Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 (Đề 18)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-10 07:49:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 1.088 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Megabook.vn

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019

Biên soạn bởi Th.S Trần Trọng Tuyển

CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 18

Chu Thị Hạnh, Trần Văn Lục

Môn thi: TOÁN

(Đề thi có 07 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1. Cho

5

2

2

5

f  x  dx 10 . Kết quả  2  4 f  x  dx 

A. 34.

B. 36.

bằng:
C. 40.

D. 32.

Câu 2. Đặt a log 3 5; b log 4 5 . Biểu diễn log15 20 theo a và b là:
A. log15 20 

b 1 a
.
a 1 b

B. log15 20 

a 1 b
.
b 1 a

C. log15 20 

a 1 a
.
b  a  b

D. log15 20 

b 1 b
.
a 1 a

Câu 3. Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên   1;1 và có bảng biến thiên như sau: Trong các
khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
1

x

y'

+

0
0
1

1


y
0

0

A. Hàm số có 3 điểm cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 0.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng  0;1 .

D. Hàm số đạt cực đại tại x 0 .

Câu 4. Cho số phức z  1  4i . Tìm phần thực của số phức z ?
A.  1 .
B. 1.
C. 4.
D.  4 .
Câu 5. Cho tập hợp gồm 7 phần tử. Mỗi tập hợp con gồm 3 phần từ của tập hợp S là:
A. Số chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử.
B. Số tổ hợp chập 3 của 7 phần tử.
C. Một chỉnh hợp chập 3 của 7 phần tử.
D. Một tổ hợp chập 3 của 7 phần tử.
x 2
Câu 6. Giới hạn lim 2
bằng bao nhiêu:
x 2 x  4
1
A. 2.
B. 4.
C. .
D. 0.
4
Câu 7. Cho hàm số y  f  x  liên tục và xác định trên  có bảng biến thiên như sau:
x




y'
y

0
0

+



2
0
5





1
Hàm số đạt cực điểm tại điểm:
A. x 1.
B. x 0.

C. x 5.

D. x 2.
Trang 1/5

Câu 8. Cho mặt cầu tâm O, bán kính R 3 . Mặt phẳng    cách tâm O của mặt cầu một khoảng bằng 1,
cắt mặt cầu theo một đường tròn. Diện tích đường tròn bằng bao nhiêu?
A. 4 .
B. 6 .
C. 8 .
D. 10 .


Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a  3;  2; m  , b  2; m;  1 . Giá trị thực


của tham số m để hai vectơ a và b vuông góc với nhau là:
A. m 2 .
B. m 1 .
C. m  2 .
D. m  1 .
Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và
có độ dài bằng a. Tính thể tích khối tứ diện S.BCD:
a2
a3
a3
a3
.
B.
.
C.
.
D.
.
6
4
3
2
Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tìm một vectơ chỉ phương của đường thằng
A.

3 x y  1 z 4


.
2
1
3

A. a   2;  1;3 .

d:


B. b  2;  1;3 .


D. d   2;1;  3 .


C. c  3;1;  4  .

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A  1;1 , B  0;  2  , C  4; 2  . Phương trình tổng quát của
đường trung tuyến đi qua điểm A của tam giác ABC là:
A. 2 x  y  3 0 .
B. x  2 y  3 0 .
C. x  y  2 0 .

D. x  y 0 .

2
*
Câu 13. Một cấp số cộng có tổng của n số hạng đầu Sn tính theo công thức S n 5n  3n,  n    . Tìm

số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng đó.
A. u1  8; d 10 .

B. u1  8; d  10 .

Câu 14. Đồ thị hàm số nào sau đây đi qua hai điểm
A. y x  1 .

B. y  x  1 .

C. u1 8; d 10 .

D. u1 8; d  10 .

A   1; 2  và B  0;  1 ?
C. y 3x  1 .

D. y  3 x  1 .

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thằng d : 2 x  3 y  4 0. Vectơ nào sau đây là vectơ
chỉ phương của  d  là:

A. u  2;3 .


B. u  3; 2  .


C. u  3;  2  .


D. u   3;  2  .

2
Câu 16. Tập xác định của hàm số y log 3  x  4 x  3 là:

A.   ;1   3;   .

B.  1;3 .

C.   ;1 .

D.  3;   .

Câu 17. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y  x  1  x  2  bằng
2

bao nhiêu?
A. 5 2 .

