Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học có đáp án trường THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 3)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-27 17:00:05 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang 1/26 TRƯỜNG THPT 2015 2016 MÔN: SINH (Thời gian bài: phút) Người tiến hành truyền phôi kiểu AABB thành phôi nuôi thành thể. này: năng giao phối nhau sinh phản giống nhau giới tính giống hoặc khác nhau kiểu hình hoàn toàn khác nhau nhóm sinh tinh mang biến chuyển đoạn tương nhiễm thuộc tương đồng (các khác bình thường). Biết trình giảm phân diễn bình thường không trao chéo. Tính theo thuyết, loại giao mang nhiễm biến nhiễm trong tổng giao biến 1/4. 2/3. 1/2. 1/3. không phải thường biến? loài lạnh đông lông trắng, lông thưa chuyển sang vàng hoặc xám. theo trường. xanh xanh rau. chuyển trường xuống trường nước thêm hình dài. Dạng biến điểm trên không thay lượng nuclênôtit của nhưng thay lượng liên hiđrô trong gen? Thay nuclênôtit bằng nuclêôtit. Thêm nuclênôtit. Thay nuclênôtit bằng G-X. loài thực lưỡng nhóm liên kết. biến của loài được hiệu lượng nhiễm (NST) giữa của nguyên phân trong sinh dưỡng sau: biến=f=II=IIf=IV=s=VI=Số lượng trong sinh dưỡng=48=84=72=36=60=10U=Cho biết lượng nhiễm trong của biến bằng nhau. Trong biến trên, biến chẵn III, III, phát biểu hoán sau: hoán bằng 50%. định hoán người dùng phép phân tích. giao mang hoán luôn hoặc bằng 25%. hoán bằng tổng giao mang hoán Trong phát biểu trên, phát biểu không đúng tương đồng được không phân của giảm phân loại giao nào? quan tương đồng những quan: nguồn khác nhau nhưng nhiệm những chức phận giống nhau, hình thái tương cùng nguồn gốc, nằm những tương trên thể, kiểu giống nhau. cùng nguồn gốc, nhiệm những chức phận giống nhau. nguồn khác nhau, nằm những tương trên thể, kiểu giống nhau. trình tiến hình thành hợp chất tiên trên không tham của những nguồn năng lượng nào? ngoại, hoạt động Phóng điện trong quyển, ngoại ngoại, năng lượng sinh Hoạt động lửa, trời.Doc24.vn Trang 2/26 loài thực lưỡng nhóm liên kết. biến lượng nhiễm một, bội.Số lượng nhiễm trong của biến đang nguyên phân theo 22,26,36 10,14,18 11,13,18 5,7,15 trao chéo không giữa crômatit khác nguồn trong nhiễm tương đồng của giảm phân phát sinh loại biến đây? đoạn đoạn nhiễm thể. đoạn đoạn nhiễm thể. đoạn đoạn nhiễm thể. đoạn chuyển đoạn nhiễm thể. Theo quan điểm tiến hiện đại, cách quan trọng Cách nguyên nhân trực tiếp xuất hiện biến theo nhiều hướng khác nhau. Cách nguyên nhân trực tiếp những biến trên sinh vật. Cách thúc phân của quần gốc. Cách nguyên nhân trực tiếp xuất hiện cách sinh sản. phân chứa loại ribonu ađênin, uraxin guanin. Nhóm trên mạch sung của phiên phân trên? AAG, GTT, TXX, ATX, TAG, GXA, AAA, XXA, TAA, TAG, GAA, ATA, Phát biểu đúng lai? biểu hiện nhất giảm thấp không thuộc trạng thái hợp nhiều khác nhau. biểu hiện tăng thấp thuộc trạng thái đồng hợp nhiều khác nhau. Công nghệ thực không năng dòng trạng thái đồng hợp Nhân nhanh giống hiếm hợp được nguồn