Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn vật lý 12

a90d36deeb6d566c6cd7155795fb69d6
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-25 21:35:04 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KSCL THPT Thi Hóa Thanh Hóa 1ề ầCâu 1: Cho sóng ngang có ph ng trình sóng là ươt xu cos mm0,1 50é ùæ ö= -ê úç ÷è øë trong đóx tính ng cm, tính ng giây. sóng làằ ướA. 0,1 m. B. 0,1 m. C. mm. D. m.Câu 2: ng quan sát chi phao trên bi th nó nhô lên cao 10 trongộ ườ ầ18s. Kho ng cách gi hai ng sóng nhau là m. truy sóng trên bi làả ểA. m/s. B. m/s. C. m/s. D. 4,5 m/s.Câu 3: đi áp xoay chi vào hai đo ch đi tr thu ti pặ ếv đi n. Bi đi áp hi ng gi hai đi tr và gi hai đi tớ ượlà 100 và 100 ch pha gi đi áp hai đo ch và đi áp gi haiộ ữb đi có ngả ằA. 3p B. 8p C. 4p D. 6pCâu 4: đi áp ệ()u 120 cos 100 V= vào hai cu dây thì công su tầ ấtiêu th là 43,2 và ng dòng đi đo ng 0,6 A. kháng cu dây làụ ườ ượ ộ:A. 186 Ω. B. 100 Ω. C. 180 Ω. D. 160 Ω.Câu 5: Khi sóng âm truy môi tr ng không khí vào môi tr ng thìề ườ ườ ướA. chu kì nó tăng.ủ B. nó không thay i.ầ ổC. sóng nó gi m.ướ D. sóng nó không thay i.ướ ổCâu 6: Trên dây có chi dài hai nh, đang có sóng ng. Trên dây cóộ ừm ng sóng. Bi truy sóng trên dây là không i. sóng làộ ủA. vl B. v2l C. 2vl D. v4lCâu 7: v, T, và là sóng, chu kỳ, và sóng. th nàoọ ượ ướ ứđúng?A. T=l =l B. vfT= =l C. vTf= =l D. fvTvl =Câu 8: tăng kho ng cách hai đi tích đi lên thì ng tác tĩnh đi gi aế ươ ữchúng :ẽTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệA. tăng lên n.ầ B. gi đi n.ả C. tăng lên n.ầ D. gi đi n.ả ầCâu 9: Su đi ng ngu đi tr ng choấ ưA. kh năng tích đi cho hai nó.ả B. kh năng tr đi tích ngu đi n.ả ệC. kh năng th hi công ngu đi n.ả D. kh năng tác ng ngu đi n.ả ệCâu 10: sáng AB trên tr chính và vuông góc tr chính th kínhậ ấh có tiêu 20 cm. Khi sáng cách th kính 10 cm thì trí, tính ch t, chi vàộ ềđ nh làộ ảA. cách th kính 20 cm, o, ng chi và đôi t.ấ ượ ậB. cách th kính 20 m, o, cùng chi và đôi t.ấ ậC. cách th kính 20 cm, th t, ng chi và đôi t.ấ ượ ậD. cách th kính 20 cm, th t, cùng chi và đôi t.ấ ậCâu 14: Trong dao ng đi hòa, li và gia bi thiênộ ếA. ch pha π/6 .ệ B. vuông pha nhau.ớC. vuông pha nhau.ớ D. cùng pha nhau.ớCâu 15: Trong dao ng đi hòa con lò xo ph tác ng lên tộ ậA. có giá tr thu li và luôn ng trí cân ng.ị ướ ằB. có giá tr ngh ch bi li và luôn ng ra xa trí cân ng.ị ướ ằC. có thu bi ng con lò xo.ộ ắD. có giá tr ngh ch bi li và luôn ng trí cân ng.ị ướ ằCâu 16: Nh nh nào sau đây là sai khi nói dao ng n?ề ầA. ma sát càng thì dao ng càng nhanh.ự ầB. Dao ng có ng năng gi còn th năng bi thiên đi hòa.ộ ềC. Trong dao ng n, năng gi theo th gian.ộ ờD. Dao ng là dao ng có biên gi theo th gian.ộ ờCâu 17: Trong dao ng đi hòa thì ba ng nào sau đây khôngộ ượthay theo th gian ?ổ ờA. ph c, c, năng ng toàn ph n.ự ượ ầB. ng năng, ph c.ộ ụC. biên gia c.ộ ốD. biên năng ng toàn ph n.