Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Quang Trung, Hải Dương (Lần 2)

65646464363738633262663065643435353563376531393061313166656631323031373736643734383633643030336561333566323135623938333861386530
Gửi bởi: Thái Dương vào 09:32 AM ngày 6-03-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT QUANG TRUNGƯỜ(Đ thi có 04 trang)ề THI TH THPT QU GIA NĂM 2017 NỀ Ầ2MÔN: HÓA ỌTh gian làm bài: 50 phútờ Mã thi 132ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCho nguyên kh (theo đvC)ử các ngủ yên 1; Li 7; 9; 12; 14; 31; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; Cl 35,5; 39; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Rb 85; Sr 88;Ag 108; Ba 137.Câu 1: Th phân ch béo trong môi tr ng ki luôn thu củ ườ ượA. etilen glicol. B. natri stearat. C. glixerol. D. natri panmitat.Câu 2: Polime nào sau đây đi ch ng ph ng pháp trùng ng ng?ượ ươ ưA. Polietilen. B. visco.ơ C. Poli(vinyl clorua) D. Nilon-6,6.Câu 3: Công th ng quát este no, ch ch làứ A. Cn H2 B. Cn H2 n+2 O2 C. Cn H2n O2 D. Cn H2 n-2 O2Câu 4: cháy hoàn toàn 11,88 gam hai este ch (trong đó có este ch vàồ ứm este hai ch c) 14,784 lít Oầ2 (đktc), thu 25,08 gam COượ2 Đun nóng 11,88 gam iớ300 ml dung ch NaOH 1M, cô dung ch sau ph ng thu ch và ph iị ượ ơch ch ancol ch Z. Cho vào bình Na sau khi ph ng ra hoàn toàn th yỉ ấkh ng bình Na tăng 5,85 gam. Tr CaO và NaOH nung trong đi uố ượ ềki không có không khí, thu 2,016 lít (đktc) hidrocacbon duy nh t. kh ng aệ ượ ượ ủeste hai ch trong làứ ợA. 57,91 %. B. 42,09 %. C. 27,60 %. D. 72,40 %.Câu 5: Ch khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây hi ng hi ng nhà kính?ấ ượ ứA. CO2 B. Cl2 C. NO2 D. SO2 .Câu 6: Ch nào không màu bromấ ướA. Etilen B. axit acrylic C. metyl metacrylat D. phenyl axetatCâu 7: m: CHỗ ồ2 O, CH2 O2 C2 H2 O2 là các ch ch Cho tác ng iấ ớdd AgNO3 /NHư3 thu 23,76 gam Ag. cháy hoàn toàn thu 1,568 lít COượ ượ2 đktc.Kh ng CHố ượ2 trong làA. 0,6 gam B. 1,2 gam C. 2,4 gam D. 1,8 gamCâu 8: K, Kỗ ồ2 O, Na, Na2 O, Ba và BaO, trong oxi chi 8,75% kh ng.ế ượHòa tan gam vào thu 400 ml dung ch và 1,568 lít Hế ướ ượ ị2 (đktc). Tr 200 mlộdung ch 200 ml dung ch HCl 0,2M và Hị ồ2 SO4 0,15M thu 400 mlượdung ch có pH 13. Các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr giá tr nào nh tầ sau đây?A. 13. B. 15. C. 14. D. 12.Câu 9: Cho gam axit glutamic ph ng 200 ml dung ch HCl 1M, thu dung ch X.ả ượ ịCho 400 ml dung ch NaOH 1M vào X, thu dung ch Y. Cô dung ch Y, thu cị ượ ượ29,69 gam ch khan. Bi các ph ng ra hoàn toàn, giá tr làấ ủA. 11,760. B. 12,495. C. 13,965. D. 13,230.Câu 10: Dãy kim lo tác ng đi ki th ng làạ ướ ườA. Li, Mg, Al B. K, Ca, Ba C. Mg, Ba, Fe D. Na, Ca, BeCâu 11: Trong các ch sau đây, ch nào có nhi sôi cao nh t?