç ÷è tính ng s). Giá ằtr đi áp th th đi ms làị ểA.-220V B.110 2- C. 110 D.220VCâu 16: Khi nói hi ng quang n, phát bi nào sau đây là ượ sai ?A. Hi ng quang là hi ng quang đi trong.ệ ượ ượ ệB. Các electron và tr ng tham gia vào quá trình đi n.ẫ ệC. Là hi ng gi nh đi tr bán khi có ánh sáng thích chi vào.ệ ượ ếD Hi ng quang là hi ng quang đi ngoàiệ ượ ượ .Câu 17: ch phóng có ng phóng phóng chuy thành nhân con Y. th đi tộ ể0= 0, có N0 nhân X. Tính tạ ừ0 t, nhân con thành là ượ ạA. N0 -λt B. N0 (1 λt) C. N0 (1 λt) D. N0 (1 -λt)Câu 18: ch kín ngu đi có su đi ng là E, đi tr trong Ω. ch ngoài là tộ ộđi tr =20 Ω. Bi ng dòng đi trong ch là 0,5 A. Su đi ng ngu làệ ườ ồA. 10 V. B. 12 C. V. D. 24 V.Câu 19: ch dòng đi trong ch đi phân là dòng chuy có ng mang đi nào iả ướ ướđây?A. electron doạ B. ion ng và ion âmươC. electron do và tr ngự D. electron do, ion ng và ion âmự ươCâu 20: Su đi ng ng xu hi trong ch đi kín khiấ ệA. ch kín trong tr ng.ạ ườ B. ch kín trong đi tr ng.ạ ườC. ch kín trong tr ng nạ ườ D. thông qua ch kínừ bi thiên.ếCâu 21: Gi iớ quang đi natri là ủ0, m.m Công thoát công thoát natri 1,4 lủ n.Gi quang đi ngớ ằA. 0, m.m B. 0, m.m C. 0, 36 m.m D. 0, 63 m.mCâu 22: Trong thí nghi Y- âng giao thoa ánh sáng c. Kho ng cách hai khe là 1,2 mm, kho ngệ ảcách ph ng ch hai khe màn quan sát là 0,9 m. Ng ta quan sát trên màn vân sáng,ừ ườ ượkho ng cách gi hai vân sáng ngoài cùng xa nhau nh là 3,6 mm. sóng ánh sáng dùng trong thíả ướ ủnghi trên làệA. 0,45mm B. 0,60mm C. 0,68mm D. 0,58mmCâu 23: Trên ch ng có hai ngu Sặ ợ1 và S2 dao ng cùng pha 25 Hz. Gi aộ ữS1 S2 có 10 hypebol là qu tích các đi ng yên. Kho ng cách gi hai nh hai hypebol ngoài cùngỹ ủxa nhau nh là 18 cm. truy sóng trên ngấ ướ ằA. 0,25 m/s. B. 0,8 m/s. C. m/s. D. 0,5 m/s.Câu 24: đi áp Uặ ệ0 cos( 100p vào hai đo ch đi tr thu =100 và cu nộc thu có kháng ả100LZ= ti p. công su đo ch làắ ạA. B. C.2 D. 1/2Mã thi 121 Trang 2u;itu(t)i(t)0Câu 25: Trong hình là th bi di bi đi áp gi hai đo ch xoay chi vàồ ềc ng dòng đi ch trong đo ch đó theo th gian. ch đi xoay chi đó có ph nào sauườ ửđây?A. ch ch có cu dây thu mạ .B ch ch có đi tr thu nạ .C. ch ch có đi nạ .D. ch có đi tr và đi ghép ti pạ .Câu 26: ch đi dao ng đi hòa ph ng trìnhộ ươx= 6cos(πt) (x tính ng cm, tính ng s). Phát bi nào sau đây đúng?A. ch đi là 18,8ố cm/s B. dao ng là 2ầ Hz.C. Gia ch đi có là 113ố cm/s 2D. Chu kỳ dao ng là 0,5ủ s.Câu 27: đi áp xoay chi ề()200 os )u Vw= (w thay c) vào hai đo ch đi ượ ệtr ở100 3W cu thu và đi ti p. Đi ch nh ỉw ng dòng đi hi ng aể ườ ủđo ch Iạ ạmax Giá tr Iị ủmax ngằA.3A B.6 C.2A D.22 ACâu 28: Ban có 2Nầ nhân ch phóng nguyên ch có chu kì bán rã T. Sau kho ng th iạ ờgian 0,5T, th đi ban u, nhân ch phân rã ch phóng này làạA N02 N0√2 N04 N0√2 .Câu 29: nhân ạ21084Po đang ng yên thì phóng xứ coi ph ng không kèm theo đi yả ấkh ng nhân ng kh nó và ph ng năng ng ng ngố ượ ượ ướ ộnăng các t. ng năng ạa sau ph ng tính theo công th nào sau đây?ả ứA. 4.W210Ka= B. 206.W210Ka= C. 4.W206Ka= D. 210.W206Ka= .Câu 30: dây đàn chi dài 80cm, khi phát ra âm có Mu cho dây đàn phát ra âm cố ơb có '' 1,2 thì ph phím cho còn chi dài làả ềA. 33,3. B. 48,0 cm. C. 96,0 cm. D. 66,7cm.Câu 31: Kí hi các ch (b ph n) nh sau: (1) ch tách sóng; (2) ch khu ch âm n; (3) chệ ạkhu ch cao n; (4) ch bi đi u. Trong kh máy thu thanh vô tuy đi n, không có chế ạnào trên.