ộ ượ ầTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 18: con dao ng đi hòa ph ng trình li dài 2cos7t cm(t tínhộ ươ ộb ng giây). có gia tr ng tr ng 9,8 m/sằ ườ 2. gi căng dây và tr ngỷ ọl tác ng lên qu trí cân ng làự ằA. 1,05. B. 0,95. C. 1,01. D. 1,08.Câu 19: có kh ng 100 tính đi 10ộ ượ ượ -6 vào lò xo có đắ ộc ng 40 N/m trên ph ng ngang không ma sát. Ban ng ta thi pứ ườ ậm đi tr ng ngang có ng trùng tr lò xo có ng 16.10ộ ườ ướ ườ V/m.Khi ng yên trí cân ng, ng ta ng ng đi tr ng. Sau khi ng đi nậ ườ ườ ệtr ng đó dao ng đi hòa biên làườ ộA. 2,5 cm. B. cm. C. cm. D. 6,4 cm.Câu 20: con lò xo có ng 10 N/m, kh ng 100 dao ng trênộ ượ ộm ph ng ngang, th nh trí lò xo giãn cm so trí cân ng. sặ ượ ốma sát gi sàn là 0,2. Th gian đi quãng ng cm lúc thữ ượ ườ ảv là :ậA. s30p B. s25 5p C. s15p D. s20pCâu 23: con lò xo dao ng đi hòa biên cm. trí có li 3ộ ộcm, gi th năng và ng năng con làỉ ắA. 3. B. 1. C. 1/3. D. 2.Câu 24: dây th ng dài mang dòng đi ngang, có chi trái sang ph iộ ảđ trong tr ng có chi ng trong ra. tác ng lên đo dây cóặ ườ ướ ạA. ph ng th ng ng, chi lên.ươ ướ B. ph ng th ng ng, chi trên xu ng.ươ ốC. ph ng ngang, chi trong ra.ươ D. ph ng ngang, chi ngoài vào.ươ ừCâu 25: ng dây có 0,5 mu tích lũy năng ng tr ng 100 Jộ ượ ườtrong ng dây thì ng dòng đi qua ng dây làố ườ ốA. 10 A. B. 30 A. C. 40 A. D. 20 A.Câu 26: Trên có hai ngu sóng gi ng nhau và cách nhau 12 cm đang daoặ ướ ốđ ng vuông góc ra sóng sóng 1,6 cm. Đi cách uộ ướ ướ ướ ềhai ngu và cách trung đi AB kho ng cm. đi dao ng ng phaồ ượv ngu trên đo CO là :ớ ạA. 4. B. 2. C. 3. D. 5.Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 27: Ngu đi phát sóng ng ng ra không gian. Ba đi O, và trênồ ướ ằm ph ng truy sóng (A, cùng phía so O, AB 70 m). Đi là đi mộ ươ ểthu AB cách kho ng 60 có ng âm 1,5 m/sộ ườ 2. Năng ng sóng âmượ ủgi tâm đi qua và B, bi truy âm trong không khí là 340ớ ềm/s và môi tr ng không th âm.ườ ụA. 5256 J. B. 13971 J. C. 16299 J. D. 14971 J.Câu 28: Trong đo ch xoay chi ch có đi n, (đi áp hi ng hai chạ ạkhông i) ng th tăng đi áp lên và gi đi dung đi nổ ệ2 thì ng hi ng qua chầ ườ ạA. tăng n.ầ B. tăng n.ầ C. gi n.ả D. gi n.ả ầCâu 29: đi áp ệ()u cos t= vào hai đi thì ng dòng đi nầ ườ ệqua nó có giá tr hi ng là I. th đi t, đi áp hai đi là và ngị ườđ dòng đi qua nó là i. th liên gi các ng làộ ượA. 22 2u 1U 4+ B. 22 2u i1U I+ C. 22 2u i2U I+ D. 22 2u 1U 2+ =Câu 30: Máy bi áp là thi bế ịA. Bi dòng đi xoay chi u.ế ềB. Có kh năng bi đi áp dòng đi xoay chi mà không làm thay .ả ốC. Làm tăng công su dòng đi xoay chi u.ấ ềD. Bi dòng đi xoay chi thành dòng đi chi u.ế ềCâu 31: nhà máy phát đi máy, máy có cùng công su P. Đi nộ ảxu ra truy tiêu th hi su H. khi ch còn máy thìấ ượ ổhi su H’ ng bao nhiêu (tính theo và H)ệ ằA. HHn¢= B. H¢= C. 1Hn+ -¢= D. nH¢=Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 32: Khi ng không ng ba pha ho ng nh, tr ng quay trong ngộ ườ ộc có sơ ốA. ng dòng đi ch trong các cu dây stato.