Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-17 15:23:44
Nội dung
GIÁO VÀ ĐÀOT OỞ ẠTR NG THPT HÀM LONGƯỜ THI MINH AỀ ỌK THI THPT QU GIA NĂM 2017Ỳ ỐMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 50 phút;ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệMã thi:ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu Nh ng tham gia thanh Hi cac Đông Nam Băng cư ươ ươ ố(8/1967) la: A. Vi Nam, Philippin, Singapo, Thai Lan, Indonexia.êB. Philippin, Singapo, Thai Lan, Indonexia, Brunây.C. Philippin, Singapo, Thai Lan, Indonexia, Malaixia. D. Malaixia, Philippin, Mianma, Thai Lan, Indonexia. Câu 2. qu nh quân dân ta đt đc trong chi ch Biên Gi thu đôngế ượ ơ1950 là?A. Đã tiêu di nhi sinh đchê ịB. Khai thông bi gi Vi Trung chi dài 750kmê ềC. li căn đa vi đng ng liên khu III, IVố ằD. Ta đã giành quy ch đng chi trên chi tr ng chính Bề ượ ườ ôCâu 3: Trong các dung sau, dung nào không trong hi đnh Gi ­ne­v ?ô ơA. Các tham ngh cam tôn tr ng các quy dân nhânươ ủdân Vi Nam, Lào, Campuchia.êB. Vi Nam th hi th ng nh ng cu ng tuy do vào tháng –ê ự1956.C. Trách nhi thi hành hi đnh thu nh ng ng đã ký và nh ng ng kê ườ ườ ết ụD. Hai bên ng ng Nam gi quy Đông ng ng con đngừ ươ ườhòa bình..Doc24.vnCâu Cách ng mi Nam có vai trò nh th nào trong vi đánh ách th ng tra ịc qu và tay sai, gi phóng mi Nam, th ng nh đt c?ủ ươA. Có vai trò quan tr ng nh t.ọ B. Có vai trò nh t.ơ ấC. Có vai trò quy đnh tr ti p.ế D. Có vai trò quy đnh nh tế ấCâu đc nh danh la "La đu trong phong trao gi phong dân Miươ ượ ởla tinh" ?A. Achentina B. Chi lê C. Nicanagoa D. CubaCâu 6. Ba trung tâm kinh tai chinh th gi hinh thanh vao th niên 70 aế ủth XX la:ế iA. Mi Anh Phap. B. Mi Liên Xô Nh n.â ảC. Mi Tây Âu Nh n.â D. Mi Đc Nh n.ứ ảCâu 7: “Không thành công thì cũng thành nhân” là câu nói ti ng trong cu kh iổ ởnghĩa nào?A. Kh nghĩa Yên Thở B. Kh nghĩa ng Khêở ươC. Kh nghĩa Yên Báiở D. Phong trào côngnhân Ba SonCâu Chi ng đu tiên Vi Nam đc thành th gian nào?ô ượ ờA. 3/ 1928 B. 3/1929 C. 4/1929 D. 5/1929Câu Kho khăn nh ta sau cach ng thang Tam la:ơ ươ aA. Quân Đng minh vao VN gi giap quân Nh t, nh ng ch ng pha Cach ngồ aB. đoi, đe do nghiêm tr ng đn nhân dân taa ếC. Ngân qu nha tr ng ngỹ ươ ôD. Cac ch ph cach ng trong ra pha ho ch ng pha Cach ngổ ươ aCâu 10 “Không! chúng ta thà hi sinh ch nh đnh không ch c, nh tấ ươ ấđnh không ch làm nô .” Câu văn trên trích trong văn nào?