Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2)

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-01 10:55:27 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NinhỞ ắTR NG THPT Qu Võ SƯƠ ố1 THI TH THPT QU GIA NĂM 2017Ề ẦMôn: ch sị ử(Th gian làm bài: 50 phút, không th gian phát )ờ ềĐề trang, 40 uM đề 827H va tên thí sinh:........................ báo danh: .................ọ ốCâu 1: Giai công nhân đã ng hình th tranh ch nào đây?ấ ướA. tranh vũ trang.ấB. tranh ngh tr ng.ấ ườC. Xu sách, báo ti .ấ ộD. Bãi côngC 2: Ngh Tinh là phong trào phát tri nh nh vì:ê ấA. Là thành chinh quy Xô vi nh tơ ấB. Là trung đông giai công nhânơ ấC. Là co các ch ng đông nh trong cơ ướD. Là co truy th ng anh dũng dân ch ng gi ngo xâmơ aC 3: Hãy các ki sau theo trình th gian 1.Hi nh 2. Hi êđ nh Giowne 3. Hi nh Pariị ịA. 1,3,2 B. 3,2,1 C. 1,2,3 D. 2,3,1C 4: Không! Chung ta thà hi sinh ch nh nh không ch cấ ướ nh nh ịkhông ch làm nô …” trich trong văn ki nào ?ị ươ êA. Tuyên ngôn p.ộ âB. kêu toàn qu kháng chi n.ờ ếC. kêu nhân ngày thành ng.ờ ảD. Tuyên ngôn tr Vi Minh.ủ êC 5: trong nh ng nguyên ho ng ch Liên qu là:ộ ôA. Gi quy các tranh ch qu ng bi pháp vũ c.ả ưB. Tôn tr ng toàn lãnh th và chinh tr các c.ọ ướC. Phân chia thành qu chi th ng gi các th ng tr n.ả ướ âD. ch th gi sau chi tranh.ô ếC 6: ngh nh ba ch ng thành ng ng Vi Nam đâu?ơA. Ma Cao (Trung Qu c)ô B. ng ng (Trung Qu c)ươ ôC. Qu ng Châu (Trung Qu c)ả D. Th ng Trung Qu c)ươ ôC 7: “Tr th gi hai I-an-ta” sau Chi tranh th gi th hai chi ph hai ơc ng qu nào?ườ ôA. Mi và Liên Xô. B. Mi và Anh.C. Mi và Trung Qu c.ô D. Mi và c.ứC 8: Công lao to Nguy Ái Qu trong th gian 1911-1920 là gì?ớ ờA. Vi “Tuyên ngôn p”ế âB. So th ng linh chinh tr tiên nga ươ ảC. nh ba ch ng thành ng ng Vi Namơ êD. Tìm ra con ng đung cho dân Vi Namườ ướ êC 9: ngh Trung ng ng th (5-1941) co quan tr ng bi ươ ớCách ng tháng Tám 1945 vìaA. Cũng kh đoàn nhân dân.ô ươ ếB. Hoàn ch nh chuy ng ch chi ngh Trung ng tháng 11-1939ỉ ướ ươ ươC. Ch tr ng gi ng cao ng gi phong dân và giai pủ ươ ươ ấD. Gi quy ru ng cho nông dân.ả ươ ấC 10: Ch ch Chi Minh ki nh thành Nha bình dân nh mm đich ụgì?A. Ch ng các xã nh chè, c, nghi hut…ô ươ êB. Giáo tinh th yêu và th cách ng cho nhân dân.ụ ướ aC. Chăn lo ng nhân dân.ờ ôD. Chăm lo công cu ch ng gi t”ộ ôC 11: Tháng 11 1939, tên tr Đông ng là gì?ọ ươA. tr dân th ng nh ph Đông ngă ươB. tr nhân dân ph Đông ngă ươC. tr dân ch Đông ngă ươD. tr ph Đông ngă ươC 12: Nh xét nào đây ướ không ph ánh đung phát tri kinh Mi cu ôth XX?ế ỷA. Là trung tâm kinh tài chinh duy nh TGế ủB. Bình quân GDP ng là 34.600 USD.ầ ườC. Chi ph các ch kinh tài chinh qu .ô ếD. Chi 25% giá tr ng ph kinh th gi iế ớC 13: Tham ngh Ianta các nguyên th di các qu giaư ôA. Anh, Pháp, MiB. Anh, Pháp, Liên Xô.C. Liên Xô, Mi, Anh.D. Liên Xô, Mi, Pháp.C 14: Nh ng thành ch khoa ki thu hi Mi sau Chi tranh ếth gi th hai làế ứA. chinh ph vũ tr ng lên Trăng.ụ ườ ăB. xu nh ng vũ khi hi i.