Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Yên Bái

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-01 10:51:54 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Mã thi: 008ềS GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠYÊN BÁI KỲ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017Ử ỐBài thi: Khoa xã i; Môn: ch sọ ửĐ CHÍNH TH CỀ Th gian làm bài: 50 phút, không th gian phátể ờđề(Đ thi có 04 trang)ềH tên thí sinhọ :……………………………………………………………………S báo danhố :……………………………………………………………………....Câu 1. Khu tiên bùng phong trào tranh giành nhân dân châu Phi ủlà A. Phi.ắ B. Nam Phi C. Tây Phi. D. Đông Phi.Câu 2. Trong công cu xây ng kinh hi nay, Vi Nam kinh nghi gìộ ượ ệt nguyên nhân phát tri kinh Mĩ trong nh ng năm 1945 1973?ừ ữA. Nâng cao trình trung và lao ng. B. Khai thác và ng lí ngu tài nguyên. ồC. Tăng ng nh tác các khác. ườ ướD. Áp ng khoa kĩ thu hi trong xu t. ấCâu ki nào đánh tình tr ng gi hai kh ch nghĩa và xãấ ướ ủh ch nghĩa châu Âu đã tr nên hòa n?ở ơA Mĩ, Canađa và 33 châu Âu ký nh Henxinki (1975).ướ ướB Hi pệ nhị về nh ngữ quan gi Đông và Tây (1972).ơ ứC Cu gi M.Goócbach và G.Bus trên Manta (1989).ộ ảD Hi ch th ng phòng ch ng tên gi Mĩ và Liên Xô (1972). ướ ữCâu 4. guyên nhân ch nào Nh liên minh ch ch Mĩ sau Chi nếtranh th gi th hai? ứA. ượ nh vi tr Mĩ.ậ ủB ích qu gia Nh n.ả ảC Giúp Mĩ th hi Chi toàn uế ượ ”.D. Ch ng phát tri aạ ch nghĩa ng nủ .Câu 5. Ch đáp án đúng th hi quan gi th gian và dung Bọ ộA B1) 12/3/1947 a) Cu M.Góocbach và G.Bus.ộ ố2) 12/19893) 8/19754) 26/5/1972 b) Liên Xô và Mĩ kí hi vi ch th ng tênệ ướ ốl a.ửc) Mĩ ra thuy Truman.ư ếd) nh Henxiki kí t.ị ướ ượ ếA. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b B. 1-a, 2-b, 3-c, 4-dC. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a C. 1-a, 2-c, 3-d, 4-bCâu 6. năm 1973 nay, cu cách ng khoa kĩ thu hi ch di raừ ễtrên lĩnh cựA. kinh .ế B. công nghi p.ệ C. khoa c.ọ D. công ngh .ệCâu 7. dung nào đây ướ không ph là ng ngo Liên Xô sau chi nả ườ ếtranh th gi th hai?ế ứA. hòa bình an ninh th gi i.ả ớB. Vi tr giúp nhi xã ch nghĩa.ệ ướ ủC. ng phong trào gi phóng dân trên th gi i.Ủ ớD. ng liên minh quân châu Âu, châu và Mĩ Latinh.ở ởCâu 8. Thành trong công cu xây ng ch nghĩa xã các Đông Âu tự ướ ừnăm 1950 -1975 làA. phóng tinh nhân o.ự ượ ạB. đi công nghi đi nhân.ầ ạC. nh ng nghèo đã tr thành các qu gia công nông nghi p.ừ ướ ệD. nh ng nghèo đã tr thành các công nghi (NICS).ừ ướ ướ ớCâu 9. dung nào đây ướ không ph ánh đúng hoàn nh ra ch Hi iả ộcác qu gia Đông Nam (ASEAN)?ốA. Các qu gia giành p.ố ậB. Các qu gia còn nhi khó khăn. ềC. Các đã phát tri nh kinh ướ ếD. Mĩ mu bi Đông Nam thành “sân sau” mình. ủCâu 10. Qu gia nào Đông Nam tr thành “con ng” kinh châu Á?ố ủA. Inđônêxia. B. Xingapo.C. Philippin. D. Thái Lan.C 11 dung nào đây ph ánh đúng hoàn nh di ra ngh Iantaộ ướ ịA. Chi tranh th gi th hai vào giai đo thúc.ế ướ B. Chi tranh th gi th hai bùng .ổC. Chi tranh th gi th hai di ra ác li t.ứ Chi tranh th gi th hai đã thúc. ếC ng hòa Nhân dân Trung Hoa thành ướ ượ ậA. ngày 1/09/1949. B. ngày 1/10/1948.C. ngày 1/10/1949. D. ngày 1/11/1949Câu 13. Giai công nhân Vi Nam có ngu ch nh ừA. nh ngữ phá n. ảB. nh ng tữ ng ti chèn ép.