Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 5 môn hóa học lớp 12 (1)

b1a37e5f9f79dab40f7debbe4cb22abe
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-29 15:18:40 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

https://bloghoahoc.com Trang /5 Mã thi ề132TR NG ĐH VINHƯỜTR NG THPT CHUYÊNƯỜ(Đ thi có trang)ề THI TH THPT QU GIA NĂM 2018 NỀ Ầ2Bài thi KHTN Môn: HÓA CỌTh gian làm bài: 50 phút (không th gian giao )ờ ềH tên thí sinh:..................................................................... ọ………………… báo ốdanh:.......................................................................................................Cho bi nguyên kh các nguyên :ế ốH 1; Li 7; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; Cl 35,5; Br =80, P= 31, K= 39; Cr=52, Ni=59, Fe 56; Cu 64; Zn 65; Rb 85,5, Mg 24, Ca 40, Ba 137, Ag 108Câu 41. khí axetilen vào dung ch AgNOụ ị3 trong NH3 th xu hi nấ ệA. aế màu tr ngắ B. đế nâu.C. aế vàng nh tạ D. dung ch màuị xanh.Câu 42. Thành ph chính qu ng hemantit làầ ỏA. FeCO3 B. Fe3 O4 C. Fe2 O3 .nH2 D. Fe2 O3 .Câu 43. Kim lo Al tan trong dung ch nào sau dây?ạ ượ ịA. Dung chị MgSO4 B. Dung ch HNOị3 c,ặ ngu iộC. Dung ch Hị2 SO4 c,ặ ngu iộ D. Dung ch HCl c,ị ngu i.ộCâu 44. oxi hóa cao nh crom th hi trong ch nào sau đây?ố ấA. NaCrO2 B. Na2 CrO4 C. CrO D. Cr2 O3 .Câu 45. Polime nào sau đây ng ng ph ng trùng p?ượ ợA. Poli(hexametylen-ađipamit) B. Poli(etylen-terephtalat).C. Amilozơ D. Polistiren.Câu 46. Ch nào sau đây là ch khí đi ki th ng?ấ ườA. CH3 COOH B. CH3 OH C. CH3 COCH3 D. HCHO.Câu 47. Cho dãy các kim lo sau: K, Ca, Mg, Fe, Cu. kim lo trong dãy có kh năng tác ng ớn đi ki th ngướ ườ làA. B. C. D. 2.Câu 48. Kh ng nh nào sau đây không đúng?ẳ ịA. SiO2 tan trong dung chượ HF.B. Si không có kh năng tác ng kimả lo i.ạC. Thành ph hóa chính th ch cao nung làầ CaSO4 .H2 O.D. Si tác ng dung ch ki gi phóng khíụ hiđro.Câu 49. Tính ch ho ng ng nào sau đây không ph KNOấ ủ3 ?A. Ch oế thu cố nổ B. Không tan trong c.ướC. Dùng làm phân bón D. phân nhi đị cao.Câu 50. Nh dung ch Ba(OH)ỏ ị2 vào dung ch nào sau đây không có hi ng hóa ra?ị ượ ảA. Dung chị Na2 CrO4 B. Dung chị AlCl3 .C. Dung chị NaHCO3 D. Dung chị NaAlO2 .Câu 51. Dung ch nào sau đây ng khác nhau không màu?ị ềA. Dung chị FeCl3 B. Dung chị K2 Cr2 O7 .C. Dung chị AgNO3 D. Dung ch CuSOị4 .Câu 52. cháy hoàn toàn este nào sau đây thu mol COố ượ ố2 mol Hớ ố2 O?A. HCOOCH3 B. CH3 COOCH2 CH3 C. CH3 COOCH3 D. CH2 =CHCOOCH3 .Mã thi 132ềCâu 53. Cho 2,52 gam kim lo tác ng dung ch Hạ ị2 SO4 loãng, ); sau ph ng thu ứđ 6,84 gam mu sunfat trung hoà. Kim lo Mượ làA. Zn B. Fe C. Mg D. Al.Câu 54. Cho Na, Ba có cùng mol vào 125 ml dung ch Hỗ ồ2 SO4 1M và CuSO41M, sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu dung ch Y, gam và 3,36 lít khí (đktc).ả ượ ủGiá tr mị làA. 25,75 B. 16,55 C. 23,42 D. 28,20.Câu 55. Kh ng nh nào sau đây không đúng?