B. 2.

C. 2 5 .

D. 4.

Câu 18. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t
(h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh I  1;1 và trục đôi xứng song song
với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ kể
từ lúc xuất phát.
A. s 6  km  .
C. s 

40
 km  .
3

B. s 8  km  .
D. s 

46
 km  .
3
Trang 2/7

Câu 19. Tìm số nghiệm của phương trình cos 2 x  cos x  2 0, x   0; 2  .
A. 0.
B. 2.
C. 1.
Câu 20. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
1
Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình  
5

D. 3.
D. 6.

3 x 2

 125 x là:

A. S   ;  1   2;   .

B. S  2;   .

C. S  0;   .

D. S  0; 2  .

Câu 22. Một giải thi đấu bóng đá quốc tế có 16 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. (Hai đội bất kỳ
đều thi đấu với nhau đúng 2 trận). Sau mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm; nếu hòa mỗi
đội được 1 điểm. Sau giải đấu, ban tổ chức thống kê được 80 trận hòa. Hỏi tổng số điểm của tất cả các đội
sau giải đấu bằng bao nhiêu?
A. 720.
B. 560.
C. 280.
D. 640.
Câu 23. Bốn số tạo thành một cấp số cộng có tổng bằng 28 và tổng các bình phương của chúng bằng 276.
Tích của bốn số đó là:
A. 585.
B. 161.
C. 404.
D. 276.
Câu 24. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số y 

 m  1 x  2
x m

đồng biến trên từng khoảng xác định.

m  1
 m 1
B. 
.
C.  2  m  1 .
D. 
.
m   2
 m  2
Câu 25. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình đường thẳng  song song với đường
A.  2 m 1 .

x 1 y 2 z
x 1 y 1 z  2
x 1 y 2 z 3


và cắt hai đường thẳng d1 :
và d 2 :
là:
1
1
1
2
1
1
1
1
3
x 1 y 1 z  2
x 1 y z 1


 
A.  :
.
B.  :
.
1
1
1
1
1
1
x 1 y 2 z 3
x 1 y z 1


 
C.  :
.
D.  :
.
1
1
1
1
1
1

thẳng d :

Câu 26. Gọi S là tập nghiệm của phương trình 2 log 2  2 x  2   log 2  x  3 2 . Tổng các phần tử của S
2

bằng:
A. 6.

B. 4  2 .

C. 2  2 .

D. 8  2 .

 x 2  t

Câu 27. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y 5
và mặt phẳng
 z 1  t


 P : y 

z  2 0 . Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng  P  là:.

A. 300 .

B. 450 .

C. 600 .

D. 900 .

Câu 28. Hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số y  f  x 
?

Trang 3/7

A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 29. Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cai AH tạo nên hình nón. Diện tích xung
quanh của hình nón bằng:
1 2
3 2
A.  a 2 .
B.  a .
C.  a .
D. 2 a 2 .
2
4
Câu 30. Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2  2 z  2 0 . Tìm số phức liên hợp
của w  1  2i  zi .
A. w  3  i .
1

Câu 31. Gọi

B. w 1  3i .
x 5

2 x  2 dx a  ln b
1
3

C. w 1  3i .

D. w  3  i .

với a, b là số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

8
7
9
3
.
B. a  b  .
C. ab  .
D. a  b  .
81
24
8
10
Câu 32. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là điểm trên đoạn SD sao cho
A. ab 

SM 2MD . Tan góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng  ABCD  bằng bao nhiêu?

A.

1
.
3

B.

5
.
5

C.

3
.
3

D.

1
.
5
Trang 4/7

Câu 33. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, mặt bên SAB đều và
nằm trong mặt phẳng vuông góc với  ABCD  . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SCD  theo a là:
A.

a 21
.
21

B.

a 21
.
7

C.

3a 21
.
7

D.

a 21
.
3

Câu 34. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 3 điểm A  1;1;1 , B  0;1; 2  , C   2;1; 4  và mặt
phẳng  P  : x  y  z  2 0 . Tìm điểm N   P  sao cho S 2 NA2  NB 2  NC 2 đạt giá trị nhỏ nhất.
 4 4
A. N   ; 2;  .
 3 3

 1 5 3
C. N   ; ;  .
 2 4 4

B. N   2;0;1 .

Câu 35. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y 
A. m  0 .

x 1
m  x  1  4

m0
C. 
.
 m  1

B. m 0 .

D. N   1; 2;1 .

2

có hai tiệm cận đứng:

D. m  1 .

Câu 36. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v1  t  2t  m / s  . Đi được 12 giây,
người lái xe gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tực chuyển động chậm dần đều với gia tốc
a  12  m / s 2  . Tính quãng đường s  m  đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?
A. s 168  m  .

B. s 166  m  .

C. s 144  m  .

D. s 52  m  .

Câu 37. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA a và vuông góc với  ABCD  . M, N
lần lượt là trung điểm AD, DC. Góc giữa mặt phẳng  SBM  với mặt phẳng  ABCD  bằng 450 . Khoảng
cách từ điểm D đến mặt phẳng  SBM  là:
A. a 2 .

B.

a 2
.
3

C.

a 2
.
2

D.

a 2
.
6

3
2
Câu 38. Biết n là số nguyên dương thảo mãn An  2 An 100 . Hệ số của x5 trong khai triển  1  3x 

2n

bằng:
5 5
A.  3 C10 .

5 5
B.  3 C12 .

5 5
C. 3 C10 .

5 5
D. 6 C10 .

Câu 39. Cho số phức z a  bi  a  , b   thỏa mãn z  2  5i 5 và z.z 82 . Tính giá trị của biểu
thức P a  b .
A. P  8 .

