Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam (Lần 2)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-03-28 03:02:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0.40192 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1
Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x1 = 3 cos(2t +/5) (cm) và x2 =
cos(2t +7/10) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động là
11p
*A. x = 2cos(2t + 30 ) (cm).

B. x =

p
2 cos(2t + 30 ) (cm).

C. x =

2 cos(2t - 30 )

p

(cm).

5p
D. B. x = 4cos(2t + 30 ) (cm).

Câu 2
Câu 1: Hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 =A1cos(wt +j 1 ) và
x 2 =A 2cos( wt +j 2 ). Gọi A là biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên. Hệ thức nào sau đây

luôn đúng?
A. A = A1 + A2.
B. A = |A1 –A2|.
2

2

C. A = A1 +A 2 .
*D. A1 + A2 ≥ A ≥|A1 – A2|.
Câu 3
Hai dao động thành phần có biên độ 4cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá
trị
A. 48 cm.
B. 4 cm.
C. 3 cm.
*D. 9,05 cm.
Câu 4
Biên độ tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có giá trị cực đại khi
độ lệch pha của hai dao động thành phần là
*A. k2π.
B. (2k + 1)π.
C. 2kπ + π/2.
D. (k + 0,5)π.
Câu 5
Biên độ tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có giá trị cực ti ểu khi
độ lệch pha của hai dao động thành phần là
A. k2π.
*B. (2k + 1)π.
C. 2kπ + π/2.
D. (k + 0,5)π.

Câu 6
Hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có biên độ là A 1 và A2. Biên độ của dao
2

2

động tổng hợp nhận giá trị A = A1 +A 2 khi độ lệch pha của hai dao động thành phần là
A. k2π.
B. (2k + 1)π.
*C. kπ + π/2.
D. (k + 0,25)π.
Câu 7
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng biên độ A, cùng tần số. Dao động tổng hợp của hai
dao động trên là A. Độ lệch pha của hai dao động thành phần là:
A. π/6.
B. π/3.
C. π/2.
*D. 2π/3.
Câu 8
Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình
x =2Acos(wt +p / 2) +Asin(wt – p / 2) . Biên độ của dao động là
A. 2A.
B. A .
C. 2A.
*D. 5A.
Câu 9
Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng ph ương, cùng t ần s ố, cùng biên
độ A, có độ lệch pha /3 là
A. A 2.
*B. A 3.
C. A/2.
D. A 3/2.
Câu 10
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có pha ban đầu là /3 và
/6. Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng
A./2.
B. /4.
C. /6.
*D. /12.
Câu 11
Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 7 cm và 15 cm. Biên
độ của dao động tổng hợp có thể có là
A. 7 cm.
B. 15 cm.
*C. 24 cm.
D. 5 cm.

Câu 12
Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình là x1 = sin2t (cm) và x2= 2,4cos2t (cm).
Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là
A. 1,84 cm.
*B. 2,60 cm.
C. 3,40 cm.
D. 6,76 cm.
Câu 13
Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x 1 = 3cos(t + /4) (cm) và
x2= 4cos(t  /4) (cm). Dao động tổng hợp có biên độ là
A. 7 cm.
B. 12 cm.
*C. 5 cm.
D. 1 cm.
Câu 14
Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là x 1 = 5cos(10t - /6) (cm) và x1 =
4sin(10t + /3) (cm) (t tính bằng giây). Hai dao động này
A. cùng tần số 10 Hz.
B. vuông pha.
*C. cùng pha.
D. cùng chu kì 0,5 s.
Câu 15
Vật khối lượng 100 g dao động có phương trình là tổng hợp của hai dao động cùng phương có
phương trình dao động là: x1 = 5cos20t (cm), x2 =12cos(20t – π) (cm). Cơ năng của vật dao động là
A.0,25 J.
B. 0,196 J.
*C. 0,098 J.
D.0,578 J.
Câu 16
Phương trình dao động thành phần và dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng
π
π
x =A 3cos(ωt + )
x1 =2Acos(ωt + )
3 và
2 . Phương trình của dao động thành phần còn
tần số là:

lại là

A. x2 =A 2cos(ωt +π).
*B. x2 =Acos(ωt +π).

x2 =2Acos(ωt + ).
12
C.

x2 =A 13cos(ωt + ).
15
D.

Câu 17
Cho ba dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là:

p
p
p
x1 =4cos(2pt + )(cm); x2 =2 3cos(2p t + ) (cm)
x3 =8cos(2pt - ) (cm)
6
3
2

. Phương trình dao

động tổng hợp của ba dao động trên là
*A.

x =6cos(2πt -

π
)(cm).
6

p
x =10cos(2pt + )(cm).
6
B.
p
x =8cos(2pt + )(cm).
2
C.
x =6cos(2p t -

D.
Câu 18

p
)(cm).
4

Hai dao động điều hòa cùng tần số
phương trình dao động tổng hợp là
trị của A1 và φ lần lượt là
*A. 9

3 cm và

æ pö
x1 =A1cos çwt - ÷cm
6 ø và
è

x =9 cos ( wt +j

).

x 2 =A 2cos ( wt - p) cmBiết biên độ A2 có giá trị cực đại. Giá

- 2p
3 .

2p
B. 9 3 cm và 3 .
- 2p
C. 9 cm và 3 .
2p
D. 9 cm và 3 .

Câu 19
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục song song, cùng g ốc t ọa đ ộ, cùng v ị trí cân
bằng khi dóng vuông góc tương ứng. Phương trình lần lượt là x 1 = 10 cos (4πt + π/3) cm và x2
= 10 cos (4πt - π/6) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật.
A. 10cm.
B. 20 cm.
*C. 10 2 cm.
D. 15cm.
Câu 20
Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục song song, cùng g ốc t ọa đ ộ, cùng v ị trí cân
bằng khi dóng vuông góc tương ứng. Phương trình lần lượt là x 1 = 10 cos (4πt + π/3) cm và x2
= 10 cos (4πt - π/6) cm. Thời điểm hai vật gặp nhau lần đầu tiên
*A. 0,23s.
B. 0,12s.
D. 0,125s.
D. 0,5s.
2020-09-26 15:45:08