ầ ịC. nh ng tữ th công th nghi pợ ệD. nh ng ng iữ ườ nông dân đo ru ng t.ị ướ ấCâu 14. Nguy Ái Qu đã tìm ra con ng đúng cho nhân dân Vi Namễ ườ ướ ệsau khiA. tham gia sáng ng ng Pháp.ậ ảB. tham gia thành Liên hi các dân thu a.ậ ịC. Lu ng dân và thu Lênin.ọ ươ ủD. yêu sách nhân dân An Nam ngh Véc xai.ử ịCâu 15 ch nào đây là ti trí th ướ Vi Namệ ?A. ng hi n. B. ng ng n.ả ảC. ng Tân Vi t. D. ng Thanh niên.ảCâu 16. Đi khác trong ng lĩnh chính tr tiên (tháng 1930) Lu ngể ươ ươchính tr (tháng 10 1930) ng làị ảA. ng cách ng là công nhân, nông dân, ti n, trí th c.ự ượ ứB. lãnh cách ng là giai công nhân tiên phong là ng ng n.ạ ảC. xác nh quan gi cách ng Đông ng cách ng th gi i.ị ươ ớD. cách ng Vi Nam tr qua hai giai đo cách ng dân quy và cách ng xãạ ạh ch nghĩa.ộ ủCâu 17 đi kinh Vi Namế từ năm 1929 năm 193 làA. có ph i. ồB. kh ng ho ng, suy thoái.ủ ảC. có phát tri n. ểD. phát tri xen kh ng ho ng.ể ảCâu 18 Kh liên minh hình thành trong phong trào cách ng 1930 1931 Vi tố ượ ệNam làA. liên minh công nông. B. liên minh công nhân n.ư ảC. liên minh nông dân n. ảD. liên minh công nhân ti n.ể ảCâu 19. dung nào đây là khách quan đi ki thu cho cu uộ ướ ấtranh nhân dân ta trong nh ng năm 1936 1939?ủ ữA. Đông ng có Toàn quy i.ươ ớB. Chính ph tr Nhân dân lên quy Pháp.ủ ởC. Chính ph Pháp Đông ng đã quan tâm phát tri văn hóa.ủ ươ ểD. Chính ph Pháp Đông ng đã quan tâm ph kinh .ủ ươ ếCâu 20. Tháng -1940, ki trong Chi tranh th gi th hai có nh ngự ưởđ Vi Nam làế ệA. Nh nh vào Đông ng. ươB. công Liên Xô.ứ ấC. Nh đánh chi Trung Qu c. ốD. Pháp hàng c.ầ ứCâu 21. ch nh trong th hi ng (1986 –ạ ướ ườ ướ1990) làA. khoa công ngh chuy bi ch m.ọ ậB. ng xu nh bé, ch kĩ thu u.ự ượ ậC. nh ng hi ng tiêu kéo dài trong máy nhà c.ữ ượ ướD. kinh còn cân i, phát cao, hi qu kinh th p. ấCâu 22. Tháng 10 1947, th dân Pháp cu ti công lên Vi theo ngự ườA. th y, hàng không.ộ B. th y, t. ắC. t, hàng không. D. th y, t, hàng không.ủ ắCâu 23. Nh ng thành ta trong công cu đã kh ng nhữ ướ ượ ịA. th và vai trò quan tr ng Vi Nam trên tr ng qu ườ ếB. ta thành công nghi theo ng hi i. ướ ướ ướ ạC. quan tr ng nghi công nghi hóa, hi hóa.ầ ạD. ng ng là đúng, đi công cu là phù p. ườ ướ ợCâu 24. Quân ta đã giành th ch ng trên chi tr ng chính (B sauộ ượ ườ ộchi th ng nào?ế ắA. Cu chi các đô th ịB. Chi th ng Vi thu đông năm 1947. ắC. Chi th ng Biên gi thu đông năm 1950. ớD. Chi ch Đi Biên Ph năm 1954. ủCâu 25 Tháng 3-1951, tr Vi Minh và Liên Vi nh thành tr có tên làặ ậA. tr Vi Minh.ặ ệB. tr Liên Vi t.ặ ệC. tr Dân th ng nh t.ặ ấC. tr qu Vi Nam.ặ ệCâu 26. ho ch Lát Tátxinhi đã có nh ng nh th nào cu kháng chi nế ưở ếc ta?ủA. ta có th đàm phán Phápạ ớB. Làm cho cu kháng chi ta thu n.ộ ơC. ng đi ho ch giành th ng i.ử ợD. Làm cho cu kháng chi ta tr nên khó khăn, ph p.ộ ạCâu Th đo nào đây Mĩ ng bi mi Nam Vi Nam thành thu củ ướ ượ ộđ ki i?ị ớA. Vi tr cho Pháp kéo dài và qu hóa chi tranh Đông ng.ệ ươB. Th hi các đi kho Hi nh Gi nev mà Pháp ch thi hành.ự ưC. Giúp nhân dân mi Nam Vi Nam kh ph qu chi tranh.ỡ ếD. ng lên chính quy Ngô Đình Di m, âm chia lâu dài Vi Nam.