Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-18 07:28:56
Nội dung
Doc24.vnS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠT NH NINHỈ ẮTr ng THPT Lê Văn Th nhườ THI TH TRUNG PHỀ ỔTHÔNG QU GIA NĂM 2017ỐMôn: ch sị ửTh gian làm bài: 50 phútờ(không th gian phát để )Câu 1. trong nh ng nguyên ho đng ch Liên qu là:ộ ốa. Tôn tr ng toàn lãnh th và đc chính tr các c.ọ ướb. ch th gi sau chi tranh.ổ ếc. Phân chia thành qu chi th ng gi các th ng tr n.ả ướ ậc. Gi quy các tranh ch qu ng bi pháp vũ c.ả Câu Vi Nam là thành viên th 149 ch Liên qu vào th gianệ ờnào?a. Tháng 9/1977 c. Tháng 9/1978b. Tháng 10/1977 d. Tháng 9/1976 Câu 3. Liên Xô ch thành công bom nguyên năm nào?ế ửa. Năm 1945 c. Năm 1961b. Năm 1949 d. Năm 1964 Câu 4. Chính sách đi ngo Liên Xô sau Chi tranh th gi II là:ố ớa. Hòa bình, trung ậb. Hòa bình, tích ng Cách ng th gi ớc. Ngăn ch vũ khí có nguy di tặ ệd. Kiên quy ch ng chính sách gây chi tranh Mĩế Câu 5. Th kì đu sau khi giành đc nhóm năm sang ASEAN đã th cờ ướ ựhi chi phát tri kinh :ệ ượ ếa. Chi công nghi hóa thay th nh kh uế ượ ẩb. Chi công nghi hóa xu kh làm ch đoế ượ ạc. Chi gi hóa nông thôn ượ ớd. Chi công nghi hóa, hi đi hóa đt cế ượ ướ Câu 6. Nhóm năm sáng ASEAN nh ng qu gia nào?ướ ốa. Inđônêxia, Brunây, Philippin, Singapo, Thái Lanb. Indonexia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lanc. Malaixia, Mianma, Brunây, Philippin, Thái Land. Philippin, Vi Nam, Malaixia, Singapo, Inđôn iaệ Câu 7. Hi các quôc gia Đông Nam thành vào th gian nào?ệ ờDoc24.vna. Ngày 8/8/1966 c. Ngày 8/8/1967b. Ngày 18/8/1966 d. Ngày 18/8/1967 Câu 8. ch quan ASEAN Đông ng trong giai đo nả ướ ươ ạt 1967 đn 1979 là:ừ ếa. tác trên các lĩnh kinh văn hóa, khoa cợ ọb. Đi đu, căng th ngố ẳc. Chuy chính sách đi đu sang đi tho iể ạd. Giúp đõ nhân dân Đông ng trong cu chi tranh ch ng Pháp và Mĩươ Câu 9. Sau Chi tranh th gi II qu gia nào Châu Phi giành đc đc pế ượ ậs nh t?ớ ấa. Agiêri c. Ai pậb. Ghinê d. Tuynidi Câu 10. Trong các nguyên nhân đn phát tri kinh Mĩ, Nh cóẫ ảnguyên nhân nào chung?a. Tài nguyên thiên nhiên phong phúb. Áp ng cu Cách ng khoa kĩ thu hi điụ ạc. Con ng đc coi là quý nh tườ ượ ấd. Giá nh nguyên li các th gi th rậ ướ Câu 11. Đn năm 2007 EU có bao nhiêu thành viên?ế ướa. 10 cướ c. 27 cướb. 25 cướ d. 29 cướ Câu 12. Nhân lo đã tr qua các cu khoa kĩ thu nào?ạ ậa. Cu Cách ng kĩ thu th XVIII và Cách ng kĩ thu th XIXộ ỉb. Cu Cách ng công nghi th XVIII và cu Cách ng khoa kĩ thu tộ ậth XXế ỉc. Cu Cách ng kĩ thu và Cách ng công nghi th XVIII­XIX và cu cộ ộCách ng khoa kĩ thu đang di ra nh ng năm 40 th XXạ ỉd. Cu Cách ng công nghi th XVIII­XIX và cu Cách ng công nghi pộ ệth XX Câu 13. Đi trong cu khai thác thu đa th TD Pháp Vi tể ệNam là:a. Đu nhi nh vào nông nghi và th ng nghi pầ ươ ệb. Đu nhi nh vào nông nghi và giao thông iầ ảc. Đu nhi nh vào nông nghi và công nghi pầ ệDoc24.vnd. Đu nhi nh vào công nghi và th ng nghi pầ ươ Câu 14. Tác ph Đng kách nh là ai?