ằ ủB. dòng đi ch trong các cu dây stato.ớ ủC. có th hay nh dòng đi ch trong các cu dây stato, tùyể ủvào i.ảD. nh dòng đi ch trong các cu dây stato.ỏ ộCâu 33: Trong kín ch trong ph đi tr thu n, cu thu và tộ ụđi n. Hai ph trong ti và ra ngoài là và N. vào uệ ầM, đi áp xoay chi ều 120 cos 100 V3pæ ö= +ç ÷è thì ng dòng đi ch trongườ ạh có bi th ứi cos 100 A6pæ ö= +ç ÷è Các ph trong làầ ộA. đi tr ởR 20= đi có ệ310C F2 3-=p B. đi tr ởR 20= cu dây ộ1L F5 3=p .C. đi tr ởR 20 3= đi có ệ310C F2-=p D. đi trệ ởR 20 3= W, cu dây có ộ1L F5=pCâu 34: ng th có gi nhìn rõ 10 cm 100 cm. Khi đeo kính cóộ ườ ộtiêu -100 cm sát t, ng này nhìn các tụ ườ ượ ừA. 100/9 cm 100 cm.ế B. 100/9 cm vô cùng.ếC. 100/11 cm vô cùng.ế D. 100/11 cm 100 cm.ếCâu 35: đi tích đi ng hi đi th 10 thì năng ng làộ ượ ượ ụ10 mJ. mu năng ng là 22,5 mJ thì hai ph có hi đi th làế ượ ếA. 7,5 V. B. 15 V. C. 20 V. D. 40 V.Câu 36: Đo ch đi xoay chi cu dây có đi tr không i, đạ ột ả3L H2=p ti đi có đi dung thay c. vào hai uắ ượ ầTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệđo ch trên đi áp xoay chi có ng ạu cos 100 V6pæ ö= +ç ÷è đi ápể ệgi hai cu dây thì đi dung đi có giá tr là :ữ ịA. 42.10F3-p B. 410F3-p C. 43.10F-p D. 45.10F3-pCâu 37: vòng dây ph ng có ng kính 10 cm trong tr ng có mộ ườ ườ ảng ừ1B T=p thông qua vòng dây khi véc ng ph ngừ ẳvòng dây góc 30ộ làA. 50 Wb. B. 0,005 Wb. C. 12,5 Wb. D. 1,25.10 -3 Wb.Câu 38: ng dòng đi luôn luôn pha đi áp hai đo ch khiườ ạA. Đo ch có và ti p.ạ B. Đo ch có và ti p.ạ ếC. Đo ch có và và ti p.ạ D. Đo ch có và ti p.ạ ếCâu 39: Đi áp xoay chi gi ch đi và dòng đi trong ch có bi th cệ ứlà: 100 cos 100 V, cos 100 A6 6p pæ ö= -ç ÷è Công su tiêu th ch làấ ạ:A. 400 W. B. 200 W. C. 800 W. D. 600 W.Câu 40: Cho đo ch AB cu dây không thu ti đi có đi nạ ệdung thay c. Đi áp vào hai ch có bi th ượ ứ()u cos t= +jtrong đó và không i. Thay giá tr thì nh th y, Cổ ớ1 thì đi áp haiệđ đi có giá tr hi ng 40 và tr pha đi áp gi hai ch gócầ ộφ1 (0 φ1< 0,5π), Khi C2 thì dòng đi trong ch tr pha so đi áp gócệ ộφ1 đi áp gi hai khi đó là 20 và ch tiêu th công su ng 0,75 công su tệ ấc mà nó có th tiêu th Đi áp hi ng gi hai đo ch nh giáầ ấtr nàoị sau đây ?A. 25 V. B. 20 V. C. 28 V. D. 32 V.Đáp án1-B 2-C 3-D 4-D 5-B 6-B 7-B 8-D 9-C 10-BTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệ11-D 12-C 13-A 14-C 15-D 16-B 17-D 18-C 19-B 20-C21-B 22-C 23-C 24-B 25-D 26-B 27-B 28-A 29-C 30-C31-C 32-A 33-B 34-C 35-B 36-A 37-D 38-B 39-B 40-AL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án B+ ph ng trình sóng ta có ươ2 25050p p= =l cmCâu 2: Đáp án C+ Kho ng th gian chi phao nhô lên 10 ng ớt 9T 18s 2D s.Kho ng cách gi hai ng sóng li là ề22m 1T 2ll m/sCâu 3: Đáp án D+ ch pha gi đi áp và dòng đi ệCRU100 3tan 3U 100 3pj =- =- =- đi nệáp ch pha ệ6p so đi áp hai đi nớ ệCâu 4: Đáp án D+ ng tr ch ạU 120Z 200I 0, 6= Đi tr cu dây ộ2 2P 43, 2R 120I 0, 6= W→ kháng cu dây ộ2 2LZ 200 120 160= WCâu 5: Đáp án B+ Khi sóng lan truy qua các môi tr ng thì nó là không i.