Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

5219034cdbe8b4d661a0b59c1230c415
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-26 10:07:51 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang1/6SỞGIÁODỤC&ĐÀOTẠOBẮCNINHTRƯỜNGTHPTNGUYỄNVĂNCỪĐỀTHIMINHHỌATHPTQUỐCGIANĂMHỌC2016-2017MÔNTOÁNLỚP12Thờigianlàmbài:90phút;(khôngkểthờigianphátđề)Mãđềthi(Thísinhkhôngđượcsửdụngtàiliệu)Họ,tênthísinh:.....................................................................Sốbáodanh:.............................Câu1.ĐồthịdướiđâylàcủahàmsốnàoA.33 1y x B.4 22 1y x C.4 22 2y x D.4 22 1y x Câu2.Đồthịhàmsố2 14xyx cóđườngtiệmcầnngangcóphươngtrìnhlà:A.2xB.4yC.2yD.12y Câu3.Tìmmđểđồthịhàmsố2 232016mxym xcóhaiđườngtiệmcậnngangA.0mB.0mC.0mD.0mCâu4.Hàmsố3 23 2y x nghịchbiếntrênkhoảngnào?A., 0B.0, 2C.2,D., 2, Câu5.Tìmmđể3 212 23y mx m nghịchbiếntrênkhoảng2, 0A.12m B.12m C.1mD.0mCâu6.TìmgiátrịcựctiểuCTycuảhàmsố3 22 3y x A.3CTy B.2CTy C.0CTyD.1CTyCâu7.Tìmmđểhàmsố4 21 2y mx x có3cựctrịA.0 1m B.0 1m C.01mmD.0 1m Câu8.Tìmmđểhàmsốcócựcđại,cựctiểuvàhaiđiểmcựcđại,cựctiểucủađồthịhàmsốnằmvềhaiphíacủađườngthẳng1 0x A.1m B.1m C.1m D.4mCâu9.Tìmmđềđườngthẳng: 0d m cắtđồthị1:2xC yxtạihaiđiểmphânbiệtTrang2/6A.1 9m B.19mmC.19mmD.5mCâu10.Giátrịlớnnhấtcủahàmsố25 12x xyx trênđoạn[0,3]đạtđượctạixbằngbaonhiêu?A.3B.0C.1D.2Câu11.Mộtconcáhồibơingượcdòngđểvượtmộtkhoảngcáchlà400km.Vậntốcdòngnướclà10km/h.Nếuvậntốcbơicủacákhinướcđứngyênlàv(km/h)thìnănglượngtiêuhaocủacátrongtgiờđượcchobởicôngthức3E cv t,trongđóclàmộthằngsố,Eđượctínhbằngjun.Tìmvậntốccủacákhinướcđứngyênđểnănglượngtiêuhaolàítnhất.A.12 /km hB.15 /km hC.18 /km hD.20 /km hCâu12.Giảiphươngtrình2 12 72x x  .A.x=2B.x=1C.x=3D.x=4Câu13:Tìmtậpxácđịnhcủahàmsốy=11 xA.(0;+∞)\\{e}B.(0;+∞)C.RD.(0;e)Bài14.Tínhđạohàmcấp1củahàmsố227x xy .A.2/ 2( 1).7 ln 7x xy x  B.2/ 2(2 1).7 ln 7x xy x  C.2/ 2(7 1).7 ln 7x xy x  D.2/ 2(2 7).7 ln 7x xy x  Câu15:Giảibấtphươngtrình4 2l og og 1 .A.3; 2;B.(-3;2);C.2;;D.(-;2).Câu16.Chohàmsố25 .4x xf x.KhẳngđịnhnàosauđâySAIA.2525 log 2f x B.22 225 log log 5f x C.25f x 2log log log 2x x D.2225 log 25f x Câu17.Tínhđạohàmcủahàmsốy=20162017xxA.y’=20162017 ln 2017xB.20162017xC.2016(1 )2017xxD.2016(1 ln 2017)2017xx.Câu18.Giảsửtacóhệthứca2+4b2=5ab(a,b>0).Hệthứcnàosauđâylàđúng?A. 3 3a 2bl og og og b3B. 3 3a 2b2 og og og b3C. 3 3a 2b2 og og og b2D. 3 32 og 2b og og bCâu19.Cholog 2 5l og a; og b.Khiđótính10l og 3tínhtheoavàb.A.a+bB.aba bC.1a bD.abCâu20.Trongcácmệnhđềsau,mệnhđềnàolàmệnhđềđúng?A. 3 5l og og 3B. 5 3l og og 5C. 5 3l og