Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 3 môn toán học 12 (1)

32653133313865386463333561366536366631306636656435366461633163613130646531613831613437623233653333643937613361393836653762353630
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 09:37 PM ngày 25-03-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi: HK1-S GD và ĐT Ninhề ắCâu 1: ng th ng nào đây là ti ngang th hàm sườ ướ ố2 31-=+xyx ?A. 2=-y B. 1=-y C. 2=x D. 2=yCâu 2: Cho hàm ố()2ln=f Tính () 'f eA. 3e B. eC. eD. eCâu 3: Vi công th th tích kh có bán kính rế ầA. 343p=V B. 313p=V C. 3p=V D. 34p=V rCâu 4: Th tích kh chop giác có các nh ng ng nào sau đâyể ốnh t?ấA. 48 B. 46 C. 52 D. 53Câu 5: Tìm xác nh hàm ố()2ln 3= -y xA. ()0; 3=D B. []0; 3=DC. ()(); 3;= +¥D D. ()[); 3;= +¥DCâu 6: Cho hình chóp tam giác có nh bên là và chi caoề ề()>h là Tính th tíchểkh chóp đóốA. ()2 234= -V B. ()2 2312= -V C. ()2 238= -V D. ()2 234= -V bCâu 7: Cho hàm ố31= +y mx (v là tham ). Tìm các giá tr đớ ồth hàm tr hoành ba đi phân bi t. ệA. 33 22£m B. 33 22>m C. 33 22a Hãy vi bi th cế ứ4 543a aa ng lũy th mũ ướ ỉA. 92a B. 194a C. 234a D. 34aCâu 20: Tìm giá tr nh nh hàm ố3 23 2= +y trên đo ạ[] 0; 4Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ x- +¥'y+ +y +¥ 1-A. []0;4min 18=-y B. []0;4min 2=y C. []0;4min 25=-y D. []0;4min 34=-yCâu 21: hình tr có bán kính đáyộ ụ5=r cm chi caoề 7=hcm. Tính di tích xungệquanh hình tr ụA. ()235p=xqS cm B. ()270p=xqS cm C. ()2353p=xqS cm D. ()2703p=xqS cmCâu 22: ng cong hình bên là th trong hàm đây. ườ ướHàm đó là hàm nào? ốA. 23 1= -y xB. 23 1=- -y xC. 23 1= +y xD. 22 1= +y xCâu 23: Cho di ệABCD có DA vuông góc ph ng ẳ()ABC và ,= =AD AC ac nh vuông góc AB Tính bán kính ngo ti di ệABCD .A. 5=r B. 32=ar C. =r aD. 52=arCâu 24: Cho kh chóp ố.S ABCD có đáy là hình ch nh nh ạ2 .= =AB AD Hìnhchi nh lên đáy là trung đi nh AB nh bên SC ph ng đáyạ ẳm gócộ 45 Tính th tích kh chóp đã cho. ốA. 32 23=aV B. 336=aV C. 32 2=V D. 323=aVCâu 25: Cho kh chópố.S ABC có, ,SA SB SC đôi vuông góc nhau vàộ ớ; ;= =SA SB SC Tính th tích kh chópể ố.S ABC .A. 16=V abc B. 13=V abc C. =V abc D. 12=V abcCâu 26: là nghi ph ng trình ươ2 12 5.2 0- -- =x Tìm S.A. {}21; log 3=S B. {}20; log 3=S C. {}31; log 2=S D. {}1=STrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 27: th hàm nào đây đi qua đi mồ ướ ể()2; 1-M A. 33 1=- -y B. 24 1= +y