Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Thuận Thành số 2, Bắc Ninh (Lần 1)

ca1e958fc634ebb968224d6a50e62a33
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-01 10:54:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 308 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ NINHẮTR NG THPT THU THÀNH 2ƯỜ THI TH THPT QU GIAỀ ỐNăm 2016ọ 2017Môn ch 12ị ửTh gian làm bài:ờ 50 phút(40 câu tr nghi m)ắ ệCâu 1: dung nào không trong quy nh ngh Ianta (2.1945)ộ ịA. Tiêu di ch nghĩa phát xít c, Nh t. Liên Xô tham gia ch ng Nh ởchâu Á.B. Xô Mĩ tác nh khôi ph và phát tri kinh sau chi tranh.ợ ướ ếC. ch Liên qu duy trì hòa bình và an ninh th gi i.ậ ớD. Th thu vi đóng quân và phân chia ph vi nh ng châu Âu và châu Á.ỏ ưở ởCâu 2: nh ng năm 70 th XX, Liên Xô tr thành?ế ởA. tiên trên th gi ng lên trăng.ướ ườ ặB. ng qu công nghi ng châu Âu, th hai th gi sau Mĩ.ườ ớC. đi trong công nghi vũ tr và đi nhân.ướ ạD. đi trong cu cách ng khoa Kĩ thu hai.ướ ầCâu 3: nào sau đây không ph là dung ng cách aả ườ ủTrung Qu c?ốA. Tăng ng qu phòng an ninh.ườ ốB. phát tri kinh làm tr ng tâmấ ọC. Ti hành cách và a.ế ửD. Chuy sang kinh th tr ng XHCN.ể ườCâu 4: Th dân Anh ra “ph ng án Maobatt n” chia thành hai qu cự ươ ốgia tr và Pakixtan ch ng ?ự ỏA. Cu tranh nhân dân đã giành th ng hoàn toàn.ộ ợB. Th dân Anh không quan tâm vi cai tr a.ự ữC. Th dân Anh đã hoàn thành vi cai tr .ự ộD Th dân Anh đã ph nh ng tr phong trào tranh nhân dân.ự ượ ướ ủCâu 5: nh Vi Nam khi gia nh ch ASEAN là?ơ ứA. Tăng ng qu phòng, an ninh.ườ ốB Ti thu, nh ng thành khoa kĩ thu tiên ti n.ế ếC. Tranh th giúp ch các trong khu c.ủ ướ ựD. Ti thu văn hóa đa ng, phong phú.ế ượ ạCâu 6: tiêu quan tr ng nh Mĩ trong chi toàn là?ụ ượ ầA. Đàn áp phong trào cách ng th gi i.ạ ớB Ngăn ch n, ti tiêu di ch nghĩa xã iặ ộC. Kh ng ch các ng minhố ướ ồD. Xâm các châu Á, châu Phi và Mĩ La tinhượ ướ ởCâu 7: ki đanh ch nghĩa th dân cũ và hự ệth ng thu châu Phi là?ố ởA. Năm 1960 “Năm châu Phi” 17 giành p.ướ ậB. Năm 1962 Angiêri giành p.ộ ậC Năm 1975, ng hòa nhân dân Ăngôla ra i.ướ ờD. Năm 1990, Namibia tuyên pố ậCâu 8: Nguyên nhân chung quan tr ng nh thúc kinh Mĩ, Tây Âu, Nh tọ ậB phát tri là?ả ểA. Nhà qu lí, đi ti kinh .ướ ếB Áp ng thành cu cách ng khoa kĩ thu t.ụ ậC. ng các bên ngoài.ậ ộD. Các công ty năng ng, có nhìn xa và nh tranh hi qu .ộ ảCâu 9: Cu chi tranh nh thúc qu gì?ộ ảA. Mĩ tham ng bá ch th gi iừ ớB. th Mĩ và Liên Xô suy gi nghiêm tr ng.ị ọC. Xô không còn a, tr hai Ianta đự ổD. Các ch quân NATO, VACXAVA....b gi th .