Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 5 môn hóa học lớp 12 (2)

034d9a55d1d6197fda751a4f99741da3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-29 15:19:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG ĐH VINH ƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2018 TR NG THPT ƯỜCHUYÊN Bài thi KHTN Môn: HÓA Ọ(Đề thi gồ có trang) Th gian làm bài: 50 phút (không th gian giao Mã thi 132 tên thí sinh:..................................................................... ………………… ọS báo danh:....................................................................................................... Cho bi nguyên kh các nguyên ốH 1; Li 7; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; Cl 35,5; Br =80, P= 31, 39; Cr=52, Ni=59, Fe 56; Cu 64; Zn 65; Rb 85,5, Mg 24, Ca 40, Ba 137, Ag 108 Câu 41. khí axetilen vào dung ch AgNOụ ị3 trong NH3 th xu hi nấ A. màu tr ngế B. nâu.ế C. vàng nh tế D. dung ch màu xanh. ịCâu 42. Thành ph chính qu ng hemantit làầ A. FeCO3 B. Fe3 O4 C. Fe2 O3 .nH2 D. Fe2 O3 Câu 43. Kim lo Al tan trong dung ch nào sau dây?ạ ượ A. Dung ch MgSOị4 B. Dung ch HNOị3 c, ngu iặ C. Dung ch Hị2 SO4 c, ngu iặ D. Dung ch HCl c, ngu i. ộCâu 44. oxi hóa cao nh crom th hi trong ch nào sau đây?ố A. NaCrO2 B. Na2 CrO4 C. CrO D. Cr2 O3 Câu 45. Polime nào sau đây ng ng ph ng trùng p?ượ A. Poli(hexametylen-ađipamit) B. Poli(etylen-terephtalat). C. Amilozơ D. Polistiren. Câu 46. Ch nào sau đây là ch khí đi ki th ng?ấ ườ A. CH3 COOH B. CH3 OH C. CH3 COCH3 D. HCHO. Câu 47. Cho dãy các kim lo sau: K, Ca, Mg, Fe, Cu. kim lo trong dãy có kh năng tác ng iạ ớn đi ki th ng làướ ườ A. B. C. D. 2. Câu 48. Kh ng nh nào sau đây không đúng?ẳ ịA. SiO2 tan trong dung ch HF.ượ B. Si không có kh năng tác ng kim lo i.ả C. Thành ph hóa chính th ch cao nung là CaSOầ ạ4 .H2 O. D. Si tác ng dung ch ki gi phóng khí hiđro. ảCâu 49. Tính ch ho ng ng nào sau đây không ph KNOấ ủ3 A. Ch thu nế B. Không tan trong c.ướ C. Dùng làm phân bón D. phân nhi cao. ộCâu 50. Nh dung ch Ba(OH)ỏ ị2 vào dung ch nào sau đây không có hi ng hóa ra?ị ượ A. Dung ch Naị2 CrO4 B. Dung ch AlClị3 C. Dung ch NaHCOị3 D. Dung ch NaAlOị2 Câu 51. Dung ch nào sau đây ng khác nhau không màu?ị Đăng https://bloghoahoc.com Trang /5 Mã thiề132A. Dung ch FeClị3 B. Dung ch Kị2 Cr2 O7 C. Dung ch AgNOị3 D. Dung ch CuSOị4 Câu 52. cháy hoàn toàn este nào sau đây thu mol COố ượ ố2 mol Hớ ố2 O? A. HCOOCH3 B. CH3 COOCH2 CH3 C. CH3 COOCH3 D. CH2 =CHCOOCH3 Câu 53. Cho 2,52 gam kim lo tác ng dung ch Hạ ị2 SO4 (loãng, ); sau ph ng thuư ứđ 6,84 gam mu sunfat trung hoà. Kim lo làượ A. Zn B. Fe C. Mg D. Al. Câu 54. Cho Na, Ba có cùng mol vào 125 ml dung ch Hỗ ồ2 SO4 1M và CuSO41M, sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu dung ch Y, gam và 3,36 lít khí (đktc). ượ ủGiá tr làị A. 25,75 B. 16,55 C. 23,42 D. 28,20. Câu 55. Kh ng nh nào sau đây không đúng?