Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 môn toán 12 lần 4 (4)

8b4e3445ccde623ab9e12184ebadbe35
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-27 16:51:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 229 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tran Mã đề THPT TH 2Ẩ TOÁN TINỔ THI TH TRUNG PH THÔNG QU GIAỀ ỐL NĂM 2017 2018Ầ ỌMôn thi: ToánTh gian làm bài: 90 phút (Không th gian phát )ờ Mã 142ềĐ bàiề Ch ph ng án tr đúng nh trong các câu ươ sau tô vào phi tr tr nghi m:ể Câu 1. nguyên hàm hàm ố()2 34f x= làA. 32 4x C+ B. ()332 4x C+ C. ()33149x C+ D. ()33249x C+ Câu 2. lý xăng làm cái hình tr ng tôn có th tích ểp316m Tìm bán kính đáy hình tr sao cho hình tr làm ra ít nguyên li nh t.ủ ượ ấA. B. 0,8 C. 1,2 D. 2,4 Câu 3. các giá tr nguyên ủm ph ng trình ươ()()2cos cos cos sinx x+ có đúng hai nghi ệ20;3pé ùê úë làA. B. C. D. Câu 4. nh hình đa di là nh chung đúng bao nhiêu mi đa giác ?ỗ ềA. B. C. D. Câu 5. th hàm ố532xxy có ti ng là ng th ng có ph ng trìnhệ ườ ươA. -2 B. C. -5 D. Câu 6. tăng tr ng loài vi khu tuân theo công th ưở ứrtN A.e ,= trong đó là ng vi ượkhu ban u, là tăng tr ng ưở()r 0> và là th gian tăng tr ng. Bi ng vi khu ban ưở ượ ầcó 250 con và sau 12 gi là 1500 con. sau bao lâu thì ng vi khu tăng 216 ng vi ượ ượkhu ban ?ẩ ầA. 36 giờ B. 24 giờ C. 48 giờ D. 60 giờ Câu 7. nghi ph ng trình ươ()225 53log 125 log log2xx x> làA.()5;1S= B.()1; 5S= C.()1; 5S= D.()5; 1S= Câu 8. th hàm nào sau đây không có tr ?ồ ịA. 2y x= B. 2y x= C. 21y x= D. 21y x= Câu 9. Cho hàm ố3 23 2y x=- có th hàm nh hình Tìm các giá tr tham th sao cho ph ng trình ươ3 23 2x m- có nghi ệphân bi t. ệA. ()2;1S= B. []2; 2S= C. S=Æ D. ()2; 2S= -Tran Mã đề Ai mua chuyên thi Trung ph thông qu gia ốmôn Toán ?Chào các n!ạNh ng ngày này các sĩ đang ch rút cho kì thi Trung ph thông qu cữ ướ ốgia i. Các câu khó luôn là ám nh không ch sinh mà ngay giáoắ ảviên gi ng y. Nh ng ng quá lo, tôi giúp n. Hi i, tôi đã xây ng 23ả ượchuyên và đang ti sung. Các chuyên phân ng, có gi chi ti t.ề ượ ếCác câu ch trung các ng cao, ng, nâng cao. câuỏ ốcòn có ph ng pháp gi i, nh xét, cách ng máy tính tay. Tài li vô cùngươ ệquý giá cho sinh bi nh ng em đi cao (đi 9, 10) cũng nh giáo viênọ ưtrong gi ng y, ôn thi Trung ph thông qu gia, ra thi, ki tra, so giáo án,ả ạchuyên ngân hàng câu tr nghi m…ề ệAi mua liên Mr Minh theo đi tho i: 0915718478. Giá cảh lí theo th thu n.