Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN ĐỊA LÝ MÃ ĐỀ 002

26c175ce5918a2c6171c43300c318b9e
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-25 22:01:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THPT NGUY TH MINH KHAIƯỜ ỊKỲ THI TH THPT QU GIA NĂM 2018 ỐMÔN: lýịTh gian làm bài: 50 phút; ờ(Đ thi trang)H tên thí sinh:.......................................................................... báo danh:...................................ọ ốCâu 1: Căn vào Atlát lí Vi Nam trang 10 cho bi nh lũ trên sông ng vào tháng nào sauứ ồđây?A. VIII. B. VII. C. IX. D. X.Câu 2: ta trong vùng chí tuy bán c, nên có:ướ ắA. kh khí nhi ng tác ng trong mùa .ố ươ ạB. các kh khí nh ph ng nh ng trong mùa đông.ố ươ ưở ếC. Tín phong bán Nam ho ng quanh năm.ầ ộD. Tín phong bán ho ng quanh năm.ầ ộCâu 3: nh ng Bi khí ta vào th kì mùa đông làẢ ưở ướ ờA. làm gi nhi .ả ộB. mang ng cho khu ven bi và ng ng .ế ượ ộC. tăng m.ộ ẩD. làm gi tính kh nghi th ti nh, khô..ả ạCâu 4: Cho ng li sau: ệGDP dân EU, Hoa Kì, Nh và Trung Qu năm 2014ố ốQu gia/ khu cố Th gi iế EU Hoa Kì Nh nậ Trung Qu cốDân (tri ng i)ố ườ 7302,1 502,9 318,9 127,1 1364,3GDP (t USD)ỉ 76858,2 18514,0 17419,0 4601,5 10354,8 Theo ng li trên năm 2014, GDP EU chi bao nhiêu so toàn th gi i?ả ớA. 6,9%. B. 24,1%. C. 6,9‰. D. 24,1‰.Câu 5: Đi nào sau đây th hi ta có dân đông?ể ướ ốA. ng th khu Đông Nam và th 13 th gi i.ứ ớB. Có ngu lao ng dào, th tr ng tiêu th ng n.ồ ườ ớC. Có 54 dân ng kh các vùng lãnh th c.ộ ướD. Dân là ngu quan tr ng phát tri kinh c.ố ướCâu 6: ng ng không ph là có đi ki thu cho vi trungồ ậA. Các thành ph .ốB. Các khu công nghi p.ệC. Các vùng chuyên canh cây công nghi lâu năm.ệD. Các trung tâm th ng i.ươ ạCâu 7: tiêu chính sách dân “1 con” Trung Qu làặ ốA. dân thành th tăng.ỉ B. gi gia tăng dân nhiên.ả ựC. ch ng ng dân thi n.ấ ượ ượ D. cân ng gi tính nghiêm tr ng.ấ ọCâu 8: trí líị không ph là tác ng đi kinh xã nào sau đây cả ướta?A. Cho phép ta phát tri nông nghi nhi nhi ph đa ng.ướ ạB. Thúc chuy ch kinh theo ng công nghi hoá và hi hoá.ẩ ướ ạC. ng giao kinh xã i, văn hoá giáo các trong khu và trên th gi i.ở ướ ớD. Phát tri đa ng các ngành kinh bi n.ể ểCâu 9: Cho bi ồQUY MÔ VA GIA TR XU NGANH CÔNG NGHI PHÂN THEO ÊTHANH PH KINH NĂM 2006 VA 2010Â Trang Mã thi 002ềMã thi 002ề(Đ %)ơ ịNh xét nào sau đâyậ đúng bi trên?.ớ ồA. tr ng thành ph kinh có ngoài luôn nh t, tr ng thành ph kinh ướ ếngoài Nhà luôn nh nh t.ướ ấB. Gi tr ng thành ph kinh Nhà c, tăng tr ng thành ph ngoài nhà và có ướ ướ ốđ ngoài.ầ ướC. tr ng giá tr xu ngành công nghi phân theo các thành ph kinh tăng.