Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Quế Võ số 1, Bắc Ninh (Lần 2)

ce9b4fcc75e05378d6e3ecf65293f4d2
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-11 11:29:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕƯƠ ẾS 1Ố THI TH THPT QU GIA NĂM 2017Ề ẦMôn: GDCD(Th gian làm bài: 50 phút, không th gian phát )ờ ềĐ có trang, 40 câuề ồMã đề 882H va tên thí sinh:..........................S báo danh: .............................ọ ốCâu 1: Quy và nghĩa công dân quy nh trong:ề ượ ịA. quy quan.ộ B. Đi ng, Đoàn.ề ảC. quy tr ng c.ộ ườ D. Hi pháp và lu t.ế ậCâu 2: Anh đi khi xe máy đèn nh sát giao thông yêu ng ph ng ượ ươti và lí vi ph m. Hành vi anh ph ch trách nhi pháp lí nào?ệ ệA. Trách nhi hành chính.ệ B. Trách nhi hình .ệ ựC. Trách nhi lu t.ệ D. Trách nhi dân .ệ ựCâu 3: công dân bình ng tr pháp lu là trách nhi ướ ủA. Công dân và chính quy ph ng.ề ươ B. Công dân và xã i.ộC. Nhà và công dân.ướ D. Nhà và xã i.ướ ộCâu 4: Hình th th hi pháp lu nào đây có ch th th hi khác các hình ướ ớth còn i?ứ ạA. Thi hành pháp lu t.ậ B. Ap ng pháp lu t.ụ ậC. ng pháp lu t.ử D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 5: cá nhân, ch khi tham gia vào các quan kinh bình ng theo quy ẳđ nh pháp lu t.Kh ng nh này mu đên dung bình ng trong:ị ẳA. Lao ng.ộ B. tác kinh .ợ ếC. xu t.ả D. Kinh doanh.Câu 6: Vi doanh nghi thu nh kì là bi hi hình th ứA. ng pháp lu B. Áp ng pháp lu t.ụ ậC. Tuân th pháp lu D. Thi hành pháp lu ậCâu 7: Ông vì buôn bán ma túy ông ph ch trách nhi pháp lí nào?ị ệA. Trách nhi hình .ệ B. Trách nhi hành chính.ệC. Trách nhi dân .ệ D. Trách nhi lu t.ệ ậCâu 8: Pháp lu và có quan nh th nào?ậ ếA. Các quy pháp lu cũng là quy ứB. là ph ng ti thù th hi và pháp lu .ạ ươ ậC. pháp lu và xã .ả ộD. Pháp lu là ph ng ti thù th hi và các giá tr .ậ ươ ứCâu 9: Đi gi ng nhau gi ba hình th ng pháp luât, thi hành pháp luât và tuân th ủpháp lu th hi :ậ ởA. Ch th th hi là các công ch nhà c.ủ ướB. Ch th th hi là các cá nhân vi ph pháp lu t.ủ ậC. Ch th th hi là các quan nhà c.ủ ướD. Ch th th hi là các cá nhân và ch trong xã i.ủ ộCâu 10: Lu giao thông ng quy nh, ng không ch hành đèn tín hi líậ ườ ườ ửvi ph hành chính. Đi này th hi tr ng nào pháp lu t?ạ ậA. Tính quy bu chung ộB. Tính xác nh ch ch hình th ứC. Tính quy ph ph bi ếD. Tính quy ph pháp lu .ạ ậCâu 11: Nh ng giá tr mà pháp lu và ng là:ữ ướ ớA. Công ng, bình ng, do, phát tri n.ằ ểB. Công ng, bình ng, do, ph i.ằ ảC. Công ng, bình ng, nhân o, phát tri n.ằ ểD. Công ng, bình ng, do, nhân ái.ằ ựCâu 12: Hành ng nào đây xâm ph quy kh xâm ph thân th ướ ủng khác ?ườA. Đe gi ng i.ọ ườB. Nói ng khác uy tín .ấ ườ ọC. Đánh ng gây th ng tích làm kh ng y.ườ ươ ườ ấD. ti gi ng i.ự ườCâu 13: Không ch ban hành pháp lu nhà còn có trách nhi gì?ỉ ướ ệA. ích các quan nhà c.ả ướB. Giám sát ch ch vi th hi quy công dân.ặ ủC. cho pháp lu ng thi hành và tuân th trong th .ả ượ ườ ếD. lí vi ph nh ng ng không th hi quy công dân.