Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

b77fbf2a20162dfdd2fefceb1ae63e22
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-22 11:01:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 306 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT ĐOÀN TH NGƯỜ ƯỢ THI TH THPT QG THÁNG 4-2017Ề Tên môn thi: lýậTh gian làm bài: 50 phút ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề132(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... .............................. .............................ọCâu 1: Trong dao ng đi hoà, gia bi iộ ổA. ng pha c.ượ B. tr pha ễ /2 so c.ớ ốC. cùng pha c.ớ D. pha ớ /2 so c.ớ ốCâu 2: Phát bi nào sau đây là sai khi nói nhân ?ề ạA. nhân có ch là đi nự ệB. nhân là hútự ựC. nhân ch có tác ng khi kho ng cách gi hai nuclon ng ho nh kích th nhânự ướ ạD. nhân là lo nh nh trong các lo đã bi hi nayự ệCâu 3: Trong máy thu sóng đi không có ph nào trong các ph sauệ ậA. ch bi đi uạ B. ch khu ch âm C. ch tách sóngạ D. ch ch nạ ọsóngCâu 4: Trong thí nghi giao thoa ánh sáng qua khe Iâng. Ngu sáng phát ng th λ1 vàλ2 Trên màn nh (E) th vân sáng λ1 trùng vân th năm λ2 .M liên gi sóng ướ λ1 và λ2 làA. λ1 11 λ2 B. 8λ1 =9λ2 C. 6λ1 =11λ2 D. 6λ1 =9λ2 .Câu 5: Phát bi nào sau đây là đúng ?ểA. Ch khí hay áp su th kích thích ng nhi hay ng đi cho quang ph liên ượ ổt c.ụB. Ch khí hay kích thích ng nhi hay ng đi luôn cho quang ph ch.ấ ượ ạC. Quang ph liên nguyên nào thì tr ng cho nguyên y.ổ ấD. Quang ph ch nguyên nào thì tr ng cho nguyên y.ổ ấCâu 6: Trong thí nghi Y-âng giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi hai khe là mm, kho ng cáchệ ảt ph ng ch hai khe màn quan sát là m. Ngu sáng có sóng 0,45 ướmm .Kho ng vân giao thoa trên màn ngả :A. 0,9 mm. B. 0,6 mm. C. 0,2 mm. D. 0,5 mm.Câu 7: Gi quang đi kim lo là 0,75 m. Công thoát êlectron ra kh kim lo nàyỏ ạb ngằA. 26,5.10 -32J. B. 26,5.10 -19J. C. 2,65.10 -32J. D. 2,65.10 -19J.Câu 8: sóng âm truy trong không khí 340 m/s và sóng 34 cm. sóngộ ướ ủâm này làA. 1500 Hz B. 1000 Hz C. 500 Hz D. 2000 HzCâu 9: Theo nguyên Bo, bán kính qu ng electron trong nguyên hiđrô làẫ ửA. 84,8.10 -11m. B. 47,7.10 -11m. C. 132,5.10 -11m. D. 21,2.10 -11m.Câu 10: Qu sát sóng ng trên dộ đàn i, ngư ta đư kh ng cách gả nút sóữ gliên ti là 100 cm Bi nế số sóng trủ nề trên ng 1ằ Hz, nậ truố sóng trên ây là:A. 100 /s B. 25 /s C. 50 /s D. 75 /sCâu 11: Trong thí nghi Y-âng giao thoa ánh sáng c, kho ng vân giao thoa trên mànộ ảlà i. Kho ng cách vân sáng vân sáng (cùng phía so vân trung tâm) làả ớA. 6i B. 3i C. 5i D. 4iCâu 12: Ch phát bi đúngA. Tia ngo truy qua gi y, iử ượ ảB. ru ng ta dùng tia ng ngo iể ườ ạC. Trong ng ta dùng tia ch quangọ ườ Trang Mã thi 132ềD. Ng ta dùng tia ch nh còi ngườ ươCâu 13: Kh ng nhân ượ Be94 là 9,0027u, kh ng tron là mố ượ ơn 1,0086u, kh ngố ược prôtôn là mủp 1,0072u. kh nhân Be94 là:A. 0,9110u. B. 0,0811u. C. 0,0691u. D. 0,0561u.Câu 14: Đi tr ng xoáy:ệ ườA. Các ng là nh ng ng cong không khép kín.