Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân, Phú Yên (Lần 1) có đáp án

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2016-03-02 15:06:35 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GIÁO THPT 2016 Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân MÔN: TOÁN (Ngày thi: 25/02/2016) Thời gian: phút (không thời gian phát (2,0 điểm) Khảo biến thiên Viết phương trình tiếp tuyến điểm hoành biết (1,0 điểm) Giải phương trình: phức thỏa phần thực, phần phức (1,0 điểm) Giải phương trình: chứa viên trắng, viên viên xanh. ngẫu nhiên viên Tính xuất viên được chon nhiều nhất. (1,0 điểm) Tính tích phân: (1,0 điểm) Trong không gian điểm Viết phương trình đường kính điểm trên (1,0 điểm) lăng ABC.A’B’C’ giác cạnh hình chiếu vuông trên trung điểm cạnh giữa đường thẳng bằng Tính tích khối lăng ABC.A’B’C’ tính khoảng cách phẳng (ACC’A’). (1,0 điểm) Trong phẳng hình thang vuông ABCD đỉnh hình chiếu vuông điểm đường chéo Điểm trung điểm định đỉnh biết rằng đỉnh thuộc đường thẳng (1,0 điểm) Giải phương trình: (1,0 điểm) thực dương thỏa nhất biểu thức ……….. ……….. 3232y 00\'\' 0xx 1 21wz 218log 0xx 122011I Oxyz 3; 0AB 13MA ABC 090BAD ADC 2; 14;55M 0xy 2224  223311x Doc24.vn Khảo biến thiên (1,0) (0,25) (0,25) phương trình tiếp tuyến (0,5) (0,25) (0,25) (0,25) phức phần thực phần (0,25) Điều kiện: phương trình tương đương phương trình (0,25) điều kiện phương trình nghiệm (0,25) 3232y 2\' \'\' \'\' 0\'\' 0012xy 0\' 6sin sin662xkxkxk  ,z 1 2232 azibb   2 2log 2xDoc24.vn (0,25) biến viên được chọn nhiều nhất’ (0,25) (0,5) cận: (0,25) (0,25) đường kính trung điểm (0,25) kính phương trình (0,25) (0,25) (0,25) 4151365nC 6240nACCC 1691nApAn 1321011330xI 132201I dx 211t tdt 01352 42101213 150ttI dt  12715I 1; AB 222ABR 2221 0; 2 13MA 2225 0;1; 0tM 0tM Doc24.vn trung điểm (0,25) tích khối lăng (0,25) +Gọi hình chiếu vuông trên hình chiếu vuông trên A’I. (0,25) (0,25) trung điểm đoạn giác ABME hình bình hành trực giác ADM. (0,25) Phương trình đường thẳng điểm nghiệm (0,25) giao điểm Phương trình đường thẳng phương trình đường thẳng (0,25) (0,25) \'A ABC 0\' CH 03\' 602aA CH \'33\'.8ABC ABCaV S , \'HK 3.sin4aHI IAH 13\' 26aHKHK 3 213ad AD DM //AE BM 244; 16xyBxy  102;2 IBDI IC  14 255DH C  ADoc24.vn Điều kiện: (0,25) Thay phương trình được: (0,25) hoặc được nghiệm (0,5) (0,25) (0,25) nghịch biến (0,25) nhất bằng (0,25) 221312*12 0xyyxx y 2212 1212 12xyy y 221212 1212 1212 03yxxyxyxy  223 011301 xxxx   200x ;xy 0;12 1;11 22 2213224xyxy t  222 23312 512x yxyP 212 22\' ft 322P 1xy