ử ườ ủCâu 14: Th hi pháp lu là nghĩa ai?ự ủA. cán công ch nhà c.ọ ướB. cá nhân, ch trong xã i.ọ ộC. Các ch th kinh .ủ ếD. quan nhà có th quyên.ơ ướ ẩCâu 15: sao ph có pháp lu t?ạ ậA. Vì pháp lu là ph ng ti qu lí nhà c.ậ ươ ướB. Vì pháp lu là ph ng ti qu lí chính tr .ậ ươ ịC. Vì pháp lu là ph ng ti nhà qu lí xã ươ ướ ộD. Vì pháp lu là ph ng ti qu lí kinh .ậ ươ ếCâu 16: ng có quy làm vi c, do ch vi làm và ngh nghi phù ườ ệh kh năng mình Đi này th hi n:ợ ệA. Quy bình ng trong lao ng.ề ộB. Quy bình ng gi lao ng nam và lao ng .ề ữC. Quy bình ng trong vi th hi quy lao ng.ề ộD. Quy bình ng trong giao ng lao ng.ề ộCâu 17: dung nào không ph là tr ng pháp lu t?ả ậA. Tính thuy ph c, răn đe.ế ụB. Tính quy ph ph bi n.ạ ếC. Tính xác nh ch ch hình th c.ị ứD. Tính quy bu chung.ề ộCâu 18: Hi pháp ta quy nh tu ng công dân là:ế ướ ủA. Nam 20 tu tr lên và 18 tu tr lên.ủ B. 18 tu tr lên.ừ ởC. Công dân 21 tu tr lên.ừ D. 17 tu tr lên.ừ ởCâu 19: dung nào sau đây không th hi quy bình ng gi và ch ng?ể ồA. ch ng có nghĩa ngang nhau trong vi tôn tr ng quy do, tín ng ng, tôn giáo.ợ ưỡB. ch ng tôn tr ng và gi gìn danh nhân ph nhau.ợ ủC. ch ng có nghĩa ngang nhau trong vi ch trú.ợ ưD. ch ng có nghĩa ngang nhau trong vi ra thu nh ậCâu 20: Hàng năm, Nhà ta ch Hùng nh ng nh công lao ướ ưở ớd ng các vua Hùng. Đây là hình th c:ự ướ ứA. Mê tín đoan.ị B. o.ạC. Tôn giáo. D. Tín ng ng.ưỡCâu 21: ch pháp lu ồA. ch ch và ch xã ộB. ch nhiên và ch xã ộC. ch giai và ch xã ộD. ch giai và ch ch ửCâu 22: Công an ng trong tr ng nào đây?ượ ườ ườ ướA. Phát hi ng đang khóa tr xe máy.ệ ườ ộB. Hai sinh gây tr trong c.ọ ọC. Hai nhà hàng xóm cãi nhau.D. Tung tin, nói ng khác.ị ườCâu 23: Nghĩa mà các cá nhân ho ch ph gánh ch qu hành vi vi ừph pháp lu mình là khái ni :ạ ềA. Áp ng pháp lu t.ụ ậB. Các giai đo th hi pháp lu t.ạ ậC. Vi ph pháp lu ậD. Trách nhi pháp lí.ệC©u 24: phân bi pháp lu các quy ph xã khác ng ta căn vào các ườ ặtr ng nào đây pháp lu t?ư ướ ậA. Tính quy ph ph bi n.ạ ếB. Tính nêu ng, thuy ph c.ươ ụC. Tính xac nh ch ch hình th c.ị ứD. Tính quy bu chung.ề ộCâu 25: và yêu nhau, sau th gian chia tay và yêu ng khác. níu kéo không ườđ nên đã lên ng xã đăng i, phát tán hình nh thân khi hai ng yêu nhau và ượ ườnói H. Hành vi này xâm ph m:ấ ạA. Quy pháp lu danh nhân ph công dân.ề ượ ủB. Quy kh xâm ph thân th công dân.ề ủC. Quy pháp lu ng tinh thân công dân.ề ượ ủD. Quy pháp lu tinh ng, kh công dân.ề ượ ủCâu 26: Anh ng bi ng nhân dãn xã. Trong tr ng này anh đã th ườ ựhi pháp lu theo hình th nào?ệ ứA. Áp ng pháp lu t.ụ B. Thi hành pháp lu t.ậC. ng pháp lu t.ử D. Tuân th pháp lu t.ủ ậCâu 27: Anh quan có th quy đăng kí tên nhãn hi u, ki dáng, thi ếcho sáng ch mình. Anh đã th hi quy gì?ế ềA. Quy ho ng khoa c.ề ọB. Quy công nghi p.ề ệC. Quy tác gi .ề ảD. Quy phê bình văn c..ề ọCâu 28: Nghi ng ông xe máy mình, ông cùng con trai vào nhà ông ựkhám xét. Hành vi này xâm ph quy nào đây?ạ ướA. Quy pháp lu nhân ph và danh công dân.