ợ ậCâu 10. ng th hai trong dãy có ng ng quát uố ổn làA. B. C. D. Câu 11. Trong Oxyz,ệ vect rcó làọ ộA. (0; 0; 1) B. (1; 0; 0) C. (0; 0; 0) D. (0; 1; 0) Câu 12. Th tích th tròn xoay gi th hàm f(x), tr Ox và hai ng th ng ườ ẳx và (a b) quay quanh tr Ox tính ng công th cụ ượ ứA. ()2baV dxp=ò B. ()baV dxp=ò C. ()2baV dx=ò D. ()2 2baV dxp=ò Câu 13. An vay ngân hàng Agribank 200 tri ng nhà, theo hình th lãi kép lãi su tệ ấ1,15% tháng. Hàng tháng vào ngày ngân hàng thu lãi An tr tri ng. Sau năm doệ ộcó nh tranh gi các ngân hàng nên lãi su gi xu ng còn ố1%/tháng mlà tháng An hoànố ốtr nh nào trong các sau ?ầ ốA. 34 tháng B. 33 tháng C. 35 tháng D. 36 tháng Câu 14. Tìm 5xtrong khai tri ể()102 31x x+ .A. 7752 B. 1902 C. 582 D. 252 Câu 15. Cho ,a là ba th ng, khác và ươ1¹abc Bi ế1log 2, log 34= =a và 2log .15=abc Khi đó, giá tr log 3cb ng bao nhiêu ằA. 1log 32c= B. log 3c =C. 1log 33c= D. log 2c= Câu 16. Cho hàm số2 11+=-xyx Ph ng trình ti tuy đi ươ ể()2; 5M th hàm trên là ốA. 11=- +y B. 11= -y C. 11=- -y D. 11= +y xTran Mã đề Câu 17. Hàm 22y có xác nh làậ ịA. B. R+C. {}\\ 2R D. (); 0- Câu 18. Tìm các giá tr th tham hàm ố()3 21 4y x= có đi trể .A. []{}5; \\ 1- B. (){}5; \\ 1- C. []{}1; \\ 1- D. (){}1; \\ 1- Câu 19. Tìm hàm sau ng bi trên ế()3;- +¥ ()26 ln 3y mx= A. 0m£ B.0m³ C.4m³ D.4m£ Câu 20. Cho tam giác vuông ABC vuông ạA có 6, 8AB AC= Quay tam giác ABC xung quanh tr cụAB, ta hình nón có dài ng sinh ng ượ ườ ằA. B. 10 C. D. Câu 21. Cho hàm số()y x= liên trên và có th nh hình .ồ là nghi th ph ng trình ươ()()f 1= Kh ng nh nào sau đây là đúng? ịA. =B. =C. =D. Câu 22. Trong không gian Oxyz ầ()2 2: 0S z+ có bán kính ngằA. B. 3C. D. Câu 23. Trong không gian Oxyz, cho hai đi ể()2;4;4A ()' 2; 5; 5B- và ph ngặ ẳ(): 0P z+ =. Tìm đi thu ộ() sao cho MA MB+ có giá tr nh nh t.ị ấA. ()2;1;1M B. ()1;2;1M C. ()2; 1;1M- D. ()1;1;2M-Câu 24. Gi tr ng thái ngh khi ỉ0t= (s) chuy ng th ng cể ố()( (m s).v t= Tìm quãng ng ườS (m) đi cho khi nó ng i.ậ ượ ạA. 30S= B. 40S= C. 36S= D. 24S= Câu 25. Cho hình ph ng ươ. ' ' ' 'ABCD có nh ng 2. ọ,M là trung đi các nhầ ượ ạ' 'A và ' 'A Côsin góc hai ph ng ẳ()CMN và ()' 'AB ngằA. 5151 B. 5151 C. 51102 D. 51102 Câu 26. Trong không gian ,Oxyz ph ng ẳ() đi qua đi ể()1; 2; 4M và các tr ọđ ộ, Ox Oy Oz ượ ạ, th mãn ỏ2 21 1OA OB OC+ nh nh t. ph ng ẳ() đi qua đi ểnào đây ?