C. 33-=-xyx D. 31- +=+xyxCâu 28: Vi công th di tích xung quanhế ệxqS hình nón tròn xoay có dài ngủ ườsinh và bán kính ng tròn đáyườ .A. 2p=xqS rl B. =xqS rl C. p=xqS rl D. 12p=xqS rlCâu 29: Cho hàm số2 11+=-xyx Ph ng trình ti tuy đi ươ ể()2; 5M th hàmủ ịs trên là ốA. 11= -y B. 11=- +y C. 11=- -y D. 11= +y xCâu 30: Tìm xác nh hàm ố()133 1= -y xA. 1;3é ö= +¥÷êë øDB. =¡D C. 1\\\\3ì ü=í ýî þ¡D D. 1;3æ ö= +¥ç ÷è øDCâu 31: Cho th hàm sồ ố() 3: -C x. nh nào đây ướ sai C. nh là nh chung ít nh ba t.ỗ ặD. nh là nh chung ít nh ba nh.ỗ ạCâu 34: Cho hình ch nh ậ. ' ' ' 'ABCD có tâm ọ1,V là th tíchầ ượ ểc kh ộ. ' ' ' 'ABCD và kh chópố.I ABCD Tính ố1=VkV .A. 16=kB. 13=kC. 18=kD. 112=kCâu 35: ng sau là ng bi thiên trong hàm đây. Hàm đó làả ướ ốhàm nào?ốA. 12+=-xyxB. 12-=+xyxC. 32+=-xyxTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ x- +¥ 'y +¥ 2D. 42-=-xyxCâu 36: Tính ng ph ng các nghi ph ng trình: ươ ươ2 3log log log log+ +x xA. 125 B. 35 C. 13 D. 5Câu 37: Tìm giá tr nh hàm ố24=+xyx trên đo ạ[]1; A. []1;5529=Max B. []1;514=Max C. []1;526=Max D. []1;515=Max yCâu 38: Tìm các giá tr th tham hàm ố()3 22 2=- +y xngh ch bi trên kho ng ả();- +¥A. 73£m B. 73³mC. 13³mD. 73>mCâu 39: Cho hàm ố11+=-xyx là giá tr nh và là giá tr nh nh hàmị ủs trên đo ạ[] 5; 1- -. Tính +M mA. 6- B. 23 C. 32 D. 65Câu 40: Cho hình lăng tr ng ABC ' ' ' có đáy là tam giác vuông 8=x2. Bi tếtam giác ABC ' có chu vi ng 5ằ Tính th tích kh lăng tr ABC ' ' ' .A. 33=aV B. 333=aV C. 32=aV D. 3aCâu 41: Trong các hàm sau, hàm nào ng bi trên ế¡ A. 23æ ö=ç ÷è øxy B. 23æ ö=ç ÷è øxy C. ()0, 99=xy D. ()2 3= -xyCâu 42: Tìm đi th hàm ố3 22 52 13 2= +y xA. 12;3æ öç ÷è øM B. 12;3æ ö-ç ÷è øM C. 35;2 24æ ö-ç ÷è øM D. 35;2 24æ öç ÷è øMCâu 43: ặ3log 45=a nh nào đây đúng ?ệ ướA. 452log 5+=aa B. 451log 5-=aa C. 452log 5-=aa D. 452log 5-=aaTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệCâu 44: Tính gi ạ201701lim®-=xeIx .A. B. C. 2017 D. +¥Câu 45: Tìm giá tr ti ểCTy hàm ố4 24 3= +y xA. 0=CTy B. 2=CTy C. 3=CTy D. 1=-CTyCâu 46: Tìm nghi ph ng trình ươ()2log 3- =xA. 8=x B. 72=xC. 92=xD. 5=xCâu 47: Ông vào ngân hàng 100 tri ng theo hình th lãi su kéo. Lãi su ngânử ấhàng là 8% trên năm và không thay qua các năm ông ti n. Sau năm ông ti nổ ềđ nhà, ông đã rút toàn ti và ng ti đó vào công vi c, sể ốcòn ông ti ngân hàng hình th nh trên. sau 10 năm ông đã thuạ ỏđ ti lãi là bao nhiêu (đ tính là tri ng).