Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 lần 2 môn lịch sử 12 (3)

dba0e693a209fc79d4bc057981512598
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-13 15:56:01 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 249 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HÀ TĨNHỞ THI TH THPT QU GIA ẦNĂM 2017-2018Ọ TR NG THPT KỲ ANHƯỜ BAN KHXH MÔN CH ỬTh gian làm bài 50 phút (40 câu tr nghi m)ờ ệH Tên :.......................................................S báo danh :.....................ọ ốMã 001ềCâu 01: Phong trào cách ng 1930 1931 không nh tiêu nào sau đây? A. Đòi thi ng. B. Gi cao, thu ng. C. Đòi tăng ng, gi gi làm. ươ D. Ch ng ch nghĩa phát xít. ủCâu 02: Trong nh ng năm 50 nh ng năm 70, Liên Xô đi th gi trong lĩnh nào sau đây? A. Công ngi pệ hóa ch B. Công nghi đi tệ nhân C. Công nghệ ph nầ D. Công nghi đóngệ tàu Câu 03: ngh nào ng ng Đông ng đã quy nh “phát ng cao trào kháng Nh uạ ươ ứn nh làm ti cho cu ng kh nghĩa”? ướ A. ngh Ban Th ng Trung ng ng (3-1945). ườ ươ B. ngh toàn qu ng (8-1945).ộ C. ngh Ban Ch hànhTrung ng ng (5-1941). ươ D. ngh Ban Ch hànhTrung ng ng (11-ộ ươ ả1939). Câu 04: dung nào không ph iả là tiêu chi “cam và ng” chính quy nụ ượ ềB.Clinton? A. an ninh Mĩ ng quân nh ượ B. Tăng ng khôi ph nh nườ ềkinh Mĩ C. ng kh hi “thúc dân ch can thi các ướ D. Th hi cu chay đua vũ trang iự ớcác XHCN ướCâu 05: mi c, bi toàn qu th III ng (9/1960) đã kh ng nh A. ti nhanh, ti nh, ti ng ch lên CNXH. B. tranh ch ng Mĩ và chính quy Sàiấ ềGòn. C. khôi ph kinh hàn th ng chi tranh. ươ D. ti cu cách ng DT DCND ạCâu 06: Nhi hàng cách ng xác nh trong ng lĩnh chính tr tiên ng ngệ ượ ươ ộs Vi Nam là A. đánh phong ki và đánh qu c. B. ch ng ch ph ng thu a, ch ng phát xít, ch ngố ốchi tranh. C. ch ng phong ki và ph cách ng. D. đánh qu Pháp và tay sai làm cho Vi tổ ướ ệNam p. ượ ậCâu 07: Nh ng nào khu Đông tr thành “con ng kinh Châu Á” ?ữ ướ A. Hàn Qu c, ng Kông, Đài Loan. B. Nh n, Trung Qu c, Hàn Qu c.ậ C. Nh n, Trung Qu c, Đài Loan D. Nh n, Hàn Qu c, Singapo. ốCâu 08: tiêu trong Lu ng tháng Lêninụ ươ là gì? A. Chuy ch phong ki sang cách ng dân ch n. B. Duy trì ch lâm th giai tế ưs n. C. đi ki cho giai phát tri n. D. Chuy cách ng dân ch sang cách ngể ạXHCN. Câu 09: Ng tr ti ch huy cu kháng chi ch ng Pháp thành Hà th nh 1873) là ườ A. Nguy Tri Ph ng. ươ B. Vĩnh Phúc. C. Nguy Trung Tr c.ễ D. Hoàng Di u. ệCâu 10: Trong nh ng năm 80 th XX, là A. trong trung tâm kinh tài chính th gi i. B. ng qu xu ph nh thườ ếgi i. C. xu kh nh th gi i. ướ D. ng th 10 trong nh ng xu công nghi pướ ướ ệl nh th gi i. ớCâu 11: tiêu tranh nhân dân Đông ng trong nh ng năm 1936-1939 là ươ A. tiêu di ch nghĩa phát xít. B. dân tôc và ru ng dân cày. C. hòa bình và an ninh th gi i. D. do, dân sinh, dân ch áo và hòa bình. ơ1Câu 12: ngh Ianta (2/1945) di ra trong hoàn nh nào? A. Các ng minh bàn vi công tiêu di ch nghĩa phát xít. ướ B. Th gi phân chia thành hai phe xã ch nghĩa và ch nghĩa. C. Chi tranh th gi th hai thúc, nhi quan tr ng gi quy t. D. Chi tranh th gi th hai thúc, các th ng tr bàn vi phân chia quy i. ướ ợCâu 13: Chi th ng nào đây đã làm phá chi "Chi tranh bi " Mĩế ướ ượ A. ng Xoài.