Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-19 08:47:30 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN trang THPT QUỐC 2016 Môn: SINH Thời gian bài: phút, không thời gian phát sinh:..................................................................... SBD: …………………. loài thực vật, định trội hoàn toàn alen định trắng; định thân trội hoàn toàn alen định thân thấp. phân lập. khác không cùng kiểu gen, được nhiều loại kiểu hình, trong kiểu hình trắng, thân chiếm nhiêu phép trên? phép lai. phép lai. phép lai. phép lai. loài thực giao phấn, alen, alen định trội không hoàn toàn alen định trắng, hồng. Quần loài trên đang trạng thái bằng truyền? Quần toàn Quần hồng. Quần trắng. Quần toàn hồng. Hình tiếp trao chéo giảm phân Hiện tượng trên loại biến trúc NST? chua, alen định trội hoàn toàn alen định vàng. Trong trường không biến mới, giảm phân giao năng tinh. Theo thuyết, trong phép dưới phép kiểu hình phân theo 3:1? AAaa AAaa. Aaaa. AAaa Aaaa Aaaa. AAAa aaaa. Aaaa thao trong trình chuyển chủng khuẩn năng tổng insulin người sau: Tách plasmit khuẩn tách insulin người. Phân dòng chưa mang insulin người. Chuyển mang insulin người khuẩn. mang insulin ngườiDoc24.vn Trang Trình đúng thao trên (4) (3) (1) (2) (3) (4) Bằng công nghệ thực vật, người nuôi thực chúng sinh thành cây. Bằng thuật chia phôi động thành phôi phôi cung khác nhau cũng nhiều hiếm. điểm chung phương pháp đồng nhất. dạng thao trên liệu truyền NST. thuần chủng. ruồi giấm trội hoàn toàn trắng. ruồi giấm kiểu khác nhau giao phối lượng kiểu nhau). phân kiểu hình trắng trắng trắng trắng Điều đúng phản ứng? phản không được truyền. cùng loài phản giống nhau. sinh trưởng tính trạng phản rộng. lượng lipit trong tính trạng phản rộng. alen phân đồng giao giao chứa alen này, giao chứa alen điều kiện phải thuần chủng. trình giảm phân phải bình thường. lượng phải lớn. Alen trội phải trội hoàn toàn alen lặn. trình dịch truyền, điều đúng ribôxôm? Ribôxôm trượt 3' 5' trên mARN. trúc Ribôxôm tARN protein histon. tiếp mARN AUG. Tách thành tiểu hoàn thành dịch thực hiện nhân liên tiếp, biết rằng trong nhân nhất đoạn Okazaki hình thành. định đoạn cung hoàn trình trên. 426. 408. 396. 390. Phép được thấy trong phép phân tích? III. AABb aabb; AAbb Aabb; đúng III, III. III. luật phân phần giải thích hiện tượng hoán gen. phân trong giảm phân trong tinh. biến cùng phong loài giao phối. liên hoàn toàn.Doc24.vn Trang thuần chủng trắng được phân tích trắng được trắng: trong đực. luận đúng? truyền theo tương sung. AAXBXB aaXbY. truyền theo trội hoàn toàn. XAXA XaY. truyền theo trội hoàn toàn. ♀XAXA XaY. truyền theo tương sung. ♂AAXBXB aaXbY. loài thực vật, alen định, alen định trội hoàn toàn alen định trắng; chiều cùng định. thân cao, đồng trên được gồm: thân cao, thân cao, trắng: thân thấp, trắng: thân thấp, Kiểu Error! Reference source found. AaBbDd Error! Reference source found. Error! Reference source found. Hoạt động không đúng enzim pôlimeraza thực hiện phiên pôlimeraza cuối tính hiệu thúc dừng phân mARN tổng được giải phóng. phiên enzim pôlimeraza vùng khởi tháo xoắn. pôlimeraza trượt theo gen, tổng mạch mARN sung khuôn theo nguyên sung theo chiều pôlimeraza trượt theo gen, tổng mạch mARN sung khuôn theo nguyên sung theo chiều được hiệu AaBbCCDd. sinh tinh cùng tham giảm phân bình thường giao năng không giao nào? 2:2:1:1. 