ướA. ()1;1; 5T- B. ()3; 5; 2T- C. ()2; 2; 6T- D. ()1; 2; 4T-Tran Mã đề Câu 27. Trong không gian ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 2:1 1x zd- -= =- và đi mể()2; 1;1 .A- ầ() đi qua đi và có tâm thu ng th ng ườ ẳ.d Vi ph ng trình uế ươ ầ()S có bán kính nh nh t. ấA. ()()()()2 2: 6S z- B. ()()()2 22: 20S z+ C. ()()()2 22: 11S z- D. ()()()()2 2: 8S z- Câu 28. ph a+bi là thu khiố ảA. B. C. D. Câu 29. Cho hình chóp .S ABCD ABCD là hình ch nh t, ậSA vuông góc đáy. ớAB a= 2AC a= ,SA a=. Tính góc gi ữSD và BC .A. 45° B. 30° C. 90° D. 60° Câu 30. Bi các đi bi di ph th mãn 4iz là ng tròn. Tìm độ ườ ộtâm ng tròn đó.ủ ườA. ()2; 1I- B. () 1;2IC. ()1; 2I- D. () 2;1I Câu 31. Bi ế31d3 21xa cx x= ++ -ò a, b, là các Tính ỷP c= .A. 132P= B. 5P= C. 163P= D. 23P Câu 32. Tìm nghi th ph ng trình ươ()()2 2log log 0x x+ .A.3 B. C. D. Câu 33. Cho hình chóp giác S.ABCD, đáy có các nh ng và có tâm là là trung ọđi OA. Tính kho ng cách đi ph ng (SCD).ể ẳA. =64ad B. =6d C. =66ad D. =62adAi mua chuyên thi Trung ph thông qu gia ốmôn Toán ?Chào các n!ạNh ng ngày này các sĩ đang ch rút cho kì thi Trung ph thông qu cữ ướ ốgia i. Các câu khó luôn là ám nh không ch sinh mà ngay giáoắ ảviên gi ng y. Nh ng ng quá lo, tôi giúp n. Hi i, tôi đã xây ng 23ả ượchuyên và đang ti sung. Các chuyên phân ng, có gi chi ti t.ề ượ ếCác câu ch trung các ng cao, ng, nâng cao. câuỏ ốcòn có ph ng pháp gi i, nh xét, cách ng máy tính tay. Tài li vô cùngươ ệquý giá cho sinh bi nh ng em đi cao (đi 9, 10) cũng nh giáo viênọ ưtrong gi ng y, ôn thi Trung ph thông qu gia, ra thi, ki tra, so giáo án,ả ạchuyên ngân hàng câu tr nghi m…ề ệTran Mã đề Ai mua liên Mr Minh theo đi tho i: 0915718478.Giá lí theo th thu n.ả Câu 34. Xét các ph ứz bi= +(),a RÎ th mãn ỏ4 2z i- Tính 2P b= khi1 1z i+ giá tr nh nh t.ạ ấA. 44932P= B. 48132P= C. 2939P= D. 1379P= Câu 35. ng cong nh hình là th hàm nào sau đây ?ườ A. 22 2y x= B. 23 2y x= C. 23 2y x=- D. 22 2y x=- Câu 36. Tính th tích th gi hai ph ng ẳx 0= và =, bi thi di th ắb ph ng (P) vuông góc tr ụOx đi có hoành ộx (0 1)£ là ng tròn có dài ườ ộbán kính 1= .A. p712B. p512C. p76D. p12 Câu 37. Trong không gian Oxyz cho hai đi ể()1; 2;1A- và ()2;1; 0B ph ng qua ẳB và vuông góc iớAB có ph ng trình làươA. 0x z+ B. 0x z- C. 0x z- D. 0x z+ Câu 38. Trong không gian Oxyz, cho ng th ng ườ ẳ2 1:3 1x zd- += =- và đi ể()1;2;3A đi ể'A ng qua làA. ()' 3;1;5A B. ()' 3;0;5A- C. ()' 3;0; 5A- D. ()' 3;1; 5A- Câu 39. Cho dãy ố()nu xác nh nh sau: ượ ư() 11 214 5n nunu n+ =ì³í+ -î. Tính ng ổ2018 2017S 2u .