ườ ườB. Do đi tích đi ng yên gây ra.ệ ứC. Do đi tr ng bi thiên sinh ra.ệ ườ ếD. Do tr ng bi thiên sinh ra.ừ ườ ếCâu 15: Khi nói siêu âm, phát bi nào sau đây sai ?A. Siêu âm có th truy trong ch n.ể ượ B. Siêu âm có 20 KHz.ầ ơC. Siêu âm có th truy trong chân không.ể ượ D. Siêu âm có th ph khi ậc n.ảCâu 16: dao ng đi hoà có qu là đo th ng dài 10cm. Biên dao ng aộ ủv làậA. 10cm. B. 2,5cm. C. 12,5cm. D. 5cm.Câu 17: Máy bi áp là thi bế ịA. bi dòng đi xoay chi u.ế ềB. làm tăng công su dòng đi xoay chi u.ấ ềC. có kh năng bi đi áp xoay chi u.ả ềD. bi dòng đi xoay chi thành dòng đi chi u.ế ềCâu 18: Linh ki nào đây ho ng vào hi ng quang đi trong ?ệ ướ ượ ệA. bào quang đi n.ế B. Quang đi tr .ệ C. Đèn LED. D. Nhi đi tr .ệ ởCâu 19: ngu sáng ch phát ra ánh sáng có 5.10ộ 14 Hz. Công su đi tấ ừc ngu là 10 W. phôtôn mà ngu phát ra trong giây ngủ ằA. 3,02.10 19. B. 3,02.10 20. C. 3,24.10 19. D. 0,33.10 19.Câu 20: máy phát đi xoay chi pha có ph là rôto 10 (10 nam vàộ ự10 c). Rôto quay 300 vòng/phút. Su đi ng do máy sinh ra có ngự ằA. 50 Hz. B. Hz. C. 30 Hz. D. 3000 Hz.Câu 21: dao ng ch tác ng ngo tu hoàn Fộ ần F0 cos10 thì ra hi ngả ược ng ng. dao ng riêng ph làộ ưở ảA. 10 Hz. B. Hz. C. 10 Hz. D. Hz.Câu 22: đi áp ệ() 100 100t cos vào hai cu thu có thì ngầ ườđ dòng đi qua cu thu có bi th cộ ứA. ()i 100 Acos= B. )()5,0100cos(2AtiC. )(100cos2AtiD. ()()i 100 Acos ,= pCâu 23: Hãy ch câu đúng Trong hi ng quang phát quang, th hoàn toàn phôtônệ ượ ộs nẽ ếA. gi phóng electron do.ự B. phát ra phôtôn khác.ự ộC. gi phóng electron liên t.ự D. gi phóng electron và tr ng.ự ốCâu 24: ch dao ng LC có 1mH và 4nF, góc dao ng đi riêng ch làạ ạA. 55.10 rad B. 1225.10 rad sC. 12 2, 5.10 rad sD. 65.10 rad sCâu 25: Ng ta dùng prôton có ng năng Kườ ộp 2,2MeV vào nhân ng yên Li73 và thu cượhai gi ng nhau có cùng ng năng. Cho kh ng các là: mạ ượ ạp 1,0073 u; mLi 7,0144 u; mx= 4,0015u; và 1u 931,5 MeV/c 2. ng năng là:ộ ạA. 9,81 MeV B. 12,81 MeV C. 6,81MeV D. 4,81MeVCâu 26: đi áp xoay chi 100ặ ề2 cos(100 t) vào hai ch đi tr ti pầ ếv cu thu và đi có đi dung thay i. Ban đi ch nh đi công su trongớ ấm ch i; sau đó gi giá tr thì đi áp hi ng hai :ạ Trang Mã thi 132ềA. ban gi m, sau tăng.ầ B. tăng n.ầC. gi n.ả D. ban tăng, sau gi m.