ồ B. c.Ấ C. Ba Gia. D. Bình GiãCâu 14: Th dân Pháp gì quân ra Kì th hai A. Pháp chuy sang giai đo qu ch nghĩa nên thu a. ướ B. Tri đình Hu vi ph Hi 1874. ướ C. Pháp có quy n, Vi Nam. D. Tri đình nhà Nguy ngang nhiên ch ng Pháp. ạCâu 15: Tháng 12 năm 1953, th dân Pháp ch Đi Biên Ph xây ng thành đoàn đi nh nh Đôngự ấD ng nh đích ươ A. ch nh cu quy chi chi và sàng nghi nát ch ta. ượ B. xây ng thành căn quân và không quân th hi âm xâm toàn ượ C. giành th ng quân quy nh thúc chi tranh trong danh D. giành th ch ng trên chi tr ng chính ườ ộCâu 16: Chi th ng Gi th hai 1883) đã th hi A. tinh th đoàn gi nhân dân tri đình. B. nh chi quân và dân Hà i. C. quy tâm tiêu di gi nhân dân ta. D. nh giai nông dân. ấCâu 17: Sau khi ho ch “đánh nhanh th ng nhanh” th Pháp đã chuy sang ho ch A. đánh lâu dài B. chinh ph ng gói nh C. dùng ng Vi đánh ng Vi .ườ ườ D. chi tranh nuôi chi tranh. ếCâu 18: Hai kh hi chính tr mà ng ng Vi Nam ng trong phong trào cách ng 1930-1931 là A. “Ch ng qu c” và “Ch ng phát xít”. B. “T do dân ch và “C áo hòa bình”. C. “Đ dân là trên t”. D. “Đ ch nghĩa qu c” và “Đ phong ki n”. ếCâu 19: Th ng quan tr ng Hi nh Pa-ri nghi kháng chi ch ng Mĩ làắ ướ A. làm phá hoàn toàn chi “Vi Nam hóa” chi tranh.ả ượ B. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “Ng nhào”.ạ C. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “Mĩ cút”, “Ng nhào”.ạ D. đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “Ng nhào”.ụ Câu 20: đích Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa khi kíụ Hi nh (6-3-1946) Chính ph Pháp làệ ủnh A. tranh th hòa hoãn Trung Hoa Dân qu chu cho cu kháng chi lâu dài ch ng th dân Pháp. B. đi ki cho quân Trung Hoa Dân qu và quân Anh, Pháp vào ta gi giáp quân phát xít Nh n.. ướ C. đu nhanh 20 quân Trung Hoa Dân qu cùng tay chân chúng ra kh ta và tránh cu chi tranh nổ ướ ổra quá Pháp. D. quân Pháp và Anh ra kh mi Nam, đi ki cho quân Trung Hoa Dân qu vào ta làm nhi vạ ướ ụgi gi giáp quân phát xít Nh n. ảCâu 21: Đâu không ph là đi ki bùng cu ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945 Vi Nam?ệ A. Phát xít Nh chính Pháp Đôngậ ng. ươ B. Phát xít Nh hàng ng minh không đi uậ ki n. C. ng trung gian đã ng phía cáchự ượ ng. D. ng và qu chúng nhân dân đã sàng hànhả ng. ộCâu 22: năm 1973 th 90 (th XX), kinh nhi Tây Âu lâm vào tình tr ng suyừ ướ ạthoái, phát tri không nh vì A. tác không hi qu trong khuôn kh các Tây Âuự ướ B. nh tranh kh li Mĩ vàự ủNh n. C. không còn nh vi tr kinh Mĩ.