ơ ườ ổCâu 6: Đáp án B+ Sóng ng trên dây hai nh, ng sóng là ụv vl f2f 2l® =Câu 7: Đáp án B+ th đúng ứ1 vfT= =lCâu 8: Đáp án DTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệ+ ng tác gi hai đi tích đi ngh ch bình ph ng kho ng cách gi aự ươ ươ ữhai đi tích tăng kho ng cách lên thì đi gi n.ệ ầCâu 9: Đáp án C+ Su đi ng trung cho kh năng th hi công ngu đi n.ấ ệCâu 10: Đáp án B+ Áp ng công th th kính ấ1 1d ' 20d ' 10 ' 20+ =- cm.nh là o, cùng chi đôi và cách th kính 20cm.Ả ấCâu 11: Đáp án D+ Công đi ệ6A qEd 1.10 .1000.1 1-= mJ.Câu 12: Đáp án C+ Hi đi th gi hai đi tr ở1 11 2U 12R IR 100 4R 100 200= =+ V.Câu 13: Đáp án AĐi tr ng ng ch ngoài ươ ươ ạNN N1 1R 5R 30 30 7, 5= =+ Hi su ngu ồN NmU R5H 0, 625R 3= =x +Câu 14: Đáp án C+ Trong giao ng đi hòa li và gia bi thiên ng pha nhau.ộ ượ ớCâu 15: Đáp án D+ Trong dao ng đi hòa con lò xo ph tác ng lên ngh ch bi nộ ếv li và luôn ng trí cân ng.ớ ướ ằCâu 16: Đáp án B+ Dao ng có ng năng và th năng gi m, tuy nhiên trongộ ảquá trình có th đi ng năng tăng, gi sai.ắ ảCâu 17: Đáp án D+ Trong dao ng đi hòa thì biên và năng ng toàn ph không thay iộ ượ ổtheo th gian.ờCâu 18: Đáp án C+ căng dây con trí cân ng ằTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệ()2maxmax 0TT mg cos cos 1P= +aV ớ2 22 2max0Ts 0, 02.7l 1, 01l 9, 8æ öw wa =ç ÷è øCâu 19: Đáp án B+ bi ng lò xo trí cân ng trong đi tr ng ườ6 50qE 10 .16.10l 4k 40-D =cm→ Sau khi ng đi tr ng con dao ng quanh trí lò xo không bi ng iắ ườ ớbiên ộ0A 4=D =Câu 20: Đáp án CChu kì dao ng con ắm 0,1T sk 10 5p= s+ Đô bi ng lò xo các trí cân ng jế ạ0mg 0, 2.0,1.10l 2k 10mD cm.+ Trong chu kì dao ng biên ộA 4cm= quanh trí cân ng cáchị ạv trí lò xo không bi ng đo cm phía lò xo giãnị ề→ đi quãng ng cm ng dao ng ượ ườ ừT TA 0, 5A t4 12 15p+ =s.Câu 21: Đáp án B+ góc con lò xo ắ1121Tpw rad/s→ Khi trí biên ị21 12 2a2a 21=w =w cm.+ ậ1m sau va ch ạ201 21 22m2v 3m 3= =+ cm/s→ Quá trình va ch không làm thay góc và trí căn ng con ắ1m®biên ủ1m sau va ch là ạ222 2012 1v2 3A 41æ öæ ö= =ç ÷ç ÷ç ÷wè øè cm.Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệ→ ậ1m chi chuy ng khi nó biên ếS 6® cm.Câu 22: Đáp án C+ Biên dao ng ậ0v15A 35= =w cm()x cos 5t 0, 5= pcm.Câu 23: Đáp án C+ gi th năng và ng năng con trí có li x:ỉ ộ2 2t2 2dEx 1E 3= =- -Câu 24: Đáp án B+ đi xác nh theo quy bàn tay trái ph ng th ng ng chi trênự ượ ươ ừxu ng i.ố ướCâu 25: Đáp án D+ Ta có 2E 0, 5LI 20= A.Câu 26: Đáp án B+ là đi trên đo CO ng phaọ ượv ngu thì ồ()()2 2k 12k 0, 2k cm2p += +l+ kho ng giá tr d: ủ6cm 10£ cm→ có hai trí th mãn ng ớk 4, 5=Câu 27: Đáp án B+ ng âm đi M: ườ ể2M M2MPI I4 r= pp+ Năng ng sóng âm trong vùng không gian gi hai là:ượ ầ2 2M MAB 70E Pt .60 .1, 5. 13971v 340= =J.Câu 28: Đáp án A+ Tăng dòng đi lên và gi đi dung đi ầCZ® tăng →ầdòng đi hi ng tăng n.ệ ầCâu 29: Đáp án CTrang 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