Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Hiệp Hòa số 3, Bắc Giang (Lần 2)

4cb93b5c2e129b87b853e511d5f8e83d
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-01 10:53:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 212 | Lượt Download: 1

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NH GIANGỞ ẮTR NG THPT HI HÒA 3ƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017Ề ỐMôn: CH 12 THPTỊ ỬTh gian làm bài: 50 phút;ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệMÃ 001Ề ỐCâu 1: Ngày 24-10-1945 ki ch nào?ắ ửA. bi 50 Xan Phranxixcô (Mĩ), tuyên thành Liên qu c.ạ ướ ốB. Khai ngh qu Xan Phranxixcô (Mĩ).ạ ạC. Hi ch ng Liên qu Ban th kí phê chu n.ả ươ ượ ẩD. Hi ch ng Liên qu chính th có hi c.ả ươ ựCâu 2: Tr th gi hai Ianta hình thành trên nào?ậ ượ ởA. Nh ng quy nh ngh Ianta.ữ ịB. Nh ng th thu sau ngh Ianta ba ng qu c.ữ ườ ốC. Nh ng quy nh ngh Ianta cùng nh ng th thu sau đó ba ng ườqu cốD. Nh ng quy nh các th ng tr ng an Liên qu cữ ướ ườ ốCâu 3: năm 1991 năm 2000, chính sách ngo Liên bang Nga làừ ủA. ng ph ng Tây và khôi ph quan các Đông Âu.ả ươ ướB. ng ph ng Tây và khôi ph quan các châu Phi, Mĩ latinh.ả ươ ướC. ng ph ng Tây và khôi ph quan các châu Á.ả ươ ướD. th hi ng ngo hòa bình, trung p.ự ườ ậCâu Nguyên nhân nh ch xã ch nghĩa Liên Xôơ ởvà các cướ Đông Âu là gì?A. Đã xây ng mô hình ch nghĩa xã ch đúng n, ch phù p.ự ợB. Ch ch a, thay tr nh ng bi ng tình hình th gi i.ậ ướ ớC. Sai chính tr tha hóa ph ch nhà lãnh o.ầ ạD. Ho ng ch ng phá các th thù ch trong và ngoài c.ạ ướCâu 5: Qu gia và vùng lãnh th nào Đông nh danh là "r ng kinh " ượ ủchâu Á?A. Hàn Qu c, ng Kông, Tri Tiên.ố ềB. Nh n, ng Kông, Tri Tiên.ậ ềC. Hàn Qu c, Ma Cao, Tri Tiên.ố ềD. Hàn Qu c, ng Kông, Đài Loan.ố ồCâu 6: Hình th tranh giành ch là tranh chính tr pháp đó là ợđ đi aặ phong trào gi phóng dân ởA. châu Á.B. châu Phi.C. khu Mĩ Latinh.ựD. châu và châu Phi.Câu 7: Cu Chi tranh nh thúc đánh ng ki ch nào đây?ộ ượ ướA. Các kí nh Henxinki năm 1975.ướ ướB. Kí Hi ch th ng phòng ch ng tên (ABM) năm 1972.ệ ướ ửC. Kí Hi nh gi pháp toàn di cho Campuchia (10-1991).ệ ềD. Cu không chính th gi Bus và Goocbach Manta (12-1989).ộ ảCâu 8: ki nào kh tan quan ng minh ch ng phát xít gi Liên Xôự ữvà Mĩ?A. ra ho ch Mácsan (1947).ự ạB. ra thuy ruman (1947).ự ơC. Liên Xô ch thành công bom nguyên (1949).ế ửD. Kh quân NATO thànhl p(1949).ố ậCâu 9: Mĩ đã gi trí kinh tài chính nh th nào trên th gi trong kho ng ướ ả20 năm uầ sau Chi tranh th gi th hai?