Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM (Lần 1) có đáp án

0a2d1936f7b4bec8c5a0312fd07b9968
Gửi bởi: huept732000@gmail.com vào ngày 2016-03-07 19:21:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 254 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang GIÁO HCM=TRƯỜNG THPT NHUẬN 2015 2016 MÔN: SINH KHỐI Thời gian bài: phút trắc nghiệm) sinh:............................................................................... danh:.............................Lớp: …….. Trong truyền, nhiêu không chứa loài khuẩn, mạch sung mạch khuôn loại nucleotit lượt 10%; 20%; 40%. trên phiên trường nucleotit loại trên mARN riboxom dịch lần. lượng nucleotit trường cung phiên lượt tARN tham trình dịch 7200 nucleotit 5985 lượt tARN. 3600 nucleotit 1995 lượt tARN. 3600 nucleotit 5985 lượt tARN. 1800 nucleotit 2985 lượt tARN. người, bệnh điếc sinh trên nhiễm thường định, bệnh trên nhiễm giới tính chồng, phía người màu, điếc sinh. phía người chồng điếc sinh. Những người khác trong đình không bệnh này. chồng sinh con, suất trai không bệnh chọn nhiên, điều không đúng? Trong quần thể, chọn nhiên giảm tính dạng sinh Cạnh tranh cùng loài trong những nhân chọn nhiên chọn nhiên càng hình thành điểm thích nghi càng chậm Chọn nhiên nhân định chiều hướng tiến sinh giới loài thực vật, giống thuần chủng khác nhau tính trạng tương phản được đồng loạt cao, vàng. giao phấn được 67,5% cao, vàng: 17,5% thấp, trắng: 7,5% cao, trắng: 7,5% thấp, vàng. biết tính trạng định hoán giới đực. phấn phấn thấp, trắng loại kiểu hình cao, vàng chiếm 67,5% thông diễn sinh thái sau: Xuất hiện trường quần sinh từng sống biến tuần quần giai đoạn tương biến trường Song song trình biến quần trong diễn trình biến điều kiện nhiên trường Luôn quần thoái thông phản giống nhau giữa diễn nguyên sinh diễn sinh loài thực vật: xanh; Chín sớm; Chín muộn. cùng trên tương đồng. phấn giữa được loại kiểu hình, trong 2400 cây, xanh, chín muộn. kiểu hoán hoán bằng hoán bằng hoán bằng hoán bằng khảm xuất hiện trên lưỡng sinh biến thực hiện giảm phân. sinh dưỡng biến bội. biến bội. tinh giữa giao thường. Tính trạng người, trên giới tính định? Bệnh (đỏ, lục). Bệnh bạch tạng. III. dính ngón bằng màng nối. Bệnh đông. Bệnh tháo đường. Phương đúng III, III, III, Trong chọn giống thực vật, người giống đồng bằng phương pháp: phấn. sinh dưỡng abAB abAB aBAb aBAbDoc24.vn Trang phấn phân tích. Nuôi phấn trong sinh được theo Xilua Ôcđôvic Cambri Đêvôn Than Pecmi Cambri Ôcđôvic Xilua Đêvôn– Than Pecmi Cambri Ôcđôvic Đêvôn Xilua– Than Pecmi Ôcđôvic Cambri Xilua Đêvôn Than Pecmi Khảo truyền tính trạng loài, người thực hiện phép sau: Phép F1-1 100% Phép F1-2 100% tím. phấn F1-1 giao phấn F1-2 được kiểu hình 100% tím. tím: tím. biến nghĩa Trường thay nuclêôtit đầu, enzim trình phiên Trường thay nuclêôtit thay axit amin trong chuỗi pôlipeptit. Trường thay nuclêôtit đầu, ngưng trình tổng prôtêin gen. Trường biến, tính trạng biểu hiện không theo mong muốn người. Trong quần sinh vật, hiện tượng giảm cạnh tranh giữa khác loài, tăng năng dụng khai thác nguồn sống trường? Cộng sinh giữa Phân tầng trong quần Biến động lượng quần Diễn sinh thái trúc phân (Nucleotit) gồm: Axit phôtphoric, đường