ấ ấA. HCOOCH3 B. CH3 COOH. C. CH3 CH2 OH. D. CH3 CHO.Câu 12: nhi cao, khí HỞ ộ2 kh oxit nào sau đây?ử ượA. CaO. B. Al2 O3 C. MgO. D. CuO. Trang Mã thi 132ềCâu 13: Cho các thí nghi m:ệFe dd HNOư3 loãng; Fe Clo ;ư Fe dd H2 SO4 loãng, ;ưFe dd AgNO3 ;ư Fe dd HCl c, ;ặ Fe (đun nóng);Fe dd Cu(NO3 )2 ;ư Fe dd Mg(NO3 )2 .S thí nghi mu (II) sau hoàn toàn làố ưA. B. C. D. 4Câu 14: Tr ng nào sau đây thu dung ch có pH sau thí nghi m?ườ ượ ệA. Đi phân dung ch CuSOệ ị4 (đi tr ).ệ ơB. Đi phân dung ch Naệ ị2 SO4 (đi tr ).ệ ơC. Đi phân dung ch AgNOệ ị3 (đi tr ).ệ ơD. Đi phân dung ch NaCl (có màng ngăn).ệ ịCâu 15: Hòa tan Fe vào dung ch HCl dị sau ph ng thu dung ch có ch tan iư ượ ớn ng mol ng nhau và 0,2 mol Hồ ằ2 Nh AgNOỏ3 vào dung ch X, sau khi ph ng hoànư ứtoàn thu khí NO (s ph kh duy nh Nượ +5) và gam a. Giá tr làế ịA. 57,4 0. B. 86,1 0. C. 107,7 D. 91,5 0.Câu 16: Ch nào là amin hai?ấ A. H2 N-[CH2 ]6 –NH2 B. CH3 –CH(CH3 )–NH2 C. CH3 –NH–CH3 D. C6 H5 NH2 .Câu 17: Cho các phát bi sau: ể(a) ph ng gi axit axetic và ancol etylic etyl axetat thu lo ph ng este hóa;ả ứ(b) iot vào tinh đi ki th ng xu hi màu tím xanh;ỏ ườ ệ(c) metyl acrylat có công th CHứ ạ2 CH OCOCH3 ;(d) tinh và xenluloz là ng phân nhau;ộ ủ(e) xenluloz ng và gi các glucoz có ki liên 1, glicozit(f) dung ch lysin làm quỳ tím chuy ỏNh ng phát bi sai làữ ểA. (d), (e), (f). B. (b), (c), (d), (f). C. (c), (d), (f). D. (a), (b), (d), (e).Câu 18: tr ng thái n, hình electron ngoài cùng nguyên (Z 19) làỞ ửA. 3s 1. B. 3d 1. C. 2s 1. D. 4s 1.Câu 19: Lên men gam tinh ra ancol etylic hi su quá trình là 81%. ng khíộ ượCO2 sinh ra th vào dung ch vôi trong, thu 150 gam a. Kh ngấ ướ ượ ượdung ch sau ph ng gi 51 gam so kh ng dung ch vôi trong ban u. Giáị ượ ướ ầtr làị ủA. 225. B. 900. C. 1500. D. 250.Câu 20: tách Ag kh (Ag, Cu, Fe) mà không làm thay kh ng Ag, taể ượdùng dung ch nào sau đây?ịA. HNO3 B. H2 SO4 c.ặ C. FeCl3 D. HCl.Câu 21: Phân kh alanin làử ủA. 89. B. 147. C. 75. D. 117.Câu 22: Khi th hi ph ng cho ch kh (kim lo i, phi kim...) tác ng axit HNOự ớ3 cặth ng ra NOườ ạ2 i, gây nhi môi tr ng. ch khí NOộ ườ ế2 thoát ra ngoài môitr ng, ng ta nút bông dung ch nào sau đây?ườ ườ ịA. Xút. B. Mu ăn.ố C. n.ồ D. Gi m.ấCâu 23: Cho 15 gam CaCOỗ ợ3 và KHCO3 tác ng dung ch HCl thu lítụ ượkhí CO2 (đktc). Giá tr làịA. 4,48 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lítCâu 24: Hòa tan 1,2 gam kim lo vào dung ch X. Cho vào 100 ml dung chạ ướ ượ ịAlCl3 0,1M thì th ra a, sau đó tan ph n. Kim lo làấ ạA. Na. B. K. C. Li. D. Rb.Câu 25: ph ph ng nhi nhôm luôn cóả ệA. O2 B. Al2 O3 C. Al. D. Al(OH)3 Trang Mã thi 132ềCâu 26: Có FeO Alỗ ợ2 O3 chia thành ph ng nhau:ượ ằPh 1: Tan trong dung ch có 0,9 mol HClầ ịPh 2: Đem nung nóng th Hầ ổ2 qua, sau th gian 20,2 gam baộ ượ ồch và sinh ra 0,9 gam c.