= A. 20172015 3.4S= B. 20182016 3.4S= C. 20172015 3.4S= D. 20182016 3.4S= Câu 40. Công th nào tính th tích kh tr có bán kính r, ng cao ?ứ ườA. lp= B. 212V hp= C. 213V hp= D. 2V hp= Câu 41. Cho hình chóp .S ABCD ', ', ', 'A là trung đi ượ ,SA ,SB .SC SD Tính kc th tích kh chóp ố. ' ' ' 'S chia cho th tích kh chóp ố.S ABCD .OxyTran Mã đề A. 116k= B. 18k C. 12k =D. 14k Câu 42. Ai là ng sáng ra phép tính tích phân th gi công nh ?ườ ượ ậA. Ri-man B. Lai-b -nitơC. Niu-t và Lai-b -nit D. Niu-t nơ Câu 43. Tìm giá tr nh hàm ố22x 4y m= trên đo ạ[]2;1- giá tr nh nh t. ấGiá tr là A. 5B. 4C. D. Câu 44. ph ng (P) có bao nhiêu vect pháp tuy ?ộ ếA. B. C. Vô D. Câu 45. Cho hàm ố()y x= là hàm và liên trên ụ[]4; 4- bi ế()022f dx-- =ò và ()212 4f dx- =ò Tính ()40I dx=ò .A. 10I= B. 10I=- C. 6I=- D. 6I= Câu 46. Hàm =2ố có ngơ ằA. -2 B. C. D. Câu 47. và là hai bi xung kh thì ng th xác su nào đúng ?ế ấA. ()()().P BÈ B. ()()()P BÈ -C. ()()()P BÈ D. ()()(). .P B= Câu 48. Ph th ph ứ()2z 3i= +A. -7 B. 2C. D. Câu 49. ch 11 qu trong đó có ầ5 qu màu xanh và ả6 qu màu ng nhiên tả ượ2qu đó. Tính xác su ể2 qu màu xanh.ầ ượ ầA. 411 B. 511 C. 955 D. 211Câu 50 Tìm các giá tr th tham ốm ph ng trình ươ()2 22 42log log log 3x x+ cónghi thu ộ[)32;+¥ .A.(1; 3mùÎû B.)1; 3méÎë C.)1; 3méÎ -ë D.(3;1mùÎ -ûTran Mã đề TR NG THPT TH 2ƯỜ TOÁN TINỔ THI TH TRUNG PH THÔNG QU GIAỀ ỐL NĂM 2017 2018Ầ ỌMôn thi: ToánTh gian làm bài: 90 phút (Không th gian phát )ờ Mã 176ềĐ bàiề Ch ph ng án tr đúng nh trong các câu ươ sau tô vào phi tr tr nghi m:ể Câu 1. Xét các ph ứz bi= +(),a RÎ th mãn ỏ4 2z i- Tính 2P b= khi1 1z i+ giá tr nh nh t.ạ ấA. 44932P= B. 2939P= C. 48132P= D. 1379P= Câu 2. Trong Oxyz,ệ vect rcó làọ ộA. (1; 0; 0) B. (0; 1; 0) C. (0; 0; 0) D. (0; 0; 1) Câu 3. Gi tr ng thái ngh khi ỉ0t= (s) chuy ng th ng cể ố()( (m s).v t= Tìm quãng ng ườS (m) đi cho khi nó ng i.ậ ượ ạA. 40S= B. 30S= C. 36S= D. 24S= Câu 4. Cho hình chóp giác S.ABCD, đáy có các nh ng và có tâm là là trung ọđi OA. Tính kho ng cách đi ph ng (SCD).ể ẳA. =66ad B. =64ad C. =62ad D. =6d Câu 5. nghi ph ng trình ươ()225 53log 125 log log2xx x> làA.()1; 5S= B.()1; 5S= C.()5;1S= D.()5; 1S= Câu 6. nh hình đa di là nh chung đúng bao nhiêu mi đa giác ?ỗ ềA. B. C. D. Câu 7. Cho hàm số()y x= liên trên và có th nh hình .ồ là nghi th ph ng trình ươ()()f 1= Kh ng nh nào sau đây là đúng? ịA. =B. =C. =D. Câu 8. Hàm 22y có xác nh làậ ịA. (); 0- B. R+C. {}\\ 2R D. Câu 9. ch ứ11 qu trong đó có ầ5 qu màu xanh và ả6 qu màu ng nhiên tả ượ2qu đó. Tính xác su ể2 qu màu xanh.