ribôzơ, bazơnitric Đường Đêôxiribô, Axit phôtphoric, Axit amin Axit phôtphoric, đường ribôzơ, Ađênin Axit phôtphoric, Đường Đêôxiribô, bazơnitric Biết định lông mèo, định lông hung liên giới tính không alen trên không hoàn toàn mang biểu hiện thể. kiểu hiếm gặp? XDXdY, biến thấp. XDdY, biến thấp. XdYD, dạng thường chết. XDXd, dạng thường chết. hoán phân đồng dạng. tiếp trao chéo giữa crômatit trước giảm phân. tiếp trao chéo giữa crômatit tương đồng trước giảm phân. tiếp theo chiều crômatit tương đồng giảm phân. Dùng cônsixin lưỡng kiểu được bội. trên giao phấn nhau, trong trường giảm phân bình thường, tính theo thuyết phân kiểu AAAA: AAAa: Aaaa: AAaa: aaaa AAAA: AAAa: AAaa: Aaaa: aaaa AAAA: AAaa: AAAa: Aaaa: aaaa AAAA: AAAa: Aaaa: Aaaa: aaaa biến nhiễm biến nhiễm rằng trong giảm phân nhiễm phân bình thường, không phát sinh biến mới. Người lượng nhiễm trong sinh dưỡng bằng lượng nhiễm người bình thường. năng người biến nhiễm 25%. 75%. 50%. 37,5%. mang hợp, kiểu hình tròn giao phối khác, được tròn 1340 dài. điểm truyền phối phép trên luật phân Tương sung Tương cộng Tương Theo quan niệm hiện đại, quan giữa nhân hình thành điểm thích nghi sinh vật? trình biến, trình chọn nhiên, cách trình giao phối, trình chọn nhiên, cách trình biến, trình giao phối, trình chọn nhiên. trình biến trình truyền, trình chọn nhiên. lượt alen định nhóm máu. trạng thái bằng truyền tương alen quần 2pq. 2pr. Noäi dung naøo ñaây ñoái vôùi quan nieäm cuûa Ñacuyn? Choïn loïc nhieân quaù trình taïo caùc noøi thöù môùi trong phaïm moät loaøi. Choïn loïc nhieân quaù trình soáng soùt cuûa nhöõng daïng sinh vaät thích nghi nhaát vôùi moâi tröôøng soáng. Choïn loïc nhieân quaù trình tích luõy caùc bieán lôïi, ñaøo thaûi bieán baát lôïi ñoái vôùi sinh vaät. Doc24.vn Trang Choïn loïc nhieân ñoäng löïc thuùc ñaåy sinh giôùi tieán hoùa. Trên bazơ nitơ dạng hiếm nhân xuất hiện nhiêu biến dạng thay Xeùt caây kieåu caây khaùc kieåu caùc caây noùi treân thuï theá heä, ngaãu phoái. Caáu truùc truyeàn cuûa quaàn theå ñaït traïng thaùi caân baèng thaønh phaàn kieåu laøø: 7/16AA 2/16 7/16aa. 0,25AA 0,50 0,25aa. 7/48AA 2/48 39/48aa 1/36AA 10/36 25/36aa. điểm không Không năng sinh tính nhiễm theo từng tương đồng sinh dưỡng mang nhiễm lưỡng loài khác nhau lượng trong sinh dưỡng tăng dạng lưỡng bieát: A_B_: ñoû; A_bb aaB_: nhaït; aabb: traéng. Pheùp giöõa AaBb Aabb keát quaû phaân kieåu hình ñôøi laø: nhaït: ñoû: traéng ñoû: nhaït: traéng ñoû: nhaït: traéng ñoû: nhaït: traéng trình sau: Đôli giống giống bông kháng chuột bạch chuột cống Những trình thuộc dụng công nghệ gen? giữa thuần chủng khác nhau tương phản, được đồng loạt xuất hiện kép, trắng. thụ, nhận được 10032 loại kiểu hình, trong 1881 đơn, trắng. Tương phản trắng tím. biết Kiểu trong phép trên AABB AaBb ABab ABab hoán 40%) AaBb aaBb AAbb aaBB hoặc AABB aabb khuẩn trúc loại protein biến, biến điều khiển tổng protein biết phân protein axit amin axit amin mới. không hiện tượng thừa truyền biến không xuất hiện thúc, loại biến trong protein Thay nucleotit liên tiếp. nucleotit thuộc cođon liên tiếp. nucleotit liên tiếp. nucleotit thuộc cođon liên tiếp. điểm Trung sinh Thực trần chiếm phát triển