Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Gia Bình số 1, Bắc Ninh

65656162623734646534396562386265663139633438373731346263366135626431313338653961326462623866613838316331306432666334616132633438
Gửi bởi: administrator vào 02:10 PM ngày 21-02-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 683 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GIÁO TRƯỜNG THPT BÌNH THPT QUỐC MÔN: Khối 2015 2016 Thời gian bài: phút. (Không thời gian giao sinh:.......................................................................... danh:............................................................................... mạch điện xoay tiếp. Iocost cường dòng điện mạch hiệu điện giữa đoạn mạch. Hiện tượng cộng hưởng khi: động điều quan bằng 1cm/s biên 1,57cm/s2. động 3,14s. 6,28s. 15m/s 30m/s 7,5m/s Trong đoạn mạch xoay chiều tiếp, cường dòng điện chạy mạch hiệu điện mạch cứng 80N/m. thực hiện động 31,4s. Chọn thời gian đang chuyển động theo chiều dương trục phương trình động Sóng truyền trong trường theo trục phương trình (cm) tính bằng mét, tính bằng giây). truyền sóng trong trường trên bằng m/s. cm/s. cm/s m/s. Chọn nghĩa công suất cos? công suất càng công suất tiêu mạch càng lớn. công suất càng công suất mạch càng lớn. tăng hiệu dụng điện năng, phải cách nâng công suất. Công suất thiết điện thường phải cos0,8. Chọn phát biểu động điều hoà: luôn pha/2 tốc. luôn ngược nhau. luôn pha/2 biển nguyên phản sóng siêu phát sóng siêu được 0,8s nhận được hiệu siêu phản lại. Biết truyền trong nước 1400m/s. biển 560m. 875m. 1120m. 1550m. dòng điện xoay chiều, cuộn dụng dòng điện, dòng điện càng càng nhiều. cos( 211LC 22LC 4cos(20t- /3)cm 6cos(20t+ /6)cm 4cos(20t+ /6)cm 6cos(20t- /3)cm cos(20t 4x) Doc24.vn dòng điện, dòng điện càng càng nhiều. ngăn hoàn toàn dòng điện. không dòng điện. Chọn phát biểu đúng. Năng lượng động động điều biến thiên điều theo thời gian biến thiên tuần hoàn theo thời gian T/2. bằng động năng bằng. bằng năng bằng. Điều kiện sóng gặp nhau, giao thoa được nhau sóng phải xuất phát nguồn động: cùng biên hiệu không theo thời gian Cùng cùng phương cùng cùng biên Cùng cùng phương hiệu không theo thời gian khung quay quanh trục vòng/phút trong trường vuông trục quay khung. thời điểm thông khung suất điện động trong khung bằng (V). thông khung bằng treo chiều nặng khối lượng treo trọng trường m/s2. chịu dụng ngoại ngoại thay biên động giảm xuống. không thay đổi. tăng lên. giảm tăng. thép mỏng, định, được kích thích động không bằng 63s. thép phát người nghe được. nhạc Siêu Chọn động điều biên bằng biên tăng. bằng biên chiều ngược chiều tốc. Quãng đường được trong phần động biên bằng chiều cùng chiều tốc. động Khối lượng nặng càng càng nhanh động càng càng chậm Động năng giảm theo thời gian năng giảm theo thời gian Trên mặt nước ngang, điểm cách nhau người đặt nguồn sóng hợp, động điều theo phương thẳng đứng luôn động đồng pha. Biết truyền sóng trên mặt nước cm/s, biên sóng không truyền điểm động biên trên đoạn S1S2 19.Tổng động điều cùng phương 4cos(t 4sin(t) (cm) cos(2 N.2 Doc24.vn động điều tăng chiều nào? Không thay Giảm Tăng Không N/m. tiếp trên động 0,76s 0,789 0,35 0,379s mạch điện điện thuần cuộn thuần điện điện dung Chọn đúng: Điện thời cường dòng điện thời trong mạch luôn cùng lúc. Điện thời cường dòng điện thời trong mạch luôn cùng lúc. Điện thời mạch cường dòng điện thời trong mạch luôn cùng lúc. Điện thời cường dòng điện thời trong mạch luôn cùng lúc. chiều nhiên cứng N/m. Treo nặng khối ℓượng kích thích động điều theo phương thẳng đứng biên định đại, tiểu trong trình động vật. 1,5N; 0,5N 1.5N 2,5N; 0,5N Không động điều hoà, trong thời gian phút thực hiện được động. động 30s. 0,5s. Chọn luận đúng. Trong mạch điện xoay chiều tiếp. tăng hiệu điện xoay chiều đặt mạch điện tăng. dung kháng tăng. kháng giảm. dung kháng giảm kháng tăng. :Trên đang sóng dừng người thấy ngoài định điểm khác luôn đứng yên. truyền sóng trên thực hiện động điều theo phương trình 10sin(4πt π/2)(cm) tính bằng giây. Động năng biến thiên bằng: 1,00 1,50 0,50 0,25 dòng điện xoay chiều cường hiệu dụng 50Hz chạy trên dẫn. Trong thời gian cường dòng điện tuyệt bằng nhiêu? 