Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Nguyễn Huệ, Hà Tĩnh

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-01 10:54:45 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT HÀ TĨNHỞTR NG THPT NGUY HUƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 50 phútờĐ thi có 40 câu tr nghi mề Câu 1. tr Đi Biên Ph năm 1954 ta đã lo kh vòng chi uạ ấA. 16000 ch, trong đó có thi ng, 62 máy baị ướ y, thu toàn vũ khí,ộph ng ti chi tranh.ươ ếB. 16200 ch, trong đó có thi ng, 62 máy bay, thu toàn vũ khí,ị ướ ộph ng ti chi tranh.ươ ếC. 16200 ch, trong đó có thi ng, 62 máy bay, thu toàn vũ khí,ị ướ ộph ng ti chi tranh.ươ ếD. 16020 ch, trong đó có thi ng, 62 máy bay, thu toàn vũ khí,ị ướ ộph ng ti chi tranh.ươ ếCâu 2. Vì sao ta ph th hi ng kháng chi lâu dài th dân Pháp khiả ườ ựcu kháng chi toàn qu bùng ?ộ ổA. Ta th gian chu ng.ầ ượB. cu kháng chi ta ch.ừ ịC. ph ng ta ch ng nh.ậ ươ ạD. các lý do trên.ấ Câu 3: Sau chi tranh th gi th hai Mĩ tri khai chi toàn nh cế ượ ụđích gì? A. Làm bá ch th gi i.ủ B. Xóa CNXH trên th gi i.ỏ C. Chi ph các ng minh.ố ướ D. Đàn áp phong trào gi phóng dân c.ả ộCâu 4. ki nào sau đây đánh hoàn thành công vi th ng nh vự ướ ềm nhà trong giai đo 1975 1976? ướ ạA. th ng mùa xuân 1975.ạ ắB. ngh hi th ng chính tr Sài Gòn.ộ ươ ạC. ng tuy Qu chung ti hành trong c.ổ ượ ướD. qu kỳ th nh Qu khóa VI Hà i.ế ộCâu sang th XXI xu th chung th gi ngày nay làướ ớA. cùng trong hoà bình,các bên cùng có i.ồ ợB. xu th hoà hoãn và hoà trong quan qu .ế ếC. hoà bình nh và tác phát tri n.ổ ểD. hoà nh nh ng không hoà tan.ậ Câu ki nào đánh kh ch ASEAN?ự ứA. ngh Băng ngày 8-8-1967 ốB. ngh th ng độ ượ nh ASEAN tháng năm 1976.C. ngh Băngcoc Thái lan năm 1999.ộ ịD. ngh cao Bali tháng năm 1976.ộ ấCâu 7. Nguyên nhân nào là nh quy nh bùng phong trào cách ngơ ạ1930 1931?A. nh ng cu kh ng ho ng kinh 1929Ả ưở 33.B. Th dân Pháp ti hành kh ng tr ng sau kh nghĩa Yên Bái.ự ởC. ng ng Vi Nam ra i,ả th lãnh phong trào tranh aị ủqu chúng ng kh c.ầ ướD. ch phong ki th dân Pháp đàn áp,ị bóc nhân dân.ộCâu 8. Xu th toàn hoá nh ng năm 80 thế XX trên th gi là quỷ ảquan tr ng aọ ủA. quá trình th ng nh th tr ng th gi i.ố ườ ớB. cu cách ng khoa công ngh .ộ ệC. ra các công ty xuyên qu gia.ự ốD. phát tri quan th ng qu .ự ươ ếCâu 9. Đâu không ph là nghĩa th ng cu Ti công chi Đông –ả ượXuân 1953 1954 và chi ch ch Đi Biên Ph năm 1954?ế ủA. tan hoàn toàn ho ch Nava Pháp Mĩậ ủB. Giáng đòn quy nh vào chí xâm Pháp.ế ượ ủC. Làm xoay chuy di chi tranh Đông ng ươD. Làm th hoàn toàn ho ch ve ơCâu 10. đích khai thác thu th hai Pháp Vi Nam là gì?