Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn Toán sở GDĐT TP Hồ Chí Minh

0a36e278ec199eafc5c34920db3fdaad
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 08:56 AM ngày 22-05-2017 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 217 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tu 3­ Ti 12ầ Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)2. Ph “Thách th c”:ầ nhân chi tranh và c, phân bi ệch ng c, xâm c,…ủ ượ Ch đng nh ng th đói nghèo, kh ng ho ng ảkinh vô gia ch nh,…ế ệ­ Nhi tr em ch ngày do suy dinh ng và nh ưỡ ệt t.ậ Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)3. Ph “C i”:ầ ộ­ Các qu gia có th rõ ềnày.­ Công qu ra đi.ướ ờ­ tác qu ngày càng có hi qu .ự Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt) Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)4. Ph “Nhi ”:ầ ụ­Tăng ng kh và dinh ng cho tr em, ngăn ng ườ ưỡ ừb nh phôi thai.ệ ừ­ Quan tâm nhi đn tr em tàn t, khó khăn.ề ậ­ Bình đng nam .ẳ ữ­ Phát tri giáo c.ể ụ­ ho ch hóa gia đình.ế ạ­ Giúp tr nh th giá tr thân.ẻ ả­ tác qu .ợ ế­ Tăng tr ng phát tri kinh .ưở Tu 3­Ti 12:ầ TUYÊN TH Gi NG CÒN,Ố ỐQUY ĐC VÀ PHÁT TRI TR EM ƯỢ (tt)I. Đc­Tìm hi chungọ :II. Phân tích :(tt)III. ng tổ :1. Ngh thu tệ :­ Ngh lu chính tr xã ch rõ ràng, liên ch ặch lu ch ng đy và toàn di n.ẽ 2. nghĩa :­ Vb nêu lên nh th đúng đn và hành đng ph làm vì ảquy ng, quy đc và phát tri tr em.ề ượ Ghi nh 35ớ Đi bài ti này:ố ­Đc văn nọ ­H ghi nhọ ­Hoàn thành bài luy vào .ậ ở Đi bài ti ti theo:ố CHUY NG ƯỜCON GÁI NAM NGƯƠ ­Đc văn /43ọ ­Tác gi Nguy Dả ­Tóm văn nắ ­Tìm hi nhân Vũ ngể ươ
2020-09-29 09:25:42