ỉ ềD. Quy mô giá tr xu ngành công nghi phân theo thành ph kinh không thay i.ị ổCâu 10: Căn vào Atlát lí Vi Nam trang cho bi than đá trung ch ởA. Qu ng Ninh.ả B. Phòng.ả C. ng n.ạ D. Thái Nguyên.Câu 11: Đi nào sau đâyể không đúng khi nói ng ta?ề ướA. ng di tích ng đang tăng lên.ổ B. Ch ng ng ch th ph i.ấ ượ ồC. Di tích ng giàu chi n.ệ D. Tài nguyên ng suy thoái.ừ ịCâu 12: ng Hu cao Hà và TP Chí Minh là do Hu ch tác ng nhượ ạc các nhân :ủ ốA. bão, áp th nhi i, gió Tây Nam, dãy nhi i.ấ ớB. bão, áp th nhi i, gió mùa Đông c, dãy nhi i.ấ ớC. bão, áp th nhi i, tín phong BCB, gió Tây Nam.ấ ớD. bão, áp th nhi i, gió mùa Đông c, gió Tây Nam.ấ ắCâu 13: năm 1978, Trung Qu đã có quy sách gì quan tr ng?ừ ọA. Th hi chính sách dân tri và phân dân .ự ưB. Ti hành th hi hi hoá và cách a.ế ửC. Ti hành công nghi hoá và hi hoá.ế ạD. Th hi cách ng văn hoá và nh t.ự ọCâu 14: Nh ch dòng ch và ch ng xói mòn t, th hi các bi pháp tr ti pằ ếnào sau đây?A. các bi pháp thu i, tr ng ng, thu trên c.ệ ốB. tr ng ng, làm nhà sàn, xu ng y.ồ ươ ẫC. các thu nông nghi trên c, xoá đói gi nghèo.ỉ ảD. làm nhà sàn, ru ng thang, xoá đói gi nghèo.ộ ảCâu 15: Tác ng nh ng kh núi cao trên 2000m thiên nhiên ta làộ ướA. các ch hình thành các ranh gi các mi khí u.ạ ậB. phá nh quan thiên nhiên nhi trên kh c.ỡ ướC. làm phong phú nh quan thiên nhiên nhi ta.ả ướD. làm thay nh quan thiên nhiên nhi ta.ổ ướCâu 16: Gió mùa Tây Nam dãy Tr ng không gây hi ng ph khô nóng do gió này cóặ ườ ượ ơA. n.ố B. ng dày.ầ C. qua xích o.ượ D. ng.ị ướ Trang Mã thi 002ềCâu 17: Cho ng li u:ả ệS ng lúa ta giai đo 2005 2015 ượ ướ ướ ạ(ĐV: nghìn n)ấNăm ng sổ Chia raLúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa2005 35.832,9 17.331,6 10.436,2 8.065,12010 40.005,6 19.216,8 11.686,1 9.102,72014 44.974,6 20.850,5 14.479,2 9.644,92015 45.215,6 20.691,7 14.991,7 9.532,2(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam 2015, NXB th ng kê 2016)ồ ốĐ th hi chuy ch ng lúa ta giai đo 2005- 2015, lo bi uể ượ ướ ểđ nào sau đây thích nh t?ồ ấA. ng.ườ B. Tròn. C. t.ộ D. Mi n.ềCâu 18: nào sau đây không ph là qu xu ng già hoá dân Nh n?ả ướ ảA. Lao ng có nhi kinh nghi m.ộ B. Chi phí phúc xợ nhi u.ộ ềC. Thi lao ng sung.ế D. Chi kinh xã nh ng.ế ượ ưởCâu 19: Căn vào Atlát lí Vi Nam trang 24, hãy cho bi trong các th tr ng sau th tr ng nàoứ ườ ườlà th tr ng xu kh nh ta?ị ườ ướA. Ôxtrâylia. B. Đài Loan. C. Trung Qu c.