ị ảA. Tuyên ngôn đc pô B. kêu toànờ ọqu kháng chi nố ếC. kêu nhân ngày thành Đngờ D. ch Vi Minhị êCâu 11. ki đánh ngo trong cu đi ho đng Nguy Ái Qu cự ươ ốlà?A. nh ng Cách ng tháng Nga năm 1917 đn ng ưở ườ ưở cươDoc24.vnc Nguy Ái Qu củ ốB. Đa yêu sách đn nghi Vécxai (18­6­1919)ư ôC. Đc lu ng cùa Lênin dân và thu đa (7­1920)ọ ươ ịD. phi tán thành vi gia nh Qu III và tham gia sáng Đng ng nỏ ảPháp (12­1920)Câu 12. nghia then ch t, quan tr ng nh cu cach ng khoa ­ki thu nố âth hai.ứA. ra kh ng hang hoa ượ ôB. Đa con ng sang văn minh tri tu .ư ườ êC. Thay đi cach cac nhân xu t.ổ ấD. Đa con ng sang th đng hóaư ườ ôCâu 13. Thanh nh cac Đông Nam gi th XX đnự ươ ếnay:A. Tr thanh cac đc p, thoat kh ach thu đa va ph thu vao cac th cở ươ ựđ qu c,ế ốB. Tr thanh khu năng đng va phat tri nh trên th gi i.ở ơC. Tr thanh khu hoa binh, tac, ngh .ở ịD. Co nhi thanh trong công cu xây ng đt c, phat tri kinh .ề ươ ếCâu 14. Cu chi tranh nh thuc đanh ng ki nô êA. Hi ch th ng phong ch ng tên (ABM) năm 1972.ê ươ ửB. Đnh Henxinki năm 1975.ị ươC. Cu không chinh th gi Bus va Goocbach đo Manta (12/1989) ảD. Hi đnh gi phap toan di cho Campuchia (10/1991)ê ềCâu 15: nghĩa quan tr ng nh phong trào “Đng Kh i” là gì?ọ ởA. Giáng đòn nh vào chính sách th dân mi Nam, làm lungô ềlay chính quy tay sai Ngô Đình Di m..â êB. Đánh phát tri nh CM mi Nam chuy th gi gìn cấ ươ ựl ng sang th ti công.ượ ếC. ra đi tr gi phóng mi Nam Vi Nam (20 12 1960).ự êD. Làm phá chi chi tranh đc bi .ả ượ ỹCâu 16: Chi th ng di ra vào th gian nào?ế ờDoc24.vnA. 01­ 01­ 1963. B. 01­ 02­ 1963 C. 02­ 01­ 1963 D. 03­ 01­ 1963.Câu 17: cu 1953 đn đu 1954, ta phân tán ng đch ra nh ng vùng nào?ừ ượ ưA. Lai Châu, Đi Biên Ph Sê Nô, Luôngphabangê ủB. Đi Biên Ph Thakh t, Plây­Cu, Luôngphabangê ẹC. Đi Biên Ph Sê Nô, Plây­Cu, Luôngphabangê ủD. Đi Biên Ph Sê Nô, Pl ây­Cu, ưCâu 18 ki nao đanh ch nghia th dân cu cungự ựh th ng thu đa no châu Phi:ê ởA. Năm 1960 "Năm châu Phi".B. Năm 1962 Angiêri gianh đc đc p.ượ âC. 11/11/1975 ng hoa nhân dân Angôla ra đi.ươ ờD. Năm 1994 Nen­x Manđêla tr thanh ng th ng da đen đu tiên Nam Phi ởCâu 19: “B trong tình hu ng nào, con đng giành th ng cách ng Vi tấ ườ êNam cũng là con đng c”. Câu nói trên đc nêu ra trong ngh nào?ườ ượ ịA. ngh th 15 Đng(01­1959). ảB. ngh th 21 Đng(7­1973)..ô ảC. ngh Chính tr 30­9 đn 7­10­1973).ô ếD. ngh chính tr ng (18­12­1974 đn 8­01­1975).ô ếCâu 20: tiêu Ba ch ng trình kinh “L ng th th ph m, hàng tiêu dùng,ụ ươ ươ ẩhàng xu kh u” đc ra đi Đng nào?