ậ ượ D. tác ng kh ng ho ng năng ng thộ ượ ếgi i.ớ Câu 23: Đi gi ng nhau gi cu Chi tranh th gi th nh và Chi tranh th gi th hai là gì? A. Ch có các ch nghĩa tham chi n. ướ B. ngu mâu thu th tr ng thu aề ườ ịgi các n. ướ C. Quy mô hai cu chi tranh gi ng nhau. D. qu chi tranh ng nh nhau. ưCâu 24: Sự ki đánh Châu Phi đã hoàn thànhệ cu tranh đánh độ th ng trề chủ nghĩa th dânựcũ là A. Namibia tuyên p. B. Angiêri tuyên p. C. Ăngôla tuyên p. D. Nam Phi tuyên p. ậ2Câu 25: nghĩa quan tr ng nh phong trào “Đ ng Kh i” là gì? A. ra tr gi phóng mi Nam Vi Nam 20 12 1960 B. Làm phá chi chi tranh bi ượ C. Đánh phát tri nh CM mi Nam chuy th gi gìn ng sang th ti công. ướ ượ D. Giáng đòn nh vào chính sách th dân mi Nam, làm lung lay chính quy nộ ềtay sai Ngô Đình Di m.. ệCâu 26: Sau Chi tranh th gi th nh t, ng hăng hái và đông nh aế ượ cách ng Vi Nam là A. công nhân. B. dân c. C. nông dân. D. ti n. ảCâu 27: tác ng ch ng trình khai thác th nh th dân Pháp, xã Vi Nam hình thànhướ ươ ệcác ng nào? ượ A. Nông dân, ch phong ki n, n. B. Nông dân, công nhân, ti n. C. Nông nhân, n, ti n. D. Công nhân, n, ti n. ảCâu 28: Đi gi ngh tháng 5/1941 so ngh tháng 11/1939 Ban Ch hành Trungể ấng ng ng Đông ng là ươ ươ A. gi quy dân trong khuôn kh ng Đông ng. ướ ươ B. thành tr th ng nh dân ng rãi ch ng qu c. C. gác kh hi cách ng ru ng t, th hi gi tô, gi c. D. cao nhi gi phóng dân c, ch ng qu và phong ki n. ếCâu 29: Cu ng ti công và Xuân Thân (1968) đã ngo căn cho cu tranhộ ướ ấc nhân dân ta trên tr ngo giao vìủ A. bu Mĩ ph đàm phán Pari bàn ch chi tranh Vi Nam. B. giáng đòn nh vào chính quy Sài Gòn, kh năng can thi Mĩ ch C. làm lung lay chí xâm quân Mĩ, bu Mĩ ph tuyên “phi Mĩ hóa” chi tranh ượ D. bu Mĩ ph ch không đi ki chi tranh phá ho mi c. ắCâu 30: chu tiên có tính quy nh cho nh ng phát tri nh trong ch sự ướ ửphát tri dân Vi Nam là A. th ng mùa xuân năm 1975. B. cách ng tháng Tám năm 1945. C. ng ng Vi Nam ra năm 1930. D. chi th ng Đi Biên Ph năm 1954. ủCâu 31: Đi khác bi phong trào gi phóng dân Latinh phong trào gi phóng dânể ảt châu Á, châu Phi là A. tranh ch ng ch nghĩa th dân ki ph ng Tây giành dân c. ươ B. tranh ch ng ch nghĩa th dân cũ và tay sai giành dân c. C. tranh xóa ch tài thân thành các chính ph dân dân ch ti D. tranh giành ch quy dân c. ộCâu 32: Công lao to nh Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1919 -1930 là A. tìm th con ng đúng cho dân Vi Nam. ườ ướ B. so th ng lĩnh tiên ngạ ươ ảc ng Vi Nam. C. nh ba ch ng n. D. thành Vi Nam cách ng thanh niên. ạCâu 33: nghĩa then ch cu cách ng khoa kĩ thu hi là gì? A. Thay cách các nhân nổ xu t. B. loài ng sang văn minh tríư ườ tu C. giao qu ngày càng mự ng. D. ra kh ng hàng hóa đạ ượ ộCâu 34: Nguyên nhân nh th phong trào