ế ứA. Là trung tâm kinh tài chính nh th gi i.ế ớB. Là trung tâm kinh tài chính trên th gi i.ế ớC. Là trung tâm kinh th ng duy nh trên th gi i.ế ươ ớD. Là trong ba trung tâm kinh tài chính th gi i.ộ ớCâu 10: đích bao quát nh cu Chi tranh nh do Mĩ phát ng làụ ộA. th hi "chi toàn u" làm bá ch th gi i.ể ượ ớB. mu đàn áp phong trào phong trào gi phóng dân trên th gi i.ố ớC. chi ph i, lôi kéo các ng minh.ể ướ ồD. nh ngăn ch và ti tiêu di các xã ch nghĩa.ằ ướ ủCâu 11: Bi hi nào đây không ph xu th toàn hóa?ể ướ ầA. phát tri nh khoa công ngh .ự ệB. phát tri nhanh chóng quan th ng qu .ự ươ ếC. phát tri và tác ng to các công ti xuyên qu gia.ự ốD. ra các ch liên kinh th ng i, tài chính qu và khu c.ự ươ ựCâu 12: Quan đi m: "N i, qua thách th c, phát tri nh trong th ượ ờkì i, đó làớ có nghĩa ng còn ng và nhân dân ta" ng ta ra ượ ưtrong nhố ảA. toàn hóa. B. Chi tranh nh.ế ạC. Đông -Tây. D. hoà hoãn Đông-Tây.Câu 13: Vi Nam Cách ng Thanh niên do Nguy Ái Qu thành (6-1925) nh mộ ằm đíchụA. ch qu chúng đoàn t, tranh ch ng qu và tay sai.ổ ốB. lãnh qu chúng đoàn t, tranh ch ng qu và tay sai.ạ ốC. ch c, lãnh qu chúng đoàn tranh đánh qu Pháp và tay sai.ổ ốD. thanh niên yêu Vi Nam Qu ng Châu Trung Qu c.ậ ướ ốCâu 14: Năm 1929, sau khi ra i, ba ch ng Vi Nam đã ho ng nh th ếnào?A. Riêng tranh giành nh ng nhau. ưở B. Th ng nh t, đoàn nhau.ố ớC. tr giúp cho nhau. D. và không th ng nh nhau.ộ ớCâu 15 Báo "Thanh niên" và tác ph "Đ ng kách nh" đã trang lý lu gì cho cán bẩ ườ ộc iủ Vi Nam Cách ng Thanh niên?ệ ạA. Cách ng vô n. B. Ch nghĩa Mác Lênin.ủC. Cách ng dân dân ch D. Cách ng gi phóng dân c.ạ ộCâu 16: Vì sao cu khai thác thu th hai th dân Pháp tr ti ơs xã đở ti thu lu ng ng cách ng vô n?ế ưở ảA. Vì các giai cũ ti phân hóa.ấ ụB. Vì các giai hình thành và phát tri nh.ấ ạC. Vì ng, lí lu ch nghĩa Mác Lênin truy bá.ư ưở ượ ềD. Vì giai công nhân cùng hóa trên qui mô n.ấ ớCâu 17: Đi khác nhau gi ng lĩnh chính tr (2-1930) và Lu ng chính trể ươ ươ ị(10-1930) là vi xác nhở ịA. nhi và ng cách ng.ệ ượ ạB. giai lãnh và ph ng pháp tranh.ấ ươ ấC. ng cách ng và ph ng pháp tranh.ự ượ ươ ấD. ph ng pháp tranh và nhi cách ng.ươ ạCâu 18: Năm 1945, ki nào ng nh nh là đã nên kh ng ho ng chính ượ ảtr sâu cị Đông ng?ở ươA. Nh kéo vào Đông ng ươ B. Nh hàng quân ng minh.ậ ồC. Nh chính Pháp. D. Quân ng minh kéo vào ta.ồ ướCâu 19: Theo ch th Ch ch Chí Minh, ngày 22-12-1944, ng nào đây ượ ướđ cượ thành p?ậA. Trung qu quân III. B. du kích Võ Nhai.