Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM (Lần 1) có đáp án

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 08:46:13 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang GIÁO HCM=TRƯỜNG THPT NHUẬN 2015 2016 MÔN: KHỐI Thời gian bài: phút trắc nghiệm) sinh:............................................................................... danh: .............................Lớp: …….. Mạch động cuộn thuần biến thiên 100µH điện điện dung biến thiên 100pF 500pF. được sóng tuyến bước sóng trong khoảng nào? 188m 214m 18,8m 421,5m 188m 42,51m 18,8m 214m cùng cứng Biết động Khối lượng liên nhau theo công thức: m1=2m2 Điện hiệu dụng giữa cuộn điện hiệu dụng giữa cuộn biến tưởng không lượt giữa vòng cuộn vòng cuộn bằng: chiều được treo trọng trường được tính công thức: động chịu dụng ngoại tuần hoàn hiện tượng cộng hưởng. động riêng phải 10Hz 10Hz sóng điện truyền sóng trong chân không bước sóng: Bước sóng khoảng cách giữa phần sóng nhất trên phương truyền sóng cùng pha. khoảng cách giữa nhau nhất phần sóng. quãng đường phần trường được trong khoảng cách giữa phần sóng động ngược pha. phát điện xoay chiều (kiểu ứng) quay (vòng/phút), bằng cuộn phần dòng điện (Hz). Biểu thức liên giữa 60n/p 60np 60p/f 60f/p động điều theo phương trình (cm), thời điểm Đoạn mạch xoay chiều điện điện cuộn thuần tiếp. đoạn mạch điện Cường hiệu dụng Chọn phát biểu động điều hoà: luôn ngược nhau luôn luôn phaso Trong hiện tượng giao thoa sóng nguồn khoảng cách giữa điểm nhau nhất trên đoạn động biên Trong đoạn mạch xoay chiều tiếp (cuộn thuần cảm), thời điện trên từng phần (uR; phát biểu đúng: ngược Suất điện động xoay chiều được bằng cách: thông khung biến thiên điều 122TT 214mm 124mm 122mm t10cosFF0n 2xt 410CF 2LH 200cos100 Doc24.vn Trang khung động điều trong phẳng trong trường khung quay quanh trục khung chuyển động tịnh tiến trong trường mạch động điện điện dung 4200pF cuộn 275H, điện thuần 0,5. động trong mạch điện trên phải cung mạch công suất 1,37W 13,74W 0,13W 137,45W động điều theo phương thẳng đứng rad/s. năng bằng vật. Biết rằng động năng năng bằng nhau lượt cm/s. Biết cứng N/m. Nhận định động dần? động động năng giảm năng biến thiên điều càng động càng nhanh động động biên giảm theo thời gian Trong động dần, năng giảm theo thời gian khung phẳng dẹt, quay quanh trục trong phẳng khung dây, trong trường véctơ vuông trục quay. thông diện tích khung bằng thời điểm thông diện tích khung suất điện động xuất hiện trong khung lượt suất điện động xuất hiện trong khung động không trên phẳng ngang. Phát biểu luôn hướng bằng: luôn ngược chiều luôn cùng chiều vecto động luôn cùng chiều vecto động Người 10km. Phải giảm nhiêu động không thay đổi. Biết kính Trái 6400 0,3% 0,4% điện xoay chiều cost đoạn mạch tiếp điện hiệu dụng trên phần bằng nhau. thay điện bằng điện thì: công suất đoạn mạch giảm công suất tiêu đoạn mạch giảm công suất tiêu đoạn mạch tăng công suất đoạn mạch tăng điện xoay chiều u=U0cost đoạn mạch điện. điện hiệu dụng giữa đoạn mạch, lượt thời, hiệu dụng cường dòng điện trong đoạn mạch. thức sai? biểu diễn động điều hình phương trình động đây: người đường tiếng đường cách 2,83 người nghe tiếng truyền không khí. Tính truyền trong thép đường ray. biết trong không m/s. 3992 1992 4992 2992 100cm căng ngang, định, nhánh thoa động điều Trên sóng dừng định, được sóng. truyền sóng trên 20m/s. sóng bụng sóng trên dây, bụng, bụng, bụng, bụng, treo cách điện, tích điện trong không động trong điện trường ngang động không giảm xuống tăng hoặc giảm thuộc chiều điện trường tăng động điều hòa, phát biểu sai? động động thuộc tính không thuộc ngoài. động điều biên bằng vecto vecto luôn luôn cùng chiều 2Wb6π 6Wb12π 000UIUI 2222001uiUI 2222001UIUI 000uiUI )6532cos(.3tx )2cos(.3tx cos( )33xt cos(2 )3xtDoc24.vn Trang Trong động điều hòa, tăng giảm. động điều cùng chúng bằng nhau chuyển động ngược chiều chúng ngược nhau. Phát biểu sai? Trong trình truyền điện năng