Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-26 08:05:03 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN -------------- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Vật lý – Thời gian làm bài 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Mã đề 210 đang ao đ ng điều h a v i i n đ Câu 1 : T i n i g = 9,8 m/s , t on đ n hiều i tr o g ra .

v tr iđ g ra v t nh t đ A.

1,6 cm/s B.

15,7 cm/s C.

27,1 cm/s D.

2,7 cm/s Câu 2 : T i v tr O tr n t đ t ng ời ta đ t t ngu n ph t v i ông su t không đ i.

t thi t đ nh m ờng đ hu ển đ ng th ng t đ n N.

ờng đ a ph t ra t O o thu đ trong qu tr nh hu ển đ ng t ng t đ n r i i gi về .

C ph ng O v ON h p v i nhau t g v o kho ng A.

1270 B.

680 C.

900 D.

1420 Câu 3 : Trong quang ph nh s ng t ngu n đ hu ển th nh h h i t đ n s sau khi đi qua A.

ng hu n tr .

B.

ng k nh h t n s .

C.

Th u k nh a u ng nh.

D.

Kh v o a quang ph .

Câu 4 : ts i đ n h i đang s ng ng.

Tr n kho ng h g n nh t gi a hai điể ao đ ng v i ng i n đ v gi a hai điể ao đ ng ng i n đ đều ng .

Kho ng h gi a hai n t s ng i n ti p tr n n t n nh t sau đ ? A.

27 cm.

B.

36 cm.

C.

33 cm.

D.

30 cm.

Câu 5 : Để đo ờng đ ng đi n oa hiều ta không s ng đ o i a p k n o? A.

A p k đi n t .

B.

A p k nhi t.

C.

A p k s t t .

D.

A p k khung qua Câu 6 : Cho đi n p oa hiều u = 200√ cos100πt V.

i tr a đi n p hi u ng A.

200√ V.

B.

200 V.

C.

100√ V.

D.

400 V.

Câu 7 : X t hai ao đ ng điều h a ng ph ng ng t n s ph ng tr nh ao đ ng x1 =5cos(3πt +0,75π cm; x2 =5sin(3πt -0,25π cm ; s.

Pha an đ u a ao đ ng t ng h p A.

0.

B.

π.

C.

- π D.