Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Lần 2)

35333239636438373238616462363261623062333338323135393332646535383036346665343765623761633866653536393832363431356334653663613066
Gửi bởi: Thái Dương vào 10:22 AM ngày 20-03-2019 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

T,LE ?B EIru

-

911

8ue;1

(z-:

[).w'G

,{gp i.gnp opu urglg

'([:dW

t-= Q'V =0 'O

(s-:

z-).w'3

urglp lgq uglp n?lq cbnp

z

F=Q't--0'J
'

I-rx*rx=['O

xZ+rx-{'(

c4qd

(g-:

doN's

I-

et"1c

rx*

G: z-).hl'v

i z c4r1d gs ellc u?lp n?lq tuglp pl
gur Buorl :g ngJ
9s oqc'c4qd Aupqd

S=Q'V=0'g

,(!7,+ I) -z )q,{d gs

I-rx-vx-t'J

$= q'v-0'v

q oV ugqd p^'o cnql ugr{d rulJ L nVJ
3

rxg-,r 'fl

I- rx-=t'V

1, o-Bu gs ru?q €qtc lUt gU pl grg gc ,{gp ronp Euoc Buo.ng :9 ngJ
7+ zxf+ rx-=t ,3
l+ zxz* rx=/( .g L+tq,* rxz-=t .v
irl cnc urglp gc Sugq{,(gp pnp o?u gs wpq iqr gG :S ngJ

L

T, 37=-'JII

V-z g-t Z-x
EII_7
I-z 7-r( I-r

.Y

:pl r{urr1 Euonqd

gc B p^V enb Eupql Eueng '(Z*.1 :0)A ?^ (f:g:ZlV oqc znxg gp uol r;ciE Eug?i Sucr; :F ng3

(o)t -(q)s=rp(.r)

i.<l

((") ,{ -(q)c)z- xp(xz)t

nlD
"^l@).t

rp(t **)I
I'fl
qlq a8u{,p fgp

urpq ug,(n8u rgru

+rr
pnp opu qufru .k:ol
Qp

treop

['r
)II'v

ug4

fl (r)-{ pn (q>n y}g [q:n] ueop ug4 cri] ugrr 9s ur?q tgur q (*)t

(x)! eqc

Dx:g ngJ

,r.
g+trt- ,xz-=i g
,x- rx-'=t ,8, g+ zxz+ rx=t .y
ff=n
eqtc r{uip cpx rlgt uga uglq qclqEu o?u gs uru.q ones
ur.Bq cgc Euo.r1 :z ng3
9s
. ; Qu
tZ

tZ=;.ff
/

t*,7,=

rL/

x

n(

-7,)'Y

TLE 9P SIAI

(wiru8u c?"tt nW gil
ltryqd 06 :lpq utq uotr7 IpqJ

Nyor

z NryT

Ngr^r

- Lr}?,r\ryN vro sgrio JdHr{rHr rHr gG

HNIJ YH NgAnHJ JdHJ DNQIIUJ

T,Lt gB glAI - 9lZ 8uu.r1

v

;.G
quH u9q uqrl Euqnp d?p
[e

:z]

Z

T'3

v

i'g

v

:'V
t

:-?l quH u.eq 9c
dgll leoEu npc py41 .1=r
OCSV.S
dgrlc quH or{J :Iz ngJ

lgu cJgv'!A:cS:JS=BS=vs lglq ccgv's

'c

fv:zl'c

c ps urpq er.rc irl pF d9f pt ,{gp n€s opu doq dgf

[r'*]

'"

' l* zx

t+xz+ /ct

[r:e]

.v

=,{ gs ur?q oq3 :02 ng3

Z,O'Q
t'0'3
s'0'g
f'0'Y
elgqu,(9p nus opu 9s ugE ugrl dqqc tgrg r{cp gqJ '(CCSV) Sugqd *tu Igr c9E Eugrur Suqqd
rtru Euo+ uFu ?,r ngp gVS clrE uiu1.l Eqq quec Eugnzr qu5{ ?l &p gc CCSV.S dqqc lgrfX :6I ngJ