thực phát triển thực trần thực phát triển, động phát triển tạo, prôtêin điểm chung phân giống nhau liên theo nguyên sung phân liên nhau bằng liên photphodieste theo nguyên phân, tính dạng thành phần nguyên giống nhau Phát biểu không đúng phát sinh sống trên Trái Nhiều bằng chứng thực nghiệm được quan điểm rằng chất tiên trên Trái được hình thành bằng đường tổng học. chất giản tiên trên Trái được xuất hiện bằng đường tổng học. xuất hiện sống liền xuất hiện phân năng nhân đôi. Chọn nhiên không động những giai đoạn tiên trình tiến hình thành khai động sinh tiên xuất hiện. Chọn điền khái niệm sau:” Quần giao phối là…(I)…, trải nhiều cùng…(II)…, trong thể…(III)…, được…(IV)… nhất định nhóm cũng…(V)…” (1)Thuộc loài Chung sống trong khoảng không gian định;(3) Giao phối nhau; Cách nhóm cùng loài. II.5 III.2 IV.1 V.3. II.2 III.3 IV.4 V.5. II.2 III.3 IV.4 V.1. II.1 III.4 IV.3 V.5. Ruồi giấm nhiễm lưỡng sinh khai vùng sinh nguyên phân liên tiếp đợt. 1,5625% trải giảm phân. giao được sinh biến loại khỏi quần biến trội trên nhiễm thường biến trên nhiễm biến trên nhiễm thường biến chấtDoc24.vn Trang Quan dinh dưỡng giữa loài trong quần phản ánh: quan giữa loài. Dòng năng lượng trong quần Sinh khối dinh dưỡng trong quần thuộc nguồn dinh dưỡng giữa loài. trình giao phối không ngẫu nhiên được nhân tiến bản? thay kiểu trong quần thể. trạng thái bằng truyền quần thể. biến hợp. những thích nghi. Trong sinh thái: Năng lượng thất thoát dinh dưỡng chuỗi thức lớn. Năng lượng sinh xuất cũng năng lượng sinh tiêu chuyển chất diễn không theo biến năng lượng diễn theo trình. Trong hình thức cách được trình dưới đây, loại cách trường lại? Cách sinh thái Cách tính Cách Cách sinh Tính trạng người, trên giới tính định? Bệnh (đỏ, lục). Bệnh bạch tạng. III. dính ngón bằng màng nối. Bệnh đông. Bệnh tháo đường. Phương đúng III, III, III, Trong moät sinh thaùi, chuoãi thöùc khoâng toàn taïi ñoäc laäp luaät sinh thaùi khoâng pheùp. Sinh vaät luoân ñaáu tranh sinh toàn vôùi giôùi giôùi höõu Moät loaøi theå duïng nhieàu loaøi khaùc laøm nguoàn thöùc aên; moät loaøi coøn nguoàn thöùc nhieàu loaøi. sinh thaùi moät caáu truùc ñoäng quần cùng loài. Quần nhất thể, trong 0,6. Quần thể, trong 0,4. toàn quần quần quần mới. quần trạng thái bằng truyền kiểu 0,495 0,3025 0,55 loài chim thường trên lưng nhặt loài sinh trên động móng guốc thức quan giữa loài chim động móng guốc trên thuộc quan Sinh sinh khác sinh Cộng sinh Trong quan đây, quan thúc tiến loài? Quan nhiễm Quan sinh Quan sinh Quan thịt Trong trường đây, cạnh tranh cùng loài diễn khốc liệt nhất? Kích thước quần Kích thước quần dưới thiểu phân cách ngẫu nhiên phân theo nhóm Khoảng nhân sinh thái hoạt động sinh sinh vật, nhưng chưa chết được Khoảng thuận Khoảng chống chịu Giới sinh thái sinh thái Tính trạng nhóm người alen định. huyện 0,3; 0,5. quần đang bằng truyền người nhóm chiếm biết tính trạng định trội hoàn toàn. hoán giữa 20%. phép ABab XDXd Abab XDY, theo thuyết kiểu hình aaB-D- chiếm 56,25% 3,75% 99,609375% Theo Đacuyn, nhân quan hình thành điểm thích nghi sinh trường sống? biến, giao phối, chọn nhiên biến, giao phối, chọn nhân Biến truyền, chọn nhiên Biến truyền, chọn nhân tạoDoc24.vn Trang