ể A. (1) và (2) B. (3) C. (3) và (4) D. (4) Câu 32: sóng đi đang lan truy đài phát sóng Hà máy thu. Bi ng đi nộ ườ ệtr ng là 10 V/m và ng là 0,15 T. đi có sóng truy ng c, tườ ướ ộth đi nào đó khi ng đi tr ng là V/m và đang có ng Đông, thì ng lúc đó có đờ ườ ườ ướ ộl và ng là ướA. 0,12T và ng lên ướ B. 0,12T và ng xu ngướ C. 0,09T và ng lên ướ D. 0,09T và ng xu ng ướ ốCâu 33: Hai dao ng đi hòa cùng ph ng cùng tân có th nh ươ ưhình Dao ng ng hai dao ng đó có biên vàẽ ộpha ban ngầ A. 10cm và 2p rad B. 10cm và 3p rad. C. 10cm và 6p rad. D. 10cm và rad.Câu 34: Trong nguyên Bo, êlectron trong nguyên chuy ng trên các qu ng có bán kínhẫ ừrn 2r0 (r0 là bán kính Bo ÎN *). Khi êlectron chuy qu ng th qu ng th thì bánể ứkính gi 2ả ro Bán kính qu ng th có giá tr làủ ịA. 25r0 B. r0 C. 64 r0 D. 36r0 .Mã thi 121 Trang 3x y. S’. SCâu 35: Bi U235 có th phân ch theo ph ng sauế 01n+92235U→53139I+3994Y+301nKh ng các tham gia ph ng: mố ượ ứU 234,99332u; mn 1,0087u; mI 138,8970u; mY 93,89014u;1uc 931,5MeV. có ng nhân U235 nhi u, gi ban ta kích thích cho 10ế ượ 10 U235 ạphân ch theo ph ng trình trên và sau đó ph ng dây chuy ra trong kh nhân đó ươ ốnhân trôn là 2. Coi ph ng không phóng gamma. Năng ng to ra sau phân ch dây chuy ượ ềđ tiên (k phân ch kích thích ban u):ầ A. 175,85MeV B. 11,08.10 12MeV C. 5,45.10 13MeV D. 8,79.10 12MeVCâu 36: Các đi sáng (màu và (màu c) dao ng đi hòa cùng biên trên tr Ox quanh cể ốt O. Chu kỳ dao ng N. Ban và cùng xu phát chuy nọ ểđ ng cùng chi u. Khi nhau tiên, đã đi 10 cm. Quãng ng đi trong th gianộ ượ ườ ượ ờtrên làA. (202 10) cm B. 503 cm. C. (303 10) cm. D. 30 cm.Câu 37: chi pin đi tho có ghi (3,6 V- 10 00 mAh). Đi tho sau khi y, pin có th dùng đệ ểnghe liên trong h. qua hao phí. Công su tiêu th đi trung bình chi đi tho trongọ ạquá trình đó làA. 3,60 W. B. 0,36 W. C. 0,72 W. D. 7,20 W.Câu 38: tộ nạ chạ mồ cu nộ mả tự mả nệ trở thu nầ cắ iố ti pế iớ tụ nệ nệdung thay iổ đư cợ tặ hai uầ chạ tộ hi uệ nệ thế xoay chi uề gi trị hi uệ ngụ nầ sốf kh ng iổ Khi uề ch nhỉ nệ dung aủ tụ nệ gi trị C1 th nệ hi uệ ngụ gi aữ hai uầ tụđ nệ hai uầ cu nộ mả ng gi trị ngằ ngờ ng nệ trong chạ khi đó bi uể th cứ12 os 100 )4i Appæ ö= +ç ÷è ø. Khi uề ch nhỉ nệ dung aủ tụ nệ gi trị C2 th nệ hi uệ ngụgi aữ hai nả tụ nệ tạ gi trị cự iạ ngờ ng nệ cứ th iờ trong chạ khi đó bi uể th cứ àA. 252 os 100 )12i Appæ ö= +ç ÷è B. 22 os 100 )3i Appæ ö= +ç ÷è øC. 252 os 100 )12i Appæ ö= +ç ÷è D. 22 os 100 )3i Appæ ö= +ç ÷è øCâu 39: Trong các hình sau đây xy là tr chính th kính, làẽ ấđi th t, S’ là đi nh. Th kính thu lo nào và nh S’ cóể ảtính ch gì?ấA. Th kính S’ là nh th t. ậB. Th kính S’ là nh o.ấ ảC. Th kính phân kỳ, S’ là nh th t.ấ D. Th kính phân kỳ, S’ là nh o.ấ ảCâu 40: Trong thí nghi giao thoa ánh sáng I-âng, khe chi sáng chùm sáng tr ng có ượ ướsóng (0,4 0,75ế m). ng quang ph trên màn giao thoa lúc đo là 0,7mm. Khi ch ượ ịmàn theo ph ng vuông góc ph ng ch hai khe kho ng 40cm thì rông quang ph trên ươ ậmàn đo là 0,84mm. Kho ng cách gi khe sáng Sượ ữ1 S2 là A. 1,5mm B. 1,2mm C. 1mm D. 2mm ---------H t-----------ếMã thi 121 Trang 4Câu 1. Gi i: Nang ng ra sau phân ch:ượ mU mn mI mY 3mn )c 0,18878 uc 175,84857 MeV 175,85 MeV Khi phân ch kích thích ban sau phân hach dây chuy phân ch ra là 16 31Do đó phân ch sau phân ch dây chuy 10ố 10 phân ch ban 31.10ạ 10Năng ng ra ượ 31.10 10 x175,85 5,45.10 13 MeV Ch đáp án CọMã thi 121 Trang