Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 2 môn Ngữ văn

681865ba4643ec2d800c07b0af27c96e
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-27 22:20:20 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NGH ANỞ ỆLIÊN TR NG THPTƯỜ KÌ THI TH THPT QU GIA NĂM 2018Ử Bài thi: NG VĂNỮTh gian làm bài: 120 phút hông th gian phát ờđềI. HI (3,0 đi m)Ọ đo trích sau và th hi các yêu u:ọ ầNhà khoa ng Anh Ph -răng-xít Bê-c (th XVI XVII) đã nói câu iọ ườ ổti ng: “Tri th là nh”. Sau này Lê-nin, ng th cách ng vô thế ườ ếgi i, nói th n: “Ai có tri th thì ng có nh”. Đó là ngớ ườ ượ ưởr sâu c. Tuy y, không ph ai cũng hi ng y.ấ ượ ưở ấNg ta ng, có máy phát đi công ti Pho ng. ngườ ồg nhi kĩ tháng li tìm không ra nguyên nhân. Ng ta ph chuyênồ ườ ếgia Xten-mét-x Ông xem xét và làm cho máy ho ng tr i. Công ti ph tr cho ôngơ ả10 000 đô la. Nhi ng cho Xten-mét-x là tham, bí ti n. Nh ng trong gi biênề ườ ấnh n, Xten-mét-x ghi: “Ti ch ng th ng là đô la. Ti tìm ra ch ch đúngậ ườ ạđ ng giá: 999 đô la.”. Rõ ràng ng có tri th thâm có th làm nh ng vi cườ ườ ượ ệmà nhi ng khác không làm i. Th i, không bi cách ch thì máy kia có thề ườ ểthoát kh ph tr thành ng ph li không?ỏ ượ ...Đ áng ti làế hi nayệ còn không ít ng ch bi quý tr ng tri th c. coi đíchườ ục vi ch là có nh ng mong sau này tìm vi ki ăn ho thăng quan ti nủ ếch c. không bi ng, mu bi ta thành qu gia giàu nh, công ng, dânứ ướ ằch văn minh, sánh vai cùng các trong khu và th gi ph có bi bao nhiêuủ ướ ếnhà trí th tài năng trên lĩnh c!ứ Theo ng Tâmươ Ng văn 9, hai NXB Giáo Vi Nam, 2005, tr.35-36ữ )Câu 1. Văn trên thu phong cách ngôn ng nào?ả ữCâu 2. Xác nh hai thao tác lu ng trong văn n.ị ượ ảCâu 3. Trong văn n, vi chuyên gia Xten-mét-x “xem xét” máy phát đi ng và nhanhệ ỏchóng “làm cho máy ho ng tr i”ạ nói lên đi gì?ềCâu 4. Anh/ch có ng tình nh xét tác gi “Đáng ti là hi nay còn không ítế ệng ch bi quý tr ng tri th c”ườ không? sao?ạII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểCâu (2,0 đi m)ểHãy vi đo văn (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ anh/ch ki cế ượnêu trong đo trích ph hi uạ “Tri th là nh”.ứ ạCâu (5,0 đi m)ể nh anh/ch cái tôi tr tìnhữ trong đo th sau:ạ ơ...“Nh ng ng Vi taữ ườ ủĐêm đêm nh là rungầ ấQuân đi đi đi trùng trùngệ ệÁnh sao súng cùng mũ nan.ầ ạDân công đu ng đoànỏ chân nát đá muôn tàn bay”... ướ (Trích Vi c, Ng văn 12ố 1, NXB Giáo Vi Nam, 2016, tr. 112)ậ đó liên đo n:ừ ...“Tôi bu lòng tôi ng iộ ườĐ tình trang tr trăm iể ơĐ tôi bao khể ổG gũi nhau thêm nh kh i”...ầ (Trích Ng văn 11ữ 2, NXB Giáo Vi Nam, 2016, tr. 43)ậ ệđ nêu nh xét ng và phát tri cái tôi tr tìnhự qua đo th ơtrên ./.--- ---ếS GD&ĐT NGH ANỞ ỆLIÊN TR NG THPTƯỜ NG CH MƯỚ ẤKÌ THI TH THPT QU GIA NĂM 2018Ử ẦBài thi: NG VĂNỮ(H ng ch trang)ướ ồI.Đ HI U. (3,0 đi m)Ọ ểI. Yêu chung: sinh có kĩ năng hi văn n; có th tr theo các cách khác nhau, mi là ễđ dung thông tin. Di rõ ràng, không các di t, chính ảII. Yêu câu th ểCâu Văn trên thu phong cách ngôn ng chính lu nữ (0,5đ)Câu 2. Hai thao tác lu ng trong văn n: ượ ch ng minh, bình lu nứ (0,5đ)Câu 3. Trong văn n, vi chuyên gia Xten-mét-x “xem xét” máy phát đi ng và nhanhệ ỏchóng “làm cho máy ho ng tr i”ạ đã kh ng nh: nh tri th c.