Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 2 môn Ngữ văn 12 (1)

37613364396330653832363164326339633738643631656263666239663963313630623035613032326364393336363865666237373231343261306138396662
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:14 PM ngày 8-04-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 235 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT LÝ TR NGƯỜ NG VĂNỔ KỲ THI THPT QU GIA NĂM 2018ỐBài thi môn NG VĂN. Th gian: 120 phút (KKGĐ)Ữ THAM KH ẢI.Đ HI đi )Ọ ểĐ đo trích sau đây và th hi các yêu câu câu 4:ọ ếXã và ng đã có nhi thay thì dù ít dù nhi nhà có bi cũng là lộ ẽđ ng nhiên. ươ Nh ng, quan tr ng nh là gia phong còn gi có giá trư ượ ịđ nh hình, nuôi ng nhân cách thành viên, bi là con cái.ị ưỡ nhà là bó gi các thành viên, là nh ng ng trong gia đình ph bi yêuế ườ ếth ng nhau, nh ng nh nhau, nh ng đùm không có nghĩa là ch nh nh ng vi làmươ ườ ệsai trái nh ng ng trong gia đình mình. nhau ng cách là ban gi nh ngủ ườ ữđi và ng ng trong gia đình, ng ngoài xã i.ề ườ ườ nhà mà giế ữkhông thì ng nói chuy gi cho xã c. Đi đáng nói, gi nhà là giố ượ ữnh ng đi p, ch không ph vun vén cho riêng gia đình mình. Quan tr ng gi pữ ếnhà là ng ph là ng soi chi cho con cái theo. Cha mà không -ườ ươ ốnh bây gi đang có hi ng xã ra là cha có quy có ch mà vét thamư ượ ồnhũng khi làm quan thì con cái không th nên thành c.ể ượCho nên, gia đình là cái tiên, gia đình làng xã, môi tr ngố ườr ng là xã i. Xã có hay không thì ph xu phát cái quan tr ngộ ọnh là gia đình. Văn hóa gia đình mà không lo gi thì xã cũng lo n.ấ ạ( Nguy Sễ Ng ph là ng soi chi u.ườ ươ ếD theo Tu tr onlineổ ngày 25.02.2018)Câu 1. Xác nh ph ng th bi đo trích. (0,5 đi m) ươ ểCâu Theo tác gi vi gì là quan tr ng gi nhà?(0,5 đi m)ả ểCâu dung đo trích, Anh/Ch hãy rút ra quan gi gia đình và xã i.(1.0 ộđi m)ểCâu Anh/Ch có ng quan đi “Văn hóa gia đình mà không lo gi thì xã cũng sữ ẽlo n”ạ (1,0 đi m) ểII. LÀM VĂN (7đi m) ểCâu (2 đi m)ể dung đo trích ph hi u, Anh/Ch hãy vi đo văn (kho ng 200 ch )ừ ữtrình bày suy nghĩ vai trò gia đình cá nhân và xã i. ộCâu (5 đi m)ểCu tuy dài thộ ếNăm tháng đi quaẫNh bi kia ngư ộMây bay xaẫ ềLàm sao tan raượThành trăm con sóng nhỏGi bi tình yêuữ ớĐ ngàn năm còn .ể Sóng Xuân Quỳnh, Ng Văn 12, hai, NXB Giáo Vi Nam năm 2016)ữ ệC nh Anh/Ch đo th trên. đó, liên nh ng suy Xuânả ủDi trong bài th Vàng (ệ Ng Văn 11ữ hai, NXB Giáo Vi Nam năm 2016) th yậ ấnh ng đi ng ng và khác bi trong cách nhìn cu và khát ng ng iữ ươ ỗnhà th .ơ TẾ