_

t'o

z-x

{,-

,{.

x !,n rqc ?^

xz-

-{

I'g

v'3

gs urp{

iw gp ulrc

,dt^;i.;ii:b1:[

{

T,'Y

SueEu p^ Eu4p ugc rrrgl} gs EugJ

<x

Iriltu"

:gI ng3

u}:y,fi:,i:;jil;:#.?

a Eur,rp,(gp nes opu Qp quCW 'cnqt gs cgc pl,{'x gn Euonp criql gs cgc ?l q ? 4s ?lC :rI ngJ
(**:o)pn(z-.;_l

:;

I?Ie

t *t
prlc
' z+xe+ ,zx,, - ,f gs w?q ugrq qciq8u Eugoql rg) vclgl urlJ :9I ngJ

=S'(I

68?=5'J

,(sz"aor)'+,(rr,ao1;9* ,kqo1)o

'01=/
v-

'rp(*)t

.o

='^9

.b=

v-

tlulJ

I .J

I]l=

69f

=S'fl

tt=S.V

seuaoPi6l= t(aorQlLZ= Lraoto

.02=

I ,{

oqJ:SI n93

.0=/ .Y

(r)I

'02=xpQ()/'[ ryw'u ugr cru ugl F^ rrrqc 9s upq q
ort3 :tI ngJ
J =t uuu
0v
.3
,rrrZ-og ryud ?l ,rorZ E"gcriqt ugqd gc,n
,,rrZ-og WrId p^ r,orZBWq cnr{t ugqd 9c ,n
.v
pn urrz-?rygcnq1ugqd gc/n 'g ,rorZ og
ryud pa ,rorZ- Bupq cnry upud 9c,n

'o

,rorZ aV ugud

.

og ugqd 'cnqt u-uqd tu11 'O:8+zb-zz qutrl Suonqd u{tc ulg og WI{d gc urgrq8u

(zt?ol + I) z=

zlflo1+t=S'J

s 'o
z+x

,rrJ,

_,r,t c4qd gs u+c

q ,z nitq ry :tI ngJ

Z'BoIZ=S.& {8o19*r=S.y

eSqulJ'S=BI+ z t'S- r**f ltlulrl Euonqdegrc wfrqSu

V'9,

Z'J

cgr

grtgt

Eugt ?l S IoD

:ZI ngJ

: I'V

t'g

;fgp nes opu !l gF upqu c+q+e Eugt .rgqti rryE" Nyll Rp gp p^ (p) cgn4 (jq:n)frf

lglfl

7. -'
l- I
' T=l#=fr;
Z+ xZ+

= rt

eX

'0

Euo.np pl^'$a7-';i)1,[ oqc z,(xg ue;8 Eugr14

'tO,sqlr
7,+X- ?

r-l

E+xz,

I+xz

:II ngJ

l+xzz=tgrywguo.oc :0I ngJ

f's

0'3

Buorl
x_q

-

e,(gB lgnp opu gs urpq iql Qp upc Euegu ugc ruop?r

I'O

'

Z'Y

r+rt n?tg .zO
a,{gp nes bpu F 9}E ugq"
11 {.1*
z,(xg op noi*ti uun* guorl :6 ngJ

',{o 'xo cnr cgc er.rc !n uop otrc?^ cgc ?l ronl qyl

!'

t!