nguồn khác nhau Phát biểu không đúng chọn nhiên (CLTN); CLTN định chiều hướng nhịp biến thành phần kiểu của quần CLTN động trực tiếp kiểu thay thành phần kiểu của quần thể. CLTN động kiểu hình của động kiểu alen thay thành phần kiểu của quần thể. CLTN không động từng riêng quần thể. nghĩa thực tiễn của truyền liên giới tính Phát hiện hưởng của trường trong hưởng giới tính phân biệt được đực, điều chỉnh theo tiêu xuất Điều khiển đực, giới tính trong trình phát triển Phát hiện hưởng của trường ngoài hưởng giới tính trình hình thành loài theo quan niệm của thuyết tiến hiện đại, phát biểu không đúng? Hình thành loài bằng đường sinh thái thường thực động chuyển Hình thành loài bằng đường biến thực vật. Hình thành loài bằng đường cách thường cách chậm chạp nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. Hình thành loài trình tích biến đồng loạt động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc quán hoạt động của động vật. Phân tARN mang axit amin foocmin mêtiônin sinh nhân (anticôđon) 5’AUG3’ 3’UAX5’ 3’AUG5’ 5’UAX3’Doc24.vn Trang 3/26 phát hiện của định tính trạng nằm trên nhiễm thường; trên nhiễm giới tính trong chất, người dùng phương pháp đây? thuận nghịch. phân tích. phấn thực vật. Giao phối huyết động vật. Phát biểu không đúng phát sinh sống trên Trái Đất? Chọn nhiên động giai đoạn tiến tiền sinh khai hình thành sống tiên bằng chứng khoa rằng chất truyền tiên không phải nhân xuất hiện sống liền xuất hiện phức hợp phân protein axit nucleic năng nhân dịch Nhiều bằng chứng thực nghiệm được ủng quan điểm rằng chất tiên trên Trái được hình thành bằng đường tổng hợp sinh tinh của kiểu AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không biến, theo thuyết, loại tinh trùng được nhân (1). Biến động truyền (2). biến (3). Giao phối không ngẫu nhiên (4). Giao phối ngẫu nhiên nhân nghèo của quần (1), (1), (2), (1), biến trúc được dụng rộng định trên NST. đoạn đoạn đoạn Chuyển đoạn Loại chất truyền của chủng thành phần nucleotit thường vững nhất Chủng 22%A, 22%T, 28%G, 28%X. Chủng 22%A, 22%G, 28%U, 28%X. Chủng 22%A, 22%G, 28%T, 28%X. Chủng 22%A, 22%U, 28%G, 28%X. phát biểu của biến đoạn NST: thay trình phân của trên NST. giảm hoặc tăng lượng trên NST. thay thành phần trong nhóm liên kết. đang hoạt động không hoạt động hoặc tăng giảm hoạt động. giảm năng sinh của biến. Những phát biểu đúng (2), (3), (4). (2), (3), (5). (1), (2), (4). (1), (4), (5). quan thoái hóa? Diều của chim Nhụy trong của hồng Vùng thúc của trúc chức năng định trình axit amin trong phân prôtêin. mang thông axit amin. mang hiệu thúc trình phiên mang hiệu khởi động kiểm soát trình phiên điểm trình nhân sinh nhân thực? Diễn theo nguyên sung nhiều điểm trong phân nhiều nhân (tái bản) đoạn Okazaki được nhau enzim ligaza Diễn theo nguyên Quần trạng thái bằng truyền?Doc24.vn Trang 4/26 0,81AA 0,18Aa 0,01aa. 0,81Aa 0,18aa 0,01AA. 0,01Aa 0,18aa 0,81AA. 0,81 0,01aa 0,18AA Trong quần người biến sau: máu. Hồng hình liềm. Bạch tạng. Claiphentơ. Dính ngón đông. Tơcnơ. Đao. màu. Những biến lệch (1), (4), (8). (2), (3), (9). (4), (7), (8). (4), (5), (6). loài thực vật, biết định tính trạng, trội hoàn toàn, phân lập. Theo thuyết, phép AaBbDd Aabbdd mang kiểu hình tính trạng chiếm lan: Trơn trội nhăn. trơn nhăn được đồng loạt trơn. phấn được rằng hạt. suất qủa trơn nhăn nhiêu? 