ấ ượ ảA. Đi IVa B. Đi Va C. Đi VIa D. Đi VIIa ôCâu 21. Th gian thanh ng hoa nhân dân Trung Hoa:ờ ươ ôA. Thang 10 1948 B. Thang 10 1949 C. Thang 10 1950 D. Thang 10 1951.Câu 22. Giai đo đanh phat tri phong trao gi phong dân ươ ởM latinh:ỹA. năm 1945 đn năm 1959ừ ếB. năm 1959 đn nh ng năm 80 th XX,ừ yC. nh ng năm 80 đn nh ng năm 90 th XX.ừ yD. nh ng năm 90 th XX đn nay.ừ ếCâu 23. qu ng nghiêm tr ng nh mang cho th gi trong su th iâ ờgian cu chi tranh nh la:ô aDoc24.vnA. Cac rao ri t, tăng ng ch đua vu trang chu ti hành chi tranhươ ườ ếv nhauơB. Th gi luôn trong tinh tr ng căng th ng, đi đu, nguy bung chi tranhế ếth gi i.ế ơC. Hang ngan căn quân các kh quân đc thi trên toan uứ ượ âD. Cac ph chi kh ng kh ng ti va ng xu tươ ượ ườ ấcac lo vu khi di êCâu 24 ki nào đt ng cho quan gi và Nh n?ự ảA. đóng quân Nh n.ỹ ảB. vi tr cho Nh n.ỹ ảC. Hi an ninh Nh ký t.ê ươ ếD. xây ng căn quân trên đt Nh n.ỹ ảCâu 25. dung gây nhi tranh cai nh gi ba ng qu Liên Xô, Anh iô ườ aH ngh Ianta (Liên Xô):ô ịA. thuc chi tranh th gi th hai tiêu di ch nghia phat xit Đc vaế ứch nghia quân phi Nh t.ủ âB. Thanh ch qu Liên Qu c.â ốC. Phân chia khu chi đong va ph vi nh ng cac ng qu th ngự ưở ườ ắtr nâD. Gi quy cac qu chi tranh, phân chia chi ph m.ả ẩCâu 26 Mâu thu và ch Vi Nam đu th XX là? yA. Mâu thu gi giai nông dân giai đa ch phong ki nẫ ếB. Mâu thu gi giai công nhân giai nẫ ảC. Mâu thu gi công nhân và nông dân qu và phong ki nẫ ếD. Mâu thu gi dân Vi Nam qu xâm ượ và tay sai chúngD. Công nhân, nông dân, dân c, ti n, đa ch phong ki nư ếCâu 27 nghia then ch t, quan tr ng nh cu cach ng khoa ki thu tố âl th hai.â ứA. ra kh ng hang hoa ượ ôB. Đa con ng sang văn minh tri tu .ư ườ êC. Thay đi cach cac nhân xu t.ổ ấDoc24.vnD. giao qu ngày càng đc ngự ượ ôCâu 28: Công lao đu tiên to nh Nguy Ai Qu trong nh ng năm 1919 ­â ư1930 la gi?A. ch nghia yêu đn ch nghia Mac Lênin, tim ra con đng cừ ươ ườ ươđung đnắB. Thanh Vi Nam Cach ng Thanh Niênâ aC. nh ba ch ng thành Đng ng Vi Namợ êD. Kh th ng linh Chinh tr đu tiên Đngở ươ ảCâu 29 đu tiên nhân dân Vi Nam ni ngày Qu lao đng khi nào?â ôA. 1/5/1930 B. 1/5/1931 C. 1/5/1936 D. 1/5/1939Câu 30: Đi khác nhau gi ng lĩnh chính tr đu tiên Đng và Lu ngể ươ ươchính tr tháng 10/1930 là?ịA. Ph ng ng chi cách ngươ ươ ượ B. Vai trò lãnh đo Đnga ảC. Ch tr ng ng cách ngủ ươ ượ C. Ph ng phápươcách ngaCâu 31 “N không gi quy đc dân gi phóng, không đòi đc đcế ượ ượ ôl do cho toàn th dân c, thì ch ng nh ng toàn th qu gia dân còn ch mãiâ ịki ng trâu, mà quy ph giai đn năm sau cũng không đòiế ađc”. Đo văn trên đc Nguy Ái Qu trình bày lúc nào?