1:1. 1:1:1:1:1:1. 1:1:1:1. Điểm khác quần ngẫu phối quần phối đồng tăng dần. thành phần kiểu không thay đổi. alen không thay đổi. giảm dần. Điều không thuộc công nghệ thực Nuôi phấn lưỡng lưỡng kiểu đồng nhất giống khác loài bằng thuật dung trần nhanh trồng đồng nhất kiểu kiểu hiếm trồng chuyển năng suất Hoán hiệu kiểu nào? liên trạng thái gen. liên trạng thái gen. liên trạng thái đồng trội. liên trạng thái đồng lặn. điểm dưới không phải điểm trên định tính trạng thường? thuận nghịch khác nhau. Tính trạng không biểu hiện hiện tượng truyền chéo. Tính trạng biểu hiện mang giới tính mARN sau: 3’UAG5’ 3’UAA5’; 3’UGA5’; 3’GUA5’; 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’. định hiệu thúc trình dịch 1.Doc24.vn Trang điểm dưới không đúng truyền? codon không nhau codon nucleotit liền nhau axit amin nhiều codon codon định axit amin Codon được theo chiều biết định tính trạng, phân lập, trội trội hoàn toàn không biến Tính theo thuyết, phép AaBbDdEe AaBbDdEe kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng chiếm 9/256. 27/64. 9/128. 27/128. loài thực vật, tính trạng định, tính trạng hình dạng khác định. tròn thuần chủng giao phấn vàng, thuần chủng (P), được 100% tròn. phấn, được loại trong chiếm Biết rằngtrong trình phát sinh giao giao hoán nhau. Trong luận sau, nhiêu luận đúng phép trên? loại cùng định tròn giống chiếm loại mang tính trạng trội loài động giao phối, phép AaBb ♀.AaBb. trong trình giảm phân đực, bào, nhiễm mang không phân trong giảm phân kiện khác diễn bình thường; giảm phân bình thường. Theo thuyết, ngẫu nhiên giữa loại giao trong tinh nhiêu loại lưỡng nhiêu loại lệch bội? rằng alen trội diện tiêu kinh (mong muốn), trong phép dưới phép năng nhất xuất? AabbDd aaBbDd; aaBBDD Aabbdd; AABBDd aabbDD; AaBbDD AaBbdd. dung đúng biến điểm biến điểm những biến đồng thời nhiều điểm khác nhau trong gen. Trong loại biến điểm phần biến thay nuclêôtit nhất. Trong loại biến điểm phần biến thay nuclêôtit trầm trọng nhất. biến điểm những biến trong trình tiến hoá. Lan, tính trạng trơn alen định, trội hoàn toàn alen định nhăn. trơn được gieo thành được 0,7AA, trơn đồng được gieo 0,7. 0,5. 0,6. 0,4.Doc24.vn Trang trắng nhau được toàn giao được 56,25% 43,75% trắng. giao phấn loại trắng theo thuyết trong trường kiểu hình đây, nhiêu trường kiểu hình trắng trắng trắng trắng trắng trắng Trong nghiệm người 1000 sinh tinh động vật, theo thấy sinh tinh giảm phân không bình thường giảm phân hoặc giảm phân (chỉ trong tinh II). xuất hiện tinh trùng tinh trùng được sinh tinh trên tham tinh trong 98,5% bình thường. Biết rằng trình giảm phân sinh trứng diễn bình thường. sinh tinh biến giảm phân Hiện tượng nhiều không alen cùng phối tính trạng được hiện tượng hiệu. tương gen. truyền gen. phối nhiều tính trạng. quần ngẫu phối, gen: nhất alen, trên đoạn không tương đồng giới tính alen, trên thường. Trong trường không biến, loại trên được trong quần 135. loài thực lưỡng nhóm liên kết. biến loài được hiệu lượng nhiễm (NST) giữa