ẳ ịA. Natri cacbonat khan (còn là sođa khan) dùng trong công nghi th tinh, m, tọ ượ gi t.ặB. Khi tác ng kim lo i, cacbon luôn ra oxi hóa trong pợ ch t.ấC. Khí CO c, ng làm nhiên li uấ ượ khí.D. CO2 là chât gây nên hi ng nhà kính, làm cho Trái nóngệ lên.Câu 56. Hòa tan hoàn toàn 1,95 gam kim lo vào Hạ2 thu 500 ml dung ch có pH làượ ịA. 13,0 B. 14,0 C. 13,5 D. 12,0Câu 57. Phát bi nào sau đây không đúng?ểA. Kim lo Li dùng làm bào quangượ đi n.ệB. ch nhi ion Caướ 2+ và Mg 2+ là cượ ướ ng.ứC. có trong hemoglobin (huy aắ máu.D. Trong công nghi p, nhôm xu ng ph ng pháp đi phân nhôm oxit nóngệ ượ ươ ch y.ảCâu 58. Phát bi nào sau đây sai?ểA. Trimetyl amin là ch khí đi ki nấ th ng.ườB. tr ng thái tinh, amino axit ng ion ngỞ ưỡ c.ựC. Nh bakelit có trúc ng khôngự gian.D. Triolein là este no, nhạ .ởCâu 59. Ti hành các thí nghi sau:ế ệ(1) Đi phân dung ch mu ăn đi tr có màng ngănệ p.ố(2) Th khí CO qua ng ng FeO nung nóng nhi đổ cao.(3) khí Hụ2 vào dung chị FeCl3 .(4) khí NHẫ3 vào bình khí Cl2 .(5) khí COụ2 vào dung ch ịNa2 CO3 thí nghi có sinh ra ơch tấ là:A. B. C. D. 2Câu 60. mô ph ng pháp thu khí th ng ti hành trong phòng thí nghi ng ta có cácể ươ ườ ườhình (1), (2), (3) nh sau:ẽ ưPhát bi đúng liên quan các hình này là:ể ẽA. Ph ng pháp theo hình (1) có th áp ng thu các khí: Hươ ụ2 SO2 Cl2 NH3 .B. Ph ng pháp theo hình (1), (3) có th áp ng thu các khí: NHươ ụ3 H2 N2 .C. Ph ng pháp theo hình (2) có th áp ng thu các khí: COươ ụ2 N2 SO2 Cl2 .D. Ph ng pháp theo hình (3) có th áp ng thu các khí: Oươ ụ2 H2 N2 .Câu 61. Th hi các thí nghi sau:ự ệ(1) Cho NaHCO3 vào dung chị CH3 COOH.(2) Cho phân ure vào dung ch Ba(OH)ạ ị2 đun nóng.(3) Cho Fe2 O3 vào dung ch HNOị3 c,ặ nóng.(4) Cho vào dung ch Hị2 SO4 c,ặ nóng.(5) Cho Al4 C3 vào c.ướS thí nghi có khí thoát ra là:ố ệA. B. C. D. 2Câu 62. Đi phân 11,4 gam mu clorua nóng ch kim lo i, sau khi ph ng ra hoàn ảtoàn thu 2,688 lít (đktc) khí anot. Mu đem đi phân làượ ệA. KCl B. MgCl2 C. NaCl D. BaCl2Câu 63. etylamin và đimetylamin. cháy hoàn toàn gam ng Oỗ ằ2 thu lítượN2 (đktc). Cho gam ph ng dung ch HCl, sau ph ng thu 16,3 gam mu i.ả ượ ốGiá tr Vị làA. 4,48 B. 1,12 C. 2,24 D. 3,36Câu 64. Cho các phát bi sau:ể(1) Khi đi phân dung ch CuSOệ ị4 (đi tr anot Hệ ạ2 kh ra khíị O2 .(2) lâu kim Fe-Cu trong không khí thì Fe ăn mòn đi nể hóa.(3) Nguyên đi ch kim lo là kh ion kim lo thành nguyên kimắ lo i.ạ(4) Các kim lo có đi khác nhau do electron do chúng không gi ngạ nhau.(5) Các kim lo ki có ng tinh th ph ng tâm di n, có trúc ng ươ ươ ốr ng. phát bi đúngỗ làA. B. C. D. 2Câu 65. ch th hi các ph ng (theo đúng mol):ừ ệ(1)X 2NaOH  2Y H2O (2) Cl  Cl (3) r2 H2O  CO2 4H (4) r2  CO2 2HBr Công th phân Xứ làA. C3 H4 O4 B. C8 H8 O2 C. C4 H6 O4 D. C4 H4 O4Câu 66. Cho các phát bi sau:ể(1) Axit axetic có nhi sôi cao ancolệ etylic.(2) Vinyl axetat có kh năng làm màu cả ướ brom.