og 1D. 5 31 og og 5Trang3/6Câu21.Mộtngườigửitiếtkiệmngânhàng,mỗithánggửi1triệuđồng,vớilãisuấtkép1%/tháng.Gửiđượchainăm3thángngườiđócócôngviệcnênđãrúttoànbộgốcvàlãivề.SốtiềnngườiđórútđượclàA.26100. (1, 01) 1  (triệuđồng);B.27101. (1, 01) 1  (triệuđồng);C.27100. (1, 01) 1  (triệuđồng);D.26101. (1, 01) 1  (triệuđồng).Câu22.Tínhtíchphân220I ln xdx.A.24 ln 7B.78 ln 23C.8 7ln 23 3D.8 7ln 23 9Câu23.Tínhtíchphân45201I (1 tanx) dxcos x .A.16B.666.4C.16D.0Câu24.Mộtvậtchuyểnđộngvớivậntốcv(t)=1-2sin2t(m/s).Tínhquãngđườngvậtdichuyểntrongkhoảngthờigiantừthờiđiểmt=0(s)đếntờiđiểm3t s4.A.31 m4B.31 m4C.3D.1Câu25:Tìmnguyênhàmcủahàmsố1f xx xA.1 2dx Cx x B.1 2dx Cx x C.12xdx Cx x D.12xdx Cx x Câu26.Chođồthịhàmsốy (x)diệntíchhìnhphẳng(phầntôtronghìnhlà)A.22f (x)dxB.1 22 1f (x)dx (x)dx C.1 22 1 f (x)dx (x)dxD.0 22 0f (x)dx (x)dx Câu27.Tínhdiệntíchhìnhphẳnggiớihạnbởiđồthịhàmsố2y x vày=4-x2Trang4/6A.34354B.34354C.1267162D.15Câu28.Tínhthểtíchcủakhốitrònxoaytạothànhkhiquayhìnhphẳngđượcgiớihạnbởiđồthịhàmsố:3xy e vàhaitrụctọađộxungquanhtrụcOx.A.6254eB.6254e C.2( 4)eD.24e.Câu29.Chohaisốphứcthỏa1 22 1z i .Tínhgiátrịcủabiểuthức1 23z z.A.5B.6C.61D.55Câu30.Tìmsốphứczthỏamãnphươngtrình23 2z i .A.11 192 2z i .B.11 19z i .C.11 192 2z i .D.11 19z i .Câu31.Chosốphứcthỏa5 3z i .Tìmphầnthực,phầnảocủasốphứczA.Phầnthựcbằng-5vàphầnảobằng3i.B.Phầnthựcbằng-5vàphầnảobằng3.C.Phầnthựcbằng5vàphầnảobằng-3i.D.Phầnthựcbằng5vàphầnảobằng-3.Câu32.Chosốphứczthỏa1 2z i .Chọnmệnhđềđúngtrongcácmệnhđềsau:A.Tậphợpđiểmbiểudiễnsốphứczlàmộtđườngthẳng.B.TậphợpđiểmbiểudiễnsốphứczlàmộtđườngParabol.C.Tậphợpđiểmbiểudiễnsốphứczlàmộtđườngtròncóbánkínhbằng2.D.Tậphợpđiểmbiểudiễnsốphứczlàmộtđườngtròncóbánkínhbằng4.Câu33.Gọi1 2,z zlàhainghiệmphứccủaphươngtrình22 0z z .Tínhgiátrịcủabiểuthức1 2z z.A.2B.6C.3D.2 3Câu34.Chosốphứczthỏamãn(1-i)z=2i.Tìmđiểmbiểudiễncủaztrênmặtphẳngtọađộ(Oxy).A.ĐiểmM(-1;1)B.ĐiểmN(1;1)C.ĐiểmP(1;-1)D.ĐiểmQ(-1;-1)Câu35.Cholăngtrụđứngcóđáylàtamgiácđều,biếtrằngtấtcảcáccạnhcủalăngtrụbằnga.Thểtíchcủalăngtrụđólà:A.34aB.3312aC.334aD.338aCâu36.ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhvuông,tamgiácSADlàtamgiácđềuvànằmtrongmặpphẳngvuônggócvớimặtphẳng(ABCD).BiếtkhoảngcáchtừAđếnmặtphẳng(SBC)là3a.ThểtíchkhốichópSABCDtínhtheoalà:A.321127aB.33 2aC.332aD.37 216aTrang5/6Câu37.ChohìnhchópS.ABCcóđáyABClàtamgiácvuôngcântạiB,AB a=,gócgiữamặtphẳng(SBC)vàmặtphẳng(ABC)bằng600,SA(ABC).GọiM,NlầnlượtlàtrungđiểmcủaSCvàAC.TínhthểtíchkhốichópMNBC?A.3324aB.34aC.3312aD.3618aCâu38.ChohìnhchópS.ABCcóđáyABClàtamgiácvuôngtạiB,AB=a,BˆAC=600,SAvuônggócvớiđáy,3SA