ụ ệA. Bù vào nh ng thi Pháp trong cu khai thu th nh t.ữ ấB. Bù nh ng thi do chi tranh th nh gây ra.ắ ấC. thúc phát tri kinh xã Vi Nam.ể ệD. tăng ng nh kinh Pháp các chể ườ ướ ủnghĩa.Câu 11: Sau Cách ng tháng Tám, gi quy căn đói có tính ch lâu dàiạ ấCh ch Chí Minh đã kêu iủ ọA. thành “Hũ đói”, ch “ngày ng tâm”.ậ ồB. “T vàng”, “không hoang”.ấ ỏC. “Tăng gia xu t! tăng gia xu ngay! Tăng gia xu a!”ả ữD. bãi các th thu vô lý ch cũ, gi tô 25 %.ỏ ảCâu 12. ki nào đánh Nguy Ái Qu tìm th con ng đúngự ườ ướđ n?ắA. Nguy Ái Qu yêu sách ngh Véc xai (18/6/1919).ễ ịB. Nguy Ái Qu tham gia sáng ng ng Pháp (25/12/1920).ễ ảC. Nguy Ái Qu th lu ng Lê Nin dân và thu aễ ươ ị(7/1920).D. Nguy Ái Qu tham th Qu ng (1924).ễ ảCâu 13. quan ngôn lu Vi Nam cách ng thanh niên là.ơ ạA. báo Thanh niên. B. tác ph ng cách nh.ẩ ườ ệC. báo “Nhân o”. ạD. báo “Ng cùng kh ”.ườ ổCâu 14. ng th Nh hàng quân ng Minh tháng 08 năm 1945,ậ ồcác Đông Nam giành là?ướ A. Vi Nam, Lào, Campuchia.ệB. Vi Nam, Malayxia,ệ Inđonêxia. C. Vi Nam, Lào,ệ Inđonêxia. D. Vi Nam, Inđônêxia, Thái lan.ệCâu 15. Vi Nam Qu Dân ng là ch ng chính tr theo xu ng ướ A. Dân ch vô n. C. Dân ch n.ủ B. Dân ch ti n. D. Dân ch vô và n.ủ ảCâu 16. ng ng Vi Nam ra (3-2-1930) là gi aả ữA. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và ng Chí Minh.ủ ưở ồB. Ch nghĩa Mác Lênin ng Chí Minh và phong trào yêu củ ưở ướVi Nam.ệC. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu Vi tủ ướ ệNam.D. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và phòng Ti yêuủ ản Vi Nam.ướ ệCâu 17 Nhi cách ng ng ta xác nh trong th kỳ 1936 1939 là gì?ệ ượ ờA. Đánh đu qu Pháp, Đông ng hoàn toàn p.ổ ươ ậB. ch thu ru ng ch phong ki chia cho dân cày.ị ếC. Ch ng phát xít, ch ng chi tranh qu c, ch ng ph ng thu a,ố ịđòi do dân ch áo, hoà bình.ự ơD. đúngấ Câu 18 Chính sách ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi th hai làố ứA.th hi chính sách hòa bình và giúp các XHCN.ự ướB. hòa bình, ng phong trào gi phóng dân và giúp các XHCN.ủ ướC. tích ngăn ch vũ khí có nguy di loài ng Mĩ.ự ườ ủD. kiên quy ch ng các chính sách gây chi và ng thù ch.ế ượ ịCâu 19. ngh Ban ch hành Trung ng ng ng Đông ng (11/1939)ộ ươ ươxác nh cách nhi cách ng Đông ng là gì? ươA. nhi gi phóng dân và gi phóng giai lên hàng u.ệ ầB. ch ng ch nghĩa phát xít và ch ng chi tranh.ố ếC. nhi gi phóng dân lên hàng và bách.ặ ấD. các nhi trên.ấ ụCâu 20. Năm 1949 Liên Xô ch thành công bom nguyên đãế A. phá th quy vũ khí nguyên Mĩ.ế B. th cân ng vũ khí nguyên Mĩ .ạ C. lên Mĩ vũ khí nguyên .ươ D. ch ng khoa cứ thu Liên Xô phát tri n.ỷ ểCâu 21. ngh th Ban ch hành Trung ng ng ng Đôngạ ươ ảD ng, Nguy Ái Qu ch tr ng thành pươ ươ ậA. tr Liên Vi t.