ẩ ườ ủa. Tr Phúầ c. Phan Châuộb. Nguy Ái Qu cễ d. Lê ng Phongồ Câu 15. Ngày 25/12/1920 Nguy Ái Qu đã phi tán thành ra nh ch cễ ứnào?a. Qu nông dânố c. Qu th nh tố ấb. Qu ng nố d. Qu th haiố Câu 16. Con đng tìm chân lí Nguy Ái Qu khác con đng đi aườ ườ ủnh ng ng đi tr là:ữ ườ ướa. Đi sang ph ng Tây tìm đng cươ ườ ướb. Đi ch nghĩa yêu đn ch nghĩa ng nừ ướ ảc. Đi ch nghĩa yêu đn ch nghĩa Mác Lênin, đng dânừ ướ ườ ốt đng ch nghĩa xã iộ ườ ộd. Đi ch nghĩa yêu đn ch nghĩa ng nừ ướ Câu 17. Mâu thu trong xã Vi Nam nh ng năm 1919­1925 là:ẫ ữa. Gi nông dân đa chữ ủb. Gi nhân dân Vi Nam qu Mĩ xâm cữ ược. Gi công nhân nông dân nữ ảd. Gi toàn th dân ta TD Pháp và ph đng tay saiữ Câu 18. Công lao to nh Nguy Ái qu là gì?ớ ốa. Tìm ra con đng đúng đn cho dân Vi Namườ ướ ệb. Thành Vi Nam cách ng thanh niênậ ạc. nh ba ch ng nợ ảd. So th ng lĩnh chính tr đu tiên đngạ ươ Câu 19. Vi Nam Cách ng Thanh niên thành lâp vào th gian nào?ộ ờa. Tháng 6/1924 c. Tháng 6/1926b. Tháng 6/1925 d. Tháng 6/1927 Câu 20. ng lĩnh chính tr đu tiên Đng đã xác đnh ng aả ươ ượ ủcách ng Vi nam bao m:ạ ồa. Công nhân, nông dân, ti và trí th cể ứb. Công nhân, nông dân,t n, trí th cư ức. Công nhân, nông dân, n, ti nư ảd. Công nhân,nông dân, ti và trung ti đa chể ủDoc24.vn Câu 21. Đng ng Vi Nam ra đi là ph gi a:ả ữa. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhânủ ớb. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu củ ước. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào yêu củ ướd. Phong trào công nhân phong trào yêu cớ ướ Câu 22. Tác ph nào đc Nguy Ái Qu vi và xu năm 1925?ẩ ượ ảa. Tác ph án ch th dân Phápẩ ựb. Báo Búa Li mềc. Tác ph Chính ng tẩ ươ ắd. Tác ph kêu iẩ Câu 23. Kh Liên minh công­nông đc hình thành phong trào nào?ố ượ ừa. phong trào dân dân ch 1925­1930ừ ủb. phong trào Xô vi Ngh ­Tĩnhừ ệc. phong trào cách ng 1930­1931ừ ạd. phong trào dân ch 1936­1939ừ Câu 24. Ai là ng bí th đu tiên ta?ổ ướa. Nguy Ái Qu cễ c. Tr Phúầb. Lê ng Phongồ d. Nguy Văn Cễ Câu 25. ngh tháng 7/1936 Ban Ch hành Đng ng Đôngộ ảD ng đã xác đnh nhi chi cách ng là:ươ ượ ạa. Nhi ph ếb. Nhi ph đ, ph phongệ ảc. Nhi ph phong ảd. Nhi ch ng ch ph đng thu đa, ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ệ Câu 26. ngh Ban Ch hành Trung ng Đng ng Đông ngạ ươ ươtháng 11/1939 Đng đã quy đnh thành tr nào?ả ậa. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươb. tr Th ng nh dân ph Đông ngặ ươc. tr Vi Minhặ ệd. tr Th ng nh dân ch Đông ngặ ươ Câu 27. ngh Ban Ch hành trung ng nào đã ra ch tr ng chuy nộ ươ ươ ểh ng, đt nhi gi phóng dân lên hàng đu?ướ ầa. ngh Ban Ch hành Trung ng tháng 11/1939ộ ươb. ngh Ban Ch hành Trung ng tháng 11/1940ộ ươDoc24.vnc. ngh Ban Ch hành Trung ng tháng 05/1941ộ ươd. ngh Ban Ch hành Trung ng tháng 07/1936ộ ươ Câu 28. Ngay sau ngày 9/3/1945 Ban th ng Trung ng Đng đã xác đnh kườ ươ ẻthù nhân dân Đông ng là:ủ ươa. TD Pháp Phát xít Nh tậ c. TD Phápb. Phát xít Nh tậ d. TD Pháp và ph đng tay saiả Câu 29. Nh ng nh thành nào đây giành chính quy nh trong cữ ướ ản c?