Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-23 00:20:42 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 THPT QUỐC 2016 Thời gian bài: phút ------------------------------------------------------------------------------------------------ động điều theo phương thẳng đứng 20rad/s trọng trường 10m/s2, 2cm, 40cm/s. tiểu trong trình động lớn: 0,1(N) 0,4(N) 0,2(N) 0(N) phát biểu đúng "ngưỡng nghe\" Ngưỡng nghe không thuộc Ngưỡng nghe cường nhất nghe giác Ngưỡng nghe thuộc Ngưỡng nghe cường nhất nghe thấy được Trên chất lỏng, cách nhau nguồn động hợp: cos100t (cm).Vận truyền sóng =100 cm/s. Điểm giao thoa trên đường vuông điểm nhất. Khoảng cách 1,0625 B.1,0025cm 2,0625cm 4,0625cm Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường dòng điện (với 0<<0,5) điện đoạn mạch. Đoạn mạch cuộn thuần điện điện thuần điện cuộn điện thuần cuộn thuần mạch điện xoay chiều điện 30Ω, tiếp cuộn dây. đoạn mạch điện xoay chiều 220V 50Hz thấy điện hiệu dụng giữa điện cuộn lượt 132V 44V. Công suất tiêu trên toàn mạch 1000W 1600W 774,4W 1240W Mạch điện xoay chiều biến cuộn điện tiếp. Biết cuộn điện thuần 30Ω, điện điện dung đoạn mạch điện xoay chiều 220V 50Hz. công suất tiêu trên biến biến phải bằng: Mạch động điện điều thuộc không thuộc thuộc không thuộc 60, Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 thuộc không thuộc phát biểu đúng sáng sắc: trường khác nhau, sáng luôn cùng bước sóng. sáng sắc, lệch sáng lăng kính khác nhau cùng trị. sáng sáng không lệch đường truyền lăng kính. sáng sáng không tách lăng kính. phản nhân sau: Biết 7,0144u; 1,0073u; mHe4 4,0015u, 931,5MeV/c2. Năng lượng phản 7,26MeV 17,42MeV 12,6MeV 17,25MeV chất điểm động điều khi: bằng không đại. Nguyên việc sóng điện vào: hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch hiện tượng sóng điện mạch động hiện tượng giao thoa sóng điện hiện tượng sóng điện trường. Điện tích quac nặng khối lượng cứng =1600N/m. nặng bằng, người truyền bằng 2m/s. Biên động mạch điện RLC. Điện xoay chiều đoạn mạch dạng cost.Cho 150. thay được. 200(rad/ =50(rad/s) cường dòng điện mạch hiệu dụng bằng nhau. cường hiệu dụng 100(rad/s). 175(rad/s) 150(rad/s) 250(rad/s) Phát biều sóng điện Sóng điện truyền trong không gian điện trường biến thiên theo thời gian. Trong sóng điện điện trường trường luôn động lệch nhau Trong sóng điện điện trường trường biến thiên theo thời gian cùng HeHeHLi42421173 32e 32e 2Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 Sóng điện dùng trong thông tuyến sóng tuyến. động không đồng hoạt động dưới điện xoay chiều công suất động công suất cos= điện thuần cuộn Biết cuộn động hình mạng điện hình sao. năng lượng nhiệt trong cuộn stato. Hiệu suất động 92,5% 7,5% 99,7% 90,626% Trong mạch động tưởng, cường dòng điện trong mạch bằng hiệu điện trên điện bằng (V). năng lượng trường trong cuộn năng lượng điện trường trong hiệu điện trên bằng: luận đúng hiện tượng giao thoa sáng: Giao thoa sáng tổng chùm sáng chiếu cùng chỗ. Giao thoa chùm sáng bóng chúng cùng kính sắc. Giao thoa sáng sáng sắc. Giao thoa sáng chùm sóng sáng nhau. động tổng động điều cùng phương, cùng phương trình Biết động nhất phương trình động phương trình Biên động cưỡng không thuộc ngoại tuần hoàn dụng vật. Biên ngoại tuần hoàn dụng vật. ngoại tuần hoàn dụng vật. (của nhớt) dụng vật. mạch động điện cuộn thuần 10-4 (H). Cường dòng điện chạy cuộn biểu thức 0,04 cos( 2.10 Biểu thức hiệu điện giữa (2.10 (2.107t) (2.10 (2.10 cmtx65cos3 cmtx6cos51 cmtx6cos82 cmtx6cos22 cmtx65cos22 cmtx65cos82 ).2 )2Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 Phản nhiệt hạch: hiện tượng nhân nặng nơtron nhiệt thực hiện được nhiệt lượng trong nhân nguyên nung chảy thành nuclon điểm trên nước nguồn sóng hợp: 4cos(10t (cm) cos(10t (cm). Biên sóng tổng trung điểm vạch quang thiên lệch phía bước sóng ngắn lệch phía bước sóng dài. hoàn toàn không lệch phía trường lệch phía bước sóng ngắn, trường lệch phía bước sóng dài. Đồng chuỗi phóng biến thành phóng trong chuỗi phóng phóng phóng phóng phóng phóng phóng phóng chất phóng giờ. dụng khối lượng 1/32 khối lượng nhận Thời gian nhận dụng ngày ngày ngày ngày Phát biểu dưới động điều không đúng? Động năng bình phương vật. năng bình phương vật. năng bình phương vật. năng không theo thời gian bình phương biên góc. chiều trong khoảng thời gian