yêu th XX là ướ A. ch có ng đông qu chúng nhân dân. B. ch xác nh đúng thù dân c. C. chính quy th dân phong ki còn quá nh. D. ch có ch lãnh sáng suôt và ph ng phápư ươcách ng đúng n. ắCâu 35: Vì sao th dân Pháp chi nh mi Tây Nam Kì cách nhanh chóng? ượ A. Th dân Pháp công ng B. Nhân dân không ng tri đình ch ng Pháp. C. Tri đình nh c, thi kiên quy ch ng Pháp. ượ D. Quân tri đình trang vũ khí quá kém. ịCâu 36: Cu khai thác thu th nh th dân Pháp đã tác ng kinh ta nh thộ ướ ếnào? A. Làm kinh Vi Nam phát tri cân i, thu vào kinh Pháp. B. Kinh Vi Nam chuy kinh phong ki sang kinh ch nghĩa. ủ3C. Kinh Vi Nam không có chuy bi nào, ngày càng u. D. Làm kinh Vi Nam phát tri nh nhi ngành i. ớCâu 37: ch căn trong ng Phan Châu Trinh là ưở ướ A. ph ng dân ch hi n, vào ngôi vua thu ph nhân tâm, phù hoàn nh Vi Nam cũngả ưở ệnh khu lúc gi B. ng Duy tân ch tác ng ph trí th không th thâm nh vào qu ng qu chúng nhân dân laoư ưở ầđ ng. C. ch tr ng vào Pháp đem giàu nh, văn minh cho c, coi đó là trong nh ng giành củ ươ ướ ộl p. D. ch li ph ch tr ng ng, là ph ng pháp truy th ng, có hi qu trong cu tranh giànhị ươ ươ ấvà gi dân trong ch ửCâu 38: Th ti cách ng Vi Nam sau ngày 2-9-1945 ngày 19-12-1946 ph ánh quy lu nào ch dân cự ộVi Nam? A. Kiên quy ch ng gi ngo xâm. B. trong quan ngo i. C. ng đi đôi gi c.ự ướ ướ D. Luôn gi ng ch quy dân c.ữ ộCâu 39: Qua cu Chi tranh th gi th hai, bài cho các trên th gi trong cu chi ch ng ch nghĩa kh ngộ ướ ủb hi nay là gì? A. Các qu gia tăng ng năng quân mình. ườ B. tác qu bi là các ng qu n. ườ C. Vi tr quân cho các tr ti ch ng ch nghĩa kh ng ướ D. gia tăng các liên minh quân trên th gi i. ớCâu 40: quan gi hai kh hi u: “Đ dân c” và “Ru ng dân cày” gi quy nh th nào trongố ượ ếphong trào dân ch 1936 1939? A. Th hi ng th hai kh hi “Đ dân c” và “Ru ng dân cày”. B. gác kh hi “Ru ng dân cày” th hi kh hi “Đ dân c”. C. gác kh hi “Đ dân c”, th hi kh hi Ru ng dân cày”. D. gác kh hi “Đ dân c” và “Ru ng dân cày”. ấ------------------------H T-----------------------ẾMã 004ềCâu 01: Ng tr ti ch huy cu kháng chi ch ng Pháp thành Hà th hai (1882) là ườ A. Nguy Tri Ph ng. ươ B. Vĩnh Phúc C. Nguy Trung Tr c.ễ D. Hoàng Di u. ệCâu 02: quan nào Liên qu có tham gia các thành viên, năm bàn th oơ ảlu các liên quan Hi ch ng Liên qu c?ậ ươ A. ng an.ộ B. ng qu thác qu .ộ C. Ban th kí.ư D. ng.ạ Câu 03: .Ba nh mi Tây Nam Kì Pháp chi nhanh chóng vào 1867 là A. Vĩnh Long, nh ng, An Giang. ườ B. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. C. Hà Tiên, An Giang, Th D. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang. Câu 04: Xác nh hình thái kh nghĩa là đi kh nghĩa ng ph ti lên ng kh nghĩa ra trong ượ A. ngh Ban Th ng Trung ng ng ng Đông ng tháng 2-1943. ườ ươ ươ B. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 5-1941. ươ ươ C. ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 11-1939. ươ ươ D. ngh Ban Th ng Trung ng ng ng Đông ng tháng 3-1945. ườ ươ ươCâu 05: Tr Chi tranh th gi th hai, các Đông Nam là thu ướ ướ A. ch nghĩa phát xít Nh t. B. các qu châu Âu. ướ C. các qu Âu Mĩ. ướ D. các qu châu Mĩ. ướ ốCâu 06: Cu kháng chi quân dân Đà ng đã làm th âm nào Pháp ướ A. chi tranh nuôi chi tranh. B. Đánh lâu dài ta. C. Đánh ch nhoáng. D. Đánh nhanh th ng nhanh. ắCâu 07: Kho ng 20 năm sau chi tranh th gi th II, Mĩ tr thành trung tâmả A. th ng nh th gi i.ươ B. kinh nh th gi i. C. tài chính- công nghi nh th gi i.ệ D. kinh tài chính nh th gi ớCâu 08: .Sáng 1-9-1858 di ra ki nào sau đây A. Pháp chi thành Gia nh. B. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn tr tr bi Đà ng. ướ C. Hi Nhâm Tu ký t. ướ ượ D. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha súng lên bán Trà. ơCâu 09: tiêu tranh ra trong ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 11-1939 là ượ ươ ươ A. đánh chính quy qu phát xít Pháp-Nh t, làm cho Đông ng hoàn toàn p.ổ ươ B. đánh chính quy phát xít Nh t, làm cho Đông ng hoàn toàn p.ổ ươ 4C. ch ng ch ph ng thu a, đòi do, dân ch dân sinh, áo và hòa bình.ố D. đánh qu và tay sai, làm cho Đông ng hoàn toàn p. ươ ậCâu 10: nhanh chóng thúc chi tranh châu ngh Ianta đã quy nh A. Liên Xô tham chi ch ng Nh sau khi chi tranh thúc châu Âu. B. phân công Pháp và Anh ph công ti đánh Nh n. C. Mĩ ch ng công và th tiêu ch quân phi Nh n. D. Liên Xô tham chi ch ng Nh khi chi tranh đang di ra châu Âu. ởCâu 11: năm 1950 năm 1975, Liên Xô th hi nhi ho ch dài nh A. ti xây ng ch t-kĩ thu ch nghĩa xã i. B. hoàn thành gi hóa, đi khí hóa, hóa hóa nơ ềkinh C. ph 20% ng ng công nghi toàn th gi i. ượ D. tr thành ng qu công nghi ng th hai trênở ườ ứth gi i. ớCâu 12: ch ho phong trào nào sau đây không li tên tu Phan Châu? A. Phong trào Duy Tân. B. Phong trào Đông Du. C. Duy Tân.ộ D. Vi Nam Quang ph i. ộCâu 13: sao văn ki quan tr ng nh Liên qu là Hi ch ng?ạ ươ A. ra nguyên ho ng ch Liên qu c.ề B. Nêu rõ đích ho ng ch Liên qu c.ụ C. Là pháp lí các căn tham gia ch Liên qu c.ơ ướ D. Quy nh ch c, máy ch Liên qu c.ị Câu 14: thoát kh kh ng ho ng kinh 1929-1933 ,Ý ,Nh t, tìm cho mình thoát nào sau đây A. Thi ch nghĩa phát xít B. Ti lên con ng ch nghĩa ườ C. Duy trì ch ch nghĩa D. Tăng ng xâm chi thu a. ườ ịCâu 15: Lí do nào là nh ta ch tr ng hòa hoãn, nhân nh ng quân Trung Hoa Dân qu quy iơ ươ ượ ợkinh chính tr A. Trung Hoa Dân qu có tay sai tr bên trong. B. ch vi Pháp và Trung Hoa Dân qu câu nhau. C. Tránh tình tr ng cùng lúc ph phó nhi thù. D. Ta ch đánh 20 Trung Hoa Dân qu ốCâu 16: Phong trào cách ng 1930 1931 Vi Nam phát tri nh cao A. hình thành kh liên minh công nông. B. ra Xô vi Ngh Tĩnh. C. cu bi tình nông dân huy ng Nguyên