256. trắng thuần chủng nhau, được toàn giao phấn nhau được 56,25% 43,75% trắng. giao phấn từng trắng của được con. nhận định phân kiểu hình của từng phép sau: trắng. trắng. trắng. trắng. trắng. Trong nhận định trên, nhiêu nhận định đúng? loài động ngẫu phối, nhiễm giới tính nhiễm giới tính gen, trong nhất alen nằm trên nhiễm thường; alen nằm trên nhiễm giới tính không alen tương trên alen nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm giới tính X,Y. Tính theo thuyết, loài động nhiêu kiểu trên? 1800. 378. 1860 1380. đoạn của trúc trật nucleotit trên mạch sau: 3’TAX GTT- XGG- biến thay nuclêôtit thay bằng axit amin (aa) trường cung biến tổng hợp (Tính đầu) 6aa. truyền sinh nhân thực, trong điều kiện không biến những phát biểu sau: nhân nhiều điểm trong phân nhiều bản. Trong trình dịch giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit của phân mARN. Trong trình nhân ADN, giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit trên mạch đơn. Trong trình phiên giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit trên mạch vùng hóa. Trong trình nhân ADN, bản, enzim ligaza động mạch được tổng hợp. Trong phát biểu trên, nhiêu phát biểu không đúng? biết tính trạng nằm trên nhiễm tương theo kiểu sung. kiểu alen biểu hiện kiểu hình kiểu kiểu hình trắng. quần đang trạng thái bằng truyền 0,4, 0,5. kiểu hình của quần 21Doc24.vn Trang 5/26 trắng. đỏ%: trắng. trắng. trắng. Quần đang bằng truyền q(a)=0,01, đồng hợp chết trong con. tính alen p(A)=0,901; q(a)=0,099 p(A)=0,9901; q(a)=0,0099 p(A)=0,9001; q(a)=0,0999 p(A)=0,9801; q(a)=0,0199 Dưới phương pháp giống bằng công nghệ dụng chủ của phương pháp: Phương pháp=Ứng dụng=1. Nuôi phấn lưỡng hóa.=k. giống khác loài.=2. truyền phôi động vật.=m. lưỡng kiểu đồng hợp gen.=3. sinh dưỡng thực vật.=n. nhiều kiểu giống nhau.=Trong hợp ghép giữa phương pháp giống dụng đây, hợp đúng? 1-m, 2-k, 3-n. 1-k, 2-m, 3-n. 1-n, 2-k, 3-m. 1-m, 2-n, 3-k. chua, định trội hoàn toàn alen định vàng. chua hợp phấn được Trong chua suất chọn được ngẫu nhiên quả, trong kiểu hợp kiểu đồng hợp loài động vật, trong kiểu AabbDd. của tham giảm phân bình thường giao trong giao giao abDEg chiếm hoán bào. bào. bào. bào. những sau: Cánh cánh trùng. ngực của cánh dơi. Mang mang tôm. trước của người. Những quan tương đồng (4). (4). (2). (3). sinh nhân thực, trúc trình sau: Phân mạch kép. Phân tARN. Phân prôtêin. trình dịch Phân mARN. Phân mạch đơn. Nguyên sung ngược lại) trong trúc trình (4). (5). (6). (4). 