Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Đống Đa, Hà Nội

9e74275e8ecc77a41d87c687c53ec223
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-25 09:55:29 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 302 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tr ng THPT ngườ ốĐa Hà iộ KỲ THI TH THPT QU GIAỬ ỐBài thi: TOÁN Năm 2016 2017ọTh gian làm bài: 90 phútờ(50 câu tr nghi m)ắ ệĐ thi 05 trangề ồCâu 1. Cho kh di có th tích ng V. ọV ' th tích kh đa di có các nh là ỉcác trung đi các nh kh di đã cho. Ta có ệV '- ng:ằA. VV ' .4- B. VV ' .5- C. VV ' .2- D. VV ' .3- =Câu 2. Xét các ph th mãn ỏz 7i 2+ m, là giá tr ượ ịnh nh và giá tr nh ủz i- Tính m.= -A. 73 .= B. 73 2.= -C. 73 2P .2-= D. 73 2P .2-=Câu 3. Cho 9301I dx= -ò ặ31t x= Ta có: A. ()23 313 1I dt= -ò B. ()13 321I dt-= -òC. ()13 323 1I dt-= -ò D. ()13 223 2I dt-= -òCâu 4. Trong không gian to Oxyz cho ba đi (3; 0;0), (0;3;0), (0;0;3). Đi mểD có hoành ng tho mãn ươ DA DB DC và th tích di D.ABC ng 9. To đằ ộđi là:A. (4;4;4) B. (5;5;5) C. (3;3;3) D. (6;6;6)Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh có ậAB 2BC 2a= SA vuông góc đáy, SB ph ng ẳ()SAD góc ộ030 Tính th tích kh chópể ốS.ABCD. A. 34 aV .3= B. 3V .= C. 34 aV .3= D. 32 aV .9=Câu 6. Trong các phát bi sau, phát bi nào đúng? A. các hàm sế ố()()f x,g ng bi trên ế()a; thì ()f x.g(x) ng bi trên ế()a; bB. các hàm sế ố()()f x,g ngh ch bi trên ế()a; và nh giá tr âm trên ị()a; thì()f x.g(x)ngh ch bi trên ế()a; bC. các hàm sế ố()()f x,g ngh ch bi trên ế()a; thì ()f x.g(x) ngh ch bi trên ế()a; bD. các hàm sế ố()()f x,g ng bi trên ế()a; và nh giá tr ng trên ươ()a; thì()f x.g(x) ng bi trên ế()a; bCâu 7. Trong các phát bi sau, phát bi nào đúng?A. Giá tr ti hàm có th giá tr i.ị ạB. Giá tr ti hàm luôn giá tr i. ạC. Hoành đi ti th hàm luôn nh hoành đi ựđ i.ạD. Giá tr ti hàm luôn nh giá tr i.ị ạCâu 8. Cho ng th ng ườ có ph ng trình (ươ ): 22 3x z- -= Ph ng trình nào đây làươ ướph ng trình tham ươ ?A. 212 3x ty tz t=ìï=- +íï=- +î B. 225 3x ty tz t= +ìï= +íï= +î C. 212 3x ty tz t=ìï= -íï= -î D. 22x ty tz= -ìï=íï=îCâu 9. Cho hàm có th đây.Phát bi nào làố ướ đúng?A. Giá tr nh hàm là 3, giá tr nh nh hàm là 1.ị ốB. th hàm có đi là ạ(0; 1),- đi ti là ể()2; .-C. th hàm có đi ti là ể(0; 1),- đi là ạ()2; .-D. th hàm có đi ti là ể( 1; 0),- đi là ạ()3; .