ả ươ aC. th hi cu “Cách ng Xanh” trong nông nghi pư êD. ch ra công xu i, các ngu năng ng iế ươ ớC 15: ki nào đánh ch nghia xã đã ra kh ph vi (Liên ươ ướXô) và tr thành th ng th gi i:ướ ớA. ra các dân ch nhân dân Đông Âuư ướ ủB. ra ng hoa dân ch nhân dân Tri Tiênư ướ êC. ra ng hoa nhân dân Trung Hoaư ướ ộD. ra ng hoa XHCN Vi Namư ướ êC 16: Năm 1949 li nào đây?ă ướA. Th ng cách ng tháng Tám Vi Namă êB. Th ng cách ng tháng Ngaă ườC. Th ng cách ng Cu Baă aD. Th ng cách ng dân dân ch Trung Quôcă ơC 17: Trong cu kháng chi ch ng Pháp, th ng quân nào quân dân ta đã giànhộ ưđ quy ch ng chi trên chi tr ng chinh ?ươ ươ ườ ộA. Chi ch Hoà Bình 1952ế ịB. Chi ch Biên Gi thu đông 1950.ế ớC. Chi ch Đi Biên Ph 1954ế ủD. Chi ch Vi thu đông 1947.ế ăC 18: dung nào sau đây trong Hi nh ngày 6/3/1946?ộ ươ ộA. Chinh ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hoa là qu gia trủ ướ ịB. Chinh ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hoa là qu gia do mủ ướ ằtrong kh Liên Hi Phápô êC. Chinh ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hoa là qu gia th ng ướ ônh tấD. Chinh ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hoa là qu gia pủ ướ âC 19: qu nh mà quân dân ta trong chi ch Vi thu đông là:ế ươ ăA. ng ch căn Vi c.ả ăB. làm phá ach “đánh nhanh th ng nhanh”, bu ch chuy sang đánh lâu dài ớta.C. ch ta tr ng thành trong chi u.ộ ươ ấD. tiêu di nhi sinh ch, bu Pháp ph thuc chi tranh.ê ếC 20: tiêu ch Vi Nam qu dân ng là gì?ụ ảA. Đánh đu Pháp, giành dân c.ô ộB. Đánh gi Pháp, đánh ngôi vua, nên Vi Nam pô ướ âC. Đánh đu gi Pháp, đánh ngôi vua, thi dân quy nô êD. Đánh đu th dân Pháp, xoa phong ki n.ô ếC 21: Theo quy nh Hi nh Gi nev Đông ng (1954), vùng ươ ủquân Vi Nam Dân ch ng hoa làộ ộA. vi tuy 16.ă B. vi tuy 17.ă ếC. nam vi tuy 17.ế D. nam vi tuy 16.ếCâu 22: thù chinh ta sau cách ng tháng Tám 1954 là ai?e ướ aA. Pháp B. Trung Hoa Dân Quôc C. Anh D. MiCâu 23: Nhân ch nào đã ghi ngày 9/1/1950 thành ngày thuy th ng sinh viên, ôh sinh?ọA. Nguy Vi Xuân.ễ B. Tr Văn n.ầ ƠC. Lê ng Phong.ồ D. Lý Tr ng.ư ọCâu 24: Các qu gia tham gia sáng ch ASEAN làô ứA. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia.B. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây.C. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Mianma.Câu 25: Nhi cách ng mi Nam trong giai đo 1954-1975 là gì?ê aA. Ti cách ng Dân dân ch nhân dânế ủB. Khôi ph và phát tri kinh .ụ ếC. Hoàn thành cách ru ng t.ả ấD. Xây ng ch nghia xã i.ư ộCâu 26: dung quan tr ng nh ngh trung ng ng 11/1939 làộ ươ ảA. tiêu đánh đu Pháp Nh t.ụ âB. nhi gi phong dân lên hàng u.ă ầC. ch ngphát xit, ch ng chi tranh.ô ếD. tăng ng kh đoàn toàn dân trong tr th ng nh t.ườ ấCâu 27: Nhi chung cách ng Lào và Vi Nam giai đo 1954 1975 làê aA. tranh giành p.ấ âB. xây ng ch nghia xã i.ư ộC. kháng chi ch ng Mi.ế ôD. kháng chi ch ng Pháp.ế ôCâu 28: ng nào ng trong chi Chi tranh bi t”ư ươ ươ ươ êA. Quân các ng minh Miộ ướ ủB. Quân Sài Gon và quân MiộC. Quân vi ching MiễD. Quân Sài GonộCâu 29: Nguy Ái Qu tri ngh nh các ch ng vì li do ch ếnào đây?