ặ ệB. tr Vi Minh.ặ ệC. tr ng minh.ặ ồD. tr th ng nh ph đông ng.ặ ươCâu 22. nào sau đây không ph là nghĩa th ng cách ng Trung Qu c?ả ốA. Ch 100 năm ch và th ng tr qu c, xóa tàn dấ ưPhong ki n.ếB. Trung Hoa vào nguyên do và ti lên CNXH.ư ướ ếC. Tăng ng ng CNXH trên toàn th gi i, nh ng sâu nườ ươ ưở ếphong trào cách ng trên tòa th gi i.ạ ớD. Bu ng Gi Th ch ph ch ra Đài Loan, Trung Qu thoát kh iộ ưở ỏnghèo nàn, u.ạ ậCâu 23. Vì sao ngh Trung ng có quan tr ng bi cách ngộ ươ ạtháng Tám 1945?A. Ch tr ng gi ng cao ng gi phóng dân c.ủ ươ ươ ộB. Hoàn ch nh chuy ng ch chi ngh Trung ng nỉ ướ ượ ươ ầth 6.ứC. Gi quy ru ng cho nông dân.ả ấD. ng kh đoàn toàn dân.ủ ượ ếCâu 24 Chi th ng nào quân dân ta Mi Nam trong cu kháng chi ch ngế ốMĩ (1954 1975) bu Mĩ tuyên “Mĩ hóa” tr cu chi tranh xâm Vi tộ ượ ệNam?A. Cu Ti công chi năm 1972.ộ ượB. Cu ng ti công và Xuân Thân 1968.ộ ậC. Chi th ng ng năm 1965.ế ườD. Chi th ng (Mĩ Tho) năm 1963ế ắCâu 25. Chi th ng nào sau đây đã quân ta giành th ch ng trênế ượ ộchi tr ng chính (B ), ra phát tri cho cu kháng chi toànế ườ ướ ếqu ch ng th dân Pháp?ố ựA. Chi ch Vi thu đông 1947.ế ắB. Chi ch Biên Gi thu đông 1950.ế ớC. Cu chi các đô th phía vĩ tuy 16.ộ ếD. Chi ch Tây Thu Đông 1952. ắCâu 26. Tình hình các Đông tr Chi tranh th gi th hai (1939ướ ướ ứ– 1945), là nh th nào?ư ếA. ch nghĩa th dân nô ch.ấ ịB. ch nghĩa th dân nô ch (tr Nh n).ề ảC. Các qu gia gi ng i.ố ượ ươ ốD. Là các qu gia Phong ki ng tr nguy xâm c.ố ướ ượCâu 27. Nguyên nhân quan tr ng nh phát tri kinh Nh sauọ ảchi tranh th gi th hai là gì?ế Con ng coi là quí nh t.ườ ượ B.Vai trò lãnh qu lí nhà c.ạ ướ C. ng ng thành công KHKT vào xu t.Ứ D. Chi phí qu phòng th p.ố Câu 28. bi th II ng (2-1951) đã quy nh tên ng làạ ảA. ng ng Vi Nam.ả ệB. ng ng Đông ng.ả ươC. ng Lao ng Vi Nam.ả ệD. ng Lao ng ộCâu 29. Trong khí th phong trào “Đ ng Kh i” thì ngày 20 tháng 12 năm 1960ế A. tr Dân gi phóng Mi Nam Vi Nam ra B. tr Dân gi phóng Vi Nam ra C. tr gi phóng Mi Nam Vi Nam ra D. tr Dân gi phóng Mi Nam ra ờCâu 30. Năm 1936 ng ta ra ch tr ng thành tr tên làả ươ ọA. tr dân th ng nh ph Đông ng.ặ ươB. nhân dân ph Đông ng.ặ ươC. tr dân ch Đông ng.ặ ươD. tr Vi Minh.ặ ệCâu 31. Cu ng ti công và Xuân 1975 đã di ra qua ba chi ch làộ ớA. Tây Nguyên, Hu Đà ng và chi ch Chí Minh đánh vào Xuân c.ế ộB. Tây Nguyên, Hu Đà ng và chi ch Chí Minh đánh vào Buôn Maế ồThu t.ộC. Tây Nguyên, Đà ng và chi ch Chí Minh đánh vào Sài Gòn.ẵ ồD. Tây Nguyên, Hu Đà ng và chi ch Chí Minh đánh vào Sài Gòn.