ộ ơC. Vi Nam tuyên truy gi phóng quân. D. Vi Nam gi phóng quân.ệ ảCâu 20 Quy nh nào đây không ph là ngh Quân cách ng Kì ướ ắ(4-1945)?A. Phát tri chi tranh du kích.ể ếB. Th ng nh các ng vũ trang.ố ượC. tr ng đào cán .ở ườ ộD. Thành ban dân gi phóng Vi Nam.ậ ệCâu 21: ki nào đánh ng ng Đông ng tr thành ng quy n?ự ươ ềA. Cách ng tháng Tám năm 1945 thành công.ạB. ng chí Tr Phú làm ng Bí th tiên ng.ồ ượ ảC. ng lĩnh chính tr tiên ng thông qua.ươ ượD. Qu ng công nh là phân p.ượ ậCâu 22: Nguyên nhân quy nh th ng Cách ng tháng Tám năm 1945 Vi Nam ệlàA. truy th ng yêu c, tinh th tranh khu nhân dân ta.ề ướ ủB. ng cách ng chu chu đáo trong su 15 năm.ự ượ ượ ốC. phát xít Nh ng quân Liên Xô và phe ng minh đánh i.ậ ạD. lãnh ng ng Đông ng, ng là Ch ch Chí Minh.ự ươ ồCâu 23: Vi Nam Dân ch ng hòa thành năm 1945 là Nhà di ướ ượ ướ ệcho quy và ích aề ủA. công, nông, binh. B. toàn th nhân dân.ểC. công nhân và nông dân. D. công nhân, nông dân, ti n.ể ảCâu 24 Ch ch Chí Minh kêu ng bào ng ng cu ng "Tu ưở ễvàng", "Qu cỹ p" nh đích gì?ậ ụA. Nhanh chóng gi quy đói.ả ạB. Ph các xu công nghi p.ụ ệC. Gi quy khó khăn tr tài chính c.ả ướ ướD. Quyên góp ti xây ng ng quân nh.ề ượ ạCâu 25: Th hi kêu toàn qu kháng chi Ch ch Chí Minh, ngày 19-ự ồ12-1946, cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp quân dân ta đâu?ộ ừA. Các đô th phía vĩ tuy 16. B. Các đô th phía Nam vĩ tuy 16.ị ếC. các đô th trong c. ướ D. Các nh ng ng Vi Nam.ỉ ệCâu 26: Đâu không ph là tiêu ng và Chính ph khi quy nh chi ch ịBiên gi iớ năm 1950?A. Khai thông biên gi Vi Trung.ớ ệB. ng và ng căn Vi c.ủ ắC. Bu Pháp ph hàng, nhanh chóng thúc chi tranh.ộ ếD. Tiêu di ph quan tr ng sinh ch.ệ ịCâu 27: "Th ng đó đã giúp quân ta giành th ch ng trên chi tr ng chính, ườ ởra phát tri cu kháng chi n".ướ Đó là nghĩa chi ch nào?ủ ịA. Vi thu-đông năm 1947. B. Biên gi thu-đông năm 1950.ớC. Tây năm 1952. D. Đi Biên Ph năm 1954.ệ ủCâu 28: Cu kháng chi ch ng th dân Pháp (1946-1954) nhân dân Vi Nam mang ệđ tínhậA. nhân dân và chính nghĩa. B. dân và chính nghĩa.ộC. chính nghĩa và lâu dài. D. qu chúng và khoa c.ầ ọCâu 29: chi Mĩ khi can thi ngày càng sâu vào cu chi tranh xâm cồ ượ ược th củ dân Pháp Đông ng (1945-1954) là gì?ở ươA. Kh ng nh th Mĩ.ẳ ướB. Chia lâu dài Vi Nam.ắ ướ ệC. Giúp Pháp kéo dài và ng chi tranh.ở ếD. quy đi khi chi tranh Đông ng.ắ ươCâu 30 Chi th ng Đi Biên Ph năm 1954 quân dân Vi Nam là th ng quân ựl nh t, tácớ ng tr ti vi cộ ệA. Pháp rút, Mĩ vào thay th Pháp chi Đông ng.