ướA. Th hi ch th Qu ng n.ư ảB. Nhanh chong cách ng Vi Nam giành th ng i.ư ươ ơC. Ch tình tr ng chia cách ng Vi Nam phát tri n.ấ êD. Xác lãnh giai công nhân.â ấCâu 30: Tác ng nh cu chi các đô th tháng 9/1945 tháng ế2/1947 là gì ?A. Tiêu hao nhi sinh chươ ịB. cho quan não ng và chinh ph rut chi khu an toànả ếC. chi xu từ ấD. Giam chân ch các đô thị ịCâu 31: nghia quan tr ng phong trào “Đ ng Kh là gì?ọ ơA. Làm phá chi “chi tranh bi t” .ả ươ ỹB. Bu Mi ph đàm phán ta Pari.ộ ơC. Đánh phát tri nh cách ng mi Nam chuy th gi gìn ướ ưl ng sang th ti côngươ ếD. ra Chinh ph cách ng lâm th ng hoa mi Nam Vi Namư êCâu 32: ki nào ch ng ng ng Đông ng đã hoàn ch nh ch tr ng ươ ươchuy ng ch chi cách ng Vi Nam?ê ướ ươ êA. ngh Trung ng th (tháng 11/1939).ộ ươ ứB. ngh Trung ng th (tháng 5/1941).ộ ươ ứC. qu dân Tân Trào (16-18/8/1945).a ôD. ngh toàn qu (13-15/8/1945).ộ ôCâu 33: ng nào ra sau phong trào ng Kh iư ươ ươ ơA. Trung ng Mi NamƯơ êB. Quân gi phong Mi Namả êC. tr dân gi phong mi Nam Vi Namă êD. Chinh ph Vi Nam Dân ch ng hoaủ ộCâu 34: Nh xét nào sau đây là đung vai tro ba ch ng cách ngâ aVi Nam?êA. Cách ng Vi Nam co ng khoa c, sáng o.a ườ aB. Chu tr ti cho ra ng ng Vi Nam.ẩ êC. Chu cho th ng cách ng Vi Nam.ẩ êD. đây, cách ng Vi Nam co ngũ cán ng viên kiên trung.ừ ảCâu 35: Đâu là nghia quan tr ng nh Hi nh Pari 1973?ọ ịA. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho ng nhàoa ụB. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho Mi cut, ng nhào.a ụC. Đánh cho Mi cut, đánh cho Ng nhào.ụD. Phá hoàn toàn chi Vi Nam hoa chi tranh Mi.ả ươ ủCâu 36: ng nào đây ươ ướ không thu phe ng minh giao nhi vào Vi tộ ươ êNam làm nhi gi giáp quân Nh sau khi Chi tranh th gi th hai ếthuc?A. Quân Pháp. B. Quân Trung Hoa Dân qu c.ô C. Quân Mi và quân Anh. D. Quân Anh.Câu 37: phát tri kinh Mi Tây Âu Nh sau Chi tranh th gi th hai ứlà do nguyên nhân ch nào đây?ủ ướA. con ng coi là quý nh t.ế ườ ươ ấB. Do lãnh th ng n, tài nguyên thiên phong phu.ô ớC. Chi phi cho qu phong th p.ô ấD. Áp ng khoa thu vào xu t.ụ ấCâu 38: Sau Chi tranh nh, th gi đang ng tr thách th nào đây?ế ướ ướA. nhi môi tr ng và bi khi u.ễ ườ âB. buôn bán ma tuy.aC. Ch nghia kh ng bủ ôD. đoi và ch nha êCâu 39: Sau khi ký hi nh Gi nev 1954, nhân dân mi Nam tranh ch ng Di mê êb ng hình th ch nào?ằ ếA. Dùng cách ng.a aB. tranh vũ trangấC. tranh chinh tr hoa bình.ấ ịD. tranh vũ trang, tranh chinh trấ ịCâu 40: nh ta tr xu th toàn hoá làơ ướ ướ ầA. tranh th ngoài.ủ ướB. ti thu thành to cách ng khoa c- công ngh .ế êC. xu kh nhi hàng nông ra th gi i.ấ ươ ớD. nh kh hàng hoá giá th p.â ấ- ----------- ----------ẾĐáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn ch sê ử1, D2, C3, C4, B5, B6, B7, A8, D9, B10, 11, A12, A13, C14, D15, C16, D17, B18, B19, B20, 21, B22, A23, B24, C25, A26, B27, C28, D29, C30, 31, C32, B33, C34, B35, A36, A37, D38, C39, C40,