{'1lgn

T,LE ?p 9IA{

- gtt Euu;;

:

[o'l )=*'o
9.Pw9s

(**:0)=

(x)I -

{

9s

*'J

urgq eBc uglq} uglq Eugq
FI {gB nes

(

I

\

,v \l> w .fl
m+:-E)

(o:*-)=

:zt ngJ

*'V

e (*+:gr") Eu?otfi cQnqr ruf;q8u 9c r{ulrl Euonqd
ryq
tu,qtB{tciaplErgcgcrglrulJ' 0>z-x'Eol(t+w)z-xziuot
*,oEuonqdrgqr?x:ItngJ

eu ?{,c Eu+x rsp
cqu Eupq ou ugc

o

%.)

lll ,0a

r.,fitTiu#XX11;?TJf,TJ,ffit,"

lf,H,fiHT{'.?i#u;;XTil$ff,T:l$..$

:n€s gp

LWa

qu$u cec Buorl Bqrp

!-f r,il

I

;g

=

(z\ 'a

[;ju

z-

(z\ .t

-lz

)t

?p

qufur uoq3 :gg ng3
c

fl(-

tltft'Y

quenb Eunx qcp uflp gc
JSV.S dgqc
ngp agqr qul,{ oqJ tftzngJ

quq dgp rrio8u ugu t{ulH 'e7firygo?c nglqc 'e Eu?g f.ep queJ qr

r-

cgv's

(z) ."

rzt .o
,=lt),

l] ),
(z\
qulJ '0 = (o) r pt (x - z)soc = (*,) !
rupq ?rc upq ug,{n8u rgru
?t (r) r ouc :82 ngc
9s
lz )t
g=1-z7a(7+x'(I g=7-z-I7-x7.3 g:1a27-Kaxz.g.
0=I+zZ-t-xZ.y
Q

=

'(9p nes opu supqd lilrri '0:r-z 7a[7-x7-rz+rt+rx:(g) ngc ryur oqc ztxgun,a augq{(5]"ff,:?
0=.0 so3+

ptorz.g

'olcg^ zeq8

cgE PI n

9/\ *I:r2soc+r2urs.v

'(1-iEi7) = n pn(giz-iD=

:Bunp so

!

or.rc

s

Euo.np'0<r tg^
ztc=/

z,lxguurg Eugq4 Buor;

e
L's

"3

Bgrt}

x

f'v

_(

= r(

quu qcF uorc :sz ngJ
Z

7,'fl
=lrlusul

tx
i=rf

,nr'r-

t',

:Eupq qu?oq cru1 p.rr

Buoc Euenp qugr{u lqq uuq ror8 gupqd

I'J
rfl,{rugr{d Filt

eqrc

?

7,X

E=7

V

"itJ

0_,,vel+utulsz.J

I__il:rzsoc_ /,uts Z.g
quOur uoqc

2'rv

z'q.
EuFql

v'o
: Eusq

tx
z=7'(I

x

.L;.V,

I#

z c4qd os ngN ivT, ngJ

!x
l=7'v

'g

L7 qulJ '(t +r)t8ol - r( $Eol - x Sgol

L'J

9'O

:gl r- x -,'t gs ,'pq
+3(e '

.t7 ngJ

oqO

6'fl

g'Y

uBc iur gn ugrl ug{nEu gp €or gc urgrp gs t77,
ngJ

(,Lt ?p st\tr - glv Euu;1

t

iVB nes opu irr pF ugtlu +
lql ln;
Eugt '/Y\. c4qd gs uglp nglq (q: e)yrt 'zryt;4 €{rc urglp Eunrl p1
N .ryryd gqu ?^ }gqu ugl unB_gru gc z
c4qd os uglp nglq urglB PI l.onl uvl r14 'rlr{
IoC'01= fle - 4+itt + rlugtu egTg z
urgu