B. P 10 .

C. P  35 .

D. P  7 .

Câu 40. Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm tất cả các giá
trị thực của tham số m để hàm số g  x   f  x  m  có 5 điểm cực trị.
A. m   1 .
C. m  1 .

B. m   1 .
D. m  1 .3

3x
x
x
x
Câu 41. Cho bất phương trình 36 2  3  9.8  4.27 . Nghiệm của bất

phương trình trên là:
A. x    2;   .

B. x    2;   \{1} .

C. x   1;   .

D. x    ;  2  .
Trang 5/7

Câu 42. Cho một lăng trụ tam giác đều ABC. ABC  có cạnh đáy bằng a. Góc giữa AC và mặt phẳng
đáy bằng 600 . Diện tích xung quanh S xq của hình nón có đáy là đường tròn nội tiếp tam giác ABC và
đỉnh là trọng tâm của tam giác ABC  là:
A. S xq 

 a 2 333
.
36

B. S xq 

 a 2 111
.
36

C. S xq 

 a 2 333
.
6

D. S xq 

 a 2 111
.
6

Câu 43. Một hộ nông dân định trồng đậu và cà trên diện tích 800m 2 . Nếu trồng đậu thì cần 20 công và
thu 3.000.000 đồng trên 100m2 , nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4.000.000 đồng trên 100m2 . Hỏi cần
trồng mỗi loại cây trên diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất khi tổng số công không quá 180.
Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
A. Trồng 600m2 đậu, 200m2 cà.

B. Trồng 500m 2 đậu, 300m 2 cà.

C. Trồng 300m 2 đậu, 500m 2 cà.
D. Trồng 200m2 đậu, 600m2 cà.
Câu 44. Tính diện tích S của miền hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của
3
2
hàm số f  x  ax  bx  c , các đường thẳng x  1, x 2 và trục

hoành (miền tô đậm) cho trong hình dưới đây.
51
52
A. S  .
B. S  .
8
8
50
53
C. S  .
D. S  .
8
8
Câu 45. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi  H  là phần mặt phẳng chứ
các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn

z
16

có phần thực và
16
z

phần ảo đều thuộc đoạn  0;1 . Tính diện tích S của  H  :
A. S 32  6    .

B. S 16  4    .

C. S 256 .

D. S 64 .

Câu 46. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M là trung điểm SC, mặt phẳng  P  chứa AM và song
song với BD chia khối lập phương thành hai khối đa diện, đặt V1 là thể tích khối đa diện có chứa đỉnh S
và V2 là thể tích khối đa diện có chứa đáy ABCD. Tính

A.

V1 1
 .
V2 3

B.

V1 1
 .
V2 2

V1
.
V2

C.

V1
2 .
V2

D.

V1 3
 .
V2 2

Câu 47. Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD, AB CD 6 . M là điểm thuộc canh BC sao cho
MC x.BC  0  x  1 . Mặt phẳng  P  đi qua M và song song với AB và CD lần lượt cắt BC, DB, AD,
AC tại M, N, P, Q. Diện tích lớn nhất S max của tứ giác MNPQ bằng bao nhiêu?
A. S max 9 .

B. S max 4,5 .

C. S max 36 .

D. S max 18 .

Trang 6/7

Câu 48. . Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  . Đồ thị của hàm
1 2
số y  f  x  như hình vẽ bên, hàm số y  g  x   f  x   x  x  1 .
2
Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. Hàm số y g  x  đồng biến trên khoảng   ;  3 .
B. Hàm số y g  x  có 3 cực trị.
C. Hàm số y g  x  đặt cực đại tại x 3 .
D. Hàm số y g  x  đặt cực đại tại x  3 .
Câu 49. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
  8 4 8
M  2; 2;1 , N  ; ;  . Viết phương trình mặt cầu có tâm là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác
 3 3 3
OMN và tiếp xúc với mặt phẳng  Oxz 
A. x 2   y  1   z  1 1 .

B. x 2   y  1   z  1 1 .

C.  x  1   y  1  z 2 1 .

D.  x  1  y 2   z  1 1 .

2

2

2

2

2

2

2

2

 x

Câu 50. Cho hàm số y  f  x  2018ln  e 2018  e  . Tính giá trị biểu thức


T  f  1  f  2   ...  f  2017 
A. T 

2019
.
2

C. T 

B. T 1009 .

2017
.
2

D. T 1008 .

ĐÁP ÁN
1. A

2. B

3. D

4. A

5. D

6. C

7. D

8. C

9. A

10. A

11. A

12. C

13. C

14. D

15. C

16. A

17. C

18. C

19. C

20. C

21. B

22. D

23. A

24. C

25. B

26. B

27. A

28. B

29. B

30. C

31. A

32. D

33. B

34. D

35. C

36. A

37. C

38. A

39. A

40. A

41. B

42. A

43. A

44. A

45. A

46. B

47. A

48. D

49. B

50. C

Trang 7/7