-Câu 10. Có bao nhiêu ph th mãn ng th các đi ki ệ2 1z z= ?A. 0. B. 1. C. 2. D. 4.Câu 11. Cho 22 21xx dx ae be= +ò ng ng:ằA. 0. B. 1. C. 3. D. 2.Câu 12 Sk là di tích hình ph ng gi các ng {ệ ườ 1, 2, 0, và kx 2}v 1,2,3. Kh ng nh nào sau đây đúng ?A. S1 S3 S2 B. S2 S1 S3 .C. S1 S2 S3 D. S3 S2 S1 Câu 13. Cho hai số th ngự ươ thoả mãn 9ln 4ln 2b 12ln .ln nhệ đề nào iướđây đúng ?A. 2B. C. 3D. 2a 3bCâu 14. Trong không gian to Oxyz cho ng th ng ườ ẳ1 3:2 1x zd- -= =- ngườth ng d1 là hình chi trên ph ng (ặ xOy ). Ph ng trình tham ươ d1 là:A. 22 33x ty tz t= +ìï=- +íï= +î B. 27 33x ty tz t= +ìï= +íï= +î C. 27 30x ty tz= +ìï= -íï=î D. 27 30x ty tz= +ìï= +íï=î .Câu 15. hàm hàm ố212+=xy là:A. 22.2 ln 2+xx B. 22( 1).2+xx C. 22 1( 1).2 ln 2++xx D. 212+x .Câu 16. Cho là o. ặ22u z= nh nào đây đúngệ ướ ?A. là khác 0.ố B. 0.C. là th ng.ố ươ D. là th âm.ố ựCâu 17. Tìm cậ các giá trị th tham sự để hàm số mx3 3mx2 6x +1ngh chị bi trên kho ng (ế −∞ +∞ ).A. 2;0). B. (−∞;−2] {0} C. 2;0) D. 2;0].Câu 18. Kí hi là ph th và ph ph ượ ứ2z i=- Tìm A. 2a i= B. 2a b= C. 2a b=- D. 2a i=-Câu 19 Cho hàm ốmx 3yx 1-=+ giá tr hàm ng bi trên ng kho ng xácể ảđ nh là:ịA. {}\\ .-¡ B. ()3; .- +¥ C. {}3 D. (); .- -Câu 20. Di tích kh ti di nh 3ệ là:A. 32aS=p B. 232aS=p C. 232aS=p D. 22aS=p .Câu 21 nghi ph ng trình ươ5 ln ln(5 1)x x= là:A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.Câu 22. Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân Tam giác SAB nh và mằtrên ph ng vuông góc đáy. Bán kính ngo ti hình chóp S.ABC ng:ằA. 216aR= B. 33aR= C. 73aR= D. 76aR= .Câu 23. Tìm các giá tr th tham hàm ố4 22(2 1) 2y mx m= -ch có mà không có ti u?ự ểA. 1; 02-é ö÷êë B. 1; 02-é ùê úë C. 1;2-æ ù- ¥çúè D. {}1; 02-æ ù- Èçúè .Câu 24. Cho th hàm ố()y x= nh hình đây.ư ướTrong các th các ph ng án A, B, C, th nào là th hàm ươ ốy (x)=-A. B. C. D. Câu 25. Trong không gian Oxyz, ọ()S là tâm ầ()I 3; 6; 4- và tr Oz hai đi mắ ểphân bi A, sao cho di tích tam giác IAB ng ằ6 Ph ng trình ươ ầ()S là:A. ()()()()2 2S 54x z- B. ()()()()2 2S 45x z- .C. ()()()()2 2S 47x z- D. ()()()()2 2S 49x z- .Câu 26. kh tr ph ng qua tr nó, ta thi di là hìnhắ ượ ộvuông có nh ng 3ạ Di tích toàn ph kh tr là:ệ ụA. 2275aSp= B. 2272aSp= C. 29S ap= D. 2274aSp= .Câu 27 hàm hàm ốlny x= ng:ằA. 12x B. 2x C. 1x D. 1x .Câu 28. Hàm có hàm trên [2017 2018] và (2017) (2018) 2019. Tính()20182017I dx¢=òA. 2017. B. 2019. C. 2019. D. 2017.Câu 29. iỏ ng th ng nào iườ ướ đây là ti ngang aệ đồ thị hàm ố13 4xyx-=+ ?A. 1y= B. 14y-= C. 1y=- D. 13y=Câu 30. Trong không gian Oxyz, cho đi ể()()()A 1; 0; 3; 0;1 2; 3; và ng th ng ườ ẳ()5 3:3 1x zd- -= =- ọ()P là ph ng đi qua A, và song song ớ() d. Kho ng cách ế()P là:A. 46 B. 46 C. 63 D. 23 Câu 31 nghi ph ng trình ươ11 13 9x-æ ö³ç ÷è là:A. ()- ¥;3 B. (]; .