trong sinh dưỡng sau: biến=I=II=III=IV=s=VI=Số lượng trong sinh dưỡng=48=84=72=36=60=10U=Cho biết lượng nhiễm trong biến bằng nhau. Trong biến trên, biến chẵn? phép đây: AaBbCcDdEe aaBbccDdee Biết trội trội hoàn toàn, định tính trạng, không biến phát sinh. luận đúng phép trên: kiểu hình tinh trạng 1/128. loại kiểu hình dược thành kiểu hình trội tính trạng 9/128 loại kiểu được thành: ngoài nhân, phát biểu đúng? ngoài nhân biểu hiện kiểu hình (KH) giới không biểu hiện giới đực. ngoài nhân luôn được phân chia trong phân bào. ngoài nhân biểu hiện trạng thái đồng ngoài nhân được truyền theo dòng mẹ.Doc24.vn Trang chọn giống chồn Vizon chồn mình giao phối nhau. phát hiện điều trung bình chồn mình lông ráp. Loại lông được tiền hơn. trọng chọn việc chọn giống chồn lông mượt bằng cách không chồn lông giao phối. Tính trạng lông alen trên thường định. chồn lông nhận được trong nhiêu 4,5. 2,1. Bb). Trong tổng được con, kiểu đồng trên chiếm Biết cùng trên nhiễm thường không biến luận phép trên không đúng? Hoán 16%. Hoán hoặc 16%. Hoán 40%. Hoán 20%. loài thực NST, thấy trong biến trúc khác loại thuộc khác nhau. phấn, năng mang biến nhưng khác loại nhiêu? 6,25%. 23,4375%. 18,75%. 4,6875%. giống bệnh vàng lùn. biến mang kiểu năng kháng bệnh trên, người thực hiện bước giống bằng phóng biến gieo thành cây. chọn năng kháng bệnh. nhiễm nhân bệnh. kháng bệnh nhau hoặc phấn dòng thuần. trình giống theo 1,2,3,4. 1,3,4,2. 1,3,2,4. 2,3,4,1. phát biểu biến gen: biến điểm nhiều liên tiếp nhiều alen khác nhau. biến biến truyền biến được truyền sau. phân phần biến trung tính. biến điểm trong vùng không hưởng chuỗi pôlypeptit hóa. Trong phát biểu trên, nhiêu phát biểu đúng? loài thực vật, loài loài (song bội), biết rằng giảm phân bình thường. phân trong nhân sinh giảm phân phương pháp giống: truyền phôi động vật; Chuyển thực khuẩn; Dung trần; Nuôi phấn lưỡng hoá; tính giữa kiểu khác nhau; Nhân tính động vật. Những phương pháp được biến truyền? Điều hoạt động chính điều lượng phẩm được điều lượng rARN được điều lượng tARN được điều lượng mARN được bệnh, chứng truyền người:Doc24.vn Trang máu; Đao; Pheninketô niệu; Tocnơ; đông; Claiphenter. nhiêu bệnh, chứng truyền giới? phản điểm người biến định. biết quần trạng thái bằng truyền locut alen. suất nhất chồng III-1 III-2 sinh điểm nhiêu? 100%. 25%. 50%. 33,3%. Điểm giống nhau trong tính trạng trong trường trội hoàn toàn trội không hoàn toàn kiểu kiểu hình kiểu kiểu hình kiểu kiểu hình ngô, liên phân theo trật bình thường sau: xanh nhạt láng bóng lông sôcôla Người phát hiện dòng biến trật sau: xanh nhạt lông láng bóng sôcôla Dạng biến đoạn. Chuyển đoạn. đoạn. đoạn. sinh dưỡng người trải phân nhau, hình thành mạch pôlinuclêôtit trong 13800. trong sinh dưỡng nhiêu? loài thực lưỡng bội, alen định trội hoàn toàn alen định thấp. Alen định trội hoàn toàn alen định vàng. thân thấp, phấn, được Biết rằng không biến Theo thuyết, trong trường kiểu hình đây, nhiêu trường kiểu hình thân thấp, thân thấp, vàng. thân thấp, thân thấp, vàng. 100% thân thấp, thân thấp, thân thấp, vàng. thân thấp, thân thấp, vàng. ----------------------------------------------- ----------- ----------Doc24.vn Trang