công suất trên đường điện: chiều đường điện thời gian truyền điện nghịch bình phương điện giữa trạm phát điện bình phương công suất điện truyền Trên 1,2m định đang sóng dừng, ngoài định điểm khác trên không động thời gian giữa liên tiếp duỗi thẳng 0,05s. truyền sóng trên 12m/s 16m/s 4m/s 8m/s sóng điện truyền phát sóng Trường thu. Biết cường điện trường 10(V/m) 0,12T. thời điểm điểm sóng truyền hướng Tây, cường điện trường 6(V/m) đang hướng hướng thẳng đứng xuống dưới 0,06T thẳng đứng trên; 0,072T thẳng đứng trên; 0,06T thẳng đứng xuống dưới 0,072T Mạch động điện động điện điện giữa điện đại. giữa năng lượng trường năng lượng điện trường theo phương thẳng đứng Trong treo đồng thời kích thích thực hiện động nhỏ. thay theo cao. 10m/s2; 1500 thực hiện được động mạch điện điện thuần tiếp cuộn Biết 200V, 110V, 130V. Công suất tiêu mạch 320W bằng? nặng trong đang động điều hòa. Trong trình chuyển điểm biên dương sang điểm biên thì: hướng không thay luôn khác hướng không thay chiều Người được cường điểm điểm sánh cường (IA) cường (IB). 9IB/7 mạch điện xoay chiều tiếp. Biểu thức điện đoạn mạch 100cosωt 2ω2LC Điện hiệu dụng trên đoạn mạch chứa cuộn điện biết cuộn dạng điện thẳng) được tính theo công thức: (trong thẩm dây; vòng dây; tiết diện chiều dây). mạch động điện điện cuộn động riêng thay cuộn bằng cuộn cùng nhưng chiều cuộn bốn, đường kính cuộn vòng tăng động riêng mạch Trên nước nguồn động phương trình lượt Biết truyền sóng trên nước Biết 11cm. Điểm thuộc cách biên động: mạch điện hình Điện giữa biểu thức (V). Cuộn thuần kháng thay được, điện 100, điện điện dung (F). định điện được giữa điểm đại, tính công suất mạch điện 7210 .4NSL ))(220cos(4Acmtu ))(220cos(4Acmtu scmv/25 cm24 cos100ut 410C 22cos;21HL 21cos;1HL 22cos;2HL 21cos;21HLDoc24.vn Trang cuộn tiếp điện, đoạn mạch điện 100V điện cuộn 100(V), (V). công suất đoạn mạch bằng: 1,2m được treo lửng rung (dây theo phương thẳng đứng). rung động sóng dừng trên dây. thay 90Hz 110Hz; truyền sóng trên 10m/s. nhiêu thỏa điều kiện sóng dừng trên dây? điện xoay chiều 200vào mạch điện gồm: cuộn biến Điều chỉnh biến công suất toàn mạch không đổi. định 100, 200, 160W 200, 100W 100, 100W đoạn mạch cuộn điện thuần =100 tiếp điện điện dung điện thời điểm điện thời giữa trị: đang giảm điện thời giữa cuộn bằng: Điện xoay chiều phòng thực hành hiệu dụng 50Hz. sinh phải quấn biến điện trên được điện hiệu dụng bằng cuộn quấn thời gian, sinh quên vòng cuộn dây. được biến theo đúng sinh cuộn điện phòng thực hành dùng điện điện cuộn được 8,4V. quấn thêm vòng cuộn được 15V. biến được biến theo đúng sinh phải tiếp giảm nhiêu vòng cuộn cấp? vòng vòng vòng vòng khung quay trong trường khung được đoạn mạch tiếp, người thấy quay cường dòng điện hiệu dụng trong mạch nhau. điện khung dây. khung quay cường dòng điện trong mạch đại. ω1ω2 mạch chọn sóng cuộn không điện xoay, điện dung thay được theo luật nhất xoay linh động. thay xoay 150o mạch được sóng bước sóng muốn được bước sóng phải điều chỉnh điện dung xoay bằng nhiêu xoay đại. 56,25o 45,5o 93,75o 104,5o điểm trên cùng phương truyền sóng trên nước, cách nguồn theo Biết rằng vòng tròn đồng sóng nhận được năng lượng động nhau năng lượng sóng không mát. phương trình sóng dạng 5cos(10πt π/3), v=30cm/s. thời điểm động phần nước uM(t) động phần nước Mạch tiếp cuộn thuần cảm, đoạn mạch điện tiếp nhau. mạch điện U0cos(ωt không LCω2 đồng thời π/3. 12,5V 12,5V treo thẳng đứng động điều biên 8cm. Khoảng thời gian ngắn nhất tiểu (với động lắc). nặng cách thấp nhất nhất đây? cm/s cm/s cm/s cm/s điểm sóng 50Hz được truyền điểm truyền 340m/s. trên khoảng cách người nhận được nguyên bước sóng. nghiệm được nhiệt tăng thêm t=20K. bước sóng quan được trên khoảng giảm bước sóng. khoảng cách biết rằng nhiệt tăng thêm truyền tăng thêm 0,5m/s. 360m 476m 480m 450m 2.100 )(100cosVt 3LH 43.104CF 200 100ABut 100 3ABuV 100 3duV 100 6duV 100 6duV 100 3duV 22212 221 2111211 21. 14Doc24.vn Trang