thực hiện được động. Người giảm cũng trong khoảng thời gian trước thực hiện được động. Chiều 25cm sóng dừng trên hồi, khoảng cách bụng nhất bằng bước sóng bước sóng phần bước sóng nguyên bước sóng U23492 Pb20682 Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 đoạn mạch cuộn điện thuần 100, tiếp điện điện dung 5.10 (F). đoạn mạch điện xoay chiều U0cos(100t biểu thức cường dòng điện thời mạch =cos(100t (A). bằng: (H). Công thức tính khoảng trong hiện tượng giao thoa sáng sắc: nguồn cách nhau 16cm đang cùng động vuông nước theo phương trình cos50t (cm). điểm trên nước thuộc giao thoa tiểu, giữa trung trực giao thoa đại. Biết 17,2cm. 13,6cm. giao thoa cạnh đường đường đường đường thanh khác nhau khác nhau khác nhau biên khác nhau động khác nhau sóng Nguyên hoạt động phát điện xoay chiều vào: Hiện tượng cảm. Hiện tượng điện Khung quay trong điện trường. Khung chuyển động trong trường. Trên nước nguồn sóng giống nhau cách nhau đang động vuông nước sóng bước sóng điểm trên nước cách nguồn cách trung điểm khoảng điểm động ngược nguồn trên đoạn Trong nghiệm Young giao thoa sáng, biết 1mm. được chiếu bằng chùm sáng trắng bước sóng 0,38m 0,76m). điểm trên quan cách sáng trung sáng Chiếu chùm sáng thấy Xanh Tím. chất phát quang năng phát sáng được kích thích phát sáng. Chất phát quang chiếu sáng vàng )(3 6,0 5,0 4,0 .iDa .aiD .aiD Dia Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 Trong nghiệm giao thoa sáng Young, được chiếu bằng bước sóng thấy sáng trùng sáng Bước sóng bằng: 0,402m 0,502 0,760 phát biểu nhân: culông giữa proton. thuộc loại tương mạnh. hút. nuclôn nhau nuclôn nhau. Trong nghiệm giao thoa sáng Young, được chiếu bằng bước sóng thấy sáng trùng Bước sóng bằng: 0,7025m B.0,7035 C.0, 7045 0,7600 quặng chứa chất phóng Xesi phóng 3,3.109 Biết năm. Khối lượng chứa trong quặng Mạch điện xoay chiều tiếp đang tính kháng, tăng dòng điện xoay chiều công suất mạch: Không thay Tăng Giảm Bằng Rơnghen phát bước sóng nhất 3.10-10m. Biết 3.108 m/s; 6,625.10-34 Động năng êlectron 19,875.10-16 19,875.10-19 6,625.10-16 6,625.10-19 Công thức không đúng hiện tượng quang điện: Trong mạng điện xứng, cường dòng điện dòng điện nào? cường bằng cường đại, cùng chiều dòng trên cường bằng cường đại, ngược chiều dòng trên cường bằng cường đại, cùng chiều dòng trên cường bằng cường đại, ngược chiều dòng trên 603,01 603,01 Cs13755 2max021mv heUhchc0 2max0021mvhchcDoc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 Trong quang vạch nguyên hiđro, vạch dịch chuyển electron là:m, vạch bước sóng nhất trong Ban-me Bước sóng nhất Lai-man 0,0608 0,1216 0,1824 0,2432 Hiệu điện quang điện anot catot quang điện trên điện xoay chiều: (V). Khoảng thời gian dòng điện chạy trong trong khoảng thời gian phút tiên động điều hòa, tăng khối lượng động vật: tăng giảm tăng giảm điện xoay chiều 100cost thay được trên đoạn [100] đoạn mạch tiếp. biết (H); (F). Điện hiệu dụng giữa nhất nhất tương 50V; 50V; 1026,01 6566,02 3100t 200; 410 .3100;13400VV 3100 2Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 HƯỚNG TIẾT: 4(cm). VTCB giãn =2,5cm. 2,5cm không biến dạng, Chọn Chọn khoảng cách nguyên dương). tăng giảm max. Thay liệu theo kmax 4;xmin=1,0625(cm). Chọn Chọn 4,4(A) công suất: cos= 0,8. Vậy: UIcos= 2204,4.0,8 774,4 Chọn 22)(vx 2gkmgl 22222lxdkxd kxdklxd222 kkl2(21 30132 4,4220 10104,41044 2500)30(10002222LLZrZr ZrR Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 GĐVT trượt, dụng định cosin giác được: cos= Công suất trên biến ZL-ZC| Chọn Chọn Chọn =M.c2= [(7,0144+1,0073) 2.4,0015 ].931,5 17,42 (MeV). Chọn Chọn Chọn Chọn 0,05m 5cm. Chọn Chọn Chọn 7,5A. Công suất ích: 337,5 .100%=90,625%. Chọn 5(V). Chọn Chọn dụng phép phức bằng tính fx570ES .8,0220.132.2)1044(220132222 2020vkmxA cos.3PUP PPP1 2max28121CUCU 2maxU Doc24.vn NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ- 0909544238 Chọn Chọn (V). hiệu điện dòng điện vuông loại Chọn Chọn dụng tính fx570ES thực hiện phép cộng phức: 4+2= 2-0,19… Chọn dụng công thức trung điểm! Chọn phóng phóng phương trình phân dụng định luật toàn khối dụng định luật toàn điện tích y.(-1) Chọn 1899 ngày. Chọn Chọn .Giải phương trình được: 25cm. Chọn Chọn Tính 200, lệch giữa -100. 100() (H). Chọn Chọn 65 65 00020202121LICLIUCULI 6 Pb.y.xU2068223492 5322TtTt g16,0l2.10gl2.6T10T6t21 6)12(4 31)6tan(rZZCL