ế ươB. thu th ng thu ch nghĩa th dân châu Á.ẹ ởC. làm th ng thu ch nghĩa th dân cũ trên th gi i.ụ ớD. kí Hi nh Gi nev ch chi tranh, hoà bình Đông ng.ệ ươCâu 31: Trong cu kháng chi ch ng Mĩ (1954-1975), tuy ng nào đã ướ ườ ốli uề ph ng mi ti tuy mi Nam?ươ ềA. ng th ng nh Nam. ườ B. ng Nam Lào.ườC. Qu 1A. D. ng mòn Chí Minh.ườ ồCâu 32: đi nh tình hình ta sau Hi nh Gi nev năm 1954 làặ ướ ơA. Mĩ ng nên chính quy Ngô Đình Di mi Nam Vi Nam.ự ệB. mi Nam tr thành thu ki và căn quân Mĩ.ề ủC. mi gi phóng và ti lên ch nghĩa xã i.ề ượ ộD. th chia làm hai mi hai ch chính tr xã khác nhau.ấ ướ ộCâu 33: ng chính trong chi "Chi tranh bi t" (1961-1965) qu ượ ượ ốMĩ làA. quân Sài Gòn. B. quân vi chinh Mĩ.ộ ễC. quân các ng minh Mĩ. ướ D. quân Mĩ.ố ựCâu 34: bi toàn qu th III ng (9-1960) đã xác nh cách ng ạmi Nam cóề vai trò nh th nào phát tri cách ng c.ư ướA. Quy nh nh t. B. Quy nh tr ti p.ế ếC. Quy nh ph n. D. Quy nh .ế ảCâu 35 đi cách ng Vi Nam giai đo 1954-1975 làặ ạA. ch ng Pháp, ch ng Mĩ.ừ ốB. kháng chi ch ng Mĩ và nh vi tr các XHCN.ế ướC. trung xây ng ch nghĩa xã trên c.ậ ướD. ti hành ng th hai chi cách ng hai mi c.ế ượ ướCâu 36: Th ng có nghĩa chuy cu kháng chi ch ng Mĩ sang giai đo ướ ạT ng ti nổ công chi trên toàn mi Nam làế ượ ềA. cu ng ti công và Xuân Thân (1968).ộ ậB. chi th ng ng 14- Ph Long (1975).ế ườ ướC. chi ch Tây Nguyên (1975).ế ịD. chi ch Hu Đà ng (1975).ế ẵCâu 37 Trong cu kháng chi ch ng Mĩ (1954-1975), ki nào đánh ướ ấcách ngạ mi Nam chuy th gi gìn ng sang th ti công?ề ượ ếA. ngh th 15 Ban ch hành Trung ng ng.ộ ươ ảB. bi toàn qu th III ng.ạ ảC. ngh th 21 Ban Ch hành Trung ng ng.ộ ươ ảD. ngh Chính tr cu năm 1974 năm 1975.ộ ầCâu 38: Ngày 25/4/1976 di ra ki nào đây?ễ ướA. ngh Hi th ng bi hai mi Nam Sài Gòn.ộ ươ ạB. ng tuy Qu chung trong c.ổ ướC. Qu khóa VI Vi Nam th ng nh phiên tiên Hà i.ố ướ ộD. ta tr thành thành viên ch Liên qu c.ướ ốCâu 39: Khó khăn nh ta sau th ng mùa xuân năm 1975 là gì?ớ ướ ắA. kinh còn u.ề ướ ậB. ph ng trong còn.ọ ướ ẫC. ng th nghi p, mù ch chi cao.ố ườ ệD. qu chi tranh ng .ậ ềCâu 40: Đi ki tiên quy Vi Nam ti hành công cu th ng nh ướ ềm nhà làặ ướA. truy th ng yêu dân c.ề ướ ộB. nguy ng tha thi nhân dân.ệ ủC. có lãnh ng.ự ảD. đã th ng nh lãnh th .ấ ướ ổĐ thi th THPT Qu gia năm 2017 môn ch sề ử1, D2, C3, C4, 5, D6, B7, D8, 9, A10, A11, A12, 13, C14, A15, D16, 17, A18, C19, C20, 21, A22, D23, B24, 25, A26, C27, B28, 29, D30, D31, D32, 33, A34, B35, D36, 37, A38, B39, D40,