00vz.g

ru9u

L\EZ'J

ueq uoqoer Euonl o7os7 Busos{
rp reru ep eu

lrrpu \LET,',g,

oqr{d gs or{J tg1 nVJ
rupu 00tz .Y

*t'dl'?iff':.t# J'llt3u'j'#ilffi'3lg;Hf

,T#

8uo4 conp wll ?t p.n85i
tgut p1 uqc IQr *r?' Otrg nes Joi Euonl ti* pr c4r) {upd oiis bu_norlrl
pl )vt erc 9r u9q {{ nqc lglg 'ryqc po1 Eu4i opn cQnrp riqd ex 8u9qd os Supq pl
4, t uelE leqt
,ix Bugqd
nes t01uqc dx 3u9qd ryqc 3uon1
IgrH H @w
ryqc eqrc ng.p ueq guonl lgrDt pl ow 9p guo4
,-u'o*=(t)w c4q1 Eugc oow r{u}l conp €x Eugqd }gqc cgc e+r pt ugqd ns ,fitgtEuorl !6t nvJ
.V
9
9
'n91r cnc uglp lgur Bugp
9c
o"q gJ :gt ngJ
'(uqru

8'(I

I- ,x(9-w)- ,xM =..{ gs urgq gp a
s'f 'o

.s

L'J

9s

urern €Bc urg Eugq{

g't'3

p,r ug.(nEu Ir
g'f 'g

-eF nglqu

L,T'Y

3tTiliHtrtl,ffi
"fffr
q,
oq3 ijg ng3

r.epr.lT-(d op uop rgrqr erc ycLugrc'"os ce8,(ep u4qc Eueqd *ur re^
Eupqd fiW'Z Eupq quec Eugnzr quFI rgul
?l .OO crui enb uglp lglrp

enb

(d

0'J

9s9A'O

'(p)

#=&=*

:EuEr{} BuenB

T,

""]g,fl

[ 'fl

z,Y

z(xg usr8 Bugq{ guo;; :gE ng3

p^ (E: t-i I)t{

p^ ru Bnb Buprp Euenp nglqu ouq gJ

a(.p) p^ (p)

VC tgc

t's

9'3

E'O
e Supq c-q+u F{l tgr{u up8u I{IAtr IRp gp

I-

g'v

Iq). $:V:ilrc 'p cgnq1 (c: q: e)nt "p p^tpe+o
tz -l

t-

Bunqc cg8

-= r)

EuonnsuqnBplploc'
z-z - z-t z-x 'p P^ t+7-

,{ | :'p Eup,{r Euenp oqJ :Sg ng3

t+7,-*J

v'(I
s'3
t 'f[
a[r:o] uuopcQnqrugg8u 9r wg-91+ (,_rz*.*rz)(l+w)-

('v
,_1v+ **1h

qq4 Euonqd gp tu eqc ugfn8u inq@ nglqu oeq gC :?t ngJ

z+x- rx* tx-- t '(I
I-xT,- tx - t 'f[

nqu iW ?p 9c (x),I

-t

T,-X*rXZ*rX--t.J
Z+r+rxZ*rf,-=rt 'V

a {gp lgnp 9s urPI{ cgo Euo4 9s tupr{ ?l gr{} gc
u1gH'(U > p'c'q,o) p + xr *
= (x)! __ t
rxQ +

9s

txo

v

:?l 0 =

f -lt*>tlZ

s's

o

or{c EP
IugH '3A IIUFI
9s
gs ul?r{ or{3
ngJ

:tt

qutrl Euonqd

9'Y
uqrc wOUEu gS

CLt ep gl4l - 9lS 3uer1

(vt:Et) =s'o
'

L+

xt-

(gr:st)=s'J

pnFt t - ,( gs upLI iqt
zx- - ,{
t'T,l'o

(tt:gt) = 'fl
(E r :vT) 3 s: 'Y
anes gp r{u?ru cgr Suor} Eulrp gp rlugru uorl3

s

oB rer roQ uet{ IqlS SupqO qutq qolt uOIp pl
wf

I

t

L

z'T,r'J

l'7,1'fl

S IoD :8p ngJ
v'zl'Y

elgqu ,(vp nes oPu gs ug8

ugl Suonqd dgt lgq{ qcp ?w 'Eft ?l subaxlt cgfi ep qcp u?lp }glg '.gg '.fl.v '.voC '.oC 'C3
lonl ugl S 'U '0 'd 'N'IN IoO ',goOog.V'CIJgV Suonqd dgt tgq{ oqJ :rt ng3
'Cg urglp