ổ ểCâu 10: Trong xu th phát tri th gi ngày nay, ta ng tr cế ướ ướnguy u, nh ?ơ ưA. Không nh tăng tr ng kinh .ẩ ưở ếB. Không phát minh, ti khoa kĩ thu t.ả ậC i, không có thích ng, hòa nh và ti thu ti khoa kĩỏ ọthuât .D. Không tin vào chính mình.ựCâu 11: Đâu không ph là bi hi toàn hóa?ả ầA. phát tri nhanh chóng quan th ng qu .ự ươ ếB. bùng dân th gi i.ự ớC. sát nh và nh các công ty thành các đoàn n.ự ớD. phát tri và tác ng to các công ty xuyên qu gia.ự ốCâu 12: Th ch do xu th toàn hóa đem cho các qu giaờ ốtrên th gi là?ế ớA. xung và giao thoa gi các văn hóa.ự ềB. Các ch liên kinh th ng i, tài chính ra i.ổ ươ ờC. Quan th ng qu phát tri nhanh chóng.ệ ươ ểD Ngu kĩ thu công ngh kinh nghi qu lí bên ngoàiồ ừCâu 13: Vì sao trong ch ng trình khai thác thu hai th dân Pháp nươ ạch phát tri công nghi ng Vi Nam?ế ệA. Do trung vào nông nghi p.ậ ệB. Nh thâu tóm quy trong tay ng Phápằ ườC ch kinh Vi Nam vào kinh Pháp.ể ếD. ph cho nhu chính qu cể ốCâu 14: ki nào đánh ngo trong cu ho ng Nguy nự ướ ễÁi Qu c?ốA. Năm 1919, Nguy Ái Qu ngh Véc xai yêu sách nhân dânễ ủAn Nam.B Tháng 1920, Nguy Ái Qu th th nh nh ng lu ng vễ ươ ềv dân và thu Lê nin.ấ ủC. Tháng 12 1920, Nguy Ái Qu phi tán thành gia nh Qu ng nễ ảvà tham gia sáng ng ng Pháp? ảD. Năm 1930, Nguy Ái Qu tri và ch trì ngh nh các ch cễ ức ng n. ảCâu 15: Văn ki nào ng xác nh ng cách ng là công nhân vàệ ạnông dân?A. ng lĩnh chính tr tiên do Nguy Ái Qu so th o.ươ ảB Lu ng chính tr do Tr Phú kh th o.ậ ươ ảC. Ngh quy ngh BCHT ng tháng 1936.ị ảD. Ngh quy ngh BCHT ng tháng 1941.ị ảCâu 16: Đi khác nhau Lu ng chính tr ng lĩnh chínhể ươ ươtr tiên là gì?ị ầA. quan gi cách ng Vi Nam cách ng th gi i.ề ớB. giai lãnh cách ngề ạC. ng chi cách ngề ườ ượ ạD nhi và ng cách ng.ề ượ ạCâu 17: ki đánh ch xu ng cách ng dân ch nự ướ ảtrong phong trào dân th XX là?ộ ỉA. Ti ng bom Sa Di Ph ng Thái (6 1924)ế ồB. Cu bãi công công nhân Ba Son (8 1925)ộ ủC Kh nghĩa Yên Bái th (2 1930)ở ạD. Cu tranh nông dân ng Nguyên (9 1930)ộ ươCâu 18: nào đây th hi tính tri phong trào cách ngế ướ ạ1930 1931?A. Phong trào đã ng hình th kh nghĩa vũ trang và giành chính quy ượ ởNg An và Hà Tĩnh.ệB. Phong trào có liên minh công nông.ựC. Phong trào đánh qu c, phong ki n.ổ ếD. Phong trào th hi lãnh sáng su ngể ảCâu 19: Cu nh t, có tác ng chu tr ti cho ng kh iộ ượ ởnghĩa tháng Tám (1945) giành th ng i?ắ ợA. Phong trào cách ng 1930 1931.ạB. Phong trào dân ch 1936 1939.ủC. Kh nghĩa Ba (Qu ng Ngãi), du kích Ba (3 1945).ở ơD. Cao trào kháng Nh (t tháng gi tháng 1945).ậ ướ ữCâu 20: Nguyên nhân nh t, quy nh bùng phong trào cách ngơ ạ1930 1931?A. nh ng kh ng ho ng kinh 1929 1933.