ự ệCâu 28 Kh hi nào đây ng ta ra ngay khi thành (1930) đã trẩ ướ ượ ởthành hi th khi hoàn thành cách ru ng (1957)?ệ ấA. dân c”.ộ ộB. “Đ phong ki n”.ả ếC. “Ng cày có ru ng”.ườ ộD. “Đ do nh phúc”.ộ ạCâu 29. Sau th chi “Chi tranh bi t”, Mĩ th hi chi chi nấ ượ ượ ếtranh gì mi Nam Vi Nam ?ạ ệA. Chi “Chi tranh ph ng”.ế ượ ươB. Chi “Chi tranh bi t”.ế ượ ệC. Chi “Chi tranh ”.ế ượ ộD. Chi “Vi Nam hóa chi tranh”.ế ượ ếCâu 30. Cu ng ti công và Xuân Thân 1968 đã ngo căn nộ ướ ảcho cu tranh nhân dân ta trên tr ngo giao vìộ ạA. làm lung lay chí xâm quân Mĩ, bu Mĩ ph tuyên “phi Mĩ hóa” chi nượ ếtranh xâm c.ượB. bu Mĩ ph ch không đi ki chi tranh phá ho mi c.ộ ắC. bu Mĩ ph ch nh đàm phán Pari ch chi tranh Vi Nam.ộ ệD. giáng đòn nh vào chính quy Sài Gòn, kh năng can thi Mĩ ch .ộ ếCâu 31. Nh nh sau nói nghĩa th ng nào? ợ“ Th ng đó mãi mãi ghi vào ch dân ta trong nh ng trang chói iắ ượ ọnh t,…, ki có quan tr ng qu to và có tính th sâu c”. ắA. Gi phóng Hu Đà ng.ả ẵB. Chi th ng Đi Biên Ph .ế ủC. Gi phóng Sài Gòn Gia nh.ả ịD. Kháng chi ch ng Mĩ c.ế ướCâu 32. dung nào thông qua trong kì th nh Qu khóa VI (1976).ộ ượ ộA. Chú tr ng khôi ph xu nông nghi p.ọ ệB. ra nhi th ng nh lãnh th .ề ướ ổC. Qu huy mang dòng ch ng hòa xã ch nghĩa Vi Nam.ố ệD. Nh trí bi pháp th ng nh Nhà c.ấ ướ ướCâu 33 Sau th ng mùa Xuân 1975, nhi thi hàng Vi Nam làạ ệA. th ng nh nhà c.ố ướ ướB. ng quan giao các c.ở ướC. nh tình hình chính tr xã mi Nam.ổ ềD. kh ph qu chi tranh và phát tri kinh mi c.ắ ắC ng ng Vi Nam ra năm 1930 là gi các nào?ả ốA. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân.ủ ớB. Ch nghĩa Mác Lênin ng Chí Minh.ủ ưở ồC. Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu c. ướD Ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân, phong trào yêu c. ướCâu 35. Nguyên ng trong Ch ng trình hành ng Vi Nam Qu dân ngắ ưở ươ ảnăm 1929 làA do, bình ng, bác ái.ự ẳB. dân c, ru ng dân cày. ấC. tr làm cách ng qu gia, sau làm cách ng th gi i.ướ ớD nh công tác tuyên truy giác ng ng viên.ẩ ảC ki cu xâm ta th hai th dân Pháp làự ượ ướ ựA. Pháp gây chúng ta Hà i.ấ ộB. Pháp th .ộ ướ ưC. Pháp công quân ta tr Nam .ấ ộD Pháp câu quân Trung Hoa Dân qu c.ế ốCâu 37 Đi khác nhau trong lu đi Lu ng chính tr (10 -ể ươ ị1930) ng lĩnh chính tr tiên là ươ ầA. ng chi cách ng.ề ườ ượ ạB giai lãnh cách ng.ấ ạC. quan gi cách ng Vi Nam và cách ng th gi i.ố ớD quan gi hai nhi dân và dân ch ng cách ng.ố ượ ạCâu 38. dung nào đây th hi nghĩa th ng công cu gi quy gi cộ ướ ặđói sau ngày Cách ng tháng Tám 1945?ạA. Th hi trách nhi “vì dân” chính quy i.ể ớB. Nhân dân th hi nghĩa ph ng cho mi Nam.ự ươ ềC. Làm cho nhân dân ph kh xây ng ch nghĩa xã mi ắD. Có đi ki nh phát tri kinh theo ng ch nghĩa.ề ướ ủC 39. Cho các ki sau:ự ệ1. Qu Vi Nam Dân ch ng hòa;ầ ướ ộ2. Thông qua Chính ph liên hi kháng chi n;ủ ế3. Thông qua Hi pháp tiên.ả ầS theo th gian nh ng bi pháp ng và Ch ch Chí Minh xây ng chínhắ ựquy cách ng sau ngày 1945 ạA. 1, 2, B.2,1,3 C. 3,2,1 D. 3, 2Câu 40. tháng 1951, ch có vai trò quan tr ng trong vi p, đoàn toànừ ếdân ta ti hành cu kháng chi ch ng Pháp làế ốA. tr Vi Minh. ệB. tr Liên Vi t.ặ ệC. Liên minh nhân dân Vi Miên Lào. ệD. Liên Vi t.