ầ ượ ầTran Mã đề A. 955 B. 211 C. 411 D. 511 Câu 10. Trong không gian ộOxyz cho hai đi ể()2;4;4A ()' 2; 5; 5B- và ph ngặ ẳ(): 0P z+ =. Tìm đi thu ộ() sao cho MA MB+ có giá tr nh nh t.ị ấA. ()2; 1;1M- B. ()2;1;1M C. ()1;2;1M D. ()1;1;2M-Câu 11. Cho tam giác vuông ABC vuông ạA có 6, 8AB AC= Quay tam giác ABC xung quanh tr cụAB, ta hình nón có dài ng sinh ng ượ ườ ằA. B. 10 C. D. Câu 12. th hàm ố532xxy có ti ng là ng th ng có ph ng trìnhệ ườ ươA. B. -2 C. D. -5 Câu 13. Tìm nghi th ph ng trình ươ()()2 2log log 0x x+ .A.3 B. C. D. Câu 14. ng th hai trong dãy có ng ng quát uố ổn làA. B. C. D. Câu 15. Cho hàm ố()y x= là hàm và liên trên ụ[]4; 4- bi ế()022f dx-- =ò và ()212 4f dx- =ò Tính ()40I dx=ò .A. 6I =B. 10I= C. 10I=- D. 6I=- Câu 16. Tìm các giá tr th tham hàm ố()3 21 4y x= có đi trể .A. (){}1; \\ 1- B. []{}1; \\ 1- C. []{}5; \\ 1- D. (){}5; \\ 1- Câu 17. An vay ngân hàng Agribank ủ200 tri ng nhà, theo hình th lãi kép lãi su tệ ấ1,15% tháng. Hàng tháng vào ngày ngân hàng thu lãi An tr ặ7 tri ng. Sau năm doệ ộcó nh tranh gi các ngân hàng nên lãi su gi xu ng còn ố1%/tháng mlà tháng An hoànố ốtr nh nào trong các sau ?ầ ốA. 36tháng B. 34 tháng C. 33 tháng D. 35tháng Câu 18. Tìm 5xtrong khai tri ể()102 31x x+ .A. 7752 B. 252 C. 1902 D. 582 Câu 19. ph a+bi là thu khiố ảA. B. C. D. Câu 20. Cho hình chóp .S ABCD ', ', ', 'A là trung đi ượ ,SA ,SB .SC SD Tính th tích kh chóp ố. ' ' ' 'S chia cho th tích kh chóp ố.S ABCD .A. 116k= B. 18k C. 14k =D. 12k Câu 21. Tìm giá tr nh hàm ố22x 4y m= trên đo ạ[]2;1- giá tr nh nh t. ấGiá tr là A. B. 4C. D. Câu 22. Trong không gian Oxyz ầ()2 2: 0S z+ có bán kính ngằA. B. 3C. 3D. Câu 23. Trong không gian Oxyz cho hai đi ể()1; 2;1A- và ()2;1; 0B ph ng qua ẳB và vuông góc iớAB có ph ng trình làươA. 0x z+ B. 0x z+ C. 0x z- D. 0x z- Câu 24. Ai là ng sáng ra phép tính tích phân th gi công nh ?ườ ượ ậA. Niu-t nơ B. Lai-bnitTran Mã đề C. Ri-man D. Niu-t và Lai-b -nit Câu 25. ng cong nh hình là th hàm nào sau đây ?ườ A. 23 2y x= B. 22 2y x= C. 23 2y x=- D. 22 2y x=- Câu 26. Trong không gian ,Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 2:1 1x zd- -= =- và đi mể()2; 1;1 .A- ầ() đi qua đi và có tâm thu ng th ng ườ ẳ.d Vi ph ng trình uế ươ ầ()S có bán kính nh nh t. ấA. ()()()2 22: 20S z+ B. ()()()()2 2: 6S z- C. ()()()()2 2: 8S z- D. ()()()2 22: 11S z- Câu 27. Cho hình ph ng ươ. ' ' ' 'ABCD có nh