ượ ượ ốA. Trong ngh trung ng Đng th (11/1939).ô ươ ứB. Trong ngh trung ng Đng th (5/1941)ô ươ ứC. Trong th đng bào toàn qu sau ngh trung ng th 8.ư ươ ứD.Trong kêu toàn qu kháng chi n.ờ ếCâu 32. Sau 1945, ta ph đi nhi thù, nh ng thù ch là?ươ ếA. ng.ưở B. Anh. C. Pháp D. Nh tâCâu 33: Thang 11 1939, tên tr Đông ng la gi?ọ ươA. tr nhân dân ph Đông ngặ ươB. tr dân ch Đông ngặ ươC. tr ph Đông ngặ ươD. tr dân th ng nh ph Đông ngặ ươCâu 34: dung trong ho ch quân Nava la gi?ô ươ ựDoc24.vn A. Phong ng chi mi c, công chi mi Nam.ự ượ ượ B. Phong ng chi mi Nam, công chi mi ượ ượ C. công chi hai mi Nam cấ ượ D. Phong ng chi hai mi Namự ượ ắCâu 35: Sau đi th ng mùa xuân 1975, nhi thi hàng đu ta là gì?a ươA. Kh ph qu chi tranh và khôi ph kinh .ắ ếB. đnh tình hình chính tr xã mi NamỔ ềC. Th ng nh đt nhà cố ươ ươD. ng quan giao các cở ươCâu 36 Ch tr ng đi Đi Đng VI là gì?ủ ươ ảA. tiên phát tri công nghi ng cách lý trên phát tri nôngƯ ểnghi và công nghi nh .ê ẹB. Th hi công nghi hóa, hi đi hóa đt cự ươC. Phát tri kinh theo ch th tr ngể ườD. Phát tri kinh hàng hóa nhi thành ph theo đnh ng xã ch nghĩaể ươ ủCâu 37: Chi th ng nào ta đã đu cho cao trào” tìm mà đánh, tìm ngu màế ỵdi t” ?êA. Chi th ng ngế ườ B. Chi th ng cế ắC. Chi th ng Bình Giã.ế D. Chi th ng Ba Gia ắCâu 38 Đc đi giai công nhân Vi Nam?ặ êA. Ra đi trong cu khai thác thu đa th nh th dân Phápờ ựB. Ph xu thân nông dân, qu c, phong ki và bóc tâ ôC. ng trung, có tinh th đoàn đu tranhố ấD. Là ng đông đo, đi di cho Ph ng th xu ti bự ượ ươ ôCâu 39: Nguyên nhân ch có nghĩa quy đnh bùng và phát tri caoủ ủtrào cách ng Vi Nam 1930 1931?a êA. nh ng kh ng ho ng kinh th gi 1929­ 1933Ả ưở ơB. Chính sách kh tr ng th dân Phápủ ựC. Chính sách tăng ng vét bóc th dân Phápườ ựD. lãnh đo Đng ng Vi Nam êCâu 40. nghĩa nh cu đng dân ch 1936 1939 la gi?ơ ủDoc24.vnA. Uy tin va nh ng Đng đc ng va ăn sâu trong qu chung nhân dânả ưở ượ âB. ng va ch tr ng Đng đc ph bi n, trinh chinh tr va công tacư ưở ươ ượ ịc Đng viên đc nâng caoủ ượC. Qu chúng đc ch và giác ng Đng đc tôi luy n, tích lũy kinh nghi mâ ượ ượ êđu tranh ấD. Đng đa đc ng chinh tr qu chung đông đo va sả ượ ượ ửd ng hinh th c, ph ng phap đu tranh phong phuụ ươ ấĐÁP ÁN1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A 10.A11.D 12.C 13.A 14.C 15.B 16.C 17.C 18.C 19.A 20.C21.B 22.B 23.B 24.C 25.C 26.D 27.C 28.A 29.A 30.C31.B 32.C 33.C 34.A 35.C 36.D 37.A 38.B 39.D 40.CDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.