Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-03 03:16:36 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0.645438 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Sinh th Bài có gi trang 87ả ảBài SBT Sinh 11 trang 87ậ ọBài trang 87 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảNêu đi và nh đi sinh vô tính.ư ượ ảL gi iờ ả- Sinh vô tính có đi m:ả ể+ Cá th ng p, có th ra con cháu. Vì y, có trong tr ngể ườh qu th th p.ợ ấ+ ra các cá th thích nghi môi tr ng ng nh, ít bi ng, nh yạ ườ ậqu th phát tri nhanh.ầ ể+ ra cá th gi ng nhau và gi ng cá th các đi di truy n.ạ ề+ ra ng con cháu gi ng nhau trong th gian ng n.ạ ượ ắ- Sinh vô tính có nh đi m:ả ượ ểT ra th con cháu gi ng nhau di truy n, vì khi đi ki ng thay i,ạ ổcó th hàng lo cá th ch t.ể ếBài trang 87 Sách bài pậ (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảKhi ghép cành sao ph lá cành ghép và ph bu ch cành ghép (ho cạ ặm ghép) vào ghép? Nêu nh ng đi cành chi và cành giâm so câyắ ớtr ng tồ ạL gi iờ ả- Ph lá cành ghép vì gi qua con ng thoát cả ướ ườ ướnh trung nuôi bào cành ghép, nh là các mô phân sinh.ằ ướ ấ- Ph bu ch cành ghép (ho ghép) vào ghép mô (m ch và chả ạrây) li nhau thông su cho dòng và các ch dinh ng tễ ướ ưỡ ừg ghép bào cành ghép ho ghép dàng.ố ượ ượ ễ- đi cành chi và cành giâm so cây tr ng t:Ư ạ+ Gi nguyên tính tr ng mong mu n.ữ ượ ố+ Th gian cho thu ho ch ph ng vì cây cành giâm và cành chi ra hoa,ờ ớk qu ch năm tuỳ loài cây, tuỳ tu sinh lí cành.ế ủBài trang 88 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảNêu vai trò sinh vô tính chu trình ng th và vai trò hìnhủ ủth sinh sinh ng ngành nông nghi p.ứ ưỡ ệL gi i:ờ ả- Sinh vô tính giúp cây duy trì nòi gi ng, có th ng trong nh ng đi ki tả ượ ấl ng thân thân căn hành và phát tri nhanh khi đi ki thu i.ợ ợ- Vai trò hình th sinh sinh ng ngành nông nghi p: có th duy trì cácủ ưỡ ểtính tr ng cho con ng i, nhân nhanh gi ng cây thi trong th gian ng n, oạ ườ ạđ các gi ng cây tr ng ch nh nh gi ng khoai tây ch nh, ph ch các gi ngượ ốcây tr ng quý đang thoái hoá nh nuôi mô và bào th t, giá thành th p, hi uồ ệqu kinh cao.ả ếBài trang 88 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảSinh tính là gì? th có hoa, sinh tính di ra nh th nào?ả ếL gi i:ờ ả- Sinh tính là nh các giao (n) và giao cái (n) thành tả ử(2n) kh cá th i.ở ớ- Sinh tính th có hoa th hi trong hoa:ả ượ ệ+ hình thành giao th t: giao hình thành th giao th giao tự ượ ửl sinh ra bào qua gi phân.ạ ượ ảDOC24.VN 1+ Th tinh kép là hi ng giao tham gia th tinh, giao iụ ượ ớtr ng, giao th hai nh nhân ng (2n) nên bào nhân tam (3n).ứ ưỡ ộTh tinh kép ch có th kín (th có hoa).ụ ậBài trang 88 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảNêu nh ng tr ng sinh tính.