ầ ảCâu 27: có g=9,8m/sạ con có chi dài dây treo 1m đang dao đông đi hòa iộ ớbiên góc 0,1 rad. trí có li góc 0,05rad nh con có là:ộ ộA. 15,7 cm/s B. 1,6 cm/s C. 27,1 cm/s D. 2,7 cm/ sCâu 28: đi áp xoay chi 100ặ ề2 cos( t) vào hai ch đi tr ti iầ ớt có ZụC R. th đi đi áp th trên đi tr là 50V và đang tăng thì đi áp th iạ ờtrên làụA. 503 V. B. -50V. C. 50V. D. 503 V.Câu 29: con lò xo ngang chi dài nhiên l0 20cm, ng 100N/m. Kh iộ ốl ng ng 100g đang dao ng đi hoà năng ng 2.10ượ ượ -2J. Chi dài vàề ạc ti lò xo trong quá trình dao ng là:ự ộA. 20cm; 18cm. B. 22cm; 18cm. C. 32cm; 30cm. D. 23cm; 19cm.Câu 30: Khi vào hai cu dây có ả0, 4p hi đi th chi 12 thìộ ềc ng dòng đi qua cu dây là 0,4Aườ Sau đó, thay hi đi th này ng đi áp xoayệ ệchi có 50 Hz và giá tr hi ng 12 thì ng dòng đi hi ng qua cu dây ngề ườ ằA. 0,30 B. 0,40 C. 0,24 D. 0,17 ACâu 31: Cho ch đi cu dây có đi tr r, đi C,ạ ệđi tr ti p. vào hai đo ch đi ápệ ệxoay chi có 50 (Hz). Cho đi dung thay ng iề ườta thu th liên gi đi áp hai ph ch ch aượ ứcu dây và đi nh hình phía i. Đi tr có giá trộ ướ ịg giá tr nào nh tầ sau đây ?A. 60 (Ω). B. 30 (Ω). C. 90 (Ω). D. 120 (Ω).Câu 32: Hai dao ng đi hòa trên hai tr song song, cùng chi u, ngay nh nhau, cậ ốt trên ng vuông góc chung. Ph ng trình dao ng hai là ườ ươ ậ1 1x =10cos(20πt+φ cm và2 2x =6 2cos(20πt+φ cm. Sau khi hai đi ngang và ng chi nhau x=6 cm kho ng th iậ ượ ờgian t=1/120(s) thì kho ng cách gi hai là:ả ậA. 14 cm B. 8cm C. 7cm D. 10cmCâu 33: sóng ng trên dâyộ đàn iồ cód ng =ạ 2A sin2πxλ cos πT +( trong đó là liđ th đi ph trên dây mà vộ ịtrí cân ng nó cách đo xằ hỞ ìnhvẽ ng ườ mô hình ng dây th iả ờđi tể1 là ng (1). các th đi mườ ểt2 t1 3T8 t3 t1 7T8 t4 t1 3T2hình ng dây là các ngạ ượ ườ A. (3), (4), (2). B. (2), (3), (4). C. (3), (2), (4). D. (2), (4), (3).Câu 34: con lò xo treo th ng ng có g=10 m/sộ 2. Lò xo có chi dài nhiên 50 cm, đề ộc ng 50 N/m. kh ng m=400g, ban trí lò xo không bi ng th nh .ứ ượ ượ ẹKhi đi trí lò xo dãn 14cm thì nhiên gi ch trí trên lò xo cách đi treo 32 cm. Kho ngậ ảcách nh đi treo sau đó có th ượ giá tr nào nh tầ ấA. 54,8cm B. 62,8cm C. 66,8cm D. 58,8cmCâu 35: sóng đi đang truy đài phát sóng Hà máy thu. đi cóộ ểsóng truy ng ng đi tr ng là 10 V/m và ng làề ướ ườ ườ Trang Mã thi 132ề0,15 T, khi ng đi tr ng là V/m và đang có ng Đông thì ng có ng và nườ ườ ướ ướ ớlàA. lên; 0,075 B. xu ng; 0,075 Tố C. lên; 0,06 D. xu ng; 0,06 Tố Trang Mã thi 132ềCâu 36: ngu sáng đi cách hai khe Iâng và phát ra ng th hai cóộ ắb sóng ướ10, 6ml m= và sóng ướ2l Kho ng cách hai khe 0,2 mm, kho ng cách các khe nả ếmàn 1m. Trong mi ng 2,4 cm trên màn, 17 ch sáng, trong đó có ch làộ ượ ạk qu trùng nhau hai vân. Bi hai trong ba ch trùng nhau ngoài cùng mi L.Taế ềcó:A. 20, 52ml m=B. 20, 56ml m=C. 0, 76 ml =D. 0, 48 ml =Câu 37: Trong thí nghi giao thoa áng sáng dùng khe I-âng, kho ng cách khe 1mm, kho ng cách haiệ ảkhe màn 2m. Chi ng sáng tr ng có sóng th mãn 0,39µm ướ 0,76µm. Kho ng cáchảg nh có vân sáng khác nhau trùng nhau vân sáng trung tâm trên màn là:ầ ởA. 11,70 mm B. 13,26mm C. 12,48 mm D. 