Ả ưở ếB. Th dân Pháp ti hành kh ng tr ng sau kh nghĩa Yên Bái.ự ởC. Mâu thu xã ngày càng sâu c, ch là mâu thu gi dân Vi Namẫ ệv Pháp và mâu thu gi nông dân chớ ủD. ng ng ra th lãnh nhân dân tranh.ả ấCâu 21: Vì sao trong nh ng năm 1936 1939, ng ng Đông ng chữ ươ ủtr ng chuy ng ch cách ng?ươ ướ ạA. Do ch Qu ng nự ảB. Do mâu thu trong xã Vi Nam ngày càng gay t.ẫ ắC. Do tình hình trong có nhi thay i.ướ ổD Do Chính ph tr nhân dân Pháp lên quy n, thi hành chính sáchủ ốti thu a.ế ịCâu 22: tr dân th ng nh tiên riêng Vi Nam trong giai đo nặ ạ1930 1945 là?A. tr Liên Vi t.ặ ệB. Liên hi qu dân Vi Nam.ộ ệC. tr qu Vi Nam.ặ ệD tr Vi Nam ng minh.ặ ồCâu 23: Quân Nh Đông ng rã. Chính ph Tr Tr ng Kim hoangậ ươ ọmang Đi ki khách quan thu cho ng kh nghĩa đã n”. Đi uộ ềki khách quan thu trong đo trích là?ệ ượ ạA. Qu chúng sàng tranhầ ấB thù duy nh chúng ta đã ngã.ẻ ụC. ng đã có chu chu đáo sàng lãnh tranh.ả ấD. Quân ng minh chu kéo vào gi giáp phát xít Nh tồ ậCâu 24: gi quy đói Ch ch đã kêu i?ể ọA. Không dùng o, ngô uạ ượB. Kêu tr th gi i.ọ ớC Nh ng áo, ti ki ng th c, tăng gia xu t.ườ ươ ấD. ch thu ng giàu chia cho ng nghèo.ị ườ ườCâu 25: Ngày 18 và 19/12/1946 ngh Ban th ng Trung ng ng đãộ ườ ươ ảquy nh quan tr ng gì?ế ọA Quy nh toàn qu kháng chi ch ng th dân Pháp.ế ựB. Quy nh ký Hi nh Pháp.ế ớC. Quy nh ng dân nhân Nam kháng Pháp.ế ộD. Quy nh ký Phápế ướ ớCâu 26: Th ng nào ta đánh phát tri cu khángắ ướ ộchi ch ng Pháp?ế ốA Chi ch Biên gi thu đông 1950ế ớB. Chi ch Đi Biên Ph 1954ế ủC. Chi ch Vi thu đông 1947ế ắD. Cu chi các đô th phía vĩ tuy 16 (1946)ộ ếCâu 27: ho ch quân nh th dân Pháp trong cu chi tranhế ếxâm Đông ng (1945-1954) là?ượ ươA ho ch Navaế ạB. ho ch lát Tát-xi-nhiế ơC. ho ch veế ơD. ho ch Bôlaeế ạCâu 28: Cho các ki sau:ự ệ1. ng tuy qu tiên trong c.ổ ướ2. Toàn qu kháng chi ch ng th dân Phápố ự3. Chí Minh Tuyên ngôn khai sinh ra Vi Nam dân ch ngồ ướ ộhòa.4. Chính ph Vi Nam dân ch ng hòa kí Chính ph Pháp Hi nh sủ ơb .ộHãy các ki trên theo đúng trình th gianắ .A. 3, 1, 4, 2.B. 1, 2, 3. 4.C. 3, 1, 2. 4.D. 2, 1, 3. 4.Câu 29: Vi Chính ph Vi Nam Dân Ch ng Hòa ky Hi nh bệ ộ(6/3/1946) ch ng ?ứ ỏA. tho hi ng và chính ph ta.ự ủB. th ng Pháp trên tr ngo giao.ự ạC. non u, thi kinh nghi trong tranh ngo giao ng.ự ảD. trong chính sách ngo ng nh phân hóa thù.ự ẻCâu 30: Ch ch Chí Minh tr khi sang Pháp đã Huỳnh Thúc Khángủ ướ ặ“Dĩ bi n, ng bi n”. Theo em, bi n” dân ta th đi nàyấ ểlà gì?A. doựB. Hòa bìnhC. chự ủD pộ ậCâu 31: Nhi nh cách ng ta sau năm 1954 là gì?