1669 liên hiđrô, biến thành alen chứa nguyên phân liên tiếp lần, trường cung 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin. luận sau: Dạng biến biến thay bằng Tổng liên hiđrô của 1669 liên kết. nuclêôtit từng loại của 282; 368. Tổng nuclêôtit của 1300 nuclêôtit. Trong luận trên, nhiêu luận đúng? Biết trình nguyên phân diễn bình thường. ruồi giấm, tính trạng alen định. trắng giao phối (P), được toàn ruồi giao phối nhau được kiểu hình trắng, trong ruồi giấm trắng toàn đực. Theo truyết, trong tổng ruồi giấm được ruồi kiểu hợp chiếm EGegDoc24.vn Trang 6/26 100%. 25%. 50%. 75%. quần thực (Io) trúc truyền: Quần (Io) phấn được quần (I3). alen của quần (I3) lượt sau: trên truyền của bệnh người trong alen của định. Biết rằng không biến trong suất chồng trong sinh bệnh trai bình thường 1/6, phép (P): ♀AaBbDd ♂AaBbDd. Biết rằng: sinh tinh nhiễm mang không phân trong giảm phân nhiễm khác phân bình thường, giảm phân bình thường, sinh tinh khác giảm phân bình thường; sinh trứng nhiễm mang không phân trong giảm phân nhiễm khác phân bình thường, giảm phân bình thường; sinh trứng nhiễm mang không phân trong giảm phân nhiễm khác phân bình thường, giảm phân bình thường, sinh trứng khác giảm phân bình thường; giao sống năng tinh ngang nhau. loại kiểu biến được 204. 108. loài động vật, biết định tính trạng trội hoàn toàn. Trong trình giảm phân giao hoán giới nhau. Phép được kiểu hình tính trạng nhận định của loại kiểu loại kiểu hình. kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng chiếm 30%. kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng chiếm 16,5%. Kiểu hợp chiếm 34%. Trong kiểu hình mang tính trạng trội, thuần chủng chiếm 8/99. Trong nhận định trên, nhận định đúng? ----------- ---------- ABAB AbaB ABaB abab 5ABP 55ABP 45ABP 55ABP ?Ghichú:NữbìnhthườngNữbìnhthườngNam bìnhthườngNam bịbệnh abAB abABDoc24.vn Trang 7/26 TRƯỜNG THPT KHỐI 2015 2016 MÔN: SINH (Thời gian bài: phút) Phát biểu không đúng phát sinh sống trên Trái Đất? Chọn nhiên động giai đoạn tiến tiền sinh khai hình thành sống tiên Nhiều bằng chứng thực nghiệm được ủng quan điểm rằng chất tiên trên Trái được hình thành bằng đường tổng hợp bằng chứng khoa rằng chất truyền tiên không phải nhân xuất hiện sống liền xuất hiện phức hợp phân protein axit nucleic năng nhân dịch loài thực lưỡng nhóm liên kết. biến của loài được hiệu lượng nhiễm (NST) giữa của nguyên phân trong sinh dưỡng sau: Thể=đột biến=f=II=IIf=IV=s=VI=Số lượng trong sinh dưỡng=48=84=72=36=60=10U=Cho biết lượng nhiễm trong của biến bằng nhau. Trong biến trên, biến chẵn III, III, nhân (1). Biến động truyền (2). biến (3). Giao phối không ngẫu nhiên (4). Giao phối ngẫu nhiên nhân nghèo của quần (2), (1), (1), (1), Dạng biến điểm trên không thay lượng nuclênôtit của nhưng thay lượng liên hiđrô trong gen? Thay nuclênôtit bằng Thay nuclênôtit bằng G-X. Thêm nuclênôtit. nuclêôtit. phát biểu hoán sau: hoán bằng 50%. định hoán người dùng phép phân tích. giao mang hoán luôn hoặc bằng 25%. hoán bằng tổng giao mang hoán Trong phát biểu trên, phát biểu không đúng nhóm sinh tinh mang biến chuyển đoạn tương nhiễm thuộc tương đồng (các khác bình thường). Biết trình giảm phân diễn bình thường không trao chéo. Tính theo thuyết, loại giao mang nhiễm biến nhiễm trong tổng giao biến 1/2. 