Euru1 p1

8'J

L'A

I'fl

'o

*7,'3

9'V

6tugrqEu gc rrro"g'il < ,r,ori+,ru,rg

tu gs ureq} epc Euonp ug.(nEu
: r{ulrl Euonqd }gq
?p

g+
Tg

:pl gV e{rc tgr{u grlu

9c (C) iW 9p u?rl l?tq ugr{d rugtp

at

F plg ' '*

>

l>

inVF ng}qu opq gJ

wu 'fl

8-

tr upur egql zx' rr

,ll 'g

'3

*ffi=fos

zpt g'V toc'(c) iw gt

at

'([

sr

er

p1

zg?

T8

rcn1 upt

tupq

$

nVJ

'Y
r{upoq

oIIJ:st ngJ

1/t

aE

ur'Y

6?l dgq qu$ dglt rugEu ngc lgrl{ p^ dQq lgrl{ er3c
qcp ?qt 9s 4r's p1 rirl qqq fpp qun ugq lglfl 'ooe Eqg (.V.ggV Ipn ,gO u4rs'cgE 'e pl (.V.gqV)
*gp *t qug urgt 4l rlcgc Sugor1l1'cgnl oqi nn 6,q ajl lgu .fl.rJ.g.v'ccgv dgq quu or{J :tt ngJ

t
ES-['fl

z

9

w'['J

-=l'O
s6

'rp(r) I = [ r{u}J '(c + xq +
I
t

pl iut gl uttc Euoc ugud) ,{gp lgnp p^ qu${ nqu [Slt- I ueoB ugrr

l0'0'3

60'0'o

zxCI

(x)I - (

,-

9

-_ I'Y

L6

t

Ioqerud u4c ugqd lgrrr

gs tupq u{rc

g0'0'g

iql gs tw ngf,
80'0'Y

a ryqu.,(gp nes o?u gs

ugE oqc Ep rul EuRI IgWt pn OgaC uQtp +l.tgrg €lrc qclt gr{} gs IJ 'b 'd 'g.\stpnt
Wt .JJ '.gg'.W
rlubc ryc ryc p^ nt Eupl fgp 19it Euos Euos '.C.g,VC ufp ry B{rc urgl Eu6r1 unb (a) Eupqd *ru 'o09
pt (CgV) ?^ ,gO e4rE cg8 p^eZ:JV' ele:39 'e=gv gc ,J.g.V'JgV Eunp nr18up1 or{J :Z? ngJ

T,UI>Ut
a

>0'(I

T,IJl<Ut

rflq ugqd urgrq8u Z gcl+ rul

'3

v

7,UI*Ut)

> tLt 'g

f'v

0<

Lu)

- ,Z WW Euonqd fp ur 9s rusqt er.rc trl gF cg49c lgl urlJ :It ngJ
:'fl
I

I'J

v'([

T,

T,

T'Y

..

x+2
i la (C). G9i d la khoan

g eachtugiao di�m 2 ti�m
Cau 49: Cho hamys6
n cua
c (C)
= x + 1c6 d6 th
i
)
9
(
p tuy€n b:lt
gd

kycua C . Gia tr16n nh:lt d c6 th�
d€n mt ti€
t du
c la:
w-.
B. 2Ji
C. Ji
Ji
A. 3Jj
D.
-1;0), C(0

;0;l) , D(l ;-1;1). M
g gian Ox
p xuc 6
yz cho (A
t du tiS
l;0;0), B(0;
Cau 50: Trong khon

)
(

;
c nhtudi n ABCD ciltACD theo thi€t di�n c6 di�n tich
m m�nh
S. Ch<d� dung?
1r
1r
1r
1r
B. S.=
A. S=
D. S=
C. S=
5
4
6
3

-----------HET ----------

Trang 6/6 - Ma dS 3 72