ẳ A. Natri cacbonat khan (còn là sođa khan) dùng trong công nghi th tinh, m, tọ ượ ộgi t.ặ B. Khi tác ng kim lo i, cacbon luôn ra oxi hóa 4 trong ch t.ợ C. Khí CO c, ng làm nhiên li khí.ấ ượ D. CO2 là chât gây nên hi ng nhà kính, làm cho Trái nóng lên. Câu 56. Hòa tan hoàn toàn 1,95 gam kim lo vào Hạ2 thu 500 ml dung ch có pH làượ A. 13,0 B. 14,0 C. 13,5 D. 12,0 Câu 57. Phát bi nào sau đây không đúng?ể A. Kim lo Li dùng làm bào quang đi n.ạ ượ B. ch nhi ion Caướ 2+ và Mg 2+ là ng.ượ ướ C. có trong hemoglobin (huy máu.ắ D. Trong công nghi p, nhôm xu ng ph ng pháp đi phân nhôm oxit nóng ch y. ượ ươ ảCâu 58. Phát bi nào sau đây sai?ể A. Trimetyl amin là ch khí đi ki th ng.ấ ườ B. tr ng thái tinh, amino axit ng ion ng c.Ở ưỡ C. Nh bakelit có trúc ng không gian.ự D. Triolein là este no, nh ởCâu 59. Ti hành các thí nghi sau: ệ(1) Đi phân dung ch mu ăn đi tr có màng ngăn p. ố(2) Th khí CO qua ng ng FeO nung nóng nhi cao. ộ(3) khí Hụ2 vào dung ch FeClị3 (4) khí NHẫ3 vào bình khí Cl2 (5) khí COụ2 vào dung ch Naị2 CO3 thí nghi có sinh ra ch là:ố A. B. C. D. Câu 60. mô ph ng pháp thu khí th ng ti hành trong phòng thí nghi ng ta cóể ươ ườ ườcác hình (1), (2), (3) nh sau: ưĐăng https://bloghoahoc.com Trang /5 Mã thiề132Phát bi đúng liên quan các hình này là:ể A. Ph ng pháp theo hình (1) có th áp ng thu các khí: Hươ ụ2 SO2 Cl2 NH3 B. Ph ng pháp theo hình (1), (3) có th áp ng thu các khí: NHươ ụ3 H2 N2 C. Ph ng pháp theo hình (2) có th áp ng thu các khí: COươ ụ2 N2 SO2 Cl2 D. Ph ng pháp theo hình (3) có th áp ng thu các khí: Oươ ụ2 H2 N2 Câu 61. Th hi các thí nghi sau: ệ(1) Cho NaHCO3 vào dung ch CHị3 COOH. (2) Cho phân ure vào dung ch Ba(OH)ạ ị2 đun nóng. (3) Cho Fe2 O3 vào dung ch HNOị3 c, nóng. ặ(4) Cho vào dung ch Hị2 SO4 c, nóng. ặ(5) Cho Al4 C3 vào c. ướS thí nghi có khí thoát ra là:ố A. B. C. D. Câu 62. Đi phân 11,4 gam mu clorua nóng ch kim lo i, sau khi ph ng ra hoànệ ảtoàn thu 2,688 lít (đktc) khí anot. Mu đem đi phân làượ A. KCl B. MgCl2 C. NaCl D. BaCl2 Câu 63. etylamin và đimetylamin. cháy hoàn toàn gam ng Oỗ ằ2 thu Vượlít N2 (đktc). Cho gam ph ng dung ch HCl, sau ph ng thu 16,3 gam mu i. ượ ốGiá tr làị A. 4,48 B. 1,12 C. 2,24 D. 3,36 Câu 64. Cho các phát bi sau: ể(1) Khi đi phân dung ch CuSOệ ị4 (đi tr anot Hệ ạ2 kh ra khí Oị ạ2 (2) lâu kim Fe-Cu trong không khí thì Fe ăn mòn đi hóa. ệ(3) Nguyên đi ch kim lo là kh ion kim lo thành nguyên kim lo i. ạ(4) Các kim lo có đi khác nhau do electron do chúng không gi ng nhau. ố(5) Các kim lo ki có ng tinh th ph ng tâm di n, có trúc ng ng. ươ ươ ỗS phát bi đúng làố A. B. C. D. Câu 65. ch th hi các ph ng (theo đúng mol): ệ(1) 2NaOH  2Y H2 (2) HCl  NaCl (3) 2Br2 H2  CO2 4HBr (4) Br2  CO2 2HBr Công th phân làứ A. C3 H4 O4 B. C8 H8 O2 C. C4 H6 O4 D. C4 H4 O4 Câu 66. Cho các phát bi sau: ể(1) Axit axetic có nhi sôi cao ancol etylic. ơ(2) Vinyl axetat có kh năng làm màu