- C. [)+¥3; D. ()+¥3; .Câu 32. ọ1 2,x là các đi tr hàm ố3 21 15.3 2y x= Giá tr bi th cị ứ2 21 21 11 1Sx x= +- là :A. 1. B. 1- C. D. 2.Câu 33 Hàm xác nh và liên trên [0 1] tho mãn 2) Tính()10I dx=òA. 12I= B. 2I= C. 23I= D. 1I= .Câu 34. th hàm ố11xyx-=+ và ng th ng ườ ẳ2 1y x= có bao nhiêu đi chung?ấ ểA. 3. B. 1. C. 2. D. 0.Câu 35. Giá tr nh hàm ốlny x= trên đo ạ2 4;e eé ùë là:A. 4. B. ln 2- C. 2e- D. 24e- .Câu 36. Trong không gian Oxyz cho hai ng th ng ườ ẳ11 3:1 1x zd- -= =- và21:1 2x ktd tz t= +ìï=íï=- +î Tìm giá tr d1 vuông góc d2 .A. B. 12k= C. D. .Câu 37. Trong không gian to Oxyz cho ph ng (ặ ): 0. Kho ngảcách gi ng th ng ườ Oz và ph ng (ặ là:A. 3. B. C. 2. D. 1.Câu 38. Cho hàm ố1ln1= ×-yx th nào đây là đúng:ệ ướA. ' 1+ =xxy B. ' 1+ =yxy C. ' 1+ =xyy D. ' 1- =-yxy Câu 39. Tính th tích kh ngo ti hình lăng tr tam giác có các nh ng ằa.A. 3a 2V .3p= B. 37 21V .54p= C. 3a 3V .54p= D. 37 21V .72p= Câu 40 Cho hình nón có di tích xung quanh ng 3ệ và dài ng sinh ườ Bánkính đáy nón ng:ủ ằA. a= B. 2aR= C. 22aR= D. 32aR= .Câu 41. Cho tho mãn ả()311f dx=ò Tính ()102 1I dx= +ò .A. 2. B. 12 C. 12 D. 2.Câu 42 Tìm nguyên hàm hàm ố()31f xx= .A. ()22122xF Cx= B. ()2212xF Cx= .C. ()22123xF Cx= D. ()22122xF Cx= .Câu 43. Cho ph th mãn ỏ2 .z i+ các đi bi di ph làậ ứđ ng th ng có ph ng trình:ườ ươA. 0x y+ B. 0x y- C. 0x y- D. 0x y+ .Câu 44. có bao nhiêu giá tr nguyên trong đo ạ[]2016; 2017- ph ng trìnhể ươ()()ln mx ln 1= có nghi duy nh t?ệ ấA. 2018. B. 4034. C. 2016. D. 2017.Câu 45 Cho ()2201xae dx e+ +ò và ()2203xae dx e- -ò Tính ng ?A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 46. có bao nhiêu giá tr nguyên hàm ố()()2 2y 4= ngồbi trong kho ng ả();- +¥ ?A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.Câu 47. Tính môđun ph bi ế1012z ii- =- .A. 5. B. 3. C. 1. D. 26Câu 48. Th tích kh chóp giác có nh đáy nh bên 2ạ là:A. 33 22aV= B. 3142aV= C. 322aV= D. 3146aV= .Câu 49. Bi ếsin 0; cos 0x x> và 21log sin3-=x Giá tr ủ2log cosx là:A. 231 1log 124æ ö-ç ÷è B. 33 C. 231log 14æ ö-ç ÷è D. 2312 log 14æ ö-ç ÷è øCâu 50. To tâm và di tích (ủ 1) 1) 2017 là:A. (1;1;0), 2017 B. I(1; 1;0), 8068 .C. I( 1;1;0), 2017 D. I( 1;1;0), 8068