ứ Nó ch ngứminh cho ch lí: ng có tri th thâm có th làm nh ng vi mà nhi ng iườ ượ ườkhác không làm iổ (1,0đ)Câu Thí sinh có th ng tìnhồ ho không ng tìnhồ nh xétớ Đáng ti là hi nay cònế ệkhông ít ng ch bi quý tr ng tri th cườ tác gi song ph lí gi nguyên nhânủ ượm cách lí và có thuy ph cộ (1,0đ)II. LÀM VĂN.Câu 1: (2,0 đi m)ể Yêu hình th c: Bi ch thành đo văn (kho ng 200 ch ), đo nầ ạch ch tri khai ch c; không sai ph quy chính câuặ ... (0,5đ) Yêu dung: Có nhi cách trình bày, song ph nh ng sau:ầ Tri th là nhứ cá nhân: Tri th góp ph kh ng nh th xã thân ng th gópố ờph nâng cao ng ch và tinh th ng iầ ườ ... (0,5đ) ng ng, xã i: Tri th có nghĩa quy nh phát tri xã iố (0,5đ) Bài nh th và hành ngọ ng nh th nh tri th cỗ ườ ượ ứt đó, th ng xuyên trau i, tri th cho thânừ ườ ... (0,5đ) Câu 2: (5,0 đi m)ểI. Yêu kĩ năngầ ề1. trúc bài ngh lu nả ậCó các ph bài, thân bài và bài. bài nêu thân bài tri khaiủ ượ ểđ bài lu đượ ượ ề2. Xác nh dúng ngh lu nị ậ3. Tri khai ngh lu thành các lu đi m; th hi nh sâu và nể ậd ng các thao tác lu tri khai các lu đi m; bi gi nêu lí và aụ ưd ch ng. ứII. Yêu ki th c:ầ ứThí sinh có th làm bài theo nhi cách nh ng ph các dung chính sau:ể ộ1. Gi thi khái quát tác gi tác ph và ngh lu nớ ậ- là lá th ca cách ng Vi Nam phong cách th tr tình chính tr ,ố ịmang khuynh ng thi và ng dân đà.ướ ậ- Nh ng ch ng ng th li các ch ng ng cách ng dân c. ườ ườ Từyấ và Vi cệ là hai bài th tiêu bi u.ơ ể- Hai đo trích nói riêng và hai bài th nói chung th hi ng và phát tri nể cái tôitr tình u.ữ ữ2. Gi thích cái tôi tr tìnhả Là tâm tr ng, xúc, nh riêng nhà th cu ng...ạ ố3. nh cái tôi tr tình trong đo th bài Vi cả ắa. Cái tôi hóa thân thành cái ta, nh lao dân c...ộ ộb. Cái tôi nhân danh Vi trung tâm kháng chi n, não cách ng, trái timệ ạc dân khí th ra tr hào hùng sôi i; ni hãnh di n, hào, tin ng vàoủ ưởchi th ng...ế c. Cái tôi mang vóc thi và ng lãng cách ng nhu nhuy các tầ ừláy, các bi pháp tu ...ệ ừ4. Liên cái tôi tr tình trong đo th bài yừ ấa. Là cái tôi nguy bó qu chúng lao kh cu ng n, c,ự ướnhân dân...b. Là cái tôi khát khao ng hi mình cho lí ng, th hi th trách nhi aượ ưở ủng chi sĩ...ườ ếc. Là cái tôi nh th sâu nh kh đoàn t...ậ ếd. Là cái tôi háo c, tr trung, sôi i, say a, chân thành: cách ng phép đi p; tầ ừng giàu nghĩa và thái bi mữ ...5. Nh xét ng cái tôi nhà th u:ậ ữa. yừ Vi cệ th hi chuy bi nh cái tôi tr tình song hành iể ớb chuy cách ng Vi Nam. ướ ệb. cái tôi trí th yêu say mê, nh phúc khi lí ng ng trong ướ ưở Từyấ phát tri thành cái ta nhân danh cách ng và dân lao, cao trong Vi cệ đólà chuy bi nh th lí thuy tr nghi th trong hành trình cách ngự ạc ng chi sĩ. ườ ếc. Hai đo th nói riêng, hai bài th nói chung ng nàn th th và tiêu bi choạ ểphong cách th u.ơ ữIII. Cách cho đi m:ể- 1: 0,5 đ- 2: 0,5đ- 3: 1,5đ (3a: 0,5 3b: 0,5; 3c: 0,5) 4: 1,0 (4a: 025; 4b:0,25; 4c:0,25; 4d: 0,25)- 5: 1,5(5a:0,5; 5b:0,5; 5c:0,5)==H T==Ế