ề ượ ủB. Quyên nhân thân công dân.ủC. Quy bí công dân.ề ượ ủD. Quy kh xâm ph ch công dân.ề ủCâu 29: và đua xe, ng lách, đánh vong trên ng và nh sát giao thông lí. Theoạ ườ ửem, và ph ch trách nhi pháp lí nào?ả ệA. Trách nhi lu t.ệ ậB. Trách nhi dân .ệ ựC. Trách nhi hình .ệ ựD. Trách nhi hành chính.ệCâu 30: Ch bu thôi vi trong th gian đang mang thai. Ch căn vào quy ềnào công dân mình?ủ ệA. Quy cáo..ề B. Quy khi i.ề ạC. Quy bình ng.ề D. Quy dân ch .ề ủCâu 31: ch cho hai và ngh nhà ch ng cho yên gia th t. ấHành ng đã vi ph m:ộ ạA. Quy sáng công dân.ề ủB. Quy phát tri công dân.ề ượ ủC. Quy do cá nhân công dân.ề ượ ủD. Quy công dân.ề ủCâu 32: Vì bà ng nhi nên Vân đã gi không chăm sóc bà Bi ểhi Vân đã vi ph m:ệ ạA. Quy bình ng gi ông bà và cháu.ề ữB. Quy bình ng gi các thành viên trong gia đình.ề ữC. Quy bình ng gi cha và con cái.ề ẹD. Quy bình ng gi các cháu.ề ữCâu 33: Ch Hoa công ty xin vi nh ng ch vì ch là ng dân thi ườ ốCông ty đã vi ph m:ạA. Quy bình ng gi lao ng nam và lao ng .ề ữB. Quy bình ng trong giao ng lao ng.ề ộC. Quy bình ng trong kinh doanh.ề ẳD. Quy bình ng trong th hi quy lao ng.ề ộCâu 34: Minh và Thu không may cha m, khi Minh gia đình anh thay cha ẹnuôi Thu ăn khi tr ng thành. Vi làm này th hi ưở ệA. Quy con ng i.ề ườB. Quy bình ng gi anh, ch em ịC. Quy bình ng chăm sóc, nuôi ng trong gia đình.ề ưỡD. Quy bình ng p.ề ậCâu 35: Hà là sinh trung ph thông, em th ng xuyên vi và bài cho báo tu ườ ổtr Hà đang th hi :ẻ ệA. Quy phát tri n.ề ượ B. Quy sáng o.ề ạC. Quy p.ề D. Quy phê bình văn c.ề ọCâu 36: Ch là ng theo nên có ki cho ng ch là ng theo nên không ườ ườ ạth ng bi ng nhân dân c. Theo em kh ng nh trên đã vi ph m:ể ượ ạA. Quy bình ng phát tri cá nhân ểB. Quy bình ng gi các tôn giáo.ề ữC. Quy bình ng tín ng ng.ề ưỡD. Quy bình ng nam .ề ữCâu 37: Theo quy nh pháp lu ai là ng có quy khi i?ị ườ ạA. Cá nhân, ch có quy n, ích pháp xâm i.ổ ạB. Cán công ch nhà c.ộ ướC. cá nhân nào trong xã i.ấ ộD. Công dân 18 tu tr lên.ừ ởCâu 38: có nh sau khi nghi trung ph thông em đi ngh nh ng ẹem em đi ngành gi ng em đã vi ph dung nào trong quy ềh công dân?ọ ủA. Công dân có quy không ch .ề ếB. Công dân bình ng p.ượ ậC. Công dân có quy th ng xuyên, su i.ề ườ ờD. Công dân có th ngành ngh nào phù thích mình.ể ủCâu 39: Ch ch Chí Minh đã kh ng nh: ”Bao nhiêu ích vì dân Bao nhiêu ềquy dân...” Kh ng nh trên th hi n:ề ệA. ch giai pháp lu t.ả ậB. ch nhân văn pháp lu t.ả ậC. ch chính tr pháp lu t.ả ậD. ch xã pháp lu t.ả ậCâu 40: Anh lên quan công an vi ng nghi hành hung, đánh ệđ p,trong quá trình làm vi c. Anh đang th hi quy gì?ậ ềA. Quy khi i.ề B. Quy lao ng.ề ộC. Quy bãi nhi cán D. Quy cáo.ề ốĐáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn Giáo công dânề ụ1, D2, A3, D4, B5, D6, D7, A8, D9, D10, 11, B12, D13, C14, B15, C16, C17, A18, C19, D20, 21, C22, A23, D24, D25, A26, C27, B28, D29, D30, 31, D32, A33, D34, B35, B36, B37, A38, D39, A40,