2/3. 1/4. 1/3. phát hiện của định tính trạng nằm trên nhiễm thường; trên nhiễm giới tính trong chất, người dùng phương pháp đây? thuận nghịch. phân tích. Giao phối huyết động vật. phấn thực vật. trình tiến hình thành hợp chất tiên trên không tham của những nguồn năng lượng nào? Phóng điện trong quyển, ngoại Hoạt động lửa, trời. ngoại, năng lượng sinh ngoại, hoạt động lửaDoc24.vn Trang 8/26 loài thực lưỡng nhóm liên kết. biến lượng nhiễm một, bội.Số lượng nhiễm trong của biến đang nguyên phân theo 22,26,36 10,14,18 11,13,18 5,7,15 điểm trình nhân sinh nhân thực? Diễn theo nguyên sung nhiều điểm trong phân nhiều nhân (tái bản) đoạn Okazaki được nhau enzim ligaza Diễn theo nguyên Loại chất truyền của chủng thành phần nucleotit thường vững nhất Chủng 22%A, 22%T, 28%G, 28%X. Chủng 22%A, 22%G, 28%U, 28%X. Chủng 22%A, 22%G, 28%T, 28%X. Chủng 22%A, 22%U, 28%G, 28%X. tương đồng được không phân của giảm phân loại giao nào? Phát biểu không đúng chọn nhiên (CLTN); CLTN định chiều hướng nhịp biến thành phần kiểu của quần CLTN động trực tiếp kiểu thay thành phần kiểu của quần thể. CLTN động kiểu hình của động kiểu alen thay thành phần kiểu của quần thể. CLTN không động từng riêng quần thể. biến trúc được dụng rộng định trên NST. đoạn đoạn đoạn Chuyển đoạn quan tương đồng những quan: cùng nguồn gốc, nhiệm những chức phận giống nhau. nguồn khác nhau nhưng nhiệm những chức phận giống nhau, hình thái tương cùng nguồn gốc, nằm những tương trên thể, kiểu giống nhau. nguồn khác nhau, nằm những tương trên thể, kiểu giống nhau. phát biểu của biến đoạn NST: thay trình phân của trên NST. giảm hoặc tăng lượng trên NST. thay thành phần trong nhóm liên kết. đang hoạt động không hoạt động hoặc tăng giảm hoạt động. giảm năng sinh của biến. Những phát biểu đúng (2), (3), (4). (2), (3), (5). (1), (2), (4). (1), (4), (5). trình hình thành loài theo quan niệm của thuyết tiến hiện đại, phát biểu không đúng? Hình thành loài bằng đường sinh thái thường thực động chuyển Hình thành loài bằng đường biến thực vật. Hình thành loài bằng đường cách thường cách chậm chạp nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. Hình thành loài trình tích biến đồng loạt động trực tiếp của ngoại cảnh hoặc quán hoạt động của động vật. Theo quan điểm tiến hiện đại, cách quan trọng Cách nguyên nhân trực tiếp xuất hiện cách sinh sản. Cách nguyên nhân trực tiếp những biến trên sinh vật. Cách thúc phân của quần gốc.Doc24.vn Trang 9/26 Cách nguyên nhân trực tiếp xuất hiện biến theo nhiều hướng khác nhau. sinh tinh của kiểu AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không biến, theo thuyết, loại tinh trùng được Công nghệ thực không năng Nhân nhanh giống hiếm dòng trạng thái đồng hợp hợp được nguồn nguồn khác nhau Phát biểu đúng lai? thấp không thuộc trạng thái hợp nhiều khác nhau. biểu hiện nhất giảm biểu hiện tăng thấp thuộc trạng thái đồng hợp nhiều khác nhau. Người tiến hành truyền phôi kiểu AABB thành phôi nuôi thành thể. này: năng giao