ngày 12/9/1930. D. các cu tranh nhân ngày Qu Lao ng (01/5/1930). ộCâu 17: gì th dân Pháp đem quân công Hà th nh t? A. Vì nhu th tr ng, nguyên li u, nhân công,… ườ B. Nhà Nguy ti liên nhà Thanh. C. Nhà Nguy không tr chi phí cho Pháp. D. Gi quy gây Đuy-puy. ủCâu 18: Nhi Cách ng mi Nam sau 1954 là A. cùng mi ti hành công cu xây ng CNXH. B. ti hành tranh vũ trang đánh chi tranh xâm Di m. ượ C. chính quy Sài Gòn, th ng nh c. ướ D. ti hành cách ng dân dân ch nhân dân. ủCâu 19: đích qu Mĩ trong cu kích chi ng không ng máy bay B52 vào Hà i, Phòng làụ ượ ườ A. nguy cho “Vi Nam hóa chi tranh”. B. tr cho chính tr ngo giao i.ỗ C. di Hà i, Phòng.ủ D. th nh trên bàn đàm phán Pa-ri.ạ Câu 20: qu nh cu ti công chi Đông Xuân 1953-1954 là gì?ế ượ th án an th nh an há -M ĩ.ấ th thú tr nh tr on vò th áp .ấ há va .ả ướ th gi nh th tr tr th dâ há p. ườ ựCâu 21: Nét nh tình hình ta sau Hi nh Gi ne 1954 là ướ ơA. Mĩ thay chân pháp, tay sai lên chính quy mi Nam. B. mi Nam tr thành thu ki i, cănề ớc quân Mĩ. C. chia thành hai mi hai ch chính tr xã khác nhau. ướ D. mi hoàn toàn gi phóng, ti lên CNXH. ượ ếCâu 22: dung nào sau đây không đúng nghĩa chi th ng Đi Biên Ph A. Đánh cu kháng chi ch ng Pháp nhân dân ta thúc th ngấ i. B. Giáng đòn quy nh vào chí xâm th dânế ượ Pháp. C. đi ki thu cho cu tranh ngo giao ta giành th ngạ i. D. tan hoàn toàn ho ch quân sậ Nava. Câu 23: thù nguy hi nh Vi Nam Dân ch ng hòa trong năm sau ngày Cách ng tháng Tám (1945)ẻ ướ ạthành công là 5A. qu Anh. B. Phát xtí Nh t. C. Trung Hoa Dân Qu c. D. Th dân Pháp. ựCâu 24: tác ng cu khai thác thu th hai th dân Pháp, xã Vi Nam hình thành thêm nh ng giaiướ ữc là A. ti và công nhân. B. và ti n. C. ch và nông dân. D. và công nhân. ảCâu 25: Tr đánh nào có tính ch quy nh trong chi ch Biên gi Thu Đông 1950 là A. Th Khê.ấ B. Cao ng.ằ C. Đông Khê. D. Đình p.ậ Câu 26: Tr Trân Châu ng (7 12 1941) tác ng nh th nào Mĩ? A. Mĩ tham gia chi tranh th gi th hai B. Ru-d -ven ph ch ng th ng Mĩ. C. Mĩ quy mình châu D. ng quân Mĩ thi ng ượ ềCâu 27: Sau chi tranh th gi II, quan gi Liên Xô và Mĩ chuy sang th là vì A. Liên Xô làm th ng thu Mĩ. B. Mĩ quy bom nguyên C. hai nhau tiêu và chi c. ướ ượ D. hai mu làm bá ch th gi i. ướ ớCâu 28: Nhi hàng cách ngệ Vi Nam th kì 1930-1945 làệ ờA. Đánh đu qu xâm giành dân c. ượ B. ch ph ng thu thi dân sinh.ậ ệC. Đánh các giai bóc giành quy do dân ch ch phong ki giành ru ng cho dân cày.ậ ấCâu 29: Đi gi ng nhau gi tr Đi Biên Ph 1954 và tr “Đi Biên Ph trên không” 1972 làể A. th ng di ra Đi Biên Ph .ắ B. th ng có nghĩa quy nh trên bàn đàm phán.ắ C. th ng có nghĩa quy nh trên tr quân .ắ D. th ng mang tính ngo cu kháng chi ch ng xâm c.ắ ướ ượ Câu 30: Bi nh các Đông Nam sau Chi tranh th gi th hai làế ướ A. tr thành khu năng ng và phát tri n.