ố D. Hoa Kì.Câu 20: Cho ng li đây:ả ướT tăng tr ng su sinh thô Vi Nam giai đo 2010- 2015ố ưở ạ(Đ ‰)ơ ịNăm 2010 2012 2013 2014 2015Thành thị 16,4 16,0 16,2 16,7 15,3Nông thôn 17,4 17,4 17,5 17,5 16,7(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam 2015, NXB th ng kê 2016)ồ ốNh xét nào sau đây đúng tăng tr ng su sinh thô Vi Nam giai đo 2010 -ớ ưở ạ2015?A. su sinh thô thành th cao nông thôn.ỉ ơB. su sinh thô thành th ngày càng tăng.ỉ ịC. su sinh thô nông thôn có xu ng gi m.ỉ ướ ảD. su sinh thô nông thôn và thành th đang tăng.ỉ ịCâu 21: Cho ng li u:ả ệGiá tr xu t, nh kh Nh qua các nămị :(Đ USD)ơ ỉNăm 1990 1995 2000 2004 2010 2014Xu kh 287,6 443,1 479,2 565,7 833,7 815,5Nh kh 235,4 335,9 379,5 454,5 768,0 958,4T ng li trên nh xét nào sau đây đúng giá tr xu nh kh Nh trongề ảgiai đo 1990 2014?ạA. Xu kh và nh kh tăng.ấ B. Xu kh tăng, nh kh gi m.ấ ảC. Xu kh gi m, nh kh tăng.ấ D. Xu kh luôn nh kh u.ấ ẩCâu 22: Căn vào Atlát lí Vi Nam trang 17 hãy cho bi khu kinh kh nào sau đâyứ ẩkhông thu Trung ?ộ ộA. Treo.ầ B. Cha Lo. C. Lao o.ả D. Tây Trang.Câu 23: Mùa mi trung mu so do tác ng aư ướ ủA. các dãy núi đâm ngang ra bi n.ể B. gió ph Tây Nam khô nóng vào mùa .ơ ạC. trong nh vào thu đông.ạ D. bão ng mu so mi c.ế ươ ắCâu 24: Căn Atlát lí Vi Nam trang 25, hãy cho bi trung tâm du ch nào sau đây không ph iảlà trung tâm qu gia?ốA. Hu .ế B. Đà ng.ẵ C. Th .ầ D. TP Chí Minh.ồ Trang Mã thi 002ềCâu 25: ng ng Sông Long mùa n, tri nh làm 2/3 di tích ngỞ ướ ồb ng nhi là do:ằ ặA. có ng kênh ch ch ng ch t.ạ ướ B. hình th ph ng.ị ẳC. có nhi vùng trũng ng n.ề D. bi bao ba ng ng.ể ằCâu 26: phân dân ch lí nh ng vi cự ưở ệA. khai thác tài nguyên, nâng cao dân trí. B. đào nhân c, khai thác tài nguyên.ạ ựC. ng lao ng và khai thác tài nguyên.ử D. nâng cao dân trí, đào nhân c.ạ ựCâu 27: Đi Nam ta thu vào ph vi lãnh th nhể ướ ỉA. An Giang. B. Liêu.ạ C. Cà Mau. D. Kiên Giang.Câu 28: ch tác ASEAN phong phú và đa ng là nh mơ ằA. phát tri các tiêu ASEAN.ả ủB. trung phát tri kinh khu c.ậ ựC. phát tri kinh chính tr và xã khu c.ể ựD. đa ng hoá các ng xã khu c.ạ ựCâu 29: Cho bi ng ph trong Lào và Campuchia qua các năm:ể ướ ủ(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam 2015, NXB Th ng kê, 2016)ồ ốNh xét nào đúng bi trên?ậ ồA. năm 2012 2015 ng ph trong Lào gi m.ừ ướ ảB. năm 2012 2015 ng ph trong Campuchia gi m.ừ ướ ảC. năm 2012 -2015 ng ph trong Lào và Campuchia tăngừ ướ .D. năm 2012 2015 ng ph trong Lào tăng nhanh Campuchia.ừ ướ ơCâu 30: Do dân Hoa Kì phân ch các thành ph và nh nên ch cư ượA. tình tr ng đô th hoá phát.ạ B. nhi tích đô th hoá.ề ịC. di dân do nông thôn ra thành th .ự D. ngh giao thông đô th .ấ ịCâu 31: hình thành ba đai cao tr là do thay theo cao a:ự ướ ủA. sông ngòi. B. sinh t.ậ C. khí u.ậ D. đai.