phối nhau sinh kiểu hình hoàn toàn khác nhau giới tính giống hoặc khác nhau phản giống nhau Phân tARN mang axit amin foocmin mêtiônin sinh nhân (anticôđon) 5’AUG3’ 3’AUG5’ 5’UAX3’ 3’UAX5’ trao chéo không giữa crômatit khác nguồn trong nhiễm tương đồng của giảm phân phát sinh loại biến đây? đoạn đoạn nhiễm thể. đoạn đoạn nhiễm thể. đoạn đoạn nhiễm thể. đoạn chuyển đoạn nhiễm thể. phân chứa loại ribonu ađênin, uraxin guanin. Nhóm trên mạch sung của phiên phân trên? TAG, GAA, ATA, ATX, TAG, GXA, AAA, XXA, TAA, AAG, GTT, TXX, quan thoái hóa? Diều của chim Nhụy trong của hồng Vùng thúc của trúc chức năng định trình axit amin trong phân prôtêin. mang thông axit amin. mang hiệu thúc trình phiên mang hiệu khởi động kiểm soát trình phiên Quần trạng thái bằng truyền? 0,81AA 0,18Aa 0,01aa. 0,81Aa 0,18aa 0,01AA. 0,01Aa 0,18aa 0,81AA. 0,81 0,01aa 0,18AA không phải thường biến? theo trường. chuyển trường xuống trường nước thêm hình dài. xanh xanh rau. loài lạnh đông lông trắng, lông thưa chuyển sang vàng hoặc xám. nghĩa thực tiễn của truyền liên giới tính Điều khiển đực, giới tính trong trình phát triển Phát hiện hưởng của trường ngoài hưởng giới tính phân biệt được đực, điều chỉnh theo tiêu xuấtDoc24.vn Trang 10/26 Phát hiện hưởng của trường trong hưởng giới tính lan: Trơn trội nhăn. trơn nhăn được đồng loạt trơn. phấn được rằng hạt. suất qủa trơn nhăn nhiêu? 256. Quần đang bằng truyền q(a)=0,01, đồng hợp chết trong con. tính alen p(A)=0,9901; q(a)=0,0099 p(A)=0,901; q(a)=0,099 p(A)=0,9801; q(a)=0,0199 p(A)=0,9001; q(a)=0,0999 loài động ngẫu phối, nhiễm giới tính nhiễm giới tính gen, trong nhất alen nằm trên nhiễm thường; alen nằm trên nhiễm giới tính không alen tương trên alen nằm trên đoạn tương đồng của nhiễm giới tính X,Y. Tính theo thuyết, loài động nhiêu kiểu trên? 1800. 378. 1380. 1860 truyền sinh nhân thực, trong điều kiện không biến những phát biểu sau: nhân nhiều điểm trong phân nhiều bản. Trong trình dịch giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit của phân mARN. Trong trình nhân ADN, giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit trên mạch đơn. Trong trình phiên giữa nuclêôtit theo nguyên sung diễn nuclêôtit trên mạch vùng hóa. Trong trình nhân ADN, bản, enzim ligaza động mạch được tổng hợp. Trong phát biểu trên, nhiêu phát biểu không đúng? đoạn của trúc trật nucleotit trên mạch sau: 3’TAX GTT- XGG- biến thay nuclêôtit thay bằng axit amin (aa) trường cung biến tổng hợp (Tính đầu) 6aa. Trong quần người biến sau: máu. Hồng hình liềm. Bạch tạng. Claiphentơ. Dính ngón đông. Tơcnơ. Đao. màu. Những biến lệch (2), (3), (9). (1), (4), (8). (4), (5), (6). (4), (7), (8). trắng thuần chủng nhau, được toàn giao phấn nhau được 56,25% 43,75% trắng. giao phấn từng trắng của được con. nhận định phân kiểu hình của từng phép sau: trắng. trắng. trắng. trắng. trắng. Trong nhận định trên, nhiêu nhận định đúng? loài thực vật, biết định tính trạng, trội hoàn toàn, phân lập. Theo thuyết, phép AaBbDd Aabbdd mang kiểu hình tính trạng chiếm