ở B. tr thành khu hòa bình, tác, ngh .ở C. thành các qu gia p.ở D. thành ch ASEAN, nh tác trong khu c.ậ Câu 31: ng Phan Châu có đi gì gi ng ng th phong ki ưở ướ ưở ướ A. Gi phóng dân ti thành chính th quân ch hi Vi Nam. B. dân làm c, ‘dân là dân c, là dân’. ướ ướ ướ C. ng ph ng pháp ng vũ trang. ướ ươ D. Lãnh phong trào thông qua nh ng hình th ch phù p. ợCâu 32: Đi khác nhau cu chi tranh phá ho mi th hai qu Mĩ so th nh là A. ti hành chi tranh phá ho ng không quânế B. di ra khi cu tranh nhân dân Vi Nam và Mĩ hình thái “v đánh đàm”ễ C. phá ho ti kinh qu phòng, công cu xây ng xã ch nghĩa mi cạ D. nh tr cho chi quân th hi mi Nam.ằ ượ âu 3: Th kh ta -1 nắ ệt nà A. Quân B. Chính tr C. Ngo giao. D. Kinh .ế Câu 34: Nguyên nhân nh quy nh th ng cu kháng chi ch ng th dân Pháp (1945-1954)?.ơ A. Tình đoàn chi nhân dân Đông ng.ế ướ ươ B. Truy th ng yêu c, anh hùng khu dânề ướ ủt c.ộ C. Có ph ng ng ch và kh đoàn toàn dân.ậ ươ D. lãnh sáng su ng ng là Ch ch Hự ồChí Minh Câu 35: Đi khác bi phong trào gi phóng dân Châu Phi so Châu và khu Mĩ la tinh là A. di ra không ng gi các khu và các qu gia. B. tranh ch ng qu th dân và tay sai gi phóng dân c. C. phát tri ng kh và ngày càng quy li t. D. tranh ch ng ch tài thân Mĩ, chính ph dân ch ủCâu 36: dung nào trong Hi nh Pa-ri năm 1973 Vi Nam có nghĩa quan tr ng nghi gi phóng mi nộ ềNam? A. Hoa Kì rút quân mình và quân ng minh, phá các căn quân cam không dính líu quân ho cế ặcan thi vào công vi mi Nam Vi Nam.ệ B. Các bên ng ng ch trao tr tù binh và dân th ng t. ườ C. Hoa Kì và các cam tôn tr ng p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th Vi Nam. ướ D. Các bên nhân dân mi Nam quy nh ng lai thông qua cu ng tuy do. ươ ựCâu 37: Vì sao tác ng cu khai thác thu th nh đã ra đi ki bên trong cho cu ngướ ộc theo khuynh ng i? ướ ướ A. Vì đã du nh ph ng th xu ti vào ta. ươ ướ B. Vì đã ra nh ng chuy bi kinh xã i. C. Vì làm cho kinh Vi Nam ki qu D. Vì làm kinh Vi Nam phát tri tr c. ướCâu 38: đi nh cách ng Vi Nam th kỳ 1954 1975 là A. ng lãnh ng th hai nhi chi cách ng hai mi tả ượ c. ướ6B. ng lãnh hoàn thành cách ng dân dân ch nhânả ướ dân. C. ng lãnh gi phóng mi Nam, th hi hòa bình, th ng nh cả ướ ướ nhà. D. ng lãnh đi lên ch nghĩa xãả ướ i. ộCâu 39: Cách ng tháng Nga năm 1917 đã cho cách ng Vi Nam bài kinh nghi gì ?ạ ườ A. Kh nghĩa vũ trang giành chính quy .ở B. tranh chính tr là ch u.ấ C. Ch th tr áp thù.ớ D. tranh chính tr tranh vũ trang.ế Câu 40: trong nh ng sộ áng Nguy Ái Qu trong quá trình chu thành ng ng Vi Nam là A. Thành ch Vi Nam cách ng thanh niên làm ti thân cho ra ng.ậ B. nhanh chóng nh các ch ng thành chính ng th ng nh và duy nh t.ợ C. Truy bá ch nghĩa Mác Lê nin và ch nghĩa Mác Lê nin làm ng ng ng.ề ướ ưở D. hai phong trào công nhân và phong trào yêu c. ướ------------H T-------------Ế7