ế ồCâu 32. vào đông xuân 1953 1954, Pháp Mĩ âm giành th ng iướ ợquân quy nh nh ằA. thúc nhanh chóng chi tranh Vi Nam”.ế ệB. thúc chi tranh trong danh ”.ế ựC. nhanh chóng ki soát tình hình chi tr ng”ể ườD. giành th ch ng trên chi tr ng Đông ng”ế ườ ươCâu 33. Phong trào nào đánh phát tri cách ng Mi Nam chuy tấ ướ ừth gi gìn ng sang th ti công?ế ượ ếA. Phong trào Tre.ở ếB. Phong trào “Đ ng Kh i”ồ ởC. Phong trào huy Cày.ở ỏD. Phong trào Trà ng.ở ồCâu 34. Trong cu kháng chi ch ng Mĩ (1954 1975), nhân dân Vi Namộ ướ ệđã căn hoàn thành nhi đánh cho Mĩ cút” ng th ng nào?ả ợA. Ký hi nh Gi nev ngày 21-7-1954 .ệ ơB. Ký hi nh Pari năm ngày 21-7-1975.ệ ịC. Ký hi nh Gi nev ngày 27-1- 1954.ệ ơD. Ký hi nh Pari năm ngày 27-1-1973.ệ ịCâu 35 ki ch nào bu Mĩ ph tuyên “phi Mĩ hóa” chi tranh xâm cự ượ Vi Nam?ở ệA. Chi th ng (Mĩ Tho) năm 1963.ế ắB. Cu hành quân vào thôn ng năm 1965.ộ ườC. Chi ch công vào Bình Giã năm 1964.ế ấD. Cu ng ti công và Xuân Thân năm 1968.ộ ậCâu 36. dung nào sau đây không ph là quy nh quan tr ng ngh Iantaộ ị(tháng 2- 1945) Liên Xô?ạA. Th ng nh tiêu chung là tiêu di ch nghĩa Phát xít, nhanhố ủchóng thúc chi tranh.ế ếB. Thành ch Liên Qu nh duy trì hòa bình và an ninh th gi i.ậ ớC. Th thu vi đóng quân các nh gi giáp quân Phát xít,ỏ ướ ộphân chia khu nh ng Châu Âu và Châu Á.ự ưở ởD. Tăng ng đoàn trong phe ng minh, Liên Xô và tácườ ợv nhau tiêu di ch nghĩa Phát xít Nh n.ớ ảCâu 37. ng chính tr ta ng ta ra trong iườ ướ ượ ộVI (12-1986) là dung nào sau đây?ộA. Xây ng nhà pháp quy Xã ch nghĩa, nhà dân, do dân,ự ướ ướ ủvì dân.B. Xây ng dân ch Xã ch nghĩa,b quy thu nhânự ềdân.C. Th hi chính sách đoàn dân c,chính sách ngo hòa bình,ự ạh ngh tác.ữ ợD. các trên.ấ ảCâu 38. Toàn dung ngh Ianta (2-1945) và nh ng th thu sau đó aộ ủ3 ng qu đã tr thànhườ ởA. khuôn kh tr th gi i, th ng là tr hai Ianta.ổ ườ ượ ựB. tuyên thành ch qu là Liên Qu c.ả ốC. pháp lí các phân chia quy sau chi tranh.ơ ướ ếD. tr th gi do Liên Xô và Mĩ ng u.ậ ầCâu 39 Nguyên nhân quy nh th ng năm kháng chi ch ng Pháp và 21 nămế ốkháng chi ch ng Mĩ là gì?ế ướA. Do lãnh sang su ng, ng là Ch ch Chí Minh.ự ồB. Do truy th ng yêu c, tinh th đoàn nhân dân ta.ề ướ ủC. Do tinh th đoàn nhân dân ba Đông ng.ầ ướ ươD. Do ng tình, ng giúp các XHCN anh em.ự ướ Câu 40. vào vi tr Mĩ cu năm 1950, Pháp ra ho ch Lát đự ơTátxinhi mong mu ốA. thúc nhanh chi tranh.ế ếB. Giành th ch ng chi tranh.ạ ếC. hi vong ki soát tình hình Mi Vi nam.ể ượ ệD. thúc chi tranh trong 12 tháng.ế ếĐáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn ch sề ửCâu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đ ACâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ĐA