a.ThểtíchhìnhchópS.ABCbằng:A.33aB.336aC.32aD.36aCâu39.TrongkhônggianchotamgiácABCvuôngcântạiA,AB=AC=2a.GọiMlàtrungđiểmcủacạnhBC.QuaytamgiácABCxungquanhtrụcAM,tađượcmộthìnhnón.Tínhbánkínhđáycủahìnhnónđó?A.2aB.aC.22aD.2aCâu40.Từmộttấmtônhìnhvuôngcạnhbằng40(cm),ngườitacắtramộthìnhchữnhậtvàhaihìnhtròncùngđườngkínhlà8(cm)đểlàmthânvà2đáycủamộthìnhtrụ.Cónhiềunhấtmấyhìnhtrụđượctạothànhtừ2hìnhtrònvàtấmtôncònlạiđó?A.0B.1C.2D.3Câu41.ChohìnhchópSABCDcóđáyABCDlàhìnhvuôngcạnh2a.Mặtbên(SAB)làtamgiácvuôngcântạiSvàvuônggócvớimặtphẳng(ABCD).BánkínhmặtcầungoạitiếphìnhchópSABCDlàbaonhiêu?A.22arB.r aC.2r aD.32arCâu42.Chohìnhnóncóđườngsinhbằngđườngkínhcủađườngtrònđáyvàđềubằng2,nộitiếptrongmộthìnhtrụ(đỉnhcủahìnhnónnằmtrên1mặtđáycủahìnhtrụ,đáycủahìnhnónlàđáycủahìnhtrụ).TínhdiệntíchtoànphầnStpcủahìnhtrụđó?A.3 B.3C.2 1D.6Câu43.TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzchomặtphẳng(P):2x+2y-3z+1=0.Vectơnàodướiđâylàmộtvectơpháptuyếncủamặtphẳng(P)A.(2; 2; 3)n B.(2; 2; 3)n C.(2; 2;1)nD.(2; 3;1)n .Câu44.TrongkhônggianOxyz,chomặtcầu(S):x2+y2+z2+2x–4y–6z+5=0.TìmtọađộtâmIvàbánkínhRcủa(S)A.I(1;-2;-3)vàR=9B.I(-1;2;3)vàR=9C.I(1;-2;-3)vàR=3D.I(-1;2;3)vàR=3Câu45.TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzcho2,1, 0A z .TínhkhoảngcáchtừAđến(P).A.3dB.53dC.9dD.2dCâu46.TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzchomặtcầu2 2( 10 0;S z ( 0P z .Viếtphươngtrìnhmặtphẳng(Q)songsongvới(P)vàtiếpxúcvới(S).Trang6/6A.x+2y-2z+25=0vàx+2y-2z+1=0;B.x+2y-2z+31=0vàx+2y-2z–5=0;C.x+2y-2z+5=0vàx+2y-2z-31=0;D.x+2y-2z-25=0vàx+2y-2z-1=0.Câu47.TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzcho1 23 'd '5 2x ty tz z        .Xácđịnhvịtrítươngđốicủahaiđườngthẳng.A.Songsong;B.Chéonhau;C.Cắtnhau;D.Trùngnhau.Câu48.TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzchođườngthẳng1 1:2 3x zd  và(P)3 0x z .ViếtPhươngtrìnhmặtphẳng(Q)chứađườngthẳngdvàvuônggócmặtphẳng(P).A.2 0x z ;B.0 ;x z C.2 0x z ;D.0 ;x z .Câu49.TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzchoA(1;5;0),B(3;3;6)vàd:1 12 2x z  .TìmđiểmMthuộcdđểtamgiácMABcódiệntíchnhỏnhất.A.M(-1;1;0);B.M(3;-1;4);C.M(-3;2;-2);D.M(1;0;2).Câu50.TrongkhônggianvớihệtọađộOxyzcho( 0, 0P z vàđườngthẳng1 3:1 1x zd  ,mộtphươngtrìnhmặtcầucótâmthuộcdtiếpxúcvới(P)vàcắt(Q)theomộtđườngtròncóchuvi2làA.2 221 4x z ;B.2 22 4x z ;C.2 23 4x z ;D.2 222 4x z .-----------------------------------------------(Cánbộcoithikhônggiảithíchgìthêm)------------------------------------HẾT----------------------------------