ữ ữL gi i:ờ ảSinh tính có nh ng tr ng sau:ả ư- Trong sinh tính luôn có quá trình hình thành và nh các bào sinhả ếd (các giao ), luôn có trao i, tái hai gen.ụ ộ- Sinh tính luôn li gi phân giao tả ử- Sinh tính vi so sinh vô tính:ả ả+ Tăng kh năng thích nghi th sau môi tr ng ng luôn bi i.ả ườ ổ+ đa ng di truy cung ngu li phong phú cho ch nhiên vàạ ựti hoá.ếBài trang 89 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảT sao nói sinh tính làm tăng kh năng thích nghi và giúp cho qu th iạ ạđ trong môi tr ng ng luôn bi ng?ượ ườ ộL gi i:ờ ả- sinh tính là gi phân đó là hình thành giao (tinh trùng)ơ ựvà giao cái (noãn) và gi giao và giao cái.ử ử- Sinh tính làm tăng tính bi di truy th con. Thông qua gi phân vàả ảs th tinh ng nhiên, nhi gen khác nhau hình thành ítự ượ ốb gen ban u. bi di truy qu th càng thì kh năng thíchộ ảnghi môi tr ng bi ng ngày càng cao. Khi môi tr ng thay hoàn toàn và tớ ườ ườ ộng t, nh ng cá th con mang di truy bi có th thích nghi nh ngộ ữcá th con có ki gen ng nh và gi ng .ể ẹBài trang 89 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảTrình bày quá trình hình thành qu và t.ả ạL gi .ờ ả- Hình thành t:ạ+ Noãn đã th tinh (ch và bào tam i) phát tri thành t. phátụ ửtri thành phôi. bào tam phân chia thành kh đa bào giàu ch dinhể ấd ng là nhũ. nhũ (phôi nhũ) là mô nuôi ng phôi phát tri n.ưỡ ượ ưỡ ể+ Có hai lo t: có nhũ (h cây lá m) và không nhũ (h câyạ ạHai lá m)ầ- Hình thành qu :ả+ Qu là do nhu phát tri thành. nhu dày lên, chuyên hoá nh túi ch aả ứh t, và giúp phát tán t.ạ ạ+ Qu không có th tinh noãn (qu gi là qu tính. Qu không có ch nả ẳlà qu tính vì có th thoái hoá.ả ịBài trang 90 Sách bài (SBT) Sinh 11 Bài có gi iậ ảNêu nh ng nét gi ng và khác nhau trong quá trình hình thành ph (th giaoữ ểt c) và túi phôi (th giao cái).ử ửL gi i:ờ ả* Gi ng nhau:ốT bào ng (2n) qua gi phân hình thành nên giao (n).ừ ưỡ ộBào ti nguyên phân hình thành nên th giao th giao (h tử ạph n) và th giao cái (túi phôi)ấ ử* Khác nhau:DOC24.VN 2- Quá trinh hình thành ph n: bào th hi nguyên phânạ ầđ nên ph (th giao c).ể ự- uá trình hình thành túi phôi: trong bào (bào cái) thì bào tiêu bi n,Ọ ếch có bào trên cùng ng sót và ti hành nguyên phân nênỉ ạtúi phôi (th giao cái).ể ửBài trang 90 Sách bài (SBT)ậ Sinh 11 Bài có gi iậ ảTh tinh kép là gì? nghĩa th tinh kép phát tri cây là gì?ụ ủL gi i:ờ ả- Th tinh kép là hi ng giao tham gia th tinh, giao hoàụ ượ ựnh tr ng, giao th hai nh nhân ng (2n) nên bàoậ ưỡ ếnhân tam (3n). Th tinh kép ch có th kín (th có hoa).ộ ậ- Vai trò th tinh kép là tr ch dinh ng trong noãn đã th tinh nuôi phôiủ ưỡ ểphát tri cho khi hình thành cây non (có kh năng ng) cho th hể ưỡ ệsau thích nghi đi ki bi môi tr ng ng, duy trì nòi gi ng.ớ ườ ố-----------------------------------DOC24.VN
2020-09-28 04:26:02