100. 200. 400. Chọn không đúng trong sau: Ngưỡng nghe thay theo người, cường càng giác càng thuận cường người nghe giác “to” nghe trầm cùng cường treo khối lượng động biên 0,1rad. Chọn năng bằng vật, 10m/s2. năng toàn phần 0,01J. 0,1J. 0,5J. 0,05J.Doc24.vn Giao thoa sóng nước nguồn giống nhau cách nhau 20cm 50Hz. truyền sóng trên mặt nước 1,5m/s. Trên mặt nước đường tròn kính Điểm trên đường tròn động biên cách đường thẳng đoạn nhất 18,67mm 17,96mm 19,97mm 15,34mm ngang khối lượng cứng đang động điều trên mặt phẳng ngang nhẵn biên 5cm. Đúng bằng người dùng khối lượng 100g cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống dính chặt ngay động biên mạch điện xoay chiều tiếp. Cuộn thuần thay được. Đặt đoạn mạch điện xoay chiều định Điều chỉnh điện hiệu dụng cuộn điện hiệu dụng điện đặt trên mặt phảng ngang định, khối lượng được 9cm. khối lượng bằng khối lượng chuyển động theo phương trục sát. thời điểm chiều tiên, khoảng cách giữa 4,19 mạch điện xoay chiều tiếp, biến trở. Đặt đoạn mạch điện xoay chiều định (V). thay biến thấy hoặc tiêu cùng công suất công suất đoạn mạch điện biến cứng 40N/m trên được định phía dưới Nâng không biến dạng động điều theo phương thẳng đứng biên 2,5cm. 10m/s2. Trong trình động, trọng công suất thời bằng 0,41W 0,64W 0,5W 0,32W mạch điện tiếp. Cuộn không thuần 1,4/(H) 31,8F. biến trở. Điện đoạn mạch biểu thức: 100cos(100t)(V). công suất trên biến đại? bằng nhiêu? Chọn đúng: PRmax 62,5W. PRmax 65,2W. PRmax 45,5W. PRmax 625W. đoàn động 0,5s chuyển động trên đường ray. Biết chiều thanh 10m. Hành khách trên không thấy rung chênh lệch giữa động riêng đường hoặc bằng động riêng tàu. phải thỏa điều kiện hoặc Đặt điện xoay chiều hiệu dụng đoạn mạch tiếp điện thuần cuộn thuần 0,4/ điện điện dung thay được. Điều chỉnh điện dung điện điện hiệu dụng giữa cuộn bằng: )V()t100cos(6100u maxLU maxLU tcos2Uu 5,0cos1 0,1cos2 5,0cos1 8,0cos2 8,0cos1 6,0cos2 6,0cos1 8,0cos2 sDoc24.vn chiều khỏi bằng phương thẳng đứng động. bằng, treo vướng chiếc đinh đóng dưới điểm treo đoạn 36cm. 10m/s2. động 3,6s. 2,2s. 1,8s. trong chứa trong phần hoặc tếp. tiếp cuộn thuần 318mH. Đặt đoạn mạch điện điện xoay chiều biểu thức 200cos(100t-/3)(V) dòng điện chạy trong mạch biểu thức 4cos(100t-/3)(A). định phần trong tính phần 31,8F. 100; 31,8mH. 3,18H. 318F. Trên định, nguồn động biên Trên đang sóng dừng. Biết sóng truyền trên m/s. điểm trên động biên C.16. Đặt điện cuộn thuần (H). thời điểm điện giữa cuộn thuần cường dòng điện trong mạch (A). Biểu thức cường dòng điện trong mạch cứng nặng khối lượng treo thẳng đứng. bằng, theo trục không biến dạng buông động điều hòa. Tính buông vật, thời điểm tiên bằng đang giảm 0,42 0,21 0,16 0,47 động điều phương trình Acos(t định giữa trung bình trung bình thực hiện động trong khoảng thời gian thời điểm đầu? Biết rằng phát nhất liên tiếp nhất phát nhất bằng mặt ngay phía dưới tiếng cường nguồn điểm phát Muốn giảm tiếng chịu được phải cao: 1000 tham đồng thời động điều cùng phương, cùng biên lượt (thay được), Biên động tổng nhất mạch điện xoay chiều đoạn tiếp, đoạn biến điện điện dung đoạn cuộn thuần thay được. Đặt đoạn mạch điện xoay chiều định )6/t100cos(Uu0 2/1 )A()3/t100cos(5i )A()3/t120cos(5i )A()3/t100cos(2i )A()6/t100cos(5i 16 22 /100 FDoc24.vn (V). thay thấy điện hiệu dụng giữa đoạn mạch luôn không biến bằng đặt trên mặt phẳng ngang, biết cứng N/m, lệch khỏi bằng đoạn nhẹ, động giữa mặt 0,3. Biết biên giảm theo nhân hạn. giữa biên động liên tiếp 0,68 0,78 0,88 0,98 ----------- ----------- t100cos2Uu