Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long có đáp án

34393366373133616538633461323863306166343836336638666331346539623736343833663139396131373031343430323364376461363337396438306131
Gửi bởi: quanghung vào 10:22 AM ngày 30-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trường THPT chuyên ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM2015NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN: HÓA HỌC (Đề thi có trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thờigian phát đềHọ, tên thí sinh :.......................................................................Số báo danh :............................................................................ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINHCho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:H=1; He=4; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32;K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137; Sn=119.Câu 1: là hỗn hợp khí chứa hiđrôcacbon mạch hở và B, trong đó không làm mấtmàu dung dịch nước brom, tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:1. Cho 5,6 lit khí H2 đktc vàoX rồi dẫn hỗn hợp qua ống sứ đựng Ni đun nóng thu được hỗn hợp chứa khí. Đốtcháy hoàn toàn hỗn hợp này rồi cho sản phẩm hấp thụ vào bình đựng nước vôi trongdư, thấy khối lượng bình tăng 16,92 gam và có 18 gam kết tủa tạo thành (Biết các phảnứng xảy ra hoàn toàn). Cho một số phát biểu sau:(a) Trong hỗn hợp X, chiếm 50% thể tích hỗn hợp.(b) Khi clo hóa trong đk chiếu sáng theo tỉ lệ mol (1:1) chỉ thu được một dẫn xuấtmonoclo duy nhất.(c) Từ có thể điều chế trực tiếp chỉ bằng một phản ứng.(d) Chất có đồng phân cấu tạo và một trong các đồng phân đó có tên thay thế là2-metylpropen.Số phát biểu đúng làA. 4. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 2: là một hexapeptit được tạo từ một -aminoaxit chứa nhóm NH2 và mộtnhóm -COOH Cho gam tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 2M, thu được76,2 gam muối. Phân tử khối của X, lần lượt có giá trị làA. 444 và 89. B. 432 và 103. C. 534 và 89. D. 444 và 75.Câu 3: Cho các chất sau: Cl2 CO, N2 NO2 K2 Cr2 O7 KHS, CrO3 SiO2 Pb(NO3 )2 NaNO3 .Số chất tác dụng được với dung dịch KOH loãng làA. 5. B. 6. C. 7. D. 8.Câu 4: Nung 17,22 gam Natri axetat với NaOH (dư) với CaO làm xúc tác đến phản ứnghoàn toàn thu được lít khí (đktc). Giá trị của làA. 2,352 lít. B. 4,704 lít. C. 7,056 lít. D. 10,080 lít. Câu 5: Hòa tan hoàn toàn gam hỗn hợp gồm Sn và một kim loại (có hóa trị khôngđổi) trong lượng dư dung dịch HCl, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa36,27 gam muối. Mặt khác, để đốt cháy cũng gam hỗn hợp cần vừa đủ 3,696 lít O2(đktc). Kim loại làA. Al. B. Zn. C. Ca. D. Mg.Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn mol pentapeptit thì thu được mol glyxin; molalanin và mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn thì trong hỗn hợp sản phẩmthấy có các đipetit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axitđầu pentapeptit lần lượt làA. Ala, Gly. B. Gly, Val. C. Ala, Val. D. Gly, Gly.Câu 7: Cho hỗn hợp gồm hai kim loại Al, Fe (trộn đều theo tỉ lệ mol 2:1). Nếu cho7,15 gam vào 100 ml dung dịch AgNO3 3,9M rồi khuấy kỹ đến khi phản ứng xảy rahoàn toàn thu được gam chất rắn. Giá trị làA. 42,12 gam. B. 32,4 gam. C. 45,76 gam. D. 47,56 gam. Trang Mã đề thi 309Mã đề thi 309Doc24.vnCâu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn gam hỗn hợp hai axit cacboxylic không no, đơn chức,mạch hở có liên kết C=C trong phân tử, thu được lít CO2 (đktc) và gam H2 O. Biểuthức liên hệ giữa m, và làA.45V- 28am=36 B. 28V- 45am=36 C. 165V-140am=84 D. 140V-165am=84 .Câu 9: Cho các chất sau: etilen glicol, hexametylenđiamin, axit ađipic, phenol, axit ε-amino caproic, axit ω-amino enantoic. Hãy cho biết có bao nhiêu chất có thể tham giaphản ứng trùng ngưng?A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.Câu 10: Hỗn hợp gồm etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan trong đó sốmol hexan bằng số mol etilen glicol. Cho gam hỗn hợp tác dụng với Na dư thu được0,4032 lít H2 (đktc). Mặt khác, đốt gam hỗn hợp cần 4,1664 lít O2 (đktc). Giá trị củam là A. 2,682. B. 1,788. C. 2,235. D.2,384.Câu 11: Cho sơ đồ biến hóa sau (mỗi mũi tên là một phản ứng)Na2 Cr2 O7 →Cr2 O3 →Cr→CrCl2 →Cr(OH)2 →Cr(OH)3 →KCrO2 →K2 CrO4 →K2 Cr2 O7 →Cr2 (SO4 )3 .Tổng số phản ứng thuộc loại oxi hóa khử trong dãy biến hóa trên là:A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 12: Cho 27,6 gam hợp chất thơm có công thức C7 H6 O3 tác dụng với 800 ml dungdịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Để trung hòa toàn bộ cần 100 ml dung dịchH2 SO4 1M thu được dung dịch Z. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cô cạn dungdịch làA. 62,2 gam. B. 31,1 gam. C. 58,6 gam. D. 56,9 gam.Câu 13: Cho gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2 SO4 đun nhẹ khi phảnứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B( đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại0,44 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của đối với H2 là 11,5. Giá trị của là A. 31,36. B. 24,12. C. 31,08. D. 29,34.Câu 14: Phát biểu không đúng là:A. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có liên kết peptit.B. Etylamin tác dụng với axit nitrơ nhiệt độ thường tạo ra etanol.C. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.Câu 15: Khi phân tích một chất hữu cơ thu được 45,0%C; 7,5%H; 17,5%N; còn lại làoxi. Đốt cháy mol rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình chứa lít dung dịch gồmKOH 0,004M và Ca(OH)2 0,025M, sau phản ứng lấy phần dung dịch đem cô đến cạn thìthu được gam chất rắn khan. Biết có CTPT trùng với CTĐG nhất và khi cho sảnphẩm cháy qua bình trên thì có 224 ml (đktc) khí trơ thoát ra khỏi bình. Giá trị của mgần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,1. B. 0,8. C. 1,6. D. 2,2.Câu 16: Cho các dung dịch riêng lẽ mỗi chất sau: KCl, CuSO4 Al(NO3 )3 Pb(NO3 )2 HCl,Fe(NO3 )3, HNO3 loãng, (NH4 )2 SO4 H2 SO4 đặc nóng. Nếu cho một ít bột Fe lần lượt vàomỗi dung dịch thì tổng trường hợp có phản ứng tạo ra muối Fe 2+ làA. 5. B. 6. C. 7. D. 4.Câu 17: Cho gam hỗn hợp gồm aminoaxit và (MA