ấCâu 32: Căn vào Atlát lí Vi Nam trang hãy cho bi ng bi Vi Nam kéo dài tứ ườ ừđâu đâu?ếA. Qu ng Ninh Cà Mau.ả B. Phòng Kiên Giang.ảC. Móng Cái Mũi Cà Mau. D. Móng Cái Hà Tiên.Câu 33: Cây lúa Đông Nam tr ng trung các ng ng:ướ ượ ằA. châu th các con sông n.ổ B. ven sông.C. ven bi n.ể D. gi núi.ữCâu 34: Ngành nào sau đây ho ng kh th gi i, ra ngu thu và có nhi th cho nạ ềkinh Hoa Kì?ếA. Ngân hàng và tài chính. B. Du ch và th ng i.ị ươ ạC. Hàng không và vi thông.ễ D. bi và du ch.ậ Trang Mã thi 002ềCâu 35: kinh Nh tăng tr ng nh trong giai đo 1950 1973 không ph do nguyênề ưở ảnhân nào sau đây?A. trung cao phát tri các ngành then ch theo ng giai đo n.ậ ạB. nh buôn bán vũ khí, thu ngu nhu kh ng .ẩ ồC. Duy trì kinh hai ng, xí nghi nh th công.ơ ủD. Chú tr ng hi hoá công nghi p, áp ng thu i.ọ ớCâu 36: Cho ng li sau:ả ệDi tích cây công nghi ta giai đo 2005 2015ệ ướ ạ(Đ nghìn ha)ơ ịNăm 2005 2010 2012 2015T ng di tích 2495,1 2808,1 2952,7 2827,3Cây hàng năm 861,5 797,6 729,9 676,8Cây lâu năm 1633,6 2010,5 2222,8 2150,5(Ngu n: niên giám th ng kê Vi Nam 2015, NXB th ng kê 2016)ồ ốNh xét nào sau đây đúng di tích cây công nghi ta giai đo 2005 2015?ậ ướ ạA. tr ng cây lâu năm nh cây hàng năm.ỉ B. tr ng cây hàng năm ngày càng tăng.ỉ ọC. tr ng di tích cây lâu năm ngày càng tăng.ỉ D. tr ng cây hàng năm cây lâu năm.ỉ ơCâu 37: Vi nào sau đây ch ph làm khi có bão?ệ ảA. Kh tr ng tán dân khi có bão.ẩ ươ ơB. Ven bi ng công trình đê bi n.ể ểC. Tu th ng ng sá, ng giao thông.ổ ườ ốD. Tàu thuy trên bi ph rút tr li n.ề ềCâu 38: Nguyên nhân nào sau đây làm cho ngu tài nguyên sinh gi sút rõ t?ồ ướ ướ ệA. nhi môi tr ng và khai thác quá c.ễ ườ ướ ứB. ch nh và hi ng th ti th th ng.ị ượ ườC. khai thác quá và các ch nh.ứ ệD. th ti th th ng và khai thác quá c.ờ ườ ứCâu 39: Cho bi :ể ồHãy cho bi bi th hi dung nào sau đây?ế ộA. Quy mô giá tr xu nông nghi theo ngành ho ng.ị ộB. chuy ch xu nh kh ch ta.ự ướC. tăng tr ng giá tr xu nông nghi theo ngành ho ng.ố ưở ộD. chuy bi giá tr xu nông nghi theo ngành ho ng.ự ộCâu 40: Cho ng li u:ả Trang Mã thi 002ềGIA TR XU NH KH HANG HÓA TA, GIAI ĐO 2005 2015I ƯỚ Ạ(Đ tri USD):ơ ệNăm 2000 2005 2010 2015Xu kh uấ 14.482,7 32.447,1 72.236,7 162.016,7Nh kh uậ 15.636,5 36.761,1 84.838,6 165.775,9(Ngu n: Niên giám th ng kê 2015, NXB Th ng kê 2016)ồ ốNh xét đúng nh vào ng li trên làậ ệA. tăng tr ng giá tr nh kh nhanh so xu kh u.ố ưở ẩB. Cán cân th ng luôn âm và có xu ng ngày càng gi m.ươ ướ ảC. tr ng giá tr xu kh luôn xu kh u.ỉ ẩD. tăng tr ng giá tr xu nh kh tăng liên c.ố ưở ụ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 002ề
2020-09-27 08:26:40