brom. ướĐăng https://bloghoahoc.com Trang /5 Mã thiề132(3) Tinh khi th phân hoàn toàn trong môi tr ng ki ch glucoz ườ ơ(4) Dung ch anbumin lòng tr ng tr ng khi đun sôi đông ụ(5) Phenol dùng xu thu (2,4,6-trinitro phenol). ổS phát bi đúng làố A. B. C. D. Câu 67. Cho dãy các ch t: isoamyl axetat, anilin, saccaroz valin, phenylamoni clorua, Gly-Ala-Val. ơS ch trong dãy có kh năng tham gia ph ng dung ch NaOH loãng, đun nóng làố A. B. C. D. Câu 68. Cho dãy các ch sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat.ấS ch trong dãy tác ng Hố ượ ớ2 nung nóng, xúc tác Ni là A. B. C. D. Câu 69. Th hi các thí nghi sau: ệ(1) etilen vào dung ch KMnOụ ị4 (2) Cho dung ch natri stearat vào dung ch Ca(OH)ị ị2 (3) etylamin vào dung ch axit axetic. ị(4) Cho fructoz tác ng Cu(OH)ơ ớ2 (5) Cho ancol etylic tác ng CuO đun nóng. ớSau khi các ph ng ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghi không thu ch n?ả ượ A. B. C. D. Câu 70. Ti hành thí nghi các ch X, Y, Z, T. qu ghi ng sau: ượ ảM th Thu th Hi ng ượX AgNO3 /NH3 Ag ủY Quỳ tím Chuy màu xanh ểX, Brướ2 màu ấZ, Cu(OH)2 Dung ch xanh lam ịCác ch X, Y, Z, làấ ượ A. glucoz glixerol, benzylamin, xiclohexen.ơ B. glucoz benzylamin, glixerol, xiclohexen.ơ C. glucoz benzylamin, xiclohexen, glixerol.ơ D. benzylamin, glucoz glixerol, xiclohexen. ơCâu 71. Cho mu có công th phân Cố ử2 H12 N2 O3 Cho tác ng dung ch NaOH đunụ ịnóng, sau ph ng thu khí (làm hóa xanh quỳ tím t) và mu axit vô Cóả ượ ướ ơbao nhiêu công th th mãn đi ki n?ứ A. B. C. D. Câu 72. Nung nóng kim lo và Cu(NOỗ ạ3 )2 trong bình chân không. Sau khi các ph nảng ra hoàn toàn thu ch và 0,25 mol khí có kh so Hứ ượ ớ2 là 22,72. Đem hòatan vào ng dung ch HCl thu dung ch ch 29,7 gam mu i. Ph trăm molế ượ ượ ốkim lo ạM trong nh giá tr nào sau đây?ỗ A. 22 B. 45 C. 28 D. 54 Câu 73. metyl fomat, đimetyl oxalat và este ch c, có hai liên pi trong phânỗ ết ch cháy hoàn toàn 0,5 mol dùng 1,25 mol Oử ầ2 thu 1,3 mol COượ2 và 1,1 mol H2 O.M khác, cho 0,3 mol tác ng dung ch NaOH, thu dung ch (gi thi ch yặ ượ ảra ph ng xà phòng hóa). Cho toàn tác ng ng dung ch AgNOả ượ ị3 trong NH3 đun nóng.Sau khi các ph ng ra hoàn toàn, kh ng Ag đa thu làả ượ ượ Đăng https://bloghoahoc.com Trang /5 Mã thiề132A. 43,2 gam B. 64,8 gam C. 108,0 gam D. 81,0 gam Câu 74. Cho gam peptit (m ch ph ng dung ch NaOH đun nóng, thu cạ ượdung ch ch (m 18,2) gam mu natri Gly, Ala và Val. cháy hoàn toàn thuị ốđ Nượ2 CO2 H2 và 26,5 gam Na2 CO3 Cho gam ph ng 400 ml dung ch NaOH 0,1M, thuả ịđ dung ch T. Cho toàn ph ng đa 520 ml dung ch HCl 2M, thu dung ch ch aượ ượ ứ125,04 gam mu i. lu nào sau đây sai?ỗ A. Kh ng mu Gly trong 27,05 gam là 29,1.ố ượ B. Giá tr là 71,8.ị C. Trong phân có ch Ala.