ướa. Giang, Ninh, Qu ng Ninh, Hà iắ ộb. Giang, ng, Hà Tĩnh, Qu ng Nam ươ ảc. Hà Tĩnh, ng, Ninh, Qu ng Namả ươ ảd. Hà i,Qu ng Ninh, ng, Hà Tĩnhộ ươ Câu 30. Ch phong ki Vi Nam hoàn toàn vào th gian nào?ế ờa. Ngày 02/09/1945 c. Ngày 30/08/1945b. Ngày 28/08/1945 d. Ngày 25/08/1945 Câu 31. Trong các nguyên nhân th ng Cách ng tháng Tám nguyên nhânắ ạnào là quan tr ng nh t?ọ ấa. Dân ta có truy th ng yêu ng nànộ ướ ồb. Do Đng ng Đông ng đng đu là Chí Minh lãnh đo,đ ra đngả ươ ườl cách ng đúng đn trên lí lu ch nghĩa Mác Lêninố ủc. Đng có quá trình chu trong su 15 năm, toàn Đng toàn dân nh trí đngả ồlòngd. Chi th ng ng quân Liên Xô và quân Đng minh trong chi tranh ch ngế ốch nghĩa phát xítủ Câu 32. Nhân dân Sài Gòn Ch đã ph kháng chi ch ng TD Pháp tr iợ ạxâm Nam vào th gian nào?ượ ờa. Ngày 2/9/1945 c. Ngày 23/9/1945b. Ngày /9/1945 d. Ngày 5/10/1945 Câu 33. dung nào sau đây đc đn trong Hi đnh ngàyộ ượ ộ6/3/1946?a. Chính ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hòa là qu gia tủ ướ ựtr ịb. Chính ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hòa là qu giaủ ướ ốđc ậDoc24.vnc. Chính ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hòa là qu giaủ ướ ốth ng nh ấd. Chính ph Pháp công nh Vi Nam Dân ch ng hòa là qu gia tủ ướ ựdo trong kh Liên Hi Phápằ Câu 34. Trong nh ng văn ki sau, văn ki nào trình bày đy nh đngữ ườl kháng chi ch ng TD Pháp Đng?ố ảa. kêu Toàn qu kháng chi Chí Minh ngày 19/12/1946ờ ồb. Ch th Toàn dân kháng chi Ban th ng Trung ng Đng ngàyỉ ườ ươ ả12/12/1946c. Cu Kháng chi nh đnh th ng ng bí th Tr ng Chinh thángố ườ9/1947d. Ch th ph phá tan cu công mùa đông gi Phápỉ Câu 35. Chi ch Vi thúc vào th gian nào?ế ờa. Ngày 19/12/1945 c. Ngày 19/12/1948b. Ngày 19/12/1947 d. Ngày 19/12/1949 Câu 36. Chính ph nào đã công nh và đt quan ngo giao Vi Namủ ướ ệs nh t?ớ ấa. Liên Xô c. ng hòa dân ch Đcộ ứb. ĐẤ d. Trung Qu cố Câu 37. Chi th ng ch Đi Biên Ph thúc vào th gian nào?ế ờa. Ngày 01/05/1954 c. Ngày 05/07/1954b. Ngày 07/05/1954 d. Ngày 08/05/1954 Câu 38. Ph ng châm đc ra trong chi ch ch Đi Biên Ph là:ươ ượ ủa. Đánh nhanh th ng nhanhắ c. Đánh ch ti ch cắ ắb. Đánh đi di vi nể d. Đánh lâu dài Câu 39. Tr đánh nào có tính ch quy đnh trong chi ch Biên gi thu đôngậ ớ1950?a. Tr đánh Cao ngậ c. Tr đánh Th Khêậ ấb. Tr đánh Đông Khêậ d. Tr đánh Đình pậ Câu 40. Th ng nào nhân dân ta đã bu TD Pháp ph chuy sang “đánhắ ểlâu dài”?a. Chi th ng Vi thu đông 1947ế ắb. Chi th ng Biên Gi thu đông 1950ế ớc. Cu chi đu Hà năm 1946ộ ộDoc24.vnd. Chi cu đông xuân 1953­1954ế ộ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếĐÁP ÁNCâu 10Đ/án bCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đ/án aCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đ/án cCâu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40Đ/án Nh bi t: Câu 2, 3, 6, 7, 14, 19, 29, 30, 32, 35, 36, 37ậ Thông hi u: Câu 1, 4, 5, 8, 9, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 28ể ng th p: Câu 10, 11, 13, 17, 23, 25, 27, 33, 34, 39, 40ậ ng cao: Câu 12, 16, 18, 31, 38ậ ụTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.