ng 2. ọ,M là trung đi các nhầ ượ ạ' 'A và ' 'A Côsin góc hai ph ng ẳ()CMN và ()' 'AB ngằA. 51102 B. 5151 C. 51102 D. 5151 Câu 28. Cho hàm số2 11+=-xyx Ph ng trình ti tuy đi ươ ể()2; 5M th hàm trên là ốA. 11=- -y B. 11= -y C. 11=- +y D. 11= +y Câu 29. Trong không gian Oxyz, cho ng th ng ườ ẳ2 1:3 1x zd- += =- và đi ể()1;2;3A đi ể'A ng qua làA. ()' 3;1; 5A- B. ()' 3;0;5A- C. ()' 3;0; 5A- D. ()' 3;1;5A Câu 30. Ph th ph ứ()2z 3i= +A. B. -7 C. D. Câu 31. Cho dãy ố()nu xác nh nh sau: ượ ư() 11 214 5n nunu n+ =ì³í+ -î. Tính ng ổ2018 2017S 2u .= A. 20182016 3.4S= B. 20172015 3.4S= C. 20172015 3.4S= D. 20182016 3.4S= Câu 32. tăng tr ng loài vi khu tuân theo công th ưở ứrtN A.e ,= trong đó là ng vi ượkhu ban u, là tăng tr ng ưở()r 0> và là th gian tăng tr ng. Bi ng vi khu ban ưở ượ ầOxyTran Mã đề có 250 con và sau 12 gi là 1500 con. sau bao lâu thì ng vi khu tăng 216 ng vi ượ ượkhu ban ?ẩ ầA. 36 giờ B. 24 giờ C. 60 giờ D. 48 giờ Câu 33. Bi ế31d3 21xa cx x= ++ -ò a, b, là các Tính ỷP c= .A. 23P= B. 163P= C. 5P= D. 132P= Câu 34. Tính th tích th gi hai ph ng ẳx 0= và =, bi thi di th ắb ph ng (P) vuông góc tr ụOx đi có hoành ộx (0 1)£ là ng tròn có dài ườ ộbán kính 1= .A. p12B. p712C. p512D. p76 Câu 35. các giá tr nguyên ủm ph ng trình ươ()()2cos cos cos sinx x+ có đúng hai nghi ệ20;3pé ùê úë làA. B. C. D. Câu 36. Công th nào tính th tích kh tr có bán kính r, ng cao ?ứ ườA. 2V hp= B. lp= C. 212V hp= D. 213V hp= Câu 37. nguyên hàm hàm ố()2 34f x= làA. ()33249x C+ B. ()332 4x C+ C. ()33149x C+ D. 32 4x C+ Câu 38. Cho ,a là ba th ng, khác và ươ1¹abc Bi ế1log 2, log 34= =a và 2log .15=abc Khi đó, giá tr log 3cb ng bao nhiêu ằA. log 2c= B. 1log 32c= C. log 3c =D. 1log 33c= Câu 39. Cho hình chóp .S ABCD ABCD là hình ch nh t, ậSA vuông góc đáy. ớAB a= 2AC a= ,SA a=. Tính góc gi ữSD và BC .A. 45° B. 30° C. 90° D. 60° Câu 40. Trong không gian ,Oxyz ph ng ẳ() đi qua đi ể()1; 2; 4M và các tr ọđ ộ, Ox Oy Oz ượ ạ, th mãn ỏ2 21 1OA OB OC+ nh nh t. ph ng ẳ() đi qua đi ểnào đây ?ướA. ()3; 5; 2T- B. ()1;1; 5T- C. ()2; 2; 6T- D. ()1; 2; 4T- Câu 41. Th tích th tròn xoay gi th hàm f(x), tr Ox và hai ng th ng ườ ẳx và (a b) quay quanh tr Ox tính ng công th cụ ượ ứA. ()baV dxp=ò B. ()2baV dx=ò C. ()2baV dxp=ò D. ()2 2baV dxp=ò Câu 42. và là hai bi xung kh thì ng th xác su nào đúng ?ế ấA. ()()().P BÈ B. ()()()P BÈ -C. ()()()P BÈ D. ()()(). .P B= Câu 43. ph ng (P) có bao nhiêu vect pháp tuy ?ộ ếA. B. C. Vô D.