ử D. Ph trăm kh ng oxi trong là 26,74%. ượCâu 75. Hòa tan ng Fe vào dung ch HCl, sau ph ng thu lít (đktc) khí Hế ượ ượ2 vàdung ch X. Chia dung ch thành hai ph không ng nhau. Ph 1ầ đem tác ng dung chụ ịNaOH thu 3,6 gam a. ượ Ph 2ầ cho tác ng dung ch AgNOụ ị3 thu 0,02 mol khíư ượNO (s ph kh duy nh Nả +5) và 68,2 gam a. Bi các ph ng ra hoàn toàn. Giá trế ịc làủ A. 5,60 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48 Câu 76. Hòa tan hoàn toàn 29,12 gam 0,08 mol Fe(NOỗ ồ3 )2 Fe, Fe3 O4 Mg, MgO, Cu vàCuO vào 640 ml dung ch Hị2 SO4 1M. Sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu dung ch chả ượ ỉch các mu sunfat trung hòa và hai khí là 0,14 mol NO và 0,22 mol Hứ ợ2 Cho dung ch tácịd ng dung ch Ba(OH)ụ ị2 ra Y. nung trong không khí kh ng không iư ượ ổthu ch có kh ng gi 10,42 gam so kh ng Y. làm khô th dungượ ượ ượ ậd ch thì thu mu khan (gi quá trình làm khô không ra ph ng hóa c).ị ượ ọPh trăm kh ng FeSOầ ượ4 trong nh giá tr nào sau đây?ầ A. 18 B. 24 C. 22 D. 20 Câu 77. Th phân không hoàn toàn ng hexapeptit ch ch thu mủ ượ ượ ồAla- Gly; 2,925 gam Val; 8,6 gam Val-Ala-Val-Gly; 18,375 gam Ala-Val-Gly; 12,25 gam Ala-Gly-Val. tốcháy hoàn toàn dùng mol Oỗ ầ2 Giá tr làị A. 1,452 B. 3,136 C. 2,550 D. 2,245 Câu 78. bình kín ch ch ít niken và 0,05 mol điaxetilen (HC≡C-C≡CH), ồ0,1 mol hiđro. Nung nóng bình th gian, thu khí có kh so Hộ ượ ớ2 ng 22,5. ChoằY ph ng 0,04 mol AgNOả ớ3 trong NH3 sau ph ng thu 5,84 gam và 0,672 lít ượ ủ(đktc) khí Z. Khí ph ng đa mol Brỗ ố2 trong dung ch. Giá tr làị A. 0,02 B. 0,03 C. 0,01 D. 0,04 Câu 79. Cho các ch ch là axit no, hai ch c; và là hai ancol không no, ch cấ ứ(MY MZ ); là este X, Y, (ch ch ch este). cháy hoàn toàn gam và T,ủ ồthu 0,27 mol COượ2 và 0,18 mol H2 O. Cho 0,06 mol ph ng dung ch NaOH, cô nả ạdung ch sau ph ng thu mu khan và ancol G. cháy hoàn toàn E, thu COị ượ ượ2 ,H2 và 0,04 mol Na2 CO3 cháy hoàn toàn thu 0,3 mol COố ượ2 Ph trăm kh ng trongầ ượ ủM có giá tr nh giá tr nào sau đây?ị A. 86,40 B. 64,80 C. 88,89 D. 38,80 Câu 80. Th hi ph ng nhi nhôm Al, Feự ợ2 O3 Cr2 O3 sau th gian thu pộ ượ ợch X. Chia thành ph ng nhau. Hòa tan hoàn toàn ph trong dung ch Hấ ị2 SO4 c, nóng,ặd sau khi các ph ng ra hoàn toàn, thu 2,016 lít khí SOư ượ2 (s ph kh duy nh t, đktc).ả ấHòa tan ph trong 400 ml dung ch HNOế ị3 2M, thu dung ch và khí NO (s ph khượ ửduy nh Nấ +5). Cho dung ch NaOH 1M vào thu qu nh hình sau: ượ ẽĐăng https://bloghoahoc.com Trang /5 Mã thiề132Kh ng Crố ượ2 O3 trong ban làỗ A. 7,29 gam B. 30,40 gam C. 6,08 gam D. 18,24 gam Đăng https://bloghoahoc.com Trang /5 Mã thiề132ĐÁP ÁN THI THỀ MÔN HÓAỬTr ng THPT Chuyên ĐH Vinh 2018 ườ ầĐăng https://bloghoahoc.com 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Blog Hóa cọ là trang web chuyên nh thi th môn Hóa cề nh và ch ng nh t.ớ ượ ấT thi trang web hoàn toàn mi phí và dàng Exam24h là án nhi trang web cung tài li các môn nh Toán, Lý, Hóa, Sinh,ự ưTi ng Anh, KHXH và thi th Online mi phí dành cho ng i. ườ https://bloghoahoc.com đềĐăng tả Trang 6/5 Mã thi 132 https://bloghoahoc.com đề