ệ ướA. Xây ng ch nghĩa xã mi c, tr cho cách ng mi Nam.ự ềB. Ti hành cách ng dân dân ch mi Nam ch ng Mĩ và tay sai.ế ốC. Hàn th ng chi tranh khôi ph kinh mi ti lên ch nghĩaắ ươ ủxã ti hành cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam, th ng nh tộ ấn nhà.ướD hàn th ng chi tranh, khôi ph kinh mi ti lên chừ ươ ủnghĩa xã ti cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam, th hi nộ ệhòa bình, th ng nh nhà.ố ướCâu 32: Cu chi tranh phá ho mi th nh Mĩ di ra trongộ ễth gian nào?ờA ngày 5/8/1964 ngày 1/11/1968ừ ếB. ngày 7/2/1965 ngày 1/12/1968ừ ếC. ngày 8/5/1964 1/11/1968ừ ếD. ngày 2/7/1964 11/1/1968ừ ếCâu 33: Th ng nh quân và dân mi trong tr Đi Biên Phắ ủtrên không là?A. Bu Mĩ ph tuyên ng ng các ho ng ch ng phá mi c.ộ ắB. Đánh âm phá ho công cu xây ng ch nghĩa xã mi c.ạ ắC. Đánh âm ngăn ch chi vi mi cho mi Nam,ạ Lào, Cam-pu-chia.D Bu Mĩ kí hi nh Pari ch chi tranh hòa bình Vi Nam.ộ ệCâu 34: Hoàn nh ch nào là thu nh đó ng ra chả ủtr ng, ho ch gi phóng mi Nam?ươ ềA. Quân Mĩ và quân ng Minh rút kh mi Nam, chính quy Sài Gòn chồ ỗd a.ựB So sánh ng Mi Nam thay mau có cho ta, nh là sau chi nự ượ ếth ng Ph Long.ắ ướC. Mi kh năng chi vi cho ti tuy mi Nam.ề ềD. Mĩ gi vi tr cho chính quy Sài Gòn.ắ ềCâu 35: Âm chi chi tranh bi là gì?ư ượ ệA .“Dùng ng Vi đánh ng Vi t”.ườ ườ ệB. ng ph ng ti chi tranh và Mĩ.ử ươ ấC. Ti hành dân, chi c”.ế ượD. Phá ho mi c, phong biên gi i, vùng bi ch chi vi vào Nam.ạ ệCâu 36: dung nào sau đây không ph là ch tr ng kinh aộ ươ ủĐ ng?ảA. Xây ng kinh qu dân nhi ngành ngh .ự ềB. Xoá ch qu lí kinh trung quan liêu bao p.ỏ ấC. Hình thành ch th tr ng.ơ ườD. Xây ng Nhà pháp quy xã ch nghĩa.ự ướ ủCâu 37: Tác ng nh tình hình th gi công cu aộ ủĐ ng là?ảA. Ch nghĩa th gi đang nh.ủ ạB. Chính sách di bi hoà bình Hoa Kì.ễ ủC Cu kh ng ho ng toàn di n, tr tr ng Liên Xô và các xã ch nghĩa.ộ ướ ủD. Cu cách ng khoa kĩ thu ngày càng phát tri n.ộ ểCâu 38: Th ng nh ngo giao Vi Nam trong năm 2006 là?ắ ệA. Vi Nam tr thành thành viên th 149 Liên qu c.ệ ốB. Vi Nam tr thành thành viên th ASEAN.ệ ủC. Vi Nam tr thành thành viên th 150 ch WTO.ệ ứD. Vi Nam bình th ng hoá quan ngo giao Mĩ.ệ ườ ớCâu 39: Quan đi chung ng ng ta trong ngể ườ ảVI (12 1986) là?A. Thay toàn kinh chính tr văn hóa, xã i.ổ ộB. Chuy ng đi theo con ng ch nghĩa.ể ướ ườ ủC. mang màu Vi Namổ ệD Không tiêu CNXH.ổ ụCâu 40: Tr ng tâm ng ngo ra trong ng VI là?ọ ườ ượ ảA Hòa bình, ngh tácữ ợB. ng quan các XHCNở ướC. nh quan các ASEAN.ẩ ướD. ng quan Mĩ.ở ớ----------------- t----------------ế(Thí sinh không ng tài li u, cán coi thi không gi thích gì thêm)ử