(3) Tinh khi th phân hoàn toàn trong môi tr ng ki ch oộ ườ glucoz .ơ(4) Dung ch anbumin lòng tr ng tr ng khi đun sôi đôngị .ụ(5) Phenol dùng xu thu (2,4,6-trinitro ổphenol). phát bi đúngố làA. B. C. D. 1Câu 67. Cho dãy các ch t: isoamyl axetat, anilin, saccaroz valin, phenylamoni clorua, Gly-Ala-Val. ơS ch trong dãy có kh năng tham gia ph ng dung ch NaOH loãng, đun nóngố làA. B. C. D. 2Câu 68. Cho dãy các ch sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat. ốch trong dãy tác ng Hấ ượ ớ2 nung nóng, xúc tác Ni làA. B. C. D. 7Câu 69. Th hi các thí nghi sau:ự ệ(1) etilen vào dung chụ KMnO4 .(2) Cho dung ch natri stearat vào dung chị Ca(OH)2 .(3) etylamin vào dung ch axitụ axetic.(4) Cho fructoz tác ng iơ Cu(OH)2 .(5) Cho ancol etylic tác ng CuO đunụ nóng.Sau khi các ph ng ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghi không thu ch n?ả ượ ắA. B. C. D. 3Câu 70. Ti hành thí nghi các ch X, Y, Z, T. qu ghi ng sau:ế ượ ảM uẫthử Thu thố Hi ngệ ượXAgNO3 /NH3 Agạ ủYQuỳ tím mẩ Chuy màu xanhểX, Brướ2 màuấZ, Cu(OH)2 Dung ch xanh lamịCác ch X, Y, Z, làấ ượA. glucoz glixerol, benzylamin,ơ xiclohexen.B. glucoz benzylamin, glixerol,ơ xiclohexen.C. glucoz benzylamin, xiclohexen,ơ glixerol.D. benzylamin, glucoz glixerol,ơ xiclohexen.Câu 71. Cho mu có công th phân Cố ử2 H12 N2 O3 Cho tác ng dung ch NaOH đunụ ịnóng, sau ph ng thu khí (làm hóa xanh quỳ tím t) và mu axit vô Cóả ượ ướ ơbao nhiêu công th th mãn đi uứ ki n?ệA. B. C. D. 2Câu 72. Nung nóng kim lo và Cu(NOỗ ạ3 )2 trong bình chân không. Sau khi các ph ngả ứx ra hoàn toàn thu ch và 0,25 mol khí có kh so Hả ượ ớ2 là 22,72. Đem hòa tanh vào ng dung ch HCl thu dung ch ch 29,7 gam mu i. Ph trăm mol kimế ượ ượ ốlo trong nh giá tr nào sauạ đây?A. 22 B. 45 C. 28 D. 54Câu 73. metyl fomat, đimetyl oxalat và este ch c, có hai liên pi trong phân ,ỗ ửm ch cháy hoàn toàn 0,5 mol dùng 1,25 mol Oạ ầ2 thu 1,3 mol COượ2 và 1,1 mol H2 O. tặkhác, cho 0,3 mol tác ng dung ch NaOH, thu dung ch (gi thi ch raụ ượ ảph ng xà phòng hóa). Cho toàn tác ng ng dung ch AgNOứ ượ ị3 trong NH3 đun nóng.Sau khi các ph ng ra hoàn toàn, kh ng Ag đa thu làả ượ ượA. 43,2 gam B. 64,8 gam C. 108,0 gam D. 81,0 gamCâu 74. Cho gam peptit (m ch ph ng dung ch NaOH đun nóng, thu dungạ ượd ch ch (m 18,2) gam mu natri Gly, Ala và Val. cháy hoàn toàn thuị ốđ Nượ2 CO2 H2 và 26,5 gam Na2 CO3 Cho gam ph ng 400 ml dung ch NaOH 0,1M,ả ịthu dung ch T. Cho toàn ph ng đa 520 ml dung ch HCl 2M, thu dung chượ ượ ịch 125,04 gam mu i. lu nào sau đâyứ sai?A. Kh ng mu Gly trong 27,05 gam làố ượ 29,1.B. Giá tr làị 71,8.C. Trong phân có ch cử Ala.D. Ph trăm kh ng oxi trong làầ ượ 26,74%.Câu 75. Hòa tan ng Fe vào dung ch HCl, sau ph ng thu lít (đktc) khí Hế ượ ượ2 vàdung ch X. Chia dung ch thành hai ph không ng nhau. Ph đem tác ng dung chụ ịNaOH thu 3,6 gam a. ượ Ph cho tác ng dung ch AgNOụ ị3 thu 0,02 mol khíư ượNO (s ph kh duy nh Nả +5) và 68,2 gam a. Bi các ph ng ra hoàn toàn. Giá trế ịc làủA. 5,60 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48Câu 76. Hòa tan hoàn toàn 29,12 gam 0,08 mol Fe(NOỗ ồ3 )2 Fe, Fe3 O4 Mg, MgO, Cu vàCuO vào 640 ml dung ch Hị2 SO4 1M. Sau khi các ph ng ra hoàn toàn thu dung ch chả ượ ỉch các mu sunfat trung hòa và hai khí là 0,14 mol NO và 0,22 mol Hứ ợ2 Cho dung ch tácịd ng dung ch Ba(OH)ụ ị2 ra Y. nung trong không khí kh ng không iố ượ ổthu cượ ch tấ nắ có kh iố ngượ gi mả 10,42 gam so iớ kh iố ngượ aủ Y. uế làm khô nẩ th nậdung chị Xthì thu mu khan (gi quá trình làm khô không ra ph ng hóa c). Ph trămượ ầkh ng FeSOố ượ4 trong nh giá tr nào sauầ đây?A. 18 B. 24 C. 22 D. 20Câu 77. Th phân không hoàn toàn ng hexapeptit ch ch thu Ala-ủ ượ ượ ồGly; 2,925 gam Val; 8,6 gam Val-Ala-Val-Gly; 18,375 gam Ala-Val-Gly; 12,25 gam Ala-Gly-Val. cháyhoàn toàn dùng mol Oỗ ầ2 Giá tr aị làA. 1,452 B. 3,136 C. 2,550 D. 2,245Câu 78. bình kín ch ch ít niken và 0,05 mol điaxetilen (HC≡C-C≡CH),ộ ồ0,1 mol hiđro. Nung nóng bình th gian, thu khí có kh so Hộ ượ ớ2 ng 22,5. ChoằY ph ng 0,04 mol AgNOả ớ3 trong NH3 sau ph ng thu 5,84 gam và 0,672 lítả ượ ủ(đktc) khí Z. Khí ph ng đa mol Brỗ ố2 trong dung ch. Giá tr aị làA. 0,02 B. 0,03 C. 0,01 D. 0,04Câu 79. Cho các ch ch là axit no, hai ch c; và là hai ancol không no, ch (Mấ ứY> MZ ); là este X, Y, (ch ch ch este). cháy hoàn toàn gam và T, thuủ ồđ 0,27 mol COượ2 và 0,18 mol H2 O. Cho 0,06 mol ph ng dung ch NaOH, cô nả ạdung ch sau ph ng thu mu khan và ancol G. cháy hoàn toàn E, thu cị ượ ượCO2 H2 và 0,04 mol Na2 CO3 cháy hoàn toàn thu 0,3 mol COố ượ2 Ph trăm kh ng Tầ ượ ủtrong có giá tr nh giá tr nào sauị đây?A. 86,40 B. 64,80 C. 88,89 D. 38,80Câu 80. Th hi ph ng nhi nhôm Al, Feự ợ2 O3 Cr2 O3 sau th gian thu pộ ượ ợch X. Chia thành ph ng nhau. Hòa tan hoàn toàn ph trong dung ch Hấ ị2 SO4 c, nóng,ặd sau khi các ph ng ra hoàn toàn, thu 2,016 lít khí SOư ượ2 (s ph kh duy nh t, đktc).ả ấHòa tan ph trong 400 ml dung ch HNOế ị3 2M, thu dung ch và khí NO (s ph khượ ửduy nh Nấ +5). Cho dung ch NaOH 1M vào thu qu nh hình vừ ượ sau:Kh ng Crố ượ2 O3 trong ban làỗ ầA. 7,29 gam B. 30,40 gam C. 6,08 gam D. 18,24 gamBlog Hóa Học là trang web chuyên cập nhật Đề thi thử môn Hóa Học mới nhất và chất lượng nhất. Tất cả mọi đề thi từ trang web đều hoàn toàn miễn phí và dễ dàng tải về.Exam24h là dự án gồm nhiều trang web cung cấp tài liệu các môn học như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, KHXH và thi thử Online miễn phí dành cho tất cả mọi người. ĐÁP ÁN THI TH MÔN HÓAỀ ỬTr ng THPT Chuyên ĐH Vinh 2018ườ ầĐ ăng https://bloghoahoc.com 41. C42. D43. 44. B45. D46. D47. 48. 49. B50. D51. C52. 53. B54. 55. B56. A57. A58. D59. A60. D61. 62. 63. 64. B65. A66. A67. 68. C69. 70. C71. D72. 73. B74. A75. 76. 77. C78. 79. 80.