ấ ướPh trăm kh ng Alầ ượ2 O3 trong ban làỗ ầA. 48,57%. B. 50,57%. C. 54,57%. D. 52,57%.Câu 27: Dung ch ch mol CuSOị ứ4 2a mol NaNO3 và mol HCl. Nhúng thanh Mg(d có kh ng gam vào dung ch X, th bi di ph thu kh ng thanh Mgư ượ ượtheo th gian bi di nh hình đây:ờ ượ ướGi các ph ng ra hoàn toàn; NO là ph kh duy nh Nả +5; toàn Cuộsinh ra bám vào thanh Mg. làA. 9. B. 8. C. 10. D. 11.Câu 28: peptit và peptit (t mol 1:3). và lo iỗ ạaminoaxit, ng nhóm -CO-NH- trong phân và là 5. Khi th phân hoàn toàn gam Gổ ủthu 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá tr làượ ủA. 116,28. B. 110,28. C. 109,5. D. 104,28.Câu 29: Dung ch ch nào sau đây không tác ng Cu(OH)ụ ớ2 đi ki th ng?ở ườA. Glucoz .ơ B. Glixerol. C. Ancol etylic. D. Saccaroz .ơCâu 30: Đun nóng 0,08 mol hai peptit (Cỗ ồx Hy Oz N6 và (Cn Hm O6 Nt dùngầ300 ml dung ch NaOH 1,5M ch thu dung ch ch mol mu glyxin và mol mu iị ượ ốc alanin. khác, cháy 60,90 gam trong Oủ ố2 thu COừ ượ ợ2 H2 và N2 ,trong đó ng kh ng COổ ượ ủ2 và là 136,14 gam. Giá tr làướ ịA. 0,750. B. 0,625. C. 0,775. D. 0,875.Câu 31: Cho 200 ml dung ch Ba(OH)ị2 0,6M vào 100 ml dung ch ch NaHCOị ứ3 2M và BaCl21M, thu gam a. Giá tr làượ ủA. 29,55. B. 19,70. C. 39,40. D. 35,46.Câu 32: Cho 0,1 mol amino axit tác ng dung ch có 0,1 mol NaOH thu cụ ượmu Y. Cho tác ng dung ch có 0,3 mol HCl. cóố ậA. nhóm –COOH và nhóm –NH2 B. nhóm –COOH và nhóm –NH2C. nhóm –COOH và nhóm –NH2 D. nhóm –COOH và nhóm –NH2Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung chị HNO3 loãng (d ),ư thu cượ dung chịcó ch aứ gam mu iố và khí NO (s nả ph mẩ khử duy nh t).ấ Giá trị aủ làA. 42,2. B. 21,1. C. 24,2. D. 18,0.Câu 34: Thu phân ch trong môi tr ng axit thu ph có kh năng tham giaỷ ườ ượ ảph ng tráng c. ch làả ấA. etyl axetat B. saccarozơ C. vinyl axetat D. metyl fomatCâu 35: Dung ch Fe(NOị3 )2 ph ng ch nào sau đây?ả ấA. HCl. B. Cu. C. Na2 SO4 D. NaCl. Trang Mã thi 132ềCâu 36: Hòa tan ch 12 gam Fe và Cu vào dung ch HCl loãng thu 4,48 lítỗ ượH2 (đktc). Ph trăm kh ng Fe trong làầ ượA. 53,33%. B. 46,67%. C. 6,67%. D. 93,33%.Câu 37: Este có kh so Hỉ ớ2 ng 37. Th phân trong dung ch NaOH thu cằ ượCH3 COONa. Công th este làứ A. HCOOCH3 B. CH3 COOC2 H5 C. HCOOC2 H5 D. CH3 COOCH3Câu 38: Dung ch nào sau đây dùng phân bi dung ch NaCl dung ch Naị ị2 SO4 ?A. KCl B. KOH C. BaCl2 D. HClCâu 39: Cho dung ch NHừ ị3 vào dung ch AlClế ị3 th xu hi nấ ệA. màu nâu đế B. keo tr ng, sau đó tan nế ầC. keo tr ng, sau đó không tanế D. màu xanhế ủCâu 40: Cho 3,68 gam Al, Zn ph ng dung ch Hỗ ị2 SO4 20% (v ), thu cừ ượ0,1 mol H2 Kh ng dung ch sau ph ng làố ượ ứA. 52,48 gam. B. 42,58 gam. C. 13,28 gam. D. 42,68 gam.---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 132ề