Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội (Lần 2) có đáp án

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-26 08:05:03 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN -------------- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Vật lý – Thời gian làm bài 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Mã đề 210 đang ao đ ng điều h a v i i n đ Câu 1 : T i n i g = 9,8 m/s , t on đ n hiều i tr o g ra .v tr iđ g ra v t nh t đ A.1,6 cm/s B.15,7 cm/s C.27,1 cm/s D.2,7 cm/s Câu 2 : T i v tr O tr n t đ t ng ời ta đ t t ngu n ph t v i ông su t không đ i.t thi t đ nh m ờng đ hu ển đ ng th ng t đ n N.ờng đ a ph t ra t O o thu đ trong qu tr nh hu ển đ ng t ng t đ n r i i gi về .C ph ng O v ON h p v i nhau t g v o kho ng A.1270 B.680 C.900 D.1420 Câu 3 : Trong quang ph nh s ng t ngu n đ hu ển th nh h h i t đ n s sau khi đi qua A.ng hu n tr .B.ng k nh h t n s .C.Th u k nh a u ng nh.D.Kh v o a quang ph .Câu 4 : ts i đ n h i đang s ng ng.Tr n kho ng h g n nh t gi a hai điể ao đ ng v i ng i n đ v gi a hai điể ao đ ng ng i n đ đều ng .Kho ng h gi a hai n t s ng i n ti p tr n n t n nh t sau đ ? A.27 cm.B.36 cm.C.33 cm.D.30 cm.Câu 5 : Để đo ờng đ ng đi n oa hiều ta không s ng đ o i a p k n o? A.A p k đi n t .B.A p k nhi t.C.A p k s t t .D.A p k khung qua Câu 6 : Cho đi n p oa hiều u = 200√ cos100πt V.i tr a đi n p hi u ng A.200√ V.B.200 V.C.100√ V.D.400 V.Câu 7 : X t hai ao đ ng điều h a ng ph ng ng t n s ph ng tr nh ao đ ng x1 =5cos(3πt +0,75π cm; x2 =5sin(3πt -0,25π cm ; s.Pha an đ u a ao đ ng t ng h p A.0.B.π.C.- π D.