2,34mmCâu 38: đi áp Uặ ệ0 cos( t) (U0 không còn thay c) vào hai đo ch L, R, Cổ ượ ạm ti theo th Đi ch nh giá tr góc đi áp hi ng hai cu mể ảthu giá tr i, khi đó pha ban đi áp hai các đo ch: ch hai ph tầ ửLR; ch hai ph RC là ượ φLR φRC và pha ban ng dòng đi qua ch là ườ φi .H th đúng là:ệ ứA. LRiLR i2coscos cos( )jjj j- B. RCiRC i2coscos cos( )jjj j-C. LRiLR icoscos 2cos( )jjj j- D. RCiRC icoscos 2cos( )jjj j-Câu 39: Trong hi ng giao thoa sóng c, hai ngu Sệ ượ ướ ồ1 và S2 dao ng theo ph ng vuông gócộ ươv c, cùng biên cùng pha, cùng 50 Hz hai đi Sớ ướ ượ ể1 và S2 cách nhau10cm. truy sóng trên là 75 cm/s. là đi trên có CSố ướ ướ1 CS2 10cm.Xét các đi trên thu đo th ng CSể ướ ẳ2 đi mà ph đó dao ng biên cể ựđ cách đi Sạ ể2 đo ng nh ng:ộ ằA. 4,6 mm. B. 6,8 mm. C. 7,2 mm. D. 8,9 mm.Câu 40: đám hydro đang áp su th thì kich thích ng cách chi vào đám đóộ ượ ơchùm có sóng ướ0l Bi toàn đám sau khi kích thích ch phát ra ch cế ứx ng ng sóng ươ ướ1 3l l< Ch th đúngọ ứA. 230 1.2l lll l=+ B. 232 0.l lll l=+ C. 230 1.2l lll l=- D. 232 1.l lll l=+----------- ----------Ế Trang Mã thi 132ềĐÁP ÁN THI TH THPT QG TR NG THPT ĐOÀN TH NG- GL-HDỬ ƯỜ ƯỢ132 209 357 485 570 628 D132 209 357 485 570 628 B132 209 357 485 570 628 A132 209 357 485 570 628 D132 209 357 485 570 628 D132 209 357 485 570 628 D132 209 357 485 570 628 A132 209 357 485 570 628 C132 209 357 485 570 628 A132 10 209 10 357 10 485 10 570 10 628 10 D132 11 209 11 357 11 485 11 570 11 628 11 C132 12 209 12 357 12 485 12 570 12 628 12 A132 13 209 13 357 13 485 13 570 13 628 13 C132 14 209 14 357 14 485 14 570 14 628 14 B132 15 209 15 357 15 485 15 570 15 628 15 D132 16 209 16 357 16 485 16 570 16 628 16 B132 17 209 17 357 17 485 17 570 17 628 17 A132 18 209 18 357 18 485 18 570 18 628 18 A132 19 209 19 357 19 485 19 570 19 628 19 C132 20 209 20 357 20 485 20 570 20 628 20 A132 21 209 21 357 21 485 21 570 21 628 21 A132 22 209 22 357 22 485 22 570 22 628 22 B132 23 209 23 357 23 485 23 570 23 628 23 D132 24 209 24 357 24 485 24 570 24 628 24 B132 25 209 25 357 25 485 25 570 25 628 25 B132 26 209 26 357 26 485 26 570 26 628 26 C132 27 209 27 357 27 485 27 570 27 628 27 C132 28 209 28 357 28 485 28 570 28 628 28 B132 29 209 29 357 29 485 29 570 29 628 29 B132 30 209 30 357 30 485 30 570 30 628 30 C132 31 209 31 357 31 485 31 570 31 628 31 D132 32 209 32 357 32 485 32 570 32 628 32 C132 33 209 33 357 33 485 33 570 33 628 33 A132 34 209 34 357 34 485 34 570 34 628 34 D132 35 209 35 357 35 485 35 570 35 628 35 D132 36 209 36 357 36 485 36 570 36 628 36 A132 37 209 37 357 37 485 37 570 37 628 37 B132 38 209 38 357 38 485 38 570 38 628 38 C132 39 209 39 357 39 485 39 570 39 628 39 Trang Mã thi 132ề132 40 209 40 357 40 485 40 570 40 628 40 Trang Mã thi 132ề