ượ ồA. 79, 412» B. 80, 412» C. 81, 412» D. 100, 412»Câu 48: Cho hàm ố() xcó hàm ạ()()()2' 3= -f nh nào đâyệ ướđúng A. Hàm 3=xB. Hàm ti 3=xC. Hàm ti ạ1=-x D. Hàm ạ1=-xCâu 49: th hàm ố221 26 9-=+ +xyx có ti ng =x và ti ngang =y b.Tính 2= -T bA. 4=-T B. 8=-T C. 1=-T D. 6=-TCâu 50: Hàm nào sau đây ng bi trên kho ng ả();- +¥ ?A. 43= +y B. 31= +y xC. 12-=+xyx D. -= xy eTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệT Toán TinổMA TR NG QUÁT THI THPT QU GIA MÔN TOÁNẬ 2018STT Các ch đủ ki th đánh giáứ ứT ng sổ ốcâu iỏNh nậbi tế Thônghi uể nậd ngụ nậd ng caoụL 12ớ(...%) Hàm và các bài toánốliên quan 252 Mũ và Lôgarit 63 Nguyên hàm Tíchphân và ng ngứ ụ4 ph cố ứ5 Th tích kh đa di nể 12Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệ6 Kh tròn xoayố 37 Ph ng pháp đươ ộtrong không gianL 11ớ(...%) Hàm ng giác vàố ượph ng trình ngươ ượgiác2 p-Xác su tổ ấ3 Dãy ng.ố ộC nhânấ ố4 Gi nớ 15 hàmạ 26 Phép hình và phépờđ ng ng trong tồ ặph ngẳ7 ng th ng và tườ ặph ng trong không gianẳQuan song songệ8 Vect trong không gianơQuan vuông gócệtrong không gianKhác Bài toán th tự 1T ngổ câuố 16 16 13 50T lỷ 32% 32% 26% 10% Trang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệĐáp án1-D 2-A 3-A 4-C 5-C 6-A 7-B 8-C 9-C 10-D11-A 12-A 13-B 14-D 15-D 16-D 17-D 18-A 19-B 20-C21-B 22-C 23-D 24-A 25-A 26-A 27-C 28-C 29-B 30-D31-C 32-C 33-A 34-A 35-C 36-B 37-B 38-B 39-B 40-C41-B 42-D 43-D 44-C 45-D 46-C 47-C 48-B 49-A 50-BL GI CHI TI TỜ ẾCâu 1: Đáp án DCâu 2: Đáp án ATa có: ()()21' ln ln ' 3= =f exCâu 3: Đáp án ACâu 4: Đáp án CTrang http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ ệTa có: 236= =dS ABL có ạ2 23 22= =ACAH SH SA AHDo đó 1. 36 23= =ABCD ABCDV SH SCâu 5: Đáp án CHàm xác nh khi ị233 00>é- Ûê<ëxx xxCâu 6: Đáp án AG là tr ng tâm tam giác ABC suy ra;= =SH SA bKhi đó 232 23= -AH AM AH hL có ạ¼2 23tan tan 302= °BM AM BAM hSuy ra ()2 23 3.4= -ABCS AM BM hKhi đó ()2 21 3.3 4= -ABCV SO hCâu 7: Đáp án BPh ng trình hoành giao đi là ươ ể33 21 11+- +xx mx xx (Do 0=x khôngph là nghi PT)ả ủXét hàm ố(){}()21\\\\ 0= Ρg xx Ta có ()231' 021= =g xxL BBT ta th PT có nghi khiậ ệ331 22 2æ ö> =ç ÷ç ÷è øm fCâu 8: Đáp án CTa có 1. ' .2 .3 3= =SV SH Khi đó th tích gi n.ể ầTrang 10 http://tailieugiangday.com Website chuyên thi th file word có gi iề ảtruy website nh nhi tài li hayậ x- 12 +¥'y +y+¥ +¥