Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-15 11:21:28 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM 2016 CHUYÊN LAM SƠN MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 24/01/2016 (Đề thi có 01 trang, gồm 4 câu) Câu I (2,0 điểm) 1.Trình bày hoạt động của gió mùa mùa hạ ở Việt Nam.Nêu hệ quả hoạt động của gió mùa đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực nước ta.2.Chứng minh rằng Việt Nam là nước đông dân, có nhiều thành phần dân tộc.Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước? Câu II (2,0 điểm) Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, em hãy: 1.Kể tên các cánh cung núi lớn ở vùng núi Đông Bắc nước ta theo hướng từ đông sang tây.2.Cho biết những đô thị nào ở nước ta có quy mô dân số trên 1000000 người; từ 500001 – 1000000 người? Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: GDP (theo giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế nước ta (đơn vị: tỉ đồng) Năm 2000 2010 Kinh tế Nhà nước 170 141 668 300 Kinh tế ngoài Nhà nước 212 879 941 814 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 58 626 370 800 Tổng số 441 645 1 980 914 Thành phần (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê 2011) 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2010.2.Nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta trong giai đoạn trên.Giải thích tại sao thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới? Câu IV (3,0 điểm) 1.Nêu sự khác biệt của nền nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá.Tại sao nước ta vẫn song song tồn tại hai nền nông nghiệp này? 2.Phân tích tình hình phát triển và phân bố cây công nghiệp ở nước ta.Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước? ……………Hết…………… Họ và tên:…………………………………Số báo danh……………………….. Thí sinh được sử dụng Atlát địa lý Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo Dục từ năm 2009 đến nay.Trường THPT Chuyên Lam Sơn Đáp án HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN ĐỊA LÍ ( có 05 trang, gồm 4 câu) Câu I (2,0) Ý Nội dung 1 Hoạt động của gió mùa mùa hạ ở Việt Nam.Hệ quả hoạt động của gió mùa đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực nước ta * Hoạt động của gió